Ivan Turčić

Ivan Turčić

Dr. sc. Ivan Turčić (Zagreb, 12. VI. 1990. -), viši asistent

Ivan Turčić rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu te II. gimnaziju, nakon čega 2009. upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije završava 2013. godine s magna cum laude, dok 2014. godine završava diplomski sveučilišni studij smjera Analiza i poslovno planiranje sa summa cum laude. Temeljem rezultata na prijamnom ispitu te uspjeha za vrijeme studiranja primao je državnu stipendiju A kategorije za izvrsnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Aktivno je djelovao na fakultetu kao demonstrator na Katedri za ekonomsku teoriju tri akademske godine. U prosincu 2016. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i Poslovna ekonomija, smjer Poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava u listopadu 2022. godine obranom doktorskog rada pod naslovom Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z i stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, grane ekonomika poduzetništva sa summa cum laude.

U svibnju 2015. godine zapošljava se u Privrednoj banci Zagreb d.d. u Grupi poslova s poduzećima, poslova riznice i investicijskog bankarstva – Sektor financijskih institucija i specijalnog financiranja na mjestu pripravnika, a usporedno djeluje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik na Katedri za ekonomiku poduzeća izvodeći seminarsku nastavu iz kolegija Poduzetništvo. U studenom 2016. godine zapošljava se na mjestu asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća, a od 1. 10. 2022. djeluje na Katedri za poduzetništvo. Od 2.2.2023. zaposlen je kao viši asistent na Katedri za poduzetništvo gdje izvodi predavanja iz kolegija: Obiteljsko poduzetništvo i Digitalno poduzetništvo te seminarsku nastavu iz kolegija: Poduzetništvo, Osnove poduzetništva, Obiteljsko poduzetništvo i Digitalno poduzetništvo. Od stjecanja titule doktora znanosti te temeljem odluke Fakultetskog vijeća EFZG-a preuzima mentorstva pri izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje ekonomije donio je odluku 17. veljače 2023. o izboru dr. sc. Ivana Turčića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.


Dodatno se usavršavao na znanstveno-nastavničkom polju pohađajući radionice iz kvantitativnih metoda (Applied Econometrics Course – Panel Dana and Causal Analysis, Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting, CEE WORKSHOP - On Research Excellence in OM/SCM i Metodološke osnove recentnih pristupa obradi kvantitativnih podataka) te edukaciju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu OSMISLI - Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika u ukupnom trajanju od 120 sati. Sudjelovao je u organizaciji okruglih stolova i konferencija iz područja ekonomike poduzetništva te radio na projektima financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu (Mogućnosti i razvojni potencijal hrvatskog malog gospodarstva u Europskoj uniji – 2018. i 2019. godine te Odrednice konkurentnosti hrvatskog malog gospodarstva – 2017. godine). Objavio je preko deset znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama iz društvenih znanosti polje ekonomija. Recenzent je radova za zbornike međunarodnih konferencija te znanstvenih časopisa, te je ujedno i član uredničkog odbora časopisa Journal of Contemporary Economics, član organizacijskog odbora i koordinator konferencije Business and Entrepreneurial Economics – BEE konferencije te  jedan od urednika Zbornika sažetaka BEE konferencije i Zbornika radova BEE konferencije. Djeluje u organizacijama civilnog društva kao potpredsjednik udruge Međunarodni institut poduzetništva i kao član udruge Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu, te sudjeluje u događajima popularizacije znanosti, projektima studentskih udruga i natjecanja u svojstvu člana žirija i kao mentora. Aktivno se koristi računalnim programima Microsoft Office paketa, te vrlo dobro vlada statističkim programima SPSS i AMOS. Glavna područja njegovog istraživačkog interesa obuhvaćaju: društveno poduzetništvo, poduzetničke namjere, poduzetničko obrazovanje, obiteljsko poduzetništvo, digitalno poduzetništvo, inovativni poslovni modeli, generacija Z i poduzetništvo te financiranje malih i srednjih poduzeća.

DJELA:

Doktorski rad:

Turčić, I. (2022.), Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z, doktorska rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Znanstveni i stručni radovi:

Sisek, B. i Turčić, I. (2012.), Uloga poduzetničkog sveučilišta i poduzetničkog obrazovanja u ekonomiji znanja, Suvremena trgovina, 37(3), 52-55.

Turčić, I., Turčić, I. jr. (2013.), Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske po županijama i regijama 1990., 2000. i 2009. godine, Ekonomski pregled, 64(1), 64-81.

Kolaković, M., Turuk, M. i Turčić, I. (2018.), Social Entrepreneurship: Strategic Development in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 21(2), 129-143.

Mikić, M., Horvatinović, T. i Turčić, I. (2018.), The role of regional economic environment in the development of entrepreneurship in Croatia, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), Proceedings of the 7th International Scientific Symposium „The economy of eastern Croatia-Vision and growth“, Osijek: Studio HS Internet, 862-869.

Primorac, T., Kozina, T. i Turčić, I. (2018.), Economic Security of Enterprises, Poslovna izvrsnost - Business excellence, 12(2), 167-175.

Kolaković, M., Turuk, M. i Turčić, I. (2019.), Access to Finance – Experiences of SMEs in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 22(SCI), 1-14.

Mikić, M., Horvatinović, T. i Turčić, I. (2020.), A closer look at entrepreneurial intentions, Economics and Business Letters, 9(4), 361-369.

Turuk, M., Turčić, I. i Stjepić A. M. (2022.), Analiza indikatora digitalnog poduzetništva na primjeru odabranih članica Europske unije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 20(1), 111-127.

Turčić, I. (2022.), Investigating social entrepreneurial intentions of Generation Z: do gender and parental role models make a difference?, International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship, III(1), 19-35.

Kolaković, M., Turuk, M. and Turčić, I. (2023.), Social Entrepreneurship: Perspective of Croatia, u: Ramadani, V., Kjosev, S. and Sergi, B.S. (ed.), Entrepreneurship Development in the Balkans: Perspective from Diverse Contexts (Lab for Entrepreneurship and Development), Emerald Publishing Limited, Leeds, 113-130.

Mandić, A., Turuk, M. i Turčić, I. (2023.),Students’ intentions in succession of family businesses in Croatia, u: Sever Mališ, S., Načinović Braje, I. i Galetić, F. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, 312-322.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 23. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/359635 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Ekonomski fakultet: Ivan Turčić, preuzeto 22. studeni 2022. s  https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poduzetnistvo-46799/clanovi-46800/dr-sc-ivan-turcic/31645 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2024.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Turčić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/t/ivan-tur%C4%8Di%C4%87