Ivan Turčić

Ivan Turčić

Dr. sc. Ivan Turčić (Zagreb, 12. VI. 1990. -), asistent

Ivan Turčić rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu te II. gimnaziju, nakon čega 2009. upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije završava 2013. godine s magna cum laude, dok 2014. godine završava diplomski sveučilišni studij smjera Analiza i poslovno planiranje sa summa cum laude. Temeljem rezultata na prijamnom ispitu te uspjeha za vrijeme studiranja primao je državnu stipendiju A kategorije za izvrsnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Aktivno je djelovao na fakultetu kao demonstrator na Katedri za ekonomsku teoriju tri akademske godine studiranja. U prosincu 2016. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i Poslovna ekonomija, smjer Poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava u listopadu 2022. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z“ i stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, grane ekonomika poduzetništva sa summa cum laude.


U svibnju 2015. godine zapošljava se u Privrednoj banci Zagreb d.d. u Grupi poslova s poduzećima, poslova riznice i investicijskog bankarstva – Sektor financijskih institucija i specijalnog financiranja na mjestu pripravnika, a usporedno djeluje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik na Katedri za ekonomiku poduzeća izvodeći seminarsku nastavu iz kolegija Poduzetništvo. U studenom 2016. godine zapošljava se na mjestu asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća, a od 1.10.2022. djeluje na Katedri za poduzetništvo gdje nastavlja izvoditi seminarsku nastavu iz kolegija Poduzetništvo.


Dodatno se usavršavao na znanstveno-nastavničkom polju pohađajući radionice iz kvantitativnih metoda (Applied Econometrics Course – Panel Dana and Causal Analysis i Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting, CEE WORKSHOP - On Research Excellence in OM/SCM) te edukaciju OSMISLI - Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika. Sudjelovao je u organizaciji okruglih stolova i konferencija iz područja ekonomike poduzetništva te radio na projektima financiranim od strane Sveučilišta u Zagrebu (Mogućnosti i razvojni potencijal hrvatskog malog gospodarstva u Europskoj uniji – 2018. i 2019. godine te Odrednice konkurentnosti hrvatskog malog gospodarstva – 2017.). Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz društvenih znanosti polja ekonomija. Recenzent je radova za zbornike međunarodnih konferencija te znanstvenih časopisa. Djeluje u organizacijama civilnog društva kao potpredsjednik udruge „Međunarodni institut poduzetništva“ te kao član udruge „Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu“. Član je organizacijskog odbora „Business and Entrepreneurial Economics konferencije“ te je jedan od urednika „Zbornika radova BEE konferencije“. Aktivno se koristi računalnim programima Microsoft Office paketa, te vrlo dobro vlada statističkim programima SPSS i AMOS. Glavna područja njegovog istraživačkog interesa obuhvaćaju: društveno poduzetništvo, poduzetničke namjere, poduzetničko obrazovanje te financiranje malih i srednjih poduzeća.

DJELA:

Doktorski rad:

Turčić, I. (2022.), Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z, doktorska rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Znanstveni i stručni radovi:

Sisek, B. i Turčić, I. (2012.), Uloga poduzetničkog sveučilišta i poduzetničkog obrazovanja u ekonomiji znanja, Suvremena trgovina, 37(3), 52-55.

Turčić, I., Turčić, I. jr. (2013.), Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske po županijama i regijama 1990., 2000. i 2009. godine, Ekonomski pregled, 64(1), 64-81.

Kolaković, M., Turuk, M. i Turčić, I. (2018.), Social Entrepreneurship: Strategic Development in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 21(2), 129-143.

Mikić, M., Horvatinović, T. i Turčić, I. (2018.), The role of regional economic environment in the development of entrepreneurship in Croatia, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), Proceedings of the 7th International Scientific Symposium „The economy of eastern Croatia-Vision and growth“, Osijek: Studio HS Internet, 862-869.

Primorac, T., Kozina, T. i Turčić, I. (2018.), Economic Security of Enterprises, Poslovna izvrsnost - Business excellence, 12(2), 167-175.

Kolaković, M., Turuk, M. i Turčić, I. (2019.), Access to Finance – Experiences of SMEs in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 22(SCI), 1-14.

Mikić, M., Horvatinović, T. i Turčić, I. (2020.), A closer look at entrepreneurial intentions, Economics and Business Letters, 9(4), 361-369.

Turuk, M., Turčić, I. i Stjepić A. M. (2022.), Analiza indikatora digitalnog poduzetništva na primjeru odabranih članica Europske unije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 20(1), 111-127.

Turčić, I. (2022.), Investigating social entrepreneurial intentions of Generation Z: do gender and parental role models make a difference?, International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship, III(1), 19-35.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 23. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/359635

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Ekonomski fakultet: Ivan Turčić, preuzeto 22. studeni 2022. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poduzetnistvo-46799/clanovi-46800/dr-sc-ivan-turcic/31645

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Turčić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/t/ivan-tur%C4%8Di%C4%87