Ana Ježovita

Ana Ježovita

Doc. dr. sc. Ana Ježovita (Zagreb, 17. VI. 1985. -), docent

Dr. sc. Ana Ježovita, rodila se u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završetka srednje škole, školovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2004. godine upisuje stručni studij Poslovna ekonomija. U rujnu 2006. godine stječe višu stručnu spremu i stručni naziv ekonomist za računovodstvo i financije. Iste godine obrazovanje nastavlja na dodiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala iz područja računovodstva 2010. godine. Doktorski studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje u prosincu 2010. godine, a obranom doktorskog rada u veljači 2015. godine stječe titulu doktora znanosti (tema: „Oblikovanje modela za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća na temelju financijskih izvještaja“, mentor: prof. dr. sc. Lajoš Žager).

U svibnju 2010. godine zaposlila se u konzultantskom poduzeću Mreža znanja d.o.o. na mjestu konzultantice pripravnice, a zatim i konzultantice, gdje je radila na poslovima izrade analiza financijskih izvještaja, poslovnih planova, procjena vrijednosti poduzeća, studija izvedivosti, izradi financijskih i ekonomskih analiza u svrhu pripreme projekata za pretpristupne fondove Europske unije. Od 01. prosinca 2011. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabrana u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici održanoj 24. veljače 2015. godine, izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je u studenome 2015. godine, a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana računovodstvo na Katedri za računovodstvo u lipnju 2016. godine. U razdoblju od srpnja 2013. do listopada 2018. godine, povremeno je obnašala dužnost tajnice specijalističkog poslijediplomskog studija „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, od listopada 2016. do rujna 2018. godine bila je član Odbora za stručne studije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od rujna 2018. do listopada 2020. godine član Etičkog povjerenstva na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U 2017. godini položila je ispit za ovlaštenog internog revizora Sekcije interne revizije, Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Prema aktualnom nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Poslovna ekonomija iz kolegija Računovodstvo I i seminarske nastave iz kolegija Računovodstvo II. Tijekom godina zaposlenja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u izvođenju predavanja, vježbi i seminarske nastave na preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija iz kolegija Uvod u analizu financijskih izvještaja (2012.-2018.), na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija iz kolegija Računovodstvo (2012.-2016.) i Analiza financijskih izvještaja (2012.-2018.), na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva iz kolegija Uvod u reviziju (2015.-2018.) te na diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija iz kolegija Revizija (2012.-2019.). Tijekom akademskih godina 2013./2014. i 2016./2017. sudjelovala je u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Analysis of Financial Statements koji se izvodi kao obvezni kolegiju u sklopu sveučilišnog studijskog programa na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business (BDiB) koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, od 2012. do 2018. godine sudjelovala je u izvođenju predavanja, vježbi i seminarske nastave na preddiplomskom studiju Ekonomika poduzetništva, kojeg zajednički izvode Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu iz kolegija Računovodstvo, Analiza financijskih izvještaja i Revizija. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju sudjelovala je u održavanju seminarske nastave iz kolegija Osnove računovodstva za poslovno upravljanje i Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje. Nastavni rad A. Ježovite uključuje mentoriranje velikog broja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih poslijediplomskih radova i doktorskog rada. Također, bila je član povjerenstva za obranu značajnog broja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija.

Tijekom znanstvenog rada aktivno je sudjelovala u radu više domaćih i međunarodnih skupova na kojima je bila aktivna sudionica, član programskog odbora, moderator sekcije te je izlagala više samostalnih i koautorskih radova. Do danas je samostalno ili u koautorstvu objavila preko 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, analize financijskih izvještaja, revizije financijskih izvještaja i interne revizije. Tijekom 2011. godine sudjelovala je kao suradnica na projektu i u izradi priručnika „Zadrugarstvo i socijalna ekonomija u Hrvatskoj“ Hrvatskog saveza zadruga, a koji je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te na brojnim drugim stručnim projektima vezano za regionalni gospodarski razvoj, gospodarenje otpadom i korištenje obnovljivih izvora energije. Također, kao suradnica, sudjelovala je i na projektu „Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća“ odobrenom od strane Sveučilišta u Zagrebu temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. i 2016. godinu za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u sklopu Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. bila je voditeljica projekta „Uloga i značaj analitičkih postupaka u evaluaciji kvalitete dobiti“ odobrenom od strane Sveučilišta u Zagrebu temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za 2017. godinu za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u sklopu Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Također, tijekom 2018. i 2019. godine bila je suradnica na projektu „Izgradnja hrvatskog računovodstvenog nazivlja“ Hrvatske zaklade za znanost.

Tijekom studija pristupnica je osvojila više nagrada i priznanja među kojima su i pet dekanovih nagrada, nagrada za diplomski rad i doktorski rad iz područja računovodstva od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, državna stipendija A kategorije, stipendije Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, Zaklade Adris, PricewaterhouseCoopers-a te Top stipendija za top studente. U svibnju 2004. godine dobila je priznanje za osvojeno 1. mjesto na XXIII. državnom natjecanju učenika iz Knjigovodstva s bilanciranjem u Zagrebu. Aktivno govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

DJELA:

Ježovita, A.i Zenzerović, R. (2016.), Trend Analysis and Preferred Level of the Current Ratio - Evidence from Croatia u: The EU Economic Environment Post-Crisis: Policies, Institutions and Mechanisms. Benazić, M., Božina Beroš, M., Gimigliano, G., Novak, A. i Učkar, D. (ur.), Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 273-291.

Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A. i Pavić, I. (2016.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Ježovita, A., Žager L. (2017.), Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Ježovita, A., Žager,L.. (2020.), Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi, četvrto izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Ježovita  A.(2013.),Povezanost financijskih pokazatelja najvećih poduzeća i makroekonomskih indikatora u uvjetima recesije u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (1), 31-47.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Ježovita, A. (2014.), Debt management in small and medium-sized enterprises using financial ratios u: Proceedings of the 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – ICEIRD , Nicosia, Cyprus, 150-159.   

Ježovita, A. i Tušek, B. (2014.), Internal audit activity as a support in liquidity risk management u: 15th EBES Conference – Lisbon, Lisbon, Portugal, Conference Program and Abstract Book, Conference Proceedings on CD with Full Papers , Istanbul, Turkey, 857-869.

Ježovita, A. i Žager, L. (2014.) ,Ocjena zaduženosti poduzeća pokazateljima profitabilnosti u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 12 (1) 1-22.

Ježovita, A. (2015.), Accounting Information in a Business Decision- Making Process – Evidence from Croatia, International Review of Economics and Business, 18 (1)  61-79.

Ježovita, A. (2015.), Designing the model for evaluating financial quality of business operations – evidence from Croatia, Management: Journal of Contemporary Management Issues. 20 (1) 101-129.

Ježovita, A. (2015.) ,Mogućnosti ocjene kvalitete zaduženosti poduzeća primjenom financijskih pokazatelja profitabilnosti, Journal Of Economy And Business, Mostar: Faculty of Economics, University of Mostar,158-173.

Ježovita, A. (2015.), Ocjena sigurnosti poslovanja poduzeća realnog sektora u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13 (1) 75-91.

Ježovita, A. (2015.), Variations between financial ratios for evaluating financial position related to the size of a company, Review of Innovation and Competitiveness. 1 (1) 15-136.

Ježovita, A. (2016.), Analiza marže profita kao odrednice profitabilnosti poslovanja poduzeća, Journal Of Economy And Business, Mostar: Faculty of Economics University of Mostar, XXII. Posebno izdanje, 181-201.

Žager, K., Tušek, B. i Ježovita, A. (2016.), Analysis of Classification Criteria Relevant in Determining Companies’ Size, 23rd Research World International Conference, Barcelona, Spain. Conference proceedings, 32-37.

Dečman, N., Žager, K. i Ježovita, A. (2016.), Analysis of Financial Reporting Standards Specially Designed for Micro-Entities. 23rd Research World International Conference. 9 December 2016, Barcelona, Spain. Conference proceedings, 38-43.

Žager, K., Tušek, B. i Ježovita, A. (2016.), Analysis related to number of small and medium-sized companies respecting accounting legislation changes. 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism (BEMTUR), Rome, Italy:  Proceedings Paper: Procedia Economics and Finance, 39 (1) 433-440.

Tušek, B., Ježovita, A.i Novak, A. (2017.), Significance of the Analytical Procedures in the Earnings Quality Assessment, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference; Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Madrid, Spain, 3531-3541.

Žager, L. i Ježovita, A. (2017.), Utjecaj strukture imovine poduzeća na ocjenu likvidnosti, Journal Of Economy And Business, Mostar: Faculty of Economics University of Mostar, 230-252.

Dečman, N., Ježovita, A. i Halar, P. (2018.), Is Fair Value Measurement Appropriate for Biological Assets?: The Case of Small Agriculture, Forestry and Fishing Enterprises in Croatia u: Soliman, Khalid S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sevilla, Španjolska, 1108-1125.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2018.), Perspektive razvoja i izazovi funkcije interne revizije u eri digitalne transformacije poslovanja, Journal Of Economy And Business, Mostar: Faculty of Economics ,University of Mostar, 258-288.

Ježovita, A. (2018.) ,Specifičnosti analize financijskih izvještaja proračunskih korisnika, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17(2)73-92., preuzeto s https://doi.org/https://doi.org/10.22598/zefzg.2018.2.73.

Tušek, B., Ježovita, A. i Žager, L. (2018.), Significance of the Analytical Procedures in the Internal Audit Engagements of the Public- Sector Entities in Eastern Croatia, u : Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7. Međunarodni znanstveni simpozij: Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1145-1154.

Tušek, B. i Ježovita, A. (2018.), The Key Audit Matters as an Element of the Independent Auditor's Report – A Booster to The Corporate Governance, InterEuLawEast, Journal for the Interantional and European Lae, Economics and Market Integrations, Special Issue: European Company Law & Corporate Governance,  V (2)  241-276.

Žager, L., Tušek, B. i Ježovita, A. (2018.), The Level of Using Analytical Procedures within Internal Audit Engagements in Profit- and Public-sector Entities, Proceedings of Researchfora 163rd International Conference on Mangement, Economics & Social Science – ICMESS , Hamburg, Germany,  21-27.

Ježovita, A., Tušek, B. i Žager, L. (2018.), The state of analytical procedures in the internal auditing as a corporate governance mechanism u: Alfirević, N. (ur.), Management: Journal of Contemporary Management Issues. 23 (2), 15-46,  doi:10.30924/mjcmi/2018.23.2.15.

Filko, M., Ostroški Anić, A. i Ježovita, A. (2019.), Building Croatian Accounting Terminology. 10th International Language Conference onThe Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures“, Conference Proceedings, Celje: University of Maribor Press, 97-105, doi:10.18690/978-961-286-252-7.8.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2020.), Current State and Future Perspectives of Applying Fair Value Measurement in Financial Reporting of Small Manufacturing Companies in Republic of Croatia, TEST Engineering & Management, 82 (1/2), 15245-15252.

Ježovita, A. (2019.), Istraživanje razlika u učinkovitosti i financijskom stanju proračunskih korisnika u Republici Hrvatskoj, Journal Of Economy And Business, Mostar: Faculty of Economics University of Mostar, 7-37.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332936  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ana Ježovita, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-ana-jezovita/30315  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Ježovita, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/j/ana-je%C5%BEovita