Mirjana Hladika

Mirjana Hladika

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika (Varaždin, 29. VI. 1981. -), izvanredna profesorica

Mirjana Hladika rođena je u Varaždinu. Državljanka je Republike Hrvatske, po narodnosti je Hrvatica. Osnovnu školu završila je u Vidovcu, a srednju školu (opću gimnaziju) u Varaždinu. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2003. godine, a diplomirala je 2007. godine na smjeru Računovodstvo. Tijekom studija istaknula se kao izvrstan student, te je dobitnica Dekanove nagrade 2007. godine za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na IV. godini studija i Dekanove nagrade za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom cjelokupnog studija. U prosincu 2007. godine upisala je Poslijediplomski specijalistički studijUpravljačko računovodstvo i interna revizija“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom „Utjecaj računovodstvenih i statističkih standarda na kvalitetu konsolidiranih izvještaja proračuna“ obranila je u veljači 2009. godine, te je za isti primila nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je u siječnju 2009. godine. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je u siječnju 2013. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Perspektiva primjene modela obračunske osnove i Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor u proračunsko računovodstvo u Republici Hrvatskoj“. Za doktorski rad primila je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u prosincu 2007. godine kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za računovodstvo. U siječnju 2013. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta, a u ožujku 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2018. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije. U travnju 2021. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od zaposlenja do danas, aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija koji se izvode na Katedri za računovodstvo. Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo II, Financijsko računovodstvo i Upravljačko računovodstvo. Na Preddiplomskom stručnom studiju „Poslovne ekonomije“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Poslovno planiranje, a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Ekonomika poduzetništva“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Primjena standarda financijskog izvještavanja. Također, sudjeluje u izvođenju nastave iz više računovodstvenih kolegija na poslijediplomskim specijalističkim studijima. U izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo financijskih institucija sudjelovala je od 2008. godine do 2013. godine, a od 2008. godine do 2014. godine sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo neprofitnih organizacija koji su se izvodili na Diplomskom sveučilišnom studiju, smjer Računovodstvo i revizija.

Nositeljica je obveznog kolegija Upravljačko računovodstvo koji se izvodi na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija, te je nositeljica obveznog kolegija Poslovno planiranje koji se izvodi na Preddiplomskom stručnom studiju „Poslovne ekonomije“. Sunositeljica je izbornog kolegija Računovodstvo financijskih instrumenata koji se izvodi na Diplomskom studiju, smjer „Računovodstvo i financije“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Bila je mentor pri izradi većeg broja diplomskih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju i na preddiplomskom sveučilišnom studiju, te na nekoliko poslijediplomskih specijalističkih radova.

Dobitnica je istaknute nagrade „Mijo Mirković“ u 2017. godini za skupnu znanstvenu knjigu s istaknutim znanstvenim doprinosom u znanstveno-istraživačkom polju ekonomije „Računovodstvo financijskih instrumenata“ čiji je izdavač Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu usavršavala se na više znanstvenih i stručnih radionica u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je kao predavač na više stručnih radionica u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. U svom dosadašnjem radu, objavila je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja financijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva, računovodstva financijskih instrumenata, računovodstva poljoprivrede, računovodstva proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija te izvještavanja o održivosti. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i konferencijama. Međunarodno iskustvo stekla je i podučavajući u inozemstvu na Berlin School of Economics and Law, Njemačka (2012.), te na Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Litva (2019.).

Od zaposlenja do danas aktivno je sudjelovala na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. U razdoblju od 2007. do 2012. godine sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH“ (067-0811272-1074). Također, sudjelovala je u izradi više stručnih studija. Bila je voditeljica projekta „Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj“ u 2017. godini, za koji je dobivena kratkoročna financijska potpora istraživanju od strane Sveučilišta u Zagrebu. U 2018. i 2019. godini bila je suradnica na projektu „Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj“ koji je također financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na COST akciji CA17125 „Public value capture of increasing property values“.

Recenzirala je radove za potrebe brojnih međunarodnih konferencija i zbornika radova, te uglednih domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa. Od siječnja 2013. godine članica je Uredništva časopisa Računovodstvo i financije, te je članica Uredništva časopisa Riznica.

U prosincu 2010. godine stekla je certifikat ovlaštenog internog revizora – specijalist za područje gospodarstva, te certifikat ovlaštenog internog revizora – specijalist za područje banaka i financijskih institucija.

Od zaposlenja do danas, obnaša funkciju tajnika poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljačko računovodstvo i interna revizija. Dugi niz godina aktivno sudjeluje u radu fakultetskih tijela i odbora (Fakultetsko vijeće, Knjižnični odbor, Odbor za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, Odbor za digitalizaciju Ekonomskog fakulteta – Zagreb, Etičko povjerenstvo). Članica je Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., te je predsjednica Odbora za reviziju UniCredit Bank d.d. Mostar.

Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika – Zagreb, Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatskog društva ekonomista, CIGAR Network i European Accounting Association.

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Gulin, D., Vašiček, V., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. i Hladika, M., Dragija Kostić, M. (2018.), Računovodstvo II – evidentiranje poslovnih procesa, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Perčević, H., Hladika, M., Dragija Kostić, M., Broz Tominac, S. i Mićin, M. (2018.), Računovodstvo II – priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Grbavac, J. i Hladika, M. (2017.), Osnove računovodstva, Mostar: Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar.

Hladika, M., Matovina, H. i Perčević, H. (2017.), Računovodstvo financijskih instrumenata, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Broz Tominac, S., Dragija, M., Hladika, M. i Mićin, M. (2015.), Upravljačko računovodstvo – studija slučajeva, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Vašiček, D., Dražić Lutilsky, I., Dragija, M., Peršić, M., Hladika, M., Broz Tominac, S., Budimir, V., Bosilj Vukšić, V. i Vašiček, V. (2011.), Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova u javnom sektoru – izabrane teme, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.


Ostala djela:

Hladika, M. (2022.), Analysis of public managers' attitudes toward constraints for implementation of public sector accounting reform in Croatia, Ekonomski pregled, 73(1), 81-106.

Hladika, M. i Žmuk, B. (2021.), Exploring the level of utilizing of management reports in decision-making in Croatian companies, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 26(2), 63-78.

Hladika, M., Poljašević, J. i Grbavac, J. (2021.), Assessment of transparency of audit reports based on presentation of key audit matters – the cases of Bosnia and Herzegovina and of Croatia, Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreurship, Business, and Economic Issues, 34(2), 459-470.

Hladika, M., Gulin, D. i Bernat, I. (2021.), Revaluation as a model of subsequent measurement of property, plant and equipment – case of Croatia, Croatian Economic Survey, 23(1), 63-95.

Hladika, M. i Mužević, A. (2020.), Izazovi u implementaciji i učinci primjene MSFI-ja 16 Najmovi u bankama, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 18(2), 141-160.

Franc, S. i Hladika, M. (2020.), Appropriateness of standard accounting tools in measuring social innovation in the new global economy, u: Akkucuk, U. (ur.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy, Hershey, PA: IGI Global, 332-348.

Hladika, M., Valenta, I. i Milčić, I. (2018.), Analiza međuovisnosti između novčanog toka i zaduženosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (24), 195-207.

Hladika, M. i Valenta, I. (2018.), Analysis of the effects of applying the new IFRS 16 Leases on the financial statements, u: Cingula, D. (ur.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Building Resilient Society“, Zagreb, 14.-15 prosinca 2018, 255-263.

Gulin, D., Hladika, M. i Mićin, M. (2018.), Disclosure of Non-financial Information: The Case of Croatian Listed Companies, u: Bilgin, M. H., Danis, H., Demir, E. i Can, U. (ur.), Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics, Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (12.-14. siječnja 2017., Budimpešta, Madžarska., Eurasian Studies in Business and Economics, (9), 159-175.

Subačienė, R., Alver, L., Brūna, I., Hladika, M., Mokošová, D. i Molín, J. (2018.), Evaluation of accounting regulation evolution in selected countries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1) (September), 139-175.

Perčević, H. i Hladika, M. (2018.), Fokusiranje internih revizora na rizike povezane s financijskim instrumentima, Zbornik radova 21. savjetovanja Interna revizija i kontrola, Zagreb – Primošten, 27.-29. rujna 2018., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Sekcija internih revizora, 43-62.

Hladika, M. (2018.), Računovodstveni tretman financijske imovine prema MSFI-u 9 – Financijski instrumenti, Računovodstvo i financije, 64(3), 18-24.

Gulin, D., Hladika, M. i Mićin, M. (2017.), Application of the Fair Value Concept in Function of Achievement the Objectives of Financial Statement Users, u: Bilgin, M. H., Danis, H., Demir, E. i Can, U. (ur.), Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference (15.-17. listopada 2015., Venecija, Italija), Eurasian Studies in Business and Economics, (5), 553-570.

Perčević, H. i Hladika, M. (2017.), Application of transfer pricing methods in related companies in Croatia, Economic Research-Ekonomska istraživanja, 30(1), 611-628.

Hladika, M. i Valenta, I. (2017.), Integrirano izvještavanje – nova platforma korporativnog izvještavanja, Zbornik radova (Journal of Economy and Business), (23), 166-186.

Gulin, D., Grbavac, J. i Hladika, M. (2016.), Kvaliteta korporativnog izvještavanja kao pretpostavka transparentnosti poslovnih subjekata, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) – posebno izdanje (special issues), 154-180.

Hladika, M. i Milčić, I. (2016.), Poslovanje poljoprivrednika i obavljanje poljoprivredne djelatnosti, Računovodstvo i financije, 62(11), 139-147.

Hladika, M. (2016.), Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća, Računovodstvo i financije, 62(6), 9-18.

Hladika, M. (2016.), Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica, Računovodstvo i financije, 62(7), 11-16.

Hladika, M. (2015.), Zastupljenost računovodstvene profesije u menadžerskim strukturama i njezina uloga u ostvarivanju ciljeva poduzeća, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) – posebno izdanje (special issues), 46-68.

Hladika, M. (2014.), Analiza stanja i ocjena sustava financijskoga izvještavanja u proračunskome računovodstvu u Republici Hrvatskoj – rezultati empirijskoga istraživanja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 12(1), 23-42.

Tušek, B., Perčević, H. i Hladika, M. (2014.), Međuovisnost novčanog jaza i profitabilnosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj (Interdependence between cash gap and profitability in the hotel industry in Croatia), Acta Turistica, 26(1), 55-75.

Hladika, M. (2014.), Primjena ABC metode u analizi profitabilnosti kupaca u hotelskoj industriji, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) – posebno izdanje, 21-50.

Hladika, M., Vašiček, V. i Dragija, M. (2012.), Challenges in management the transition from cash to accrual accounting in the public sector, u: Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future“, (13.-16. lipnja 2012., Šibenik, Hrvatska), 528-538.

Perčević, H. i Hladika, M. (2012.), Utjecaj računovodstvenog tretmana naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj i profitabilnost hrvatskog bankarskog sektora, Ekonomska misao i praksa, 21(2), 663-692.

Roje, G., Vašiček, V. i Hladika, M. (2012.), The perspectives of IPSASs introduction in Croatian public sector, International Journal of Public Sector Performance Management, 2(1), 25-43.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 21. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300152?page=5

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Mirjana Hladika, preuzeto 21. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-mirjana-hladika/30288

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirjana Hladika, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/h/mirjana-hladika