Nataša Erjavec

Nataša Erjavec

Prof. dr. sc. Nataša Erjavec (Zagreb, 13. X. 1961. - ), redovita profesorica u trajnom zvanju

Sveučilišna profesorica, dr. sc. Nataša Erjavec, rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje završila je 1980. godine u Matematičko-informatičkom centru u Zagrebu, (XV gimnazija, MIOC). Iste godine upisala je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer matematička informatika i statistika. Diplomirala je s odličnim uspjehom 1985. godine obranivši diplomski rad pod naslovom "Jaki zakoni velikih brojeva" (mentor: prof.dr.sc. Nikola Sarapa). Poslijediplomski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu upisala je 1985. godine, te 1990. godine obranila magistarski rad na temu "Generalizirana Itova formula" (mentor: prof.dr.sc. Nikola Sarapa). Doktorsku disertaciju "Netipične vrijednosti u ekonomskoj vremenskoj seriji" "(mentor: prof.dr.sc. Ivan Šošić) obranila je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv doktor društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija.

1985. godine zaposlila se kao pripravnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom tri godine rada na Fakultetu, izvodila je vježbe iz kvantitativnih kolegija, bila suradnik na više znanstveno istraživačkih i stručnih projekata, te sudjelovala u radu Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (SRCE). 1988. zapošljava se na Odjelu za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dio Odjela za kvantitativne metode postaje Katedra za statistiku u okviru koje i danas radi. Od 2014. redovita je profesorica u trajnom znanju na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom rada na Fakultetu, sudjelovala je u nastavi i izradila je nastavne programe za veliki broj statističkih kolegija na svim razinama studija (poslijediplomski doktorski studij, diplomski, preddiplomski i stručni studij) i na više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (EFZG, Prirodoslovno matematičkom, Šumarskom, Kineziološkom i dr.). Pozvani je predavač na poslijediplomskim doktorskim studijima koje izvode fakulteti u RH i inozemstvu, kao i voditelj radionica, savjetovanja i konzultacija za više državnih institucija u Republici Hrvatskoj, (HNB, Državni zavodu za statistiku, Ministarstvo financija i dr.).

Prof. dr. sc. Nataša Erjavec je koautor sveučilišnih udžbenika i priručnika. Objavila je preko 90 znanstvenih i stručnih radova u eminentnim časopisima iz područja ekonomije, matematike, računarstva i psihologije. Sudjelovala je u radu mnogih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova na kojima je kao autor održala priopćenja. Mentor je velikog broja završnih, magistarskih i doktorskih radova. Plodni znanstveni rad očituje se ne samo u objavljenim znanstvenim radovima, već i u sudjelovanju u znanstvenim projektima i konferencijama, te organizaciji znanstvenih radionica (2010. u suradnji s Humboldt-Universität iz Berlina).

U razdoblju 2003.-2005. godine, kao dobitnica stipendije LSE/OSI/FCO Chevening Fellowship Programa, znanstveno se i stručno usavršavala na London School of Economics and Political Science u Londonu. Osim znanstvenih radionica i konferencija, pohađala je radionice i konferencije namijenjene poboljšanju nastavnog procesa (Teaching Professor Conference, BCCIE, 2016), te više akreditacijskih radionica i konferencija (EFMD i AACSB).

Član je uređivačkog odbora međunarodnih znanstvenih časopisa, (Acta Turistica, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, CREBSS) i više znanstvenih odbora međunarodnih konferencija.

Recenzirala je znanstvene knjige, sveučilišna udžbenike i priručnike, radove u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, projekate Ministarstva znanosti i tehnologije RH, te razvojne projekte Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. recenzent je za dodjelu nagrade Društva sveučilišnih nastavnika.

Dugogodišnja je članica Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja (HDOI), Hrvatskoga statističkoga društva (HSD), te međunarodnih udruženja International Association of Survey Statisticans (IASS), Society for the Study of Emerging Markets i Eurasian Business and Economics Society (EBES).

Tijekom rada na Ekonomskom fakultetu, obnašala je više funkcija značajnih za rad fakulteta. Od 2010-2014 bila je Pročelnica Katedre za statistiku, a u periodu 2014-2018 Prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i doktorate, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U više mandata bila je članica Fakultetskog vijeća, Odbora za doktorske programe, Odbora za specijalističke poslijediplomske programe, Odbora za predbolonjski poslijediplomski studij, Odbora za informatizaciju i dr.

Sudjelovala je, ili još uvijek sudjeluje, u radu velikog broja javnih i sveučilišnih tijela. Neke od funkcija koje je obnašala na Sveučilištu u Zagrebu ili još uvijek obnaša su: član Senata (2011-2019), član Vijeća društveno-humanističkog područja (2014 - ), član Odbora za doktorske programe (2014 - ), član Povjerenstva za doktorske radove (2012 - ), član Radne skupine za studijske programe (2014-2019), te član Radne skupine za priznavanje ECTS bodova (2014-2019). Bila je članica stručnog povjerenstva za vrednovanje u visokom obrazovanju, (Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH, 2018), te predsjednica Povjerenstva za raspodjelu sredstava potpora znanstvenoistraživačkoj djelatnosti za Društveno područje Sveučilišta u Zagrebu (2015).

Njeno dugogodišnje područje interesa, u kojem je tijekom svog rada i dala najveći doprinos, su ekonometrijski modeli, analiza vremenskih nizova, kvantitativne metode u financijama i financijska ekonometrija.

VAŽNIJA DJELA:

Bahovec, V. i Erjavec, N. (2009.), Uvod u ekonometrijsku analizu, Zagreb: Element.

Bahovec, V. i Erjavec, N., (ur.) (2018.), Statistika, treće izdanje, Zagreb: Element.

Momirović, K., Prot F., Dugić D., Knezović Z., Bosnar K., Erjavec, N., Gredelj M., Kern J., Dobrić V. i Radaković J. (1987.), Metode, algoritmi i programi za analizu kvantitativnih i kvalitativnih promjena, Zagreb: Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Erjavec, N. (2011.), Test for Homogeneity of Variance, u: Lovric, M. (ur.), International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, Vol. 3, Part 20.

Erjavec, N. (2011.), Dummy Variable, u: Lovric, M. (ur.), International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, Vol. 1.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 21. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/126386

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Nataša Erjavec, preuzeto 21. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=3679

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Nataša Erjavec, preuzeto 21. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/prof-dr-sc-natasa-erjavec-30378/30378

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nataša Erjavec, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/e/nata%C5%A1a-erjavec