Stanko Deželić

Dr. Stanko Deželić (Zagreb, 13. XI. 1893. – Zagreb, 14. XI. 1951.), docent

Stanko Deželić rođen je 1893. godine u Zagrebu, gdje je 1913. godine završio klasičnu gimnaziju, pravo s rigorozom 1918. godine, a trgovačke znanosti u Zagrebu i Berlinu u Trgovačkoj visokoj školi. Kao student uredio je knjižnicu Hrvatskoga trgovačkog društva »Merkur«.

Po završetku školovanja službovao je u zagrebačkim bankama, a od 1919. do 1922. godine bio je tajnik Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu. Od 1919. godine predavao je narodnu ekonomiju, financije, trgovinu i pravo na Državnoj trgovačkoj akademiji u Zagrebu. Od 1926. do 1927. godine bio je honorarni docent na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu, od 1935. godine predavao je u Stručnoj produžnoj školi i u drugim stručnim školama u Zagrebu. Od 1942. godine bio je predstojnik Odsjeka za studije i dokumentaciju u Hrvatskom državnom društveno-gospodarskom zavodu pri Ministarstvu za obrt, veleobrt i trgovinu.

Već kao student bio je član pokreta hrvatske katoličke omladine, te je jedno vrijeme predsjedavao Hrvatskim katoličkim društvom „Domagoj“.

Za studija na Sveučilištu pripadao pokretu hrvatske katoličke omladine, a jedno vrijeme bio je i predsjednikom Hrvatskoga katoličkog društva »Domagoj«. S J. Andrićem uređivao je almanah Luč (1913–18, 1921 –22, 1926–30, 1937), u kojem je objavio i svoju prvu stručnu gospodarsku raspravu Nacijonalno-ekonomski moment u sadanjem ratu.  U tome razdoblju sudjelovao je u izradbi brojnih gospodarsko-financijskih elaborata, a. Kada je 1919, na poticaj J. Šilovića, u »Hrvatskom radiši« pokrenuta stručna socijalno-   -ekonomska anketa, u njoj je sudjelovao i D. kao predavač o aktualnim problemima hrvatskoga gospodarstva. Kao vrstan stručnjak i pedagog, dao je smjernice stručnoj izobrazbi gospodarskog pomlatka. Tih godina započinje i njegov publicistički rad. O suvremenim pitanjima iz područja bankarstva, financija, trgovine i prava objavio više od 250 priloga u domaćim i stranim gospodarskim i trgovačkim časopisima, revijama i almanasima Jugoslavenski ekonomista (1919), Jugoslavenski Lloyd (1921–22, 1925), Pravni savjetnik (1921–22, 1933), Jugoslavenska njiva (1923, 1925), Novi život (1923–24), Narodno bogatstvo (1924), Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu (1926), Stenograf (1929–34, 1937–40), Jugoslovenski socijalni almanah (1930), Jugoslavenska narodna privreda (1931–33), Jugoslavenska samouprava (1931–33), Privredna revija (1931–32), Hrvatska privreda (1938), Ekonomist (1942), Gospodarstvo (1942–44) i dr. D. je poznat kao autor mnogobrojnih knjiga (strukovnih edicija, udžbenika i priručnika) iz područja ekonomije i prava. Predano je radio na stručnoj trgovačkoj literaturi i trgovačkoj terminologiji, naglašujući potrebu i zauzimajući se za uvođenje jedinstvene terminologije. Njegovo djelo Terminologija trgovačkih znanosti pokazuje enciklopedijsku zrelost, iscrpno i svestrano znanje autora, a i prvi je rad te vrste u hrvatskoj literaturi koji ima obilježja male enciklopedije trgovačkih znanosti. Uređivao je financijsko-ekonomsko poglavlje u Almanahu Kraljevine SHS (1921 –22). God. 1923. s ekonomistom Lj. Kosierom, koja je okupljala financijske i bankarske stručnjake te je do 1930. bio i njezinim glavnim urednikom.

VAŽNIJA DJELA:

S. Deželić bio je urednik ekonomske rubrike u „Narodnoj politici“, pokrenuo je ekonomsko-financijsku reviju „Bankarstvo“, jedno vrijeme bio je urednik „Privredne revije“, te je, kao savjetnik trgovačkog društva »Merkur«, uređivao i „Merkurov vjesnik“. 

Deželić, S. (s. a.) Politička ekonomija, [Zagreb: s. n.].

Dežalić, S. (1919.), Čekovni, žiro i kliring promet, [S. l.]: [s. n.].

Deželić, S. (1920.), Novčani zavodi Jugoslavije, Bjelovar: Knjigotiskara i knjižara Lav. Weiss-a naslj. Filip Lipšić i drugi.

Deželić, S. (1920.), Banke i bankarstvo : (djelovanje, poslovanje i razvoj banaka), Zagreb: S. Kugli, knjižara Kralj. sveučilišta i Jugoslav. Akademije.

Deželić, S. (1922.), Socijalizam, komunizam i anarhizam, Zagreb: Vlastita naklada.

Deželić, S. (1922.), Terminologija trgovačkih znanosti : zbirka običnijih trgovačkih tehničkih izraza s objašnjenjem njihovoga značenja, Zagreb: [s.n.].

Dežalić, S. (1922.), Burze i burzovni poslovi, [S. l.]: [s. n.].

Deželić, B. i Deželić, S. (1923.), Mjenično pravo : (zakonski članak XXVII. 1876. o mjenbenom zakonu s osobitim obzirom na zakone valjane u Kraljevini S. H. S., te naredbe odnoseće se na mjenični postupak) : za školsku i svakidašnju potrepu, Zagreb: St. Kugli, knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenke akademije.

Deželić, S. (1923.), Pregled nauke o narodnom gospodarstvu (Politička ekonomija) : za trgovačke akademije, jednogodišnje abiturientske komercijalne tečajeve i za privatnu porabu, Zagreb: Narodne novine.

Deželić, S. (1924.), O žiro prometu s obzirom na prilike u Jugoslaviji, Zagreb: [s. n.].

Deželić, S. (poslije 1924.), Bankovna korespodencija : za školsku i praktičnu uporabu, Zagreb: St. Kugli, Knjižara Kraljevskoga sveučilišta i Jugoslavenske akademije.

Deželić, S. (1925.), Trgovački leksikon : priručnik za trgovce, industrijalce, obrtnike, bankare, trgovačke nastavnike, pravnike, odvjetnike i suce, studente trgovačkih škola, činovnike merkantilnih poduzeća, osiguravajućih zavoda itd., Zagreb: Bibliografski zavod.

Deželić, S. (1926.), Pregled nauke o trgovini (Tehnika gospodarskog prometa) za trgovačke, šegrtske i zanatlijske škole za trgovce i obrtnike, Zagreb.

Dežalić, S. (1928.), Čekovno pravo : na temelju novog čekovnog zakona Kraljevine Jugoslavije od 29. novembra 1928., Beograd: Geca Kon.

Dežalić, S. (1930.), Burze u kraljevini Jugoslaviji : njihov razvoj, organizacija, promet i poslovanje obzirom na narodnu privredu Jugoslavije, Zagreb; Beograd; Ljubljana: [Redakcija "Bankarstva"].

Deželić, S. (1930.), Stečajno pravo : na temelju novog stečajnog zakona za Kraljevinu Jugoslaviju od 22. Xi. 1929. (u vezi sa Zakonom o prinudnom poravnanju van stečaja i Zakonom o uvođenju u život Stečajnog zakona i Zakona o prinudnom poravnavanju van stečaj od 22. XI. 1929., te kaznenih ustanova odnosećih se na stečaj novog "Krivničnog zakona za kraljevinu [!] Jugoslaviju od 21. I. 1929), Zagreb: A. Ćelap.

Deželić, S. (1930.), Mjenično pravo : na temelju novog mjeničnog zakona u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 28 novembra 1928. : za trgovačke akademije, Beograd: Geca Kon.

Deželić, S. (1931.), Narodna ekonomija : za trgovačke akademije, jednogodišnje abiturientske komercijalne tečajeve, preparandije i za privatnu porabu, Zagreb: [s. n.].

Dežalić, S. (1932.), Čitanka privrednog štiva : za učenike trgovačkih akademija i drugih srednjih i stručnih škola Ministarstva trgovine i industrije, Zagreb: A. Ćelap.

Deželić, S. (1933.), Načela narodne ekonomije, Zagreb: S. Deželić.

Dežalić, S. (1933.), Novac i bolesti novca: inflacija i deflacija : naše novčane prilike i banke, Zagreb: [s. n.].

Deželić, S. (1934.), Nauka o trgovini, Beograd: Geca Kon.

Dežalić, S. (1935.), Nauka o trgovini, trgovačko zakonodavstvo i nauka o državi : (s poslovnim i zanatskim zakonodavstvom) : po najnovijem planu i programu : za stručne produžene (šegrtske), dvorazredne trgovačke i jednogodišnje stručne škole, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Delibašić, T. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 12. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4711

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Stanko Deželić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/stanko-de%C5%BEeli%C4%87