Nikolina Dečman

Nikolina Dečman

Doc. dr. sc. Nikolina Dečman r. Smrekar (Karlovac, 23. VIII. 1984. -), docent

Nikolina Dečman rođena je u Karlovcu, državljanka je Republike Hrvatske, Hrvatica. Osnovnoškolsko obrazovanje započela je 1991. godine u Rijeci. 2003. godine je završila srednju Ekonomsko-turističku školu u Karlovcu, smjer ekonomist. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, a završava ga u srpnju 2007. godine. U prosincu 2007. godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij „Računovodstvo i porezi“ na istoimenom fakultetu. Specijalistički poslijediplomski rad pod nazivom „Utjecaj harmonizacije financijskog izvještavanja na razvoj malih i srednjih poduzeća“ (mentor: prof. dr. sc. Katarina Žager) obranila je u veljači 2009. godine te time stekla titulu sveučilišnog specijaliste iz područja računovodstva i poreza. Poslijediplomski doktorski studij, smjer Poslovna ekonomija upisala je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti (znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije i znanstvene grane računovodstvo) stekla je 11. listopada 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Računovodstvene informacije u funkciji upravljanja malim i srednjim poduzećima“ (mentor: prof. dr. sc. Katarina Žager).

Nikolina Dečman je 2007. godine zaposlena na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. U listopadu 2013. godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta - znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, polju ekonomije na Katedri za računovodstvo. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je na 8. sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije održanoj u veljači 2014. godine. Vijeće društveno-humanističkog područja potvrdilo je u siječnju 2016. godine da je Nikolina Dečman izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana je 12. travnja 2019. godine na 11. sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije.

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima koji se izvode u okviru Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to na sveučilišnom i stručnom studiju. U svom radu izvodila je nastavu na sljedećim kolegijima: Računovodstvo, Računovodstvo I, Računovodstvo II, Analiza financijskih izvještaja, Strateško računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Računovodstveni informacijski sustavi, Računovodstveno izvješćivanje, Osnove računovodstva te Uvod u analizu financijskih izvještaja. Sudjelovala je i u izvođenju nastave na specijalističkim poslijediplomskim studijima i to na sljedećim kolegijima: Računovodstveni sustavi u RH i EU, Financijsko izvještavanje, Korporativna analiza financijskih izvještaja te Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje.

U dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu usavršavala se na više znanstvenih i stručnih radionica u zemlji i inozemstvu („Case Method Teaching Seminar Part I“ u organizaciji Harvard Business Publishing-a, „IFRS for SMEs Train the Trainers Workshop“ u organizaciji Centra za financijsko izvještavanje Svjetske banke i IFRS Fundacije, „Writing Effectively About Your Research“ u sklopu radionice za doktorande na Sveučilištu u Zagrebu, radionica za doktorande u sklopu konferencije pod nazivom „Fifth European Auditing Research Network Symposium Conference“ i dr.). Pohađala je i uspješno završila edukacijski program za stjecanje zvanja „Ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo“. Nadalje, pohađala je i uspješno apsolvirala „Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika“ organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 2015. godine sudjelovala je u znanstveno-nastavnom usavršavanju u Njemačkoj na Hochschule Osnabrück - University of Applied Sciences na Institutu za menadžment i tehnologiju (Fakultät Management, Kultur und Technik/Faculty of Management, Culture and Technology) u Lingenu gdje je izvodila nastavu u okviru kolegija Entrepreneurship, Business Finance, Business Management i Financial Accounting na preddiplomskom i diplomskom studiju. Pored navedenog, prijavila se na Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja gdje joj je odobreno financiranje mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja na Yasar University, Izmir, Turska u travnju 2016. godine.

Do sada je, samostalno i u koautorstvu, objavila šezdesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, računovodstva malih i srednjih poduzeća te analize financijskih izvještaja. Samostalne i koautorske radove objavljivala je i izlagala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Bila je voditeljica projekta pod nazivom „Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća“ koji je financiran uz kratkoročnu potporu za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. i 2019. godini. U svojstvu suradnika aktivno je sudjelovala na nekoliko znanstveno-istraživačka projekta: projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom "Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća"; projektu Fonda za razvoj Sveučilišta pri Sveučilištu u Zagrebu pod nazivom „Razvoj i primjena metode slučaja (case-metode) u izvođenju nastave iz kolegija Međunarodno računovodstvo“; projektu „Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu i to Potporom znanstvenim i umjetničkim istraživanjima; projektu kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Unaprjeđenje modela sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje" te projektu Hrvatske zaklade za znanost, projekt STRUNA - "Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja".

Aktivni je član Sekcije internih revizora. Sudjelovala je na izradi tehničkog opisa i modela zadatka te u radu Prosudbenog povjerenstva na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola – Worldskills Croatia 2019. u natjecateljskoj disciplini Računovodstvo iz Obrazovnoga sektora Ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Bila je dugogodišnja članica Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja učenika/ca iz Računovodstva te sudjeluje u izvođenju edukacijskog programa za stjecanje certifikata ovlaštenog internog revizora. Izabrana je za članicu Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mandatnom razdoblju od 2018. do 2020. godine. Trenutno sudjeluje u radu Odbora za suradnju sa srednjim školama te Odbora za preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu.

Od strane Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika dobila je priznanje za doktorsku disertaciju te za specijalistički poslijediplomski rad. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na katedri za matematiku i katedri za računovodstvo. Također je bila i dobitnica Dekanove nagrade za izvrstan uspjeh i postignute rezultate te državne stipendije za iznimno nadarene studente.

DJELA:

Knjige i priručnici:

Dečman, N. et al (2016.), Sastavljanje računa dobiti i gubitka – izvještaja o uspješnosti poslovanja, u: Dečman, N. (ur.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 82-106.

Dečman, N. et al (2016.), Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje, , u: Dečman, N. (ur.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 134-141.

Dečman, N. et al (2016.), Sastavljanje računa dobiti i gubitka, u: Dečman, N. (ur.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 167-181.

Dečman, N. et al (2016.), Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje, , u: Dečman, N. (ur.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 196-210.

Žager, K. i Dečman, N. (2015.), Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Dečman, N. (2013.), Financijsko izvještavanje i upravljanje malim i srednjim poduzećima, u: Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 33-66.

Smrekar, N. (2010.), Osnovna računovodstvene jednadžba, u: Perčević, H. (red.), Računovodstvo – priručnik za vježbe, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: HZRIF, str. 10-20.

Smrekar, N. (2010.), Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine, u: Perčević, H. (red.), Računovodstvo – priručnik za vježbe, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: HZRIF, str. 143-169.

Smrekar, N. (2009.), Specifičnosti računovodstva obrtnika, u: Žager, K., Smrekar, N. i Oluić, A., Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, 71-108.

Mamić Sačer, I. i Smrekar, N. (2008.), HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, u: Gulin, D. (ur.), Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – s poreznim propisima, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, str. 189-200.

Doktorska disertacija:

Dečman, N. (2013.), Računovodstvene informacije u funkciji upravljanja malim i srednjim poduzećima. Doktorski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Specijalistički poslijediplomski rad:

Smrekar, N. (2009.), Utjecaj harmonizacije financijskog izvještavanja na razvoj malih i srednjih poduzeća. Specijalistički poslijediplomski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Znanstveni i stručni članci:

Žager, K., Dečman, N. i Rep, A. (2020.), The Impact of Artificial Intelligence on the Accounting Process, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 1430-1444.

Széles, Z., Dečman, N. i Rep, A. (2019.), Opportunities and Challenges in the Practical Application of Fair Value Model in the Field of SMEs Financial Reporting, u: Resperger, R. i Czeglédy, T. (ur.), Modern economy, smart development, Sopron: University of Sopron Press, 475-489.

Žager, K., Dečman, N. i Rep, A. (2019.), Utjecaj regulatornog okvira znanstveno-nastavnoga djelovanja visokoškolskih djelatnika na kvalitetu računovodstvene profesije, u: Gadžić, M. i Živko, I. (ur.), zbornik radova (Journal of economy and business.), posebno izdanje, Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 167-191.

Dečman, N., Sever Mališ, S. i Mamić Sačer, I. (2019.), Digitalization of Accounting and Tax Processes – Challenges and Opportunities for Accountants and Tax Administrators, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business 12-15 June 2019, Opatija, Croatia, Zagreb, FEB, 30-40.

Žager, K., Dečman, N. i Novak, A. (2019.), Importance of ethics in the education of accountants, Ekonomski vjesnik, 32(2), 463-476.

Dečman, N., Švigir, A. i Rep, A. (2019.), Uloga nefinancijskih informacija u poslovnom odlučivanju u ovisnosti o karakteristikama poduzeća, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17(1), 1-17.

Žager, K., Dečman, N. i Rep, A. (2019.), Iskustva u primjeni računovodstvene Direktive 2013/34/EU za mikro poduzeća u zemljama članicama EU, Računovodstvo i financije, LXV(12), 71-75.

Dečman, N. i Rep, A. (2018.), Do Croatian Companies Recognize Benefits of Integrated Reporting?, Zagreb international review of economics & business, 21, Special Conference Issue, 31-42.

Dečman, N., Ježovita, A. i Halar, P. (2018.), Is Fair Value Measurement Appropriate for Biological Assets?: The Case of Small Agriculture, Forestry and Fishing Enterprises in Croatia, u: Soliman, K. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA.), Sevilla, Španjolska, 1108-1125. ISBN

978-0-9998551-1-9

Tušek, B., Dečman, N., Rep, A. (2018.), Fair Value Measurement of Long-Term Tangible Assets: Existing Experience and Possible Challenges for Croatian Small Manufacturing Enterprises. U: Soliman, K. (ur..), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA.),. Sevilla, Španjolska, str. 1461-1474.

Dečman, N. i Golec, I. (2018.), Analiza utjecaja poreznih propisa značajnih za obračun amortizacije na financijske izvještaje hrvatskih poduzeća, u: Katalinic, B. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Research & Innovation, Požega: Polytechnic in Pozega; Vienna: DAAAM International Vienna, 0049-0057.

Mamić Sačer, I., Dečman, N. i Rep, A. (2018.), Practical problems in understanding accounting terminology used in the preparation of general purpose financial statements – evidence from Croatia, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - vision and growth, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, 1077-1085.

Pavić, I., Dečman, N. i Mamić Sačer, I. (2017.), The Influence of Changes in the Notes on Evaluation of Indebtedness and Other Performance Measures – The Analysis of Lease Financing, u: Soliman, K. i Khalid S. (ur.), Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid: IBIMA Publishing, 3872-3881.

Žager, K., Sever Mališ, S. i Dečman, N. (2016.), Certificiranje i licenciranje računovodstvenih i revizijskih zvanja, Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Special Issues, 391-420.

Žager, K. i Dečman, N. (2016.), Guidelines and Recommendations for Improving the Micro Entities Model of Financial Reporting, u: Procedia Economics and Finance, Special issue - 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 39, 451-457.

Dečman, N. (2016.), The use of non-accounting information in the management of a company - Croatian experiences, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), 8th International Conference - "An enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb, Faculty of Economics & Business, 533-540.

Pavić, I., Mamić Sačer i I., Dečman, N. (2016.), Do Frequent Changes of IFRSs Cause Practical Application Problems in Croatia?, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 5th International Scientific Symposium - Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 492-502.

Dečman, N., Žager i K., Ježovita, A. (2016.), Analysis of Financial Reporting Standards Specially Designed for Micro-Entities, u: Proceedings of 23rd Research World International Conference, Barcelona, Spain, 9th-10th December 2016, 38-43.

Dečman, N. (2016.), Obilježja računovodstvene regulative za mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj i Velikoj Britaniji u: Gulin, D. (ur.), Zbornik radova 51. Simpozija: Aktualne dileme i izazovi računovodstva, revizije i poreza u Republici Hrvatskoj, Vodice, 02. - 04. lipnja 2016., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 132-148.

Žager, K. i Dečman, N. (2016.), Izmjene MSFI za mala i srednja poduzeća (MSP.), kao dio novih projekata IASB-a, Računovodstvo i financije, LXII(3), 36-40.

Žager, K. i Dečman, N. (2016.), Kontinuirana edukacija računovođa, u: Gulin, D. (ur.), Zbornik radova 51. Simpozija: Aktualne dileme i izazovi računovodstva, revizije i poreza u Republici Hrvatskoj, Vodice, 02. - 04. lipnja 2016., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 109-131.

Ptiček, N., Žager, K. i Dečman, N. (2015.), Rezultati istraživanja o unapređenju računovodstvene regulative i računovodstvene profesije, u: Gulin, D. (ur.), Zbornik radova 50. simpozija HZRIF "Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske",Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 33-48.

Žager, K., Dečman, N. i Rep, A. (2015.), Visokoškolsko obrazovanje kao temelj računovodstvene profesije, Računovodstvo i financije, LXI(6), 8-17.

Mamić Sačer, I. i Dečman, N. (2015.), Računovodstveni tretman pojedinih oblika nematerijalne imovine, Računovodstvo i financije, LXI(5), 18-20.

Žager, K., Sever Mališ, S. i Dečman, N. (2015.), Značaj kodeksa profesionalne etike za djelovanje računovođa i revizora, Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Special Issues, 381-400.

Mamić Sačer, I., Dečman, N. i Sever I. (2015.), The influence of accounting regulation simplification on the financial reporting of micro entities – the case of Croatia, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 28(1), 593-607.

Dečman, N. i Rep, A. (2015.), Analiza sustava obrazovanja računovođa u Hrvatskoj i Europi, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13(1), 1-18.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. kolovoz 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/299256

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet - Zagreb: Nikolina Dečman, preuzeto 26. kolovoz 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/ndecman

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nikolina Dečman, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/nikolina-de%C4%8Dman