Nevenka Dravinac

Nevenka Dravinac

Nevenka Dravinac r. Telišman, prof. (Zagreb, 29. II. 1920. – Zagreb, 5. X. 2011.), viši predavač

Profesorica Nevenka Dravinac rođena je 29. veljače 1920. u Sesvetama. Maturirala je u Zagrebu 1938., a diplomirala matematiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ratne 1942. godine. Kao profesorica predavala je matematiku na više srednjih Škola u Zagrebu: od 1943. do 195l. na Trgovačkoj akademiji (poslije Ekonomska škola) predavala je matematiku, financijsku i aktuarsku matematiku, a nakon što je položila stručni profesorski ispit predavala je matematiku na IX., X., VIII. (eksperimentalnoj) i XV. matematičkoj gimnaziji. 1971. godine izabrana je u zvanje predavača Visoke škole za vanjsku trgovinu za kolegij Matematika za ekonomiste. Kasnije je predavala i Osnove matematike za ekonomiste, Seminar iz elementarne matematike, Poslovnu matematiku, Matematiku za ekonomske analize i Matematiku. Također je, u razdoblju 1955. do 1960., radila kao profesorica matematike na višoj radničkoj školi, više od 10 godina (od 1960. do 1970.) bila je mentorica studentima matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a predavala je Višu matematiku u svojstvu profesora više škole na Pedagoškoj akademiji (1969. i 1970.).

Njen prvi angažman na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je u razdoblju od 1961. do 1965. godine kada je bila rukovoditelj vježbi iz Privredne matematike. Kao stručna suradnica Zavoda za unapređivanje stručnog obrazovanja surađivala je pri izradi mnogobrojnih novih programa matematike za osnovne i srednje škole. Posebno će ostati zapamćen njen rad u okviru Društva matematičara i fizičara SRH, naročito u organiziranju natjecanja u matematici učenika srednjih škola od 1965. do 1974. godine. Sudjelovala je na mnogim kongresima matematičara i fizičara u tadašnjoj državi, ali i u inozemstvu. Dio 1968. godine provela je na stručnom usavršavanju u Međunarodnom institutu za pedagoška istraživanja u Sevresu pokraj Pariza. Autorica je nekoliko scenarija za emisije Školske televizije – veoma popularnog i cijenjenog programa nekadašnje Televizije Zagreb. Stoga ne čudi da je profesorica Dravinac za svoj stručni, pedagoški i društveni rad dobila niz pohvala i nagrada. Prvu pohvalu dobila je već 1946. godine (Pohvala za uspješan rad u nastavi Odlukom Prezidijuma Sabora RH). Dobitnica je nagrada i priznanja u svim školama na kojima je radila, zatim na razini grada Zagreba i Republike Hrvatske (istaknut ćemo dvije najvažnije: Nagrada ,.Ivan Filipović" za unapređenje pedagoške teorije i prakse 1970. godine i Priznanje Društva matematičara i fizičara Hrvatske 1980.). ali i na razini bivše države (Nagrada NIP-a Politika za uspješan rad u pripremanju učenika za natjecanje u matematici. Beograd. 1967. i Povelja Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije. Novi Sad, 1979.).

Profesorica Dravinac suautorica je dva sveučilišna udžbenika. napisala je više od 10 stručnih članaka i mnoštvo publikacija u kojima popularizira matematiku. Mnogi matematičari i ekonomisti zahvalni su joj za izuzetno kvalitetne recenzije kojima je značajno unaprijedila njihove tekstove. Prvu recenziju napisala je davne 1954. godine za srednjoškolski udžbenik Matematika za I. razred ekonomskih škola (autori S. Filipović, V. Jirasek), a posljednju 1997. za srednjoškolski udžbenik Matematika za III. razred ekonomskih škola (autor B. Šego).

Profesorica Dravinac izabrana je 1971. godine u zvanje predavača Visoke škole za vanjsku trgovinu, a 1975. u zvanje višeg predavača Visoke škole za vanjsku trgovinu. Godine 1980. reizabrana je u zvanje višeg predavača na Fakultetu za vanjsku trgovinu, a integracijom Fakulteta za vanjsku trgovinu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb (1982.) postaje članica Odjela za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta – Zagreb sve do odlaska u mirovinu 1983.   

(Pripremio: B. Š.)  

VAŽNIJA DJELA:

Dabčević, A. Dravinac, N., Filipović, S. i Sekulić, B. (1974.), Matematika za ekonomiste. Zbirka zadataka s teorijom i komentarom, Zagreb: Informator.

Dabčević, A., Dravinac, N., Franić, I., Sekulić, B. i Šego, B. (1991.), Primjena matematike za ekonomiste, 6. izdanje. Zagreb: Informator.

Objavila je i veći broj zapaženih i zanimljivih radova u stručnim časopisima, kao i mnoštvo publikacija u kojima popularizira matematiku. Mnogi matematičari i ekonomisti zahvalni su joj za izuzetno kvalitetne recenzije kojima je  značajno unaprijedila njihove tekstove.

OSTALI IZVORI:

Šego, B. (2011.), In memoriam prof. Nevenka Dravinac, preuzeto 24. studeni 2020. s https://hrcak.srce.hr/file/196888 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nevenka Dravinac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/nevenka-dravinac