Krešimir Car

Krešimir Car

Dr. Krešimir Car (Krašić, 7. III. 1920. – Zagreb, 1994.), predavač, izvanredni profesor

Krešimir Car rođen je 1920. u Krašiću. Nakon završene gimnazije i Trgovačke akademije u Zagrebu upisuje se 1939. godine na Ekonomsko-komercijalnu visoku školu u Zagrebu, a diplomirao je1946. godine te stekao akademski naziv ingenieura ekonomije. U akademskoj godini 1955/56. boravio je kao stipendist British Conucile-a na specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu u Manchesteru. Akademski stupanj doktora ekonomskih znanosti stekao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1957. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Uloga trgovačkih poduzeća za promet na veliko u organizaciji prodaje finalnih tekstilnih proizvoda“.

Od 1946. do 1947. godine radio je u poduzeću „Jugopetrol“ na dužnosti inspektora i šefa kontrolnog odjela u Zagrebu te direktora poduzeća u Splitu. Od 1947. do 1949. godine bio je na dužnosti načelnika Odjela za planiranje i organizaciju trgovačke mreže u Ministarstvu trgovine i snabdjevanja FNRJ u Beogradu. Do 1950. godine bio je na dužnosti Odjela za planiranje otkupa u Ministarstvu za državne nabavke FNRJ u Beogradu, a 1950. godine izabran je za predavača na predmetu „Ekonomika trgovine i opskrbe“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te u tom svojstvu ostaje u radnom odnosu do 1957. godine. Od 1957. do 1961. godine bio je predstavnik Turističkog saveza Jugoslavije kao direktor Yugoslav Tourist Office-a u Londonu, nakon čega je do 1963. godine bio na dužnosti savjetnika i pomoćnika državnog sekretara za sektor trgovine i turizma u Državnom sekretarijatu za poslove robnog prometa NR Hrvatske u Zagrebu. Do 1965. godine preuzima dužnost pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za turizam SR Hrvatske u Zagrebu, a nakon toga do 1971. godine bio je podsekretar u Republičkom sekretarijatu za privredu SR Hrvatske u Zagrebu. Od 1961. do 1966. godine održavao je specijalistička predavanja iz predmeta „Ekonomika turizma“ na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Od 1965. do 1967. godine predavao je „Turizam u ekonomskoj politici“ na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu u akademskoj 1966/67. godini izabran je u zvanje izvanrednog profesora u dopunskom radnom odnosu (reizabran 1972. godine) iz predmeta „Ekonomika turizma“ na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Na VŠTV/FVT-u je radio kao izvanredni profesor u dopunskom radnom odnosu do 1982. godine. Od 1965. do 1967. godine bio je delegat Izvršnog vijeća Sabora SRH u Savjetu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te delegat Republičkog sekretarijata za privredu u Savjetu Visoke škole za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Od 1971. godine obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Republičkog savjeta za turizam SRH.

Bio je član Savjeta za zaštitu i unaprjeđenje čovjekove okoline i prostorno uređenje pri Izvršnom vijeću Sabora SRH, član IUOTO-a - Međunarodne unije službenih turističkih organa (današnje WTO – Svjetske turističke organizacije), član Komiteta UNCTAD-a za nerobna plaćanja i financiranje trgovine, član Ekonomske komisije za Europu UN-a itd.

VAŽNIJA DJELA:

Car, K. (1957.), Samoposluživanje u trgovini na malo, Beograd: (s. n.).

Car, K. (1972.), Jugoslavija u međunarodnom turizmu, Arhitektura: časopis za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost, 26(115), 9-12.

Car, K. et al (1975.), Neki ekonomski efekti inozemnog turizma u Jugoslaviji, Zagreb: (s. n.).

Car, K. et al (1986.), Privatni sektor u turističkoj ponudi, Zagreb: Institut za turizam.

Car, K. et al (1987.), Vremensko korištenje turističkog objekta: time-sharing, Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 190.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Krešimir Car, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/kre%C5%A1imir-car