Teodor Abramić

Teodor Abramić

Mr. Teodor Abramić (Varaždin, 9. XI. 1935. – Varaždin, 28. IX. 2017.), predavač

Osnovnu školu pohađao je u Lepoglavi, a gimnaziju u Varaždinu. Nakon mature 1955. upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 1961. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij, smjer »Organizacija poduzeća«, te obranio temu pod naslovom »Model organizacije integralnog informacijskog sistema u organizaciji udruženog rada građevinske djelatnosti«.

Od 1959. do kraja 1968. radio je u Kombinatu »Varteks« kao organizator poslovanja (od 1965. u svojstvu rukovodioca organizacijskog odjela Kombinata). Početkom 1969. prelazi u Višu ekonomsku školu u Varaždinu gdje je izabran za profesora iz predmeta »Osnove automatizirane obrade podataka«. Prerastanjem ove institucije u Fakultet organizacije i informatike izabran je za višeg predavača.

Nastavničko-pedagoški rad započinje 1961. godine u Višoj tekstilno-tehničkoj školi u Varaždinu gdje je izabran za predavača iz predmeta »Organizacija i ekonomika tekstilnih poduzeća« u dopunskom radu.

Savjet Fakulteta ekonomskih nauka u Zagrebu izabrao gaje 11. veljače 1972. za sveučilišnog nastavnika u zvanju predavača u dopunskom radu za predmet »Osnove automatske obrade podataka«. Nastavu iz ovog predmeta izvodio je do jeseni 1975. Od 1988. godine predavao je programiranje računala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, poslovnoj jedinici Varaždin. od 1991. radio je na funkciji direktora Foinga d.o.o.

U razdoblju 1975-1978. izabran je za člana Republičkog savjeta za informatiku gdje je obavljao funkciju zamjenika predsjednika Komisije za izobrazbu kadrova iz područja informatike. Bio je član više stručnih odbora za informatiku u Privrednoj komori Varaždin, Društvu knjigovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske i Zajednice Centra i korisnika sredstava za automatsku obradu podataka SR Hrvatske. Obnašao je dužnost potpredsjednika Skupštine Varaždinske županije. Za postignute rezultate u širenju i unapređivanju informatičke djelatnosti Hrvatski informatički zbor dodijelio mu je priznanje Plaketa Informatika, a 2014. godine dodijeljena mu je Nagrade grada Varaždina za izuzetan doprinos u utemeljenju i razvoju informatičkog obrazovanja u Varaždinu, regiji i Republici Hrvatskoj.

U toku svog stručnog, pedagoškog i znanstvenog djelovanja je objavio 34 rada, bio redaktor više internih izdanja Više ekonomske škole Varaždin i radio na nekoliko projekata.

(Pripremili: Ž. S. i Z. U. B.)

DJELA:

Abramić, T. (1968.), Analiza primjene i mjere za unapređenje korištenja sredstava za obradu podataka, Varaždin: Varteks-Organizacioni odjel.

Abramić, T. (1970.), Osnove automatske obrade podataka: skripta, Varaždin: Viša ekonomska škola. (Ostala izdanja 1971. i 1973.)

Abramić, T. (1976.), Osnove informatike: skripta, Varaždin: FOI. (Drugo izdanje 1977.)

Abramić, T. et al. (1976.), Izgradnja informacijskih sistema uz primjenu elektroničkih računala, Zagreb: Informator.

OSTALI IZVORI:

Fakultet organizacije i informatike (1982.), Dvadeset godina Ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu: 1962-1982, Varaždin: FOI.

Abramić, T. ... Žugaj, M. (1982.), Organizacijski i informatički kadrovi u procesu reforme visokog obrazovanja: materijali za savjetovanje povodom 20 godina Ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu, Varaždin: FOI.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb: Golden marketing.

FOTOGRAFIJE:

Digitalizirana građa knjižnice FOI: Teodor Abramić. Knjižnica FOI, preuzeto s http://library.foi.hr/m3/autor.php?B=1&A=0000013321&grupa=FAKULTET%20ORGANIZACIJE%20I%20INFORMATIKE,%20VARA%8EDIN%20&vrsta=ZBI&H=foi


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Teodor Abramić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/teodor-abrami%C4%87