Jovana Zoroja

Jovana Zoroja

Doc. dr. sc. Jovana Zoroja (Split, 13. VI. 1983. – ), docentica

Docentica dr. sc. Jovana Zoroja rođena je u Splitu, a osnovnu i srednju školu završila je u Pločama. Diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment 07.03.2007. godine s prosjekom ocjena 5,00. Tijekom studiranja primila je nekoliko nagrada: Nacionalova Top Stipendija za Top Studente 2005. godine, Zahvalnica Rektora Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2005. godine i Državna stipendija za nadarene studente (2002.-2007.).

Poslijediplomski specijalistički studij Informatički menadžment upisala je akademske godine 2007./2008. na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Dana 17.11.2009. godine obranila je specijalistički poslijediplomski rad na temu „Simulacijske igre u poslovnoj ekonomiji“. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij upisala je akademske godine 2009./2010. na Ekonomskom fakultet Zagreb. Dana 19.11.2013. godine uspješno je obranila doktorski rad na temu „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na konkurentnost zemalja Europske unije“. Glavna istraživačko-znanstvena područja kojima se docentica dr. sc. Jovana Zoroja bavi su: informacijsko-komunikacijske tehnologije, simulacijske igre, simulacijsko modeliranje, elektroničko učenje, elektronička trgovina i elektronička javna uprava.

Od 15.05.2007. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za informatiku kao znanstvena novakinja. Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17.12.2013. godine donesena je odluka kojom je izabrana u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu. Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, na 4. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine donio je odluku o izboru pristupnice u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, dok je na 10. sjednici održanoj 17.10.2019. godine donio odluku o izboru pristupnice u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za informatiku izabrana je 06.04.2016. godine.

Docentica dr. sc. Jovana Zoroja aktivno sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminara i vježbi) iz više kolegija koji se izvode na Katedri za informatiku. Na integriranom sveučilišnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave na obveznim kolegijima „Informatika“ i „Poslovni informacijski sustavi“ i na izbornim kolegijima „Modeliranje sistemskom dinamikom“, „Menadžerske simulacijske igre“ i „Otkrivanje znanja u bazama podataka“. Na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Bachelor Degree in Business“ na engleskom jeziku sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Informatics“, „Simulation Games for Managers“ i „Knowledge Discovery in Databases“. U akademskoj godini 2018./2019. sudjelovala je u izvođenju seminarske nastave na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ na izbornom kolegiju „Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka“. Osim toga, sudjelovala je u izvođenju vježbi na Fakultetu za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija na magistarskom programu „Poslovna informatika“ na obveznom predmetu „Poslovno obveščivanje“ u akademskoj godini 2013./2014. Za angažman u nastavi i rad sa studentima ocijenjena je izvrsnim ocjenama.

Docentica dr. sc. Jovana Zoroja mentorica je pri izradi većeg broja diplomskih, završnih i seminarskih radova na integriranom sveučilišnom studiju, a sudjeluje i kao član povjerenstva prilikom obrane diplomskih radova. Također, objavila je nekoliko radova sa studentima kojima je bila mentor pri izradi diplomskih radova.

U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu, usavršavala se kroz različite radionice, projekte i programe. U prosincu 2007. godine uspješno je završila program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike položivši završni ispit za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U srpnju 2008. godine uspješno je položila završni ispit iz kolegija „Business Development and ICT Innovation“ kojeg je pohađala na ljetnoj školi London School of Economics u Londonu. Sudjelovala je na stručnim edukacijama o korištenju poslovnog informacijskog sustava SAP u organizaciji tvrtke B4B u Zagrebu u travnju 2009. godine, o korištenju alata Tableau u organizaciji tvrtke Poslovna inteligencija u Zagrebu u svibnju 2016. godine, te o korištenju poslovnog informacijskog sustava Navision u organizaciji tvrtke Adacta u Zagrebu u veljači 2017. godine. Docentica dr. sc. Jovana Zoroja je u sklopu doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu pohađala seminar na temu „IS Research Methods“ u ožujku 2011. godine. U sklopu Erasmus programa za cjeloživotno učenje-pripremni posjet, Jovana Zoroja je u travnju 2011. godine posjetila instituciju Sistema Tourismo-Gateway to learning, Rimini u trajanju od tjedan dana.

Docentica dr. sc. Jovana Zoroja aktivno sudjeluje kao istraživač i suradnik na mnogim projektima: (i) znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnih poduzeća“ (2007.-2013.), (ii) bilateralni hrvatsko-slovenski projekt „Management Simulation Games - Trends and perspectives (MENSIMUL)“ (2020.-2021.), (iii) znanstveni projekt Europske komisije FP7-ICTSME „Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded Systems Quality“ (2010.-2014.), (iv) sveučilišni razvojni projekt „Simulacijsko modeliranje istraživačkog kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu“ (2011.-2012.), (v) bilateralni hrvatsko-crnogorski projekt „Inteligentni sustavi i inovacije u turizmu“ (2013.-2014.), (vi) projekt Sveučilišta u Zagrebu, Potpora istraživanja “Uloga otkrivanja znanja iz baza podataka u ostvarenju konkurentnosti organizacija” (2013.-2014.), (vii) projekt Sveučilišta u Zagrebu, Potpore po područjima “Modeliranje aktualnih odrednica konkurentnosti u poslovnoj ekonomiji Republike Hrvatske korištenjem metoda potpore odlučivanju“ (2014.), (viii) projekt Sveučilišta u Zagrebu, Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima „Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija“ (2015.), (ix) projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) “Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost“ (2015.-2019.), (x) projekt Sveučilišta u Zagrebu, Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima „Modeliranje u ekonomiji znanja korištenjem metoda potpora odlučivanja“ (2017.), (xi) projekt Sveučilišta u Zagrebu, Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima „Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao potpora javnom sektoru“ (2018.).

Samostalno ili u koautorstvu docentica dr. sc. Jovana Zoroja napisala je i objavila veliki broj znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima koji su indeksirani u bazama EconLit, Inspec, CC, Scopus i WoS. Članak „Internet, E-Commerce and E-Government: Measuring the Gap Between European Developed and Post-Communist Countries“ koji je objavila 2011. godine u časopisu INDECS – Interdisciplinary Description of Compex Systems nagrađen je kao najbolji rad objavljen u navedenoj godini. Također je prezentirala radove i na međunarodnim konferencijama na kojima sudjeluje i kao član tehničkog i recenzentskog odbora. Na konferenciji Entrenova 2015. godine održala je pozvano predavanje na temu “ICT as a Supporting Factor for Innovation Activities”. Docentica dr. sc. Jovana Zoroja napisala je i veliki broj recenzija članaka za međunarodne konferencije kao i za časopise Business Systems Research Journal, Baltic Journal of Management, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, International Journal of Engineering Business Management, Croatian Operational Research Review, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Zbornik radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu.

Docentica dr. sc. Jovana Zoroja je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Hrvatskog interdisciplinarnog društva i Hrvatskog statističkog društva. Također, angažirana je u radu sljedećih tijela Ekonomskog fakulteta Zagreb: članica tima za uređivanje Web mjesta Ekonomskog fakulteta Zagreb (listopad 2018. – ) i članica Odbora za integrirane sveučilišne studije (listopad 2018. – ), a članica je i uredničkog odbora časopisa Business Systems Research Journal.

U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 295814. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom, a pasivno njemačkim jezikom. Udana je i majka je dvoje djece.

DJELA:

Zoroja, J. (2009). Simulacijske igre u poslovnoj ekonomiji. Specijalistički poslijediplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach.

Zoroja, J. (2013). Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na konkurentnost zemalja Europske unije. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach.

Jaković, B., Vlahović, N., Zoroja, J. (2016). Povezivanje informacijskih sustava. Informacijski sustavi u poslovanju, Varga, M., Strugar, I. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilišni udžbenik, str. 173-198, ISBN 978-953-346-020-8

Strugar, I., Srića, V., Jaković, B., Zoroja, J. (2016). Potpora komunikaciji. Informacijski sustavi u poslovanju, Varga, M., Strugar, I. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilišni udžbenik, str. 153-172, ISBN 978-953-346-020-8

Strugar, I., Zoroja, J. (2016). Informacijski sadržaji. Informacijski sustavi u poslovanju, Varga, M., Strugar, I. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilišni udžbenik, str. 143-152, ISBN 978-953-346-020-8

Strugar, I., Zoroja, J., Stjepić, A. M., Suša Vugec, D. (2020). World Wide Web. Osnove poslovne informatike, Pejić Bach, M., Spremić, M. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilišni udžbenik, str. 141-169.

Jaković, B., Spremić, M., Zoroja, J. (2020). Digitalno poslovanje – od Web trgovina do digitalne ekonomije. Osnove poslovne informatike, Pejić Bach, M., Spremić, M. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilišni udžbenik, str. 227-243.

Marić, A.M., Zoroja, J. (2019). Travel and Accommodation Web Services: Usage in Selected European Countries. Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 17, No. 2-B, str. 403-416.

Marušić, Z., Aleksić, A., Pejić Bach, M., Omazić, M. A., Zoroja, J. (2019). Determinants of Innovation in Hotel and Travel Agency Service Industry: Impact of Information and Communication Technologies and Enterprise Readiness. Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 17, No. 1-B, str. 209-225.

Klopotan, I., Zoroja, J., Meško, M. (2018). Early Warning System in Business, Finance, and Economics: Bibliometric and Topic Analysis. International Journal of Engineering Business Management, Vol. 10, str. 1-12.

Zoroja, J. (2018). Mjerenje razvijenosti informacijsko- komunikacijskih tehnologija: Kritički osvrt. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 16, No. 2, str. 93-108.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Čeljo, A. (2017). An Extension of the Technology Acceptance Model for Business Intelligence Systems: Project Management Maturity Perspective. International Journal of Information Systems and Project Management, Vol. 5, No. 2, str. 5-21.

Stepanić, J., Zoroja, J., Šimičević, V. (2017). Case Study in Interdisciplinary Scientific Communication: A Decade of the INDECS Journal. Business Systems Research, Vol. 8, No. 2, str. 101-114.

Zoroja, J., Omejec, D., Pejić Bach, M. (2017). Integrated Model of Traceability: Tracking Information for Food Safety. Poslovna izvrsnost // Business Excellence: Znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, Vol. 11, No. 1, str. 139-154.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Loupis, M. (2016). RFID Usage in European Enterprises and its Relation to Competitiveness: Cluster Analysis Approach. International Journal of Engineering Business Management, Vol. 8, str. 1-11.

Vlahović, N., Zoroja, J., Bosilj Vukšić, V. (2016). Everyware everywhere: Overview of the Social Implications of Embedded Systems, Internet and Mobile Technologies. International Journal of Systems Applications, Engineering and Developement, Vol. 10, str. 106-116.

Zoroja, J. (2016). Impact of ICTs on Innovation Activities: Indication for Selected European Countries. Naše gospodarstvo // Our Economy, Vol. 62, No. 3, str. 39-51.

Zoroja, J. (2015). Fostering Competitiveness in European Countries with ICT: GCI Agenda. International Journal of Engineering Business Management, Vol. 7, str. 1-8.

Zoroja, J. (2014). Primjena faktorske analize u istraživanju korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija: Primjer europskih zemalja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 12, No. 1, str. 59-78.

Strugar I., Zoroja, J., Jaković, B. (2014). Development Practices of Embedded Systems: SMEs in SEE Countries. Business System Research Journal, Vol. 5, No. 1, str. 4-14.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Merkač Skok, M. (2014). Credit Card Spending Limit and Personal Finance: System Dynamics Approach. Croatian Operational Research Review, Vol. 5, str. 35-47.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Merkač Skok, M. (2014). Social Responsibility in Tourism: System Archetypes Approach. Kybernetes, Vol. 43, No. 3/4, str. 587-600.

Pejić Bach, M., Ante Omazić, M., Zoroja, J. (2014). Transparency as a Precondition of Systemic Behavior: The Case of European Retailing Banks Regarding Social Responsibility Communication. Systems Research and Behavioral Science, doi: 10.1002/sres.2267.

Zoroja, J. (2013). Usage of Business Simulation Games in Croatia: Perceived Obstacles. Managing Global Transitions: International Research Journal, Vol. 11, No. 4, str. 409-420.

Zoroja, J. (2011). Internet, E-Commerce and E-Government: Measuring the Gap Between European Developed and Post-Communist Countries. Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 9, No. 2, str. 119-133.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Jirous, Ž. (2013). Croatian Telecommunication Market: Concentration Trends in the Period from 2003 to 2008. Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 11, No. 1, str. 131-142.

Merkač Skok, M., Zoroja, J., Pejić Bach, M. (2013). Simulation Modelling Approach to Human Resources Management: Burnout Effect Case Study. Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 11, No. 3, str. 277-288.

Zoroja, J. (2009). Korištenje simulacijskih igara u hrvatskim obrazovnim institucijama ekonomskih znanosti u Republici Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 7, No. 2, str. 101-113.

Zoroja, J., (2010). Simulacijske igre u području financija: pregled i kritička analiza. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Vol. 8, No. 2, str. 213-222.

Zoroja, J., Pejić Bach, M., Miloloža, I. (2019). Developing Leadership in a Simulation-Games Environment. Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2019, Skala, K. (ur.), Opatija, Croatia, May 20-24, 2019., str. 926-931.

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Žmuk, B., Bartolić, A., Zoroja, J. (2019). Use of Hierarchical Clusters Analysis in Identification of Obstacles to Introduction of e-Commerce in European Countries. Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2019, Skala, K. (ur.), Opatija, Croatia, May 20-24, 2019., str. 1535-1540.

Pejić Bach, M., Miloloža, I., Zoroja, J. (2018). Teaching Health Care Management with Simulation Games. Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2018, Skala, K., Koricic, M., Galinac Grbac, T., Čičin Šain, M., Sruk, V., Ribarić, S., Gros, S., Vrdoljak, B., Mauhe, M., Tijan, E., Pale, P., Janić, M. (ur.), Opatija, Croatia, May 21-25, 2018., str. 0546-0551.

Pejić Bach, M., Miloloža, I., Zoroja, J. (2018). Internet Use for Online Learning among Youth: Differences across European Countries and Educational Levels. Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2018, Skala, K., Koricic, M., Galinac Grbac, T., Čičin Šain, M., Sruk, V., Ribarić, S., Gros, S., Vrdoljak, B., Mauhe, M., Tijan, E., Pale, P., Janić, M. (ur.), Opatija, Croatia, May 21-25, 2018., str. 0540-0545.

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Žmuk, B., Ćurlin, T., Zoroja, J. (2018). Internal Fraud in a Project-Based Organization: CHAID Decision Tree Analysis. Procedia Computer Science, Vol. 138, str. 680-687.

Čančer, V., Pejić Bach, M., Zoroja, J. (2017). Complementary Usage of Multi-Criteria Decision Making and System Dynamics: Case Study of Human Resource Management. Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17, Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. (ur.), Bled, Slovenia, Sepember 27-29, 2017., str. 523-528.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Jaković, B., Šarlija, N. (2017). Selection of Variables for Credit Risk Data Mining Models: Preliminary Research. Proceedings of 40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2017, Biljanović, P. (ur.), Rijeka, Croatia, May 22-26, 2017., str. 1599-1604.

Pejić Bach, M., Čeljo, A., Zoroja, J. (2016). Technology Acceptance Model for Business Intelligence Systems: Preliminary Research. Procedia Computer Science, Vol. 100, str. 995-1001.

Strugar, I., Zoroja, J., Osmanagić Bedenik, N. (2016). E-Learning Teachers and Students Attitudes - Opportunities and Obstacles. Proceedings of the 9th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2016, Gomez Chova, L., López Martínez, A., Candel Torres, I. (ur.), Seville, Spain, November 14-16, 2016., str. 8075-8083.

Pejić Bach, M., Zoroja, J. (2015). eGovernment Utilization in European Landscape: Hiearchical Cluster Analysis. Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR'15, Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M., Drobne, S. (ur.), Bled, Slovenia, September 23-25, 2015., str. 311-316.

Zoroja, J. (2011). Internet Usage in Developed and Post-Communist Europe: Trends and Differences. 33rd International Conference on Information Technology Interfaces, June 27-30, Cavtat, Croatia, str. 89-94.

Pejić Bach, M., Omazić, M. A., Aleksić, A., Zoroja, J. (2018). Knowledge-Based Decision Making: A Multi-Case Analysis. Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times, Leon, R. D. (ur.), IGI Global, Hershey PA, USA, str. 160-184.

Pejić Bach, M., Omazić, M. A., Zoroja, J., Vlahov, R. D. (2015). Barriers and Incentives for the Utilization of Web 3.0: Case Study of Using Wikis in Croatia. Emerging Web 3.0/Semantic Web Applications in Higher Education, Wankel, C., Stachowicz-Stanusch, A. (ur.), IAP - Information Age Publishing, Inc, Charlotte, NC, USA, str. 13-37.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295814 [16.7.2020.]

ORCID (2020) Jovana Zoroja [online]. Dostupno na: http://orcid.org/0000-0003-2178-2913 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Jovana Zoroja [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/doc-dr-sc-jovana-zoroja-30086/30086 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jovana Zoroja [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1z9faDKCrd6O0zAJgn3eqmV8fbJBxdAtw/edit [upisati datum pristupanja]