Davor Zoričić

Davor Zoričić

Izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić (Zagreb, 26. IV. 1980. -), izvanredni profesor

Davor Zoričić je, po završetku srednjoškolskog obrazovanja (XI. gimnazija u Zagrebu), 1998. godine upisao Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobio je Dekanovu nagradu 2001. godine. Diplomirao je 2003. godine, a 2008. godine stekao je znanstveni stupanj magistra znanosti obranom magistarskog rada: „Determinante kretanja kamatnih stopa na hrvatskom financijskom tržištu“ na istom fakultetu. Nakon toga, također na istom fakultetu, upisao je doktorski studij te je 2012. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Mogućnosti modeliranja krivulje prinosa na hrvatskom financijskom tržištu“.

U razdoblju od 28. svibnja 2003. do 30. rujna 2003. bio je zaposlen u Croatia banci d.d. Zagreb gdje je radio u Sektoru riznice. Od listopada 2003. godine zaposlen je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najprije kao asistent na Katedri za financije, a zatim (od listopada 2008. godine) na Katedri za ekonomiku poduzeća gdje radi i danas. Radeći na Katedri za ekonomiku poduzeća sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarskih vježbi na stručnom studiju, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom sveučilišnom studiju te Bachelor Degree in Business (BDiB) preddiplomskom studiju na engleskom jeziku na brojnim kolegijima (Osnove financiranja poduzeća, Osnove analize vrijednosnih papira, Analiza ulaganja u energiju i okoliš, Poslovne financije, Investicijska analiza, Budžetiranje kapitala, Izvedenice te Corporate finance). 2005. i 2008. godine pomagao je u reformi studijskih programa na Ekonomskom fakultetu, a 2010. i u provođenju samoanalize Ekonomskog fakulteta Zagreb.

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upisan je pod brojem 258113, a dodijeljen mu je ORCID broj: 0000-0002-0206-3422. Područja njegovog znanstvenog djelovanja primarno se odnose na poslovne financije i investicijsku analizu. Do sada je objavio 18 znanstvenih radova, a tijekom 2007. godine 3 mjeseca je proveo na usavršavanju na University of California, Berkeley. Od 2007. do 2013. godine bio je angažiran kao suradnik na dva znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: „Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji“, šifra projekta: 067-0000000-1498 (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Jasminka Šohinger) i „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“, šifra projekta: 067-0161711-2483 (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić). Od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2018. godine bio je suradnik na projektu: „Stanica za zamjenu baterija električnih vozila“ („Electric Vehicle Battery Swapping Station“) financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, šifra projekta: 3517 (voditelj projekta: doc. Hrvoje Pandžić, Fakultet elektrotehnike i računarstva). U 2017. i 2018. godini surađivao je na projektima potpore Sveučilišta u Zagrebu: „Procjena efikasnog "benchmark" portfolia za hrvatsko tržište dionica“ (2017., voditelj: prof. dr. Silvije Orsag) i „Ispitivanje alternative optimizaciji prema prinosu i riziku za hrvatsko tržište dionica“ (2018., voditelj: prof. dr. Silvije Orsag). Također, trenutno surađuje na projektu „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ (voditelj projekta: izv. prof. Hrvoje Pandžić, Fakultet elektrotehnike i računarstva) financiranom iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te na projektu „Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima“ (voditelj projekta: izv. prof. Zvonko Kostanjčar, Fakultet elektrotehnike i računarstva) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2018. godine član je uređivačkog odbora Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS) časopisa koji je indeksiran u EconLit bazi, a u svom dosadašnjem radu, osim u navedenom časopisu, kao recenzent surađivao je i sa sljedećim časopisima: Economic Research – Ekonomska istraživanja (indeksiran u SSCI, CC, Scopus bazama), Zagreb International Review of Economics and Business (indeksiran u Web of Science Core Collection bazi), Public Sector Economics (indeksiran u SCOPUS bazi) i Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (indeksirani u EconLit bazi).

Sudjelovao je i izlagao radove na 15 znanstvenih konferencija te je jednom bio član programskog, a dva puta organizacijskog odbora znanstvene konferencije.

Radeći na Ekonomskom fakultetu sudjelovao je u izradi nekoliko stručnih studija vezanih uz ocjenu isplativosti projekata, vještačenja i procjenu vrijednosti, a redovito se usavršavao pohađajući stručne i znanstvene seminare. 2018. i 2019. godine sudjelovao je u organizaciji i provedbi seminara namijenjenih studentima Ekonomskog fakulteta u suradnji sa s InterCapital Asset Management i McKinsey & Co. („Asset Management Seminar 2018“ „McKinsey Consulting Academy 2019“).

U 2005. godini sudjelovao je u CBIPA (Capacity Building in Public Accounting) programu u organizaciji The Center of Excellence in Finance i CIPFA-e (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) kao mentor na modulu iz Financijskog menadžmenta. 2006. godine položio je ispit za investicijskog savjetnika u organizaciji HANFA-e, a 2007. godine od Filozofskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dobio je certifikat za program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike.

Od 2018. godine član je Nadzornog i Revizijskog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD d.d.). Član je Hrvatske udruge financijskih analitičara (HUFA), a od 2018. i Hrvatskog statističkog društva (HSD) te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

DJELA:

Vlah Jerić, S., Zoričić, D., Dolinar, D. (2020) Analysis of forecasts of GDP growth and inflation for the Croatian economy. Ekonomska istraživanja, 33

Zoričić, Davor; Dolinar, Denis; Lovretin Golubić, Zrinka (2020) Factor based approach to efficient portfolio diversification in the illiquid and undeveloped stock market. Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Šimurina, Jurica; Načinović Braje, Ivana ; Pavić, Ivana (ur.). Zagreb: Faculty of Economics and Business, 2020. str. 420-429

Capuder, T., Miloš Sprčić, D., Zoričić, D., Pandžić, H. (2020) Review of challenges and assessment of electric vehicles integration policy goals: Integrated risk analysis approach. International journal of electrical power & energy systems, 119

Dolinar, Denis; Zoričić, Davor; Lovretin Golubić, Zrinka (2019) Application of semi-deviation as a proxy for the expected return estimation in the Croatian equity market. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 5 (1); 9-20

Škrinjarić, T., Zoričić, D., Dolinar, D. (2018) Application of Luenberger shortage function on the Zagreb Stock Exchange: analysis of efficient market portfolio. Croatian Operational Research Review, 9(2)

Zoričić, D., Dolinar, D., Lovretin Golubić, Z (2018) A test of global minimum variance portfolio in the Croatian capital market. Proceedings of the 7th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH. Mašek Tonković, Anka; Crnković, Boris (ur.). - Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 1165-1173

Dolinar, D., Zoričić, D., Lovretin Golubić, Z. (2018) Performance analysis of fundamentally-weighted indices in the Croatian capital market. Proceedings of the 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development". Načinović Braje, Ivana; Jaković, Božidar; Pavić, Ivana (ur.). - Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb. 20-28

Habibović, A., Zoričić, D., Lovretin Golubić, Z. (2017) Efficiency of CROBEX and CROBEX10 stock market indices. UTMS Journal of Economics, 8(3): 271-280

Kovačević, M., Zoričić, D., Lovretin Golubić, Z. (2017) Primjena indeksa temeljenih na fundamentalnim pokazateljima na hrvatskom tržištu kapitala. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2): 29-44

Dolinar, D., Zoričić, D., Kožul, A. (2017) Towards the Estimation of an Efficient Benchmark Portfolio: The Case of Croatian Emerging Market. Zagreb International Review of Economics. 20, Special Conference Issue: 13-23

Zoričić, D., Dolinar, D., Kožul, A. (2014) The market index benchmark and adequate compensation for systematic risk in an illiquid and undeveloped financial market. Chapter 11 in Miloš Sprčić, Danijela (Edt), Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. Nova Science Publishers. Hauppauge, N.Y., pp. 257-277

Zoričić, D., Badurina, M. (2013) Nelson-Siegel yield curve model estimation and the yield curve trading in the Croatian financial market. UTMS Journal of Economics, 4 (2): 113-125

Zoričić, D., Orsag, S. (2013) Parametric yield curve modeling in an illiquid and undeveloped financial market. UTMS Journal of Economics, 4(3): 243-252

Sučić, J. H., Miloš Sprčić, D., Zoričić, D. (2011) Upravljanje financijskim rizicima u hrvatskim poduzećima. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1): 67-84

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/258113 [20.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Davor Zoričić [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=10098 [20.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Davor Zoričić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/izv-prof-dr-sc-davor-zoricic/31615 [20.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Davor Zoričić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/16_F43G6JcI6aL4mbCFYXeRnciqcMcKVQ/edit [upisati datum pristupanja]