Valentina Vučković

Valentina Vučković

Doc. dr. sc. Valentina Vučković, (Zabok, Hrvatska, 11. VII. 1984. -), docentica

Dr. sc. Valentina Vučković rođena je 11. srpnja 1984. godine u Zaboku. Osnovnu školu završila je u Bedekovčini, a opću gimnaziju u Zaboku. Maturirala je 2003. godine s odličnim uspjehom. Godine 2008. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Makroekonomija, a iste je godine i upisala Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Političko-ekonomski aspekti reformi poslovnoga okruženja kao čimbenika konkurentnosti“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Dragičević, 16. svibnja 2014. godine stječe stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomija, grane opća ekonomija.

Od 04. studenog 2014. godine radi kao viši asistent-poslijedoktorand na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za ekonomsku teoriju. U rujnu 2015. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za ekonomsku teoriju. Izvodi predavanja i seminare iz kolegija Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Politička ekonomija globalizacije, Politička ekonomija i Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, te kolegij Stakeholderski pristup poduzeću na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije, izvođač je na kolegijima Analiza konkurentnosti u uvjetima globalizacije i Izabrane teme iz političke ekonomije. Nositeljica je kolegija Stakeholderski pristup poduzeću na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva. Tijekom godina angažmana na Fakultetu, mentorirala je nekoliko desetaka studenata u izradi seminarskih i završnih radova, te bila mentorica na tri diplomska rada. Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu, od 2008. do studenog 2014. godine, zaposlena je u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, prvo u zvanju znanstvenog novaka na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske „Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u Hrvatskoj“ (broj projekta 017-0171682-1288, voditeljica projekta: dr. sc. Nevenka Čučković), a zatim u suradničkom zvanju višeg asistenta-poslijedoktoranda. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa pristupnica je upisana pod matičnim brojem 308131. Također, 2012. godine, od strane EBRD-a (EBRD Business Advisory Services Women in Business) bila je angažirana kao trener za žene poduzetnice u okviru čega je održala radionice u Splitu i Varaždinu na temu „Pokreni svoj posao“. Godine 2019. sudjeluje i kao član evaluacijskog tima za evaluaciju USAID/BIH projekta ENABLE (ENHANCING AND ADVANCING BASIC LEARNING AND EDUCATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA).

Pohađala je statističke i znanstveno-istraživačke radionice i tečajeve u zemlji i inozemstvu poput: „Policy Research and Outputs“ i „Leading a Policy Institute as an Entrepreneurial Venture“ (CEPOR, Zagreb, Hrvatska, lipanj 2012.); „Train the Trainer“ program financiran od strane EBRD Business Advisory Services (BAS) Women in Business (travanj 2012, Jahorina, BiH); „High-Dimensional Data Analysis in Economics“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (ožujak 2010); THESEUS seminar for Young Leaders „EU in crisis- the EU polity in times of external and internal challenges“ u Berlinu (ožujak, 2010).

Sudjelovala je kao istraživač na projektima: „Utjecaj emigracije na održivost mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj” (2018.-2019.), financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu; “ „I3U – Investigating the Impact of the Innovation Union“, Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation (2015. – 2018.); „Media Pluralism Monitor“, financiran od strane Europske Komisije, a koordiniran od strane Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence, Italy; “Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2013“, projekt Nacionalnog vijeća za konkurentnost i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) (2013.-2014.); “Ekološka i ekonomska analiza izvedivosti uvođenja poreznog sustava na osobna motorna vozila u Hrvatskoj zavisna o emisiji CO2 i Euro normama o emisijama štetnih plinova“, financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2013.); „Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH“, financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2008.-2014.); “Privatisation of the public services sector in Croatia and SEE: assessment of the major gains and pains“, financiran od strane London School of Economics (UK) (ožujak 2010 – veljača 2011); „Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske“, projekt Nacionalnog vijeća za konkurentnost (2008-2009); „EU-CONSENT“, FP6 projekt EU (2008.-2009.).

Sudjelovala je na desetak znanstvenih konferencija i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Koautorica je dvije monografije i jedanaest poglavlja u knjigama, te je samostalno i u koautorstvu napisala šesnaest znanstvenih i tri stručna rada. Istraživački interesi uključuju političku ekonomiju reformi, institucije, migracije, analizu konkurentnosti, inovacije i poduzetništvo.

Recenzirala je članke za znanstvene časopise „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“, „Privredna kretanja i ekonomska politika“, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja“, „Ekonomski pregled“, „International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science“, „Entrepreneurship and Sustainability Issues“. Članica je programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „Thirty Years of Transition“, Ljubo Sirc Centenary Conference (Ljubljana, 24.-25. rujna 2020.), te je članica organizacijskog odbora međunarodne interkatedarske konferencije „30 godina tranzicije – rezultati, izazovi i perspektive“ (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za ekonomsku teoriju, 19.- 20. studenog 2020.)

Članica je udruge alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvrsno poznaje engleski jezik u govoru i pismu, te se dobro služi njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Jurlin, Krešimir; Boromisa, Ana-Maria; Tišma, Sanja; Vučković, Valentina (2013) Ekološka i ekonomska analiza izvedivosti uvođenja poreznog sustava na osobna motorna vozila u Hrvatskoj zavisna o emisiji CO2 i Euro normama o emisijama štetnih plinova. Zagreb: Institut za razvoj i međunarodne odnose, IRMO

Čučković, Nevenka; Jurlin, Krešimir; Vučković, Valentina (2011) The Privatisation of Public Utilities in Croatia: An Assessment of the Major Gains and Pains. London: London School of Economics.

Vučković, Valentina; Basarac Sertić, Martina; Šimić Banović, Ružica (2020) Zašto izostaju reforme u Hrvatskoj?, u.Hrvatska u raljama klijentelizma (Kotarski, Kristijan ; Radman, Goran (ur.)). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, str. 31-59.

Čučković, Nevenka; Vučković, Valentina (2019) Croatia: Economy, u CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE 2020, 20th Edition / Gladman, Imogen (ur.). London and New York: Routledge UK, str. 146-157.

Čučković, Nevenka; Vučković, Valentina (2018) Croatia: Economy, u CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE 2019, 19th Edition / Gladman, Imogen (ur.). London and New York: Routledge, str. 149-159

Bartlett, Will; Čučković, Nevenka; Vučković, Valentina (2011) Croatia: Economy, u Europa World Year Book 2011 / Joanne Maher (ur.). London: Routledge, str. 191-212.

Čučković, Nevenka; Vučković, Valentina (2018) EU R&D funding as a way of incentivising innovation of SMEs: Review of impacts, Croatian economic survey, 20 (2018), 2; 97-127 doi:10.15179/ces.20.2.4.

Vučković, Valentina (2018) COMPETITIVENESS OF CROATIA: THE ROLE OF BUSINESS ENVIRONMENT. // InterEULawEast : journal for the international and european law, economics and market integrations, 5, 1; 73-90 doi:10.22598/iele.2018.5.1.4

Šimić Banović, Ružica; Basarac Sertić, Martina; Vučković, Valentina (2018) The Speed of A Large-Scale Transformation of Political and Economic Institutions : Insights From (Post)-Transitional EU Countries. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration, 18, 4; 555-583 doi:10.31297/hkju.18.4.3

Basarac Sertić, Martina; Čeh Časni, Anita; Vučković, Valentina (2015) The impact of China’s imports on European Union industrial employment A PMG approach. // Economics of Transition, 25, 1; 91-109 doi:10.1111/ecot.12113

Basarac Sertić, Martina; Čeh Časni, Anita; Vučković, Valentina (2015) Impact of labour market reforms on economic activity in European Union: short term costs and long term benefits. // Financial Theory and Practice, 39, 1; 83-107 doi:10.3326/fintp.39.1.4

Basarac Sertić, Martina; Vučković, Valentina; Škrabić Perić, Blanka (2015) Determinants of manufacturing industry exports in European Union member states: a panel data analysis. // Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28, 1; 384-397 doi:10.1080/1331677X.2015.1043781

Štulec, Ivana; Vučković, Valentina; Baković, Tomislav (2014) Impact of Croatian EU accession on its foreign trade and customs system. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 27, 2; 381-392

Čučković, Nevenka; Jurlin, Krešimir; Vučković, Valentina (2013) Measuring Regional Competitiveness: Case of Croatia. // Journal of Southeast European & Black Sea studies, 13, 4; 503-523 doi:10.1080/14683857.2013.859813

Vučković, Valentina; Basarac Sertić, Martina (2013) The effect of political institutions on the size of government spending in European Union member states and Croatia. // Financial Theory and Practice, 37, 2; 161-179

Basarac, Martina; Vučković, Valentina (2011) Analiza izvozne konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije. // Ekonomski pregled, 62, 12; 729-751

Vučković, Valentina (2010) Političko-poslovni ciklusi: postoje li u Hrvatskoj?. // Privredna kretanja i ekonomska politika, 20, 125; 61-88

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/308131 [24.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Valentina Vučković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/doc-dr-sc-valentina-vuckovic/30797 [24.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Valenina Vučković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Cp5HDMbHJLXKWDKp9V-vjTDaRr9P-W-2/edit [upisati datum pristupanja]