Ilko Vrankić

Ilko Vrankić

Prof. dr. sc. Ilko Vrankić (Metković, 10. srpnja 1974. godine), redoviti profesor

Prof. dr. sc. Ilko Vrankić, dipl. inž. matematike, rođen je 10. 07. 1974. godine u Metkoviću u Republici Hrvatskoj. Osnovnu školu završio je u Pločama, a Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Metkoviću. Godine 1992. upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je obranio diplomski rad "Golayevi kodovi" kod prof. dr. sc. Juraja Šiftara, na smjeru matematičke statistike i informatike. Od 1998. do 2001. godine radio je na Institutu za obrambene studije, istraživanje i razvoj, te pohađao poslijediplomski znanstveni studij "Operacijska istraživanja" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i obranio magistarski rad "Modeliranje i simulacija upravljanja sustavom opće vojne obveze metodom sistemske dinamike" kod prof. dr. sc. Vlatka Čerića. Godine 2003. zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 2007. godine obranio doktorsku disertaciju "Prekretnice u teoriji ponašanja potrošača" kod prof. dr. sc. Ante Puljića.

U statusu znanstvenog novaka sudjelovao je na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 0067014 "Virtualizacija poslovanja hrvatskih poduzeća" (2003.-2006.) glavnog istraživača dr. sc. Marka Kolakovića i na dva interna znanstveno-istraživačka projekta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: "Teorem o maksimumu i njegova važnost u komparativno statičkoj analizi" (2004.-2005.) i "Komparativno statička analiza modela optimizacije s ograničenjima i bez ograničenja" (2005.-2006.) voditelja prof. dr. sc. Ante Puljića. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upisan je pod brojem 265361.

U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje ekonomije izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti od 15. svibnja 2008. godine. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta – Zagreb, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija, koju je potvrdilo Vijeće društveno-humanističkog područja 11. srpnja 2008. godine (broj 640-01/08-27/100).

U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje ekonomije izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 26. travnja i 03. svibnja 2013. godine. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta – Zagreb, na sjednici održanoj 28. svibnja 2013. godine, donijelo je odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija, koju je potvrdilo Vijeće društveno-humanističkog područja 17. srpnja 2013. godine (broj 640-03/13-03/123).

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje ekonomije izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 12. travnja 2019. godine. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta – Zagreb, na sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, donijelo je odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, koju je potvrdio Senat Sveučilišta u Zagrebu 17. srpnja 2013. godine (broj 380-020/081-19-2).

Prof. dr. sc. Ilko Vrankić izvodi nastavu iz kolegija Mikroekonomija na integriranom sveučilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. U okviru diplomskog sveučilišnog studija Ekonomije na Ekonomskom fakultetu-Zagreb, na poticaj i uz odobrenje nadležnih tijela Ekonomskog fakulteta, sudjelovao je u izradi prijedloga i uveo kolegij Napredna mikroekonomija, te je nositelj i jedini izvođač ovog kolegija. Na diplomskom sveučilišnom studiju Financijska i poslovna matematika na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Mikroekonomika I i Mikroekonomika II. Studentima koji nisu ekonomisti predavao je kolegij Mikroekonomija na specijalističkom poslijediplomskom studiju Organizacija i menadžment i specijalističkom poslijediplomskom studiju Operacijska istraživanja i optimizacija na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Nositelj je i jedini izvođač kolegija Mikroekonomska analiza na poslijediplomskom studiju Operacijska istraživanja i optimizacija na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Mikroekonomska analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb.

U okviru znanstvenog i stručnog rada prof. dr. sc. Ilko Vrankić je objavio samostalno ili u koautorstvu 34 znanstvena rada i dva stručna rada. Aktivno je sudjelovao na 15 znanstvenih konferencija. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Business Systems Research Journal i urednik dvaju zbornika radova sa međunarodnih znanstvenih skupova: Book of Proceedings – 9th International Scientific Conference Economic and Social Development i Book of Proceedings – 13th International Scientific Conference Economic and Social Development. Suurednik je znanstvenog časopisa Journal of Economic and Social Development (JESD), Vol. 7, No. 1, March 2020, ISSN: 1849-3327 (online version), 1849-6628 (print version). Član je znanstvenog i recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa koji se redovito održava, International Scientific Conference Economic and Social Development. Član je programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference – ENTRENOVA, Rovinj, Croatia, 12-14 September 2019.. Također je član uređivačkog odbora zbornika radova s tog međunarodnog znanstvenog skupa Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference.

Recenzirao je dva sveučilišna udžbenika i brojne članke za znanstvene časopise Ekonomski pregled, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Business Systems Research Journal, Ekonomska istraživanja, Croatian Operational Research Review, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Central European Journal of Operations Research, Notitia – časopis za održivi razvoj i zbornike sa međunarodnih znanstvenih skupova Proceedings of the 33th International Conference on Information Technology Interfaces, Book of Proceedings - 1st, 6th, 7th, 8th i 9th International Scientific Conference Economic and Social Development, 2nd Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2015), Conference Proceedings-5th i 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Recenzirao je dvije znanstvene knjige za izdavačku kuću Pearson.

Aktivno je sudjelovao kao istraživač na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded System Quality. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) i Udruge za promicanje poslovne informatike - BIT. Prof. dr. sc. Ilko Vrankić je 2007. godine završio dvosemestralni Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja Didaktika, Psihologija, Retorika, Hrvatski jezik i Informatika), organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Ilko Vrankić je od 2014. do 2016. godine obnašao dužnost pročelnika Katedre za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta-Zagreb. Služi se engleskim jezikom.

DJELA:

Znanstveni radovi:

Puljić, A., i I. Vrankić, (2003): "Novo ruho konkavnosti funkcije izdataka i funkcije troškova", Ekonomski pregled, 9-10: 711-724 (ISSN 0424-7558, EconLit).

Kolaković, M., i I. Vrankić, (2004): "Teorija kaosa", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1: 85-96 (ISSN 1333-8900, EconLit).

Puljić, A., i I. Vrankić, (2005): "Od totalnog diferencijala do maksimalnog ekonomskog profita", Ekonomski pregled, 1-2: 3-38 (ISSN 0424-7558, EconLit).

Puljić, A., i I. Vrankić, (2005): "Rasprava s nepoznatim recenzentom 'Na putu od totalnog diferencijala do maksimalnog ekonomskog profita' ", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 3: 339-356 (ISSN 1333-8900, EconLit).

Puljić, A., Vrankić, I., i M. Oraić, (2006): "Dolazak na putanju dohodak-potrošnja, u točke maksimalnog zadovoljstva i minimalnih izdataka", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4: 145-190 (ISSN 1333-8900, EconLit).

Vrankić, I., i Z. Lukač, (2007): "Functional Separability and the Optimal Distribution of Goods", Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research, 377-385 (ISBN 978-961-6165-25-9, INSPEC, EconLit).

Vrankić, I., i Z. Lukač, (2007): "Tržišne strukture između monopola i savršene konkurencije iz geometrijske perspektive", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5:229-237 (ISSN 1333-8900, EconLit).

Vrankić, I., i Z. Lukač, (2008): "Production planning problem with inexact customer demand as a linear bilevel multiple follower problem", Proceedings of the 12th International Conference on Operational Research, 61-70 (ISSN 1847-5566, EconLit, INSPEC).

Vrankić, I., (2008): "Proširena funkcija korisnosti i inverzne funkcije potražnje", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6:1-12 (ISSN 1333-8900, EconLit).

Vrankić, I., i M. Oraić, (2009): "Supstitucija faktora u proizvodnji i ekonomske uštede", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(1):143-160 (ISSN 1333-8900, ABI/INFORM, EconLit).

Vrankić, I., i M. Udženija, (2010): "Homotetija izokvanti i separabilnost troškova", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1):1-9 (ISSN 1333-8900, ABI/INFORM, EconLit).

Vrankić, I., i M. Oraić, (2010): "Učinak supstitucije i učinak udaljenosti", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1):11-20 (ISSN 1333-8900, ABI/INFORM, EconLit).

Vrankić, I., i D. Milutinović, (2010): "Matematička analiza i komparativna statika složenog dobra", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2):223-229 (ISSN 1333-8900, ABI/INFORM, EconLit).

Vrankić, I., Lukač, Z., i M. Oraić, (2011): "Two-part Tariffs and Multistage Programming", Croatian Operational Research Review (CRORR), 2:232-242 (ISSN 1848-0225, EconLit, INSPEC).

Vrankić, I., Oraić, M., i Z. Lukač, (2011): "Allocative Efficiency and Optimal Adjustments of a Producer", Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research, 269-275 (ISBN 978-961-6165-35-8, EconLit, INSPEC).

Vrankić, I., Oraić, M., i Z. Lukač, (2012): "The Measure of Savings in the Production Process", 34th International Conference on Information Technology Interfaces, 473-478 (ISSN 1330-1012, ISBN 978-953-7138-24-0, INSPEC).

Oraić, M., i I. Vrankić, (2012): "Dualni opis potrošačevih preferencija", Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(1):1-27 (ISSN 1333-8900, ABI/INFORM, EconLit).

Šohinger, J., i I. Vrankić, (2012): "A Note on Shadow Prices", Ekonomska misao i praksa, XXI(1):3-20 (ISSN 1330-1039, ABI/INFORM, EconLit).

Filipović, D., Vrankić, I., i D. Mihanović, (2014): "Theoretical Overview of Microeconomic Aspects of Mergers and Acquisitions", Book of Proceedings – 6th International Scientific Conference Economic and Social Development, 452-458 (ISBN 978-953-6125-10-4, ABI/INFORM, EconLit).

Vrankić, I., Pejić Bach, M., i M. Krpan, (2014): "Stackelberg Equilibrium of the Client and the Producer of Embedded Software", Business System Research Journal, Vol. 5 No 1: 68-76 (print ISSN 1847-8344, online ISSN 1847-9375, ABI/INFORM, INSPEC).

Škuflić, L., Vrankić, I., i D. Mlinarić, (2015): " Market Structure and Performance in the Banking Industry", Book of Proceedings – 9th International Scientific Conference Economic and Social Development, 290-304 (ISBN 978-953-6125-17-3, ABI/INFORM, EconLit).

Tustanovski, E., Pejić Bach, M., i I. Vrankić, (2015): " Testing the sustainability of the Croatian military forces: A system dynamics approach", Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 6 No 1: 55-70 (print ISSN 1848-0225, online ISSN 1848-9931, EconLit).

Vrankić, I., Krpan, M., i Z. Lukač, (2015): " Approximating a solution to the two-part tariff problem", Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 6 No 1: 131-144 (print ISSN 1848-0225, online ISSN 1848-9931, EconLit).

24. Škuflić, L., Vrankić, I., i D. Mlinarić, (2015): " Relationship between market structure and stability in the banking industry", Journal of Economic and Social Development (JESD), Vol. 2, No. 2: 58-76 (print ISSN 1849-6628, online ISSN 1849-3327).

Vrankić, I., i M. Krpan, (2015): "Duality in Monopoly", Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, 199-205 (ISBN 978-961-6165-45-7).

26. Pejić Bach, M., Zoroja, J., i I. Vrankić, (2016): "System Dynamics Approach to Teaching Supply and Demand: Preliminary Research", Conference Proceedings-ICITMC 2016: 18th International Conference on Information Technology, Modeling and Computing, Vol 18(2), Part VI, str. 803-808 (print ISSN: 2010-376X, online 2010-3778).

Heceg, T., Vrankić, I., i F. Galetić, (2016): "Technological Progress in Croatian Non-Perennial Agriculture", Conference Proceedings-4th Internatinal OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, str. 925-933 (ISBN 978-953-8079-01-6 (CD), ABI/INFORM).

Vrankić, I., Galetić, F., i T. Herceg, (2016): "Determinants of Profitability in Croatian Commerce", Conference Proceedings-4th Internatinal OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, str. 1027-1036 (ISBN 978-953-8079-01-6 (CD), ABI/INFORM).

Vrankić, I., i M. Krpan, (2016): "Pseudoproduction, Pseudocost and Profit Functions in Monopoly from the Dual Perspective", Business System Research Journal, Vol. 7 No 2: 49-64 (ISSN 1847-9375, ABI/INFORM).

Vrankić, I., i M. Krpan, (2016): "Duality between the Short Run Profit and Production Function", Proceedings of the ENTRENOVA-ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 2 No 1:147-154 (ISSN 1849-7950).

Vrankić, I., i M. Krpan, (2017): "Short Run Profit Maximization in a Convex Analysis Framework", Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(1):1-15 (ISSN 1334-4684).

Vrankić, I., Krpan, M., i T. Herceg, (2017): "Monopolist's mark-up and the elasticity of substitution", Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 8 No 2: 377-390 (print ISSN 1848-0225, online ISSN 1848-9931, EconLit).

Vrankić, I., Pejić Bach, M., i T. Herceg, (rujan, 2019): "Cooperativeness in duopoly from an evolutionary game theory perspective", Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, 611-616 (ISBN 978-961-6165-55-6, Scopus).

Vrankić, I., Šohinger, J., i M. Krpan, (prosinac, 2019): "Economic Analysis of Technology and Properties of Legendre-Fenchel Transformations", International Journal of Economic Sciences, Vol. VIII(2), 159-183, DOI: 10.20472/ES.2019.8.2.011 (ISSN 1804-9796 (online), WoSCC).

Stručni radovi:

Vrankić, I., i J. Vrbetić, (2007): "Teorem ovojnice u teoriji ponašanja potrošača", Ekonomski pregled, 12: 881-889 (ISSN 0424-7558).

Zoroja, J., Pejić Bach, M., i I. Vrankić, (2016): "Using system archetypes in education", Conference proceedings: International conference Quality of University Teaching and Learning - Improving Teaching and Learning Processes in Higher Education, Aškerc, K. (ur.), Brdo pri Kranju, 06.04.2016., 267-272 (ISBN: 978-961-6628-50-1).

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M., ur. (2020) Ekonomski fakultet: Ilko Vrankić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/prof-dr-sc-ilko-vrankic/30786 [24.6.2020.]

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija [online]. Zagreb: Institut R. Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/265361 [24.6.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ilko Vrankić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1b4bLxo8W48gLbNuZUE91yqFZEJe9VlrQ/edit [upisati datum pristupanja]