Boris Vukonić

Prof. dr .sc. Boris Vukonić (Zagreb, 2. VII. 1938. -), redoviti profesor

Boris Vukonić je maturirao na Klasičnoj gimnaziji 1957. godine, nakon čega upisuje i diplomira na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine, a magistrira 1964. godine.

Zapošljava se na Urbanističkom institutu Hrvatske, zatim radi u filijali putničke agencije Atlas u Zagrebu i od 1970. u poduzeću Interagent u Zagrebu. Od 1973. godine zaposlen je u Višoj školi za vanjsku trgovinu, kasnijem Fakultetu za vanjsku trgovinu. Fuzijom Fakulteta za vanjsku trgovinu i Fakulteta ekonomskih nauka 1982. godine postaje članom nove institucije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je bio zaposlen do 2004. godine kada osniva novu visokoškolsku obrazovnu instituciju Visoku poslovnu školu UTILUS u Zagrebu.

U zvanje visokog predavača izabran je 1973. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom «Primjena marketinga u prostornom planiranju u turizmu» obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine, nakon čega je 1983. izabran u zvanje izvanrednog profesora, a 1984. godine u zvanje redovitog profesora.

Osim u redovitoj nastavi sudjeluje, a od 1984. i rukovodi poslijediplomskim studijem Ekonomika turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je i na drugim poslijediplomskim studijima na vlastitom Fakultetu kao i na Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i Sorboni u Parizu. U razdoblju 1980. do 1982. obnašao je dužnost predsjednika Savjeta Fakulteta za vanjsku trgovinu, a u razdoblju 1984. do 1986. dužnost predsjednika Savjeta Ekonomskog fakulteta. Član Matične komisije za polje ekonomije bio je u razdoblju 1995. do 1997. godine. Dužnost prodekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu obnašao je u razdoblju od 1988. do 1990, te od 2000. do 2002. godine (kao prodekan/zamjenik dekana). Dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu bio je u dva mandata u razdoblju od 1996. do 2000.

Godine 2002. Prof Vukonić odlazi u mirovinu, ali se već 2004. ponovno aktivira i osniva privatnu visoku poslovnu školu Utilus s pravom javnosti, za turistički i hotelski menadžment, kojem postaje dekan. Nakon nekoliko godina svoju školu ujedinjuje sa drugom privatnom školom u Zagrebu, Libertas.

Autor je 34 knjige i monografija (od čega četiri u koautorstvu), jedan je od dvadesetorice urednika prvog svjetskog izdanja Encyclopedia of Tourism (izdavač Routledge, USA) i prvog hrvatskog izdanja Turističkog rječnika (izdavač Masmedija, Zagreb) u koautorstvu s prof. Nevenkom Čavlek. Napisao je više sveučilišnih udžbenika od kojih su Turističke agencije doživjele osam izdanja. Posebno je zapažena bila njegova knjiga Turizam i religije koja je u engleskoj verziji tiskana u Londonu 1996. kod izdavača Pergamon Pressa. Prof. Vukonić autor je i zapaženih povijesnih radova Tempus fugit o povijesti turizma Zagreba (AGM, Zagreb 2004) i Povijest hrvatskog turizma (Prometej, Zagreb 2005), prve knjige uopće ovog naslova u povijesti hrvatskog turizma. Bio je jedan od suradnika u Englesko-hrvatskom poslovnom rječniku (izdavač Masmedia) 2000., kao i u Zagrebačkom leksikonu (Leksikografski zavod Miroslav Krleža) 2005. godine. U Zborniku radova sa međunarodnog znanstvenog skupa HAZU Identitet jadranske turističke arhitekture napisao je opsežan znanstveni rad „Pojave i odnosi u turizmu s gledišta ambijentalnog identiteta“(2014). Autor je posebnih poglavlja u više znanstvenih knjiga inozemnih autora i izdavača, među kojima se izdvajaju „Sacred Places and Tourism in the Roman Catholic tradition“ u knjizi Tourism, Religion & Spiritual Journeys“ autora Dallen Timothy i Daniel Olsena (2006), „Tourism Theory in the Former Yougoslavia“ u knjizi The Sociology of Tourism autora Graham Danna i Giuli Lieberman Parrinello (2009), „Do we always understand each other“ u knjizi Tourism in the Muslim World Noel Scotta i Jafar Jafarija (2010), i „On the Road to Tourism Economics“ u knjizi The Discovery of Tourism Economics autora Larry Dwyera (2011).

Napisao je više od 150 stručnih i znanstvenih članaka i rasprava i sudjelovao s referatima na preko 80 domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Među njima ističe se 99 kolumni u časopisu „Ugostiteljstvo i turizam“ i 50 kolumni u časopisu „Kreativne komunikacije“. Za knjigu Turizam u vihoru rata dobio je nagradu «dr. Mijo Mirković» 1996. godine. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Acta turistica od njezina osnutka 1989.do 2002., a od 2007. glavni je i odgovorni urednik časopisa Acta turistica nova. Uz to je član redakcija časopisa Turizam (Zagreb), Transnational Management Development (New York), Journal of Heritage Tourism (Salisbury, Vel. Britanija) kao i najprestižnijeg i najrasprostranjenijeg svjetskog turističkog časopisa Annals of Tourism Research (Menomonie, USA).

Godine 1973. izabran je za člana Međunarodnog udruženja znanstvenika u turizmu (AIEST). Od 1977 godine na listi je svjetskih turističkih eksperata UN. Kao ekspert UNDP i Svjetske turističke organizacije (WTO) boravio je u više navrata u konzultantskim misijama vladama i nacionalnim turističkim organizacijama u Bangladeshu, Guyani, Afganistanu, Tanzaniji, Zanzibaru, Indiji i Egiptu. Od 1990.–1992. bio je član Advisory Educational Board glavnom tajniku Svjetske turističke organizacije u Madridu. Sudjelovao je u izradi velikog broja turističkih razvojnih projekata u zemlji i inozemstvu. Godine 1995. postaje najprije članom najprestižnijeg udruženja znanstvenika koji se bave turizmom u svijetu, Svjetske turističke akademije (IAST), a od 1998. obnaša dužnost člana predsjedništva i rizničara tog udruženja (do 2000.). Od 2002. član je Međunarodne organizacije menedžmenta (IMDA), a u razdoblju 2002.-2005. njezin potpredsjednik. Član je FIJET-a – Međunarodnog udruženja turističkih pisaca i novinara od 2002.

Od 1994.-1995. član je Pododbora za turizam Hrvatskog Sabora, a od 1996. do 2004. bio je član Odbora za prostorno uređenje države Hrvatske. Osnivanjem Znanstvenog savjeta za turizam HAZU 1990. postaje njezinim prvim tajnikom, koju dužnost obavlja do 2008. godine. Od 1992. do 1999. vrši dužnost predsjednika Hrvatskog udruženja za zdravlje turista. Član je Hrvatskog društva ekonomista.

Među brojnim stručnim priznanjima kojim su ga odlikovala različita domaća turistička udruženja i institucije valja spomenuti nagradu za „Život u turizmu“ kojim su ga 2001. godine zajednički odlikovali INTERSTAS - Međunarodni sajam turizma u Splitu i European Federation of Tourist Press u Rimu i, napokon, 2014. Hrvatsku turističku nagradu za životno djelo dodijelila mu je Hrvatska turistička organizacija.

Zlatnom medaljom za istraživanje kvalitete odlikovao ga je viteški red Saint Fortunat 1997. godine. Za svoj životni doprinos obrazovanju u turizmu 2002. godine dobio je posebno priznanje i plaketu Svjetske turističke organizacije (WTO). Godinu dana kasnije dobiva isto priznanje Međunarodne asocijacije za unapređenje menedžmenta (IMDA) u kategoriji «Business Dean of the Year» kao prvi Europljanin s tim priznanjem.

Kao znanstvenika, za njegov rad u turizmu, 1988. godine Predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom hrvatskog pletera.

VAŽNIJA DJELA:

Vukonić, B. i Bujas, V. (1972) Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencije, Zagreb, Školska knjiga

Vukonić, B. i Matović, R. (1973) Turitičke agencije, Pula: Viša ekonomska škola „Dr. Mijo Mirković“

Vukonić, B. (1973) Turistička propaganda, Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1973) Turističke agencije, Pula: Viša ekonomska škola „Dr. Mijo Mirković“

Vukonić, B. (1981) Osnovi tržišnog poslovanja – marketing – u turizmu. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1982) Poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama, Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1982) Marketing u turizmu. Zagreb: Vjesnik Agencija za marketing

Vukonić, B. (1984) Turističke agencije. Zagreb: Zagreb radna organizacija za grafičku djelatnost

Vukonić, B. (1987) Turizam i razvoj. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1990) Turizam i religija. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1993) Turizam u vihoru rata. Zagreb: EP 64 – Agencija za marketing Vjesnik

Vukonić, B. (1993) Marketing u turizmu. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1994) Poslovanje turističkih agencija. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. (1994) Turizam – u susret budućnosti. Zagreb: Mikrorad i Ekonomski fakultet

Vukonić, B. (1994) Tempus fugit: povijest turizma Zagreba. Zagreb: AGM

Vukonić, B. (1996) Tourism and religion. London: Pergamon Press

Vukonić, B. (1997) Tourism in the wind of war. Zagreb: Golden marketing

Vukonić, B. (1997) Marketing u turizmu. Zagreb: Mikrorad

Vukonić, B. i Keča, K. (2001) Turizam i razvoj: pojam, načela, postupci. Zagreb: Školska knjiga

Vukonić, B. i Čavlek, N. (2001) Riječnik turizma. Zagreb: Masmedia

Vukonić, B. (2003) Turističke putničke agencije 1923 -2003. Zagreb: UHPA –Udruga hrvatskih putničkih agencija

Vukonić, B. i Čavlek, N. (2002) Rethinking of Education and Training for Tourism. Zagreb: Ekonomski fakultet

Vukonić, B. (2005) Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej

Vukonić, B. (2010) Turizam: budućnost mnogih iluzija. Zagreb: Plejada i Visoka poslovna škola Utilus

Vukonić, B., Keča, K. i Pukšar, I. (2015) Turističke agencije. Zagreb: VPŠ Libertas

Vukonić, B. (2015) Cities in Tourism. Zagreb: Libertas međunarodno sveučilište

Radovi u drugim publikacijama:

Vukonić, B. (2001) The New Old Tourism Destination: Croatia. U: Yourghos Apostollopoulos – Philippos Loukissos.- ilaLeontidou: Mediterranean Tourism: London – New York: Routletge

Vukonić, B. (2006) Sacred Places and Tourism in the Roman Ctholic Tradition. U: Dallen Thimoty – Daniel Olson: Tourism Religion and Spiritual Journes. New York: Routletge.

Vukonić, B. (2010) Do we always understand each others? U: Noel Scott –Jafar Jafari „Tourism in the Mouslim World“, Emerald

Vukonić, B. (2009) Tourism Theory in the Former Yugoslavia. U: Graham Dann – Giuly Parinello, Emerald

Vukonić, B. (2010) On the Road in Tourism Economics. U: Larry Dwuyer „The Discovery of Tourism Economics“, Emerald

Vukonić, B. (2014) Pojave i odnosi u turizmu s gledišta ambijentalnog identiteta. U: „Identitet jadranske turističke arhitekture“. Zagreb: HAZU

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/76791 [14.9.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti? Boris Vukonić. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=2294 [14.9.2020.]

Vukonić, B. (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65642 [14.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boris Vukonić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/18iXfwuFc9y6M-4lMMvka0aX6FFJjXV7q/edit [upisati datum pristupanja]