Janko Tintor

Janko Tintor

Dr. sc. Janko Tintor (Trnovac, 21. II. 1939. -), professor emeritus

Dr. sc. Janko Tintor rođen 1939. godine u Trnovcu, općina Glina. 1957. maturirao je u gimnaziji u Sisku, a 1961. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomika poduzeća. 1969. magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju «Organizacija, planiranje i analiza» na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, a 1972. godine obranio je na istom fakultetu doktorsku disertaciju na temu: «Sistemski pristup dijagnozi strukture samoupravnog poduzeća».

Dr. sc. Janko Tintor neprekinuto je radio od 1961. godine do odlaska u mirovinu 2010. i to: 1961 – 1962, profesor na Ekonomskoj školi Glina; 1963 – 1964, referent za plan i analizu SO Petrinja, a od 1964. godine kada je izabran u zvanje asistenta na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, pravnom slijedniku Visoke privredne škole. 1969. godine izabran je u zvanje znanstvenog asistenta. 1973. godine u zvanje docenta. U isto zvanje reizabran je 1979. godine. 1981. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora, a 1986. godine u zvanje redovitog profesora. 1991. godine prošao je reizbor za redovitog profesora, a 1996. godine ponovni reizbor u trajno zvanje za redovitog profesora. Za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2011.

Kao sveučilišni nastavnika dr. sc. Janko Tintor bio je nositelj i izvodio je nastavu iz raznih kolegija povezanih uz njegovo osnovno znanstveno opredjeljenje - poslovnu analizu. Prema zadnjem nastavnom planu i programu u čijoj realizaciji je aktivno učestvovao utemeljio je, bio je nositelj i izvodio je kolegije Analiza vrijednosti, Osnove poslovne analize i Strategijska poslovna analiza na preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Utemeljio je i bio nositelj kolegija iz poslovne analize na poslijediplomskim znanstvenim studijima Ekonomskog fakulteta – Zagreb i to poslijediplomskog studija Financije poduzeća i poslijediplomskog studija Organizacija i menadžment. Isto tako oblikovao je, bio nositelj i izvodio nastavu iz kolegija Poslovna analiza na specijalističkom studiju Financijska analiza.

Osim sudjelovanja u nastavi na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima prof. Tintor je obavljao i istaknute funkcije na matičnom fakultetu i Sveučilištu. Od 1976. do 1982. godine bio je Predsjednik Instituta za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Od 1984. do 1986. godine bio je prorektor Sveučilišta i, prema tadašnjem Statutu Sveučilišta, predsjednik Odbora za organizaciju i razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Od 1986. do 1988. godine bio je dekan Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Član je Hrvatske udruge financijskih analitičara. 1981. godine odlikovan je Ordenom rada sa srebrenim vijencem.

Tijekom svoga dugogodišnjeg znanstvenog i nastavno rada prof. Tintor objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova, više o stotinu bibliografskih jedinica. Između njih ističu se tri samostalne knjige (Uvod u ekonomsku analizu poslovanja OUR, Narodne novine, Zagreb, 1983., Poslovna analiza, koncepcija, metodologija i metode, HIBIS, Zagreb, 2000. i Poslovna analiza, operativna poslovna analiza; Masmedia, Zagreb, 2009.), te tri knjige u koautorstvu (Upravljački informacijski sistemi RO, red. S. Dobrenić; Informator, Zagreb, 1971., Sinergija in razvojni management – Synergie und Entwicklungsmanagement, ur. J. P. Thomen, J. Mugler i J. Belak, MER-Eurocenter; Zuerich, Wien, Maribor, 1996. i Restructuiring Eastern Europe, The microeconomics od the transition proces; ed. S. Sharma, UK/Lyme, USA, 1997. Svi se radovi temelje na sistemskom pristupu poduzeća i usmjereni su na poslovnu analizu.

VAŽNIJA DJELA:

Tintor, J. (2009) Poslovna analiza, operativna poslovna analiza. Zagreb: Masmedia.

Tintor, J. (2002) Dinamički pristup analizi i ocjenjivanju operativnog postignuća, Slobodno poduzetništvo, 9(11), str. 81-90.

Fučkan, Đ., Dedi, L., Orsag, S. i Tintor, J. (2007) Preliminary Assessment of the Planning Approach and Planning Technologies in Croatian Companies. U: Kandžija, V., Kumar A. , ur., Proceedings of 6th International Conference "Economic integrations, competition and cooperation. Rijeka: Faculty of Economics, str. 229-239 .

Turina, A. i Tintor, J. (2003) Systems thinking as a key approach to problem solving. U: Proceedings of IDIMT-2003. Linz: Johanes Kepler Universitaet, Linz, str. 161-177.

Tintor, J. (2003) Cjelovitost i ocjenjivanje performansi operativnog poslovanja. Simpozij RR, Neum

Tintor, J. (2002) Dodana ekonomska vrijednost. Samostalni računovođa i neovisni revizor, 7/8, str. 12-15

Tintor, J. (2000) Poslovna analiza. Zagreb: HIBIS.

Tintor, J. (2000) Analiza industrije za vrednovanje dionica; ref. XXXV Simpozija HZRFD, Pula.

Tintor, J. (1997) Upravljanje rastom vrijednosti poduzeća i standard financijskih pokazatelja. XXXII Simpozij HZRFD, Pula.

Tintor, J., Vitezić (1997) Some Limitations of Organisational Changes. 13th EGOS Colloqium: Organisational Responses to Radical Environmental Changes, Budimpešta.

Tintor, J. (1996) Profitabilnost kao kriterij odlučivanja; XXXI Simpozij HZRFD, Pula.

Tintor, J., Jurše (1996) Business Analysis and STIQE environment. 3rd International Conference: Linking Systems Thinking, Innovation, Quality and Entrepreneuship, Maribor.

Tintor, J. (1996): Ganzheitliche Unternehmensanalyse und Unternehmung sentwicklung. MER '96 Internationale wissenschaftliche Symposium, Portorož.

Tintor, J. (1994) Konjunktura, kriza i vrijednost poduzeća. XXIX Simpozij HZRFD, Pula.

Tintor, J. (1983) Uvod u ekonomsku analizu poslovanja OUR. Zagreb: Narodne novine.

OSTALI IZVORI:

Tintor, J. (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69555 [25.11.2020.]

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/49541 [25.11.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Janko Tintor [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=1580 [25.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Janko Tintor [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1KA86_G7-aqJqCRCW2EfLBPlClWHmizSf/edit [upisati datum pristupanja]