Ivan Tot

Ivan Tot

Doc. dr. sc. Ivan Tot (Virovitica, 21. II. 1983.), docent

Docent dr. sc. Ivan Tot rodio se u Virovitici. Podrijetlom je iz Đurđevca u kojemu je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomski studij prava završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2007. godine. Nakon dovršetka diplomskog studija, zaposlio se kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hačić & Kallay sa sjedištem u Zagrebu. Uz rad u odvjetništvu bio je polaznik Poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio 2012. godine i stekao zvanje sveučilišnog specijalista. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 2010. godine, u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za pravo, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera. U području europskog privatnog prava dodatno se usavršavao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Salzburgu, 2012. godine. Poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti, smjer Pravo društava i trgovačko pravo, upisao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad na temu „Operativni leasing“ obranio je 2016. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Markovinovića. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2017. godine, nakon čega je nastavio zaposlenje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Katedri za pravo. U znanstveno-nastavno zvanje docenta i izabran je 2019. godine te je otada zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu docenta na Katedri za pravo.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu drži predavanja i seminare na kolegijima Trgovačko pravo, Europsko ugovorno pravo i Pravo bankovnih poslova, na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomije te na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, kao i predavanja i seminare iz kolegija Osnove trgovačkog prava na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije. Kao vanjski suradnik, od 2012. godine, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Trgovačko i radno pravo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Strojarstva i Sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstva, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment. U listopadu 2019. godine držao je predavanja i radionice iz tailor-made kolegija „Harmonisation of Private Law in the European Union: Current Status and Perspectives“ na Pravnom fakultetu National Research University „Higher School of Economics“ u Moskvi, Ruska Federacija. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. U 2018. godini, bio je mentor na seminarskom radu „Ugovor o sefu“ studentu Tinu Slovicu koji je za taj rad nagrađen Dekanovom nagradom u ak. god. 2017./2018.

Sudjelovao je na više od petnaest znanstvenih skupova, objavio je više od trideset znanstvenih radova te više od deset stručnih radova i prikaza. Za znanstveni doprinos u području društvenih znanosti, polje pravo, s izvornim znanstvenim radom „Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije“ (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 33 (2), 2012., str. 769-801) nagrađen je „Godišnjom nagradom Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2013. godini“ koju mu je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 2014. godine. Kao koautor knjige i autor tri poglavlja u knjizi „Bankovni i financijski ugovori“ (Narodne novine, Zagreb, 2017.; autor poglavlja: „Kamate“, „Repo ugovor“ i „Leasing“), zajedno s redaktorom, urednicama i koautorima knjige, nagrađen je Priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017. godini.

Član je Europskog pravnog instituta (European Law Institute, ELI) od 2012. godine, u okviru kojega je od 2019. godine aktivan u znanstvenoj skupini ELI Global Private Law SIG. Od 2020. godine jedan je od suvoditelja Hrvatskog središta Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub). Član je Hrvatske udruge za poredbeno pravo od 2012. godine, a u razdoblju od 2018. godine do 2020. godine bio je član njezina Upravnog odbora. Član je Matice hrvatske od 2002. godine, a od 2016. godine je član Odjela za pravna pitanja i kulturu prava Matice hrvatske. Od 2011. godine vanjski je suradnik Zavoda za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2018. godine član je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Od 2019. godine, član je Hrvatske udruge alumnija EFZG. Od 2019. godine predstavnik je alumnija Salzburg Summer School „European Private Law“ za generaciju polaznika iz 2012. godine.

Predsjednik je Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „Zagreb International Conference on the Law of Obligations“ koja se održava u suradnji s Tajništvom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL Secretariat) te u suradnji s ELI Global Private Law SIG.

DJELA:

Tot, I. (2012). Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u pravu Europske unije. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 33 (2), str. 769-801.

Tot, I. (2012). Kazna zatvora za kaznena djela protiv slobode tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu de lege ferenda. U: Pecotić Kaufman, J., ur. Pravo tržišnog natjecanja: Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 119-143.

Tot, I. (2012). Što je to ugovor o uslugama (u hrvatskom pravu)?. U: Mićović, M., ur. Pravo i usluge. Kragujevac, Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu, str. 53-63.

Tot, I. (2013). Pravna osnova i ciljevi Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 50 (1), str. 223-243.

Tot, I. (2013). Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34 (1), str. 239-276.

Tot, I. (2013). Combating Late Payment in Commercial Transactions: Transposition of the EU Directives into Croatian and Slovenian Law. U: Săraru, C.-S., ur. Studies of Business Law: Recent Developments and Perspectives. Frankfurt am Main, Peter Lang Academic Research, str. 211-236.

Tot, I. (2014). Specifičnosti postupka pred Europskom komisijom protiv poduzetnika radi povrede pravila tržišnog natjecanja. U: Pecotić Kaufman, J., ur. Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 107-135.

Tot, I. (2014). Granice stranačke autonomije u pogledu ugovaranja roka plaćanja u ugovorima među poduzetnicima u pravu Europske unije. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (3), str. 469-493.

Tot, I. (2015). Paket-aranžman i potpomognuti putni aranžman. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 36 (1), str. 489-510.

Tot, I. (2016). Late Payment Directive: Recent and Pending Cases at the Court of Justice. InterEULawEast, 3 (2), str. 71-86.

Tot, I. (2017). Rizik unovčenja objekta leasinga u ugovoru o operativnom leasingu motornog vozila. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38 (1), str. 303-338.

Tot, I. (2017). Suvremeni pojam posla operativnog leasinga na području Europe. U: Mićović, M., ur. Usluge i odgovornost. Kragujevac, Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu, str. 141-192.

Tot, I. (2017). Kamate. U: Slakoper, Z., ur. Bankovni i financijski ugovori. Zagreb, Narodne novine, str. 93-186.

Tot, I. (2017). Leasing. U: Slakoper, Z., ur. Bankovni i financijski ugovori. Zagreb, Narodne novine, str. 999-1078.

Tot, I. (2017). Repo ugovor. U: Slakoper, Z., ur. Bankovni i financijski ugovori. Zagreb, Narodne novine, str. 1237-1278.

Markovinović, H. i Tot, I. (2018). Predugovorni odnosi u poslu neizravnog leasinga. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (6), str. 903-934.

Tot, I. (2018). Zakonom uređeni tip ugovora, mješoviti ugovori i ugovori sui generis. U: Slakoper, Z., Bukovac Puvača, M. i Mihelčić, G., ur. Liber Amicorum Aldo Radolović: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 577-614.

Tot, I. (2018). Financial Market lex mercatoria and its Influence on the Financial Collateral Directive. InterEULawEast, 5 (1), str. 37-72.

Tot, I. (2018). The Risk of Recharacterisation of Title Transfer Financial Collateral Arrangements. InterEULawEast, 5 (2), str. 123-150.

Tot, I. (2018). Pojam trajnog obveznog odnosa. Pravni vjesnik, 34 (2), str. 57-72.

Tot, I. (2018). Prestanak trajnih obveznih odnosa. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39 (3), str. 1171-1206.

Tot, I. (2019). Pravne posljedice nevaljanosti trajnoga ugovora. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40 (2), str. 655-693.

Tot, I. (2020). Prestanak tijeka zateznih kamata kada njihov iznos dostigne iznos glavnice. Informator, 68 (6615), str. 13-18.

Tot, I. (2020). Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama (paušalna naknada troškova naplate). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 41 (1), str. 155-173.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/325003 [10.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ivan Tot [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/pravo/clanovi-29958/doc-dr-sc-ivan-tot/29974 [10.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Tot [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1stoBf64vKlvJs5LXCfzM32Y7AaUsuBAO/edit [upisati datum pristupanja]