Branka Tuškan Sjauš

Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš r. Tuškan (Karlovac, 01. XII. 1981. -), docentica

Dr. sc. Branka Tuškan Sjauš (r. Tuškan) rođena je 1. prosinca 1981. godine u Karlovcu. Hrvatica je i državljanka Republike Hrvatske. Udana je i majka troje djece. Osnovnu školu završila je u Ozlju 1996. godine, a Opću gimnaziju 2000. godine u Karlovcu. Dodiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije, završila je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija, dobila je Dekanovu nagradu za odličan uspjeh, te je bila stipendist Karlovačke županije. Dana 11. ožujka 2008. godine magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom „Upravljanje rizicima banke trgovanjem financijskim derivativima“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlade Leke. U siječnju 2009. godine upisala je EDAMBA doktorski studij iz poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dana 3. rujna 2014. godine obranila je doktorski rad: “Učinkovitost financiranja stambenih kredita bilančnim izdavanjem osiguranih hipotekarnih obveznica“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Alena Stojanovića, te stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije.

Od rujna 2004. do svibnja 2006. godine radila je u Fondu za naknadu oduzete imovine na radnom mjestu stručnog suradnika u Službi za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova, a od lipnja 2006. do travnja 2008. godine radila je u Privrednoj banci Zagreb d.d., na radnom mjestu starijeg dealera na novčanom tržištu u Direkciji likvidnosti, Sektora poslova riznice. Od svibnja 2008. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije: do rujna 2014. kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice (zaposlena u okviru znanstveno – istraživačkog projekta MZOS “Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa” (067-0000000-1438), voditelja prof. dr.sc. Alena Stojanovića), od rujna 2014. do veljače 2015. kao poslijedoktorandica-znanstvena novakinja u suradničkom zvanju i na radnom mjestu više asistentice na Katedri za financije. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija na 13. sjednici održanoj 27. veljače 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice i od 2. ožujka 2016. godine radi na radnom mjestu docentice na Katedri za financije.

Tijekom rada na fakultetu, u suradničkom zvanju asistentice i više asistentice te u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice na Katedri za financije sudjelovala u izvođenju seminarske nastave i predavanja na brojnim kolegijima: na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju (Financijske institucije i tržišta, Modeli financiranja posebnih namjena, Upravljanje bankama, Fiskalna politika EU, Javne financije, Monetarna politika, Suvremena financijska tržišta i Regulacija i nadzor financijskih tržišta), na Preddiplomskom stručnom studiju (Poslovno bankarstvo) te na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju (Bankarstvo). Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (Financijske institucije i tržišta), Preddiplomskog stručnog studija (Poslovno bankarstvo) i Specijalističkog diplomskog stručnog studija (Bankarstvo). Od akademske godine 2019/20 nositeljica je kolegija Bankarstvo na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Osim na matičnoj instituciji – Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, sudjelovala je i u izvođenju nastave u dislociranim centrima studija u Bjelovaru i Koprivnici, te na zajedničkom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. Do sada je mentorirala veći broj studenata (preko 100), preddiplomskog i diplomskog studija u njihovoj samostalnoj izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova te poslovnih projekata, i bila član povjerenstva za obranu većeg broja diplomskih radova. Recenzirala je znanstvene radove za više međunarodnih znanstvenih časopisa (Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomski pregled-Economic Review, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science) i međunarodnih znanstvenih skupova s pripadajućim zbornicima radova (International Scientific Symposium Region Entrepreneurship Development, International Odyssey Conference on Economics and Business).

U Upisniku znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod brojem 306803 (CROSBI Profil: 31304). U dosadašnjem znanstvenom radu, pored znanstvenog magistarskog rada i doktorske disertacije, do sada je samostalno i u suautorstvu objavila još 22 cjelovita znanstvena rada, 2 sažetka znanstvenih radova i 2 stručna rada. Tijekom cjelokupnog radnog vijeka, kontinuirano se dodatno obrazovala i usavršavala aktivnim sudjelovanjem na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama, seminarima i radionicama. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim jezikom.

DJELA:

Tuškan Sjauš, B. (2020). The importance and business performance efficiency of small banks: case of the Republic of Croatia. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, 2 (1), 399-410 (ISSN: 2671-132X (online))

Tuškan Sjauš, B. (2020). Učinkovitost financiranja specifičnih namjena od javnog interesa novim strukturama obveznica. U: Ekonomska misao i praksa, 29 (1), 289-306 (ISSN: 1330-1039 (print), ISSN: 1848-963X (online))

Tuškan Sjauš, B., Mihelja Žaja, M. (2020). Croatian banking and insurance industry: overview of cost efficiency performance after accession to the European Union. U: Leko Šimić, M., Crnković, B. (ur.), Proceedings of 9th International Scientific Symposium Region Enterpreneurship Development, 480-497 (ISSN: 1848-9559)

Tuškan Sjauš, B., Mihelja Žaja, M. (2020). Green Bonds: Market Challenges for Innovative and Specialised Financing Instruments. U: Družić, G., Gelo, T. (ur.), Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), 14 (1), 367-383 (ISBN: 978-953-347-337-6)

Pavković, A., Tuškan Sjauš, B. (2020). Strukturno financiranje: kretanja i stanje na tržištu sekuritizacijskih i pokrivenih obveznica. U: Računovodstvo i financije, LXVI (6), 83-88

Tuškan Sjauš, B., Mihelja Žaja, M. (2020). Izdavanje i ulagački potencijali zelenih obveznica, Svijet osiguranja, No.1/2020, 50-53

Tuškan, B., Andrašić, A. (2019). Analiza i zastupljenost primjene modela otpuštanja kapitala iz vrijednosti nekretnina među starijom populacijom u Europskoj uniji. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Proceedings of FEB in Zagreb), 17 (2), 1-17 (ISSN: 1333-8900 (print), ISSN: 1845-495X (online))

Tuškan, B., Stojanović, A. (2019). Innovative structures of covered bonds: perspective in financing small- and medium- sized enterprises. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, 1 (1), 519-530 (ISSN: 2671-132X (online))

Tuškan, B. (2019). Analysis of demographic and socio-economic trends significant for the European reverse mortgage industry. U: Leko Šimić, M., Crnković, B. (ur.), Proceedings of 8th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, 534-549 (ISSN: 1848-9559)

Pavković, A., Tuškan, B. (2019). Evolucija modela organizacijskog ustroja institucija supervizije financijsog sektora Europske unije. U: Rimac Smiljanić, A., Šimić Šarić, M., Visković, J. (ur.), Financijska kretanja – najnoviji događaji i perspektive, 153-175 (ISBN: 978-953-281-086-8), znanstvena e-knjiga

Tuškan, B. (2018). Uloga i potencijal obrnute hipoteke u ponudi štedno-ulagačkih proizvoda na financijskom tržištu U: Ćurković, M., Krišto, J., Zorić, D. (ur.), Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije: Hrvatski dani osiguranja 2018., 70-83 (ISBN: 978-953-55464-6-7)

Tuškan, B., Stojanović, A. (2016). Measurement of cost efficiency in the European banking industry. U: Croatian Operational Research Review, 7 (1), 47-66 (ISSN: 1848-0225 (print), ISSN: 1848-9931 (online))

Krišto, J., Tuškan, B. (2016). Karakteristike kreditne politike po županijama u Republici Hrvatskoj. U: Ekonomija, 22 (2), 315-333 (ISSN: 1330-0636)

Jurčević, B. (2015). Osigurane obveznice kao alternativa ulaganju institucionalnih ulagača u državne obveznice. U: Ćurković, M., Dobrić, S., Horvat Martinović, J., Krišto, J., Šker, T. (ur.), Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije: Dani hrvatskog osiguranja 2015., 117-125 (HGK ISBN: 978-953-7622-69-5; HUO ISBN: 978-953-55464-4-3)

Stojanović, A., Jurčević, B. (2014.) Measurement of European Banking Industry Cost Efficiency. Book of Abstracts of the 15th International Conference on Operational Research - KOI 2014, (Scitovski, R., Zekić Sušac, M., Lukač, Z. (ur.)), 24-26 September 2014, Osijek, Croatia, ISSN: 1849-5141, str. 80.

Jurčević, B., Mihelja Žaja, M. (2013). Banks and insurance companies efficiency indicators in the period of financial crisis: the case of the Republic of Croatia. U: Ekonomska istraživanja, 26 (1), 203-224, ISSN 1331-677X

Leko, V., Jurčević, B., Ivanišević Hernaus, A. (2013). Improving consumer protection on bank market. U: Proceedings of 1st Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM): „Scientific Conference Of Innovative Approaches To The Contemporary Economic Problems“, 27.-29. rujna 2013, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska, 653-668, ISBN 978-953-7153-30-4

Tuškan, B., Mihelja Žaja, M. (2011.) DEA approach vs accounting approach as a measure of efficiency of financial institutions in the Republic of Croatia, Book of Abbstracts of 9th International Conference on Data Envelopment Analysis: „Data Envelopment Analysis and Performance Management“ (University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, Aston University, Birmingham, UK & Fox School of Business, Temple University, USA), 25-27 August 2011, Thessaloniki, Greece

Tuškan, B. (2011). Modeli financiranja stambenog zbrinjavanja. U: Stojanović, A., Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, 85-108, ISBN 978-953-56512-0-8

Tuškan, B., Ivanišević Hernaus, A. (2011). Javno-privatno partnerstvo. U: Stojanović, A., Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, 67-84, ISBN 978-953-56512-0-8

Stojanović, A., Tuškan, B., Ivanišević, A. (2010). Justifiability of implementation of student financing model by government sponsored enterprise in Republic of Croatia. U: Proceedings of 5th International Conference „An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business“, 26.-29. svibnja 2010., Opatija, Hrvatska, 873-886, ISBN 978-953-6025-33-6

Tuškan, B. (2009). Upravljanje rizicima upotrebom financijskih derivativa u RH. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1), 107-120, ISSN 1333-8900

Leko, V., Tuškan, B. (2009). Financiranje osoba starije životne dobi tehnikom “obrnute hipoteke“. U: Računovodstvo i financije, HZRIF, Zagreb, 55 (6), 133-142, ISSN: 0350-4506

Stojanović, A., Tuškan, B. (2009). The potential of credit default swap implementation in Croatia. U: Zbornik međunarodne znanstvene konferencije Fakulteta za turizam Portorož - Turistica i Fakulteta za management Koper, Sveučilište na Primorskem: “Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe”, 22. - 23. listopada 2009., Portorož, Slovenija, 2602-2610, ISBN 978-961-6469-39-5

Pavković, A., Tuškan, B. (2009). The role of credit derivatives and synthetic securitization in credit risk management in Croatia. U: Zbornik 28. međunarodne znanstvene konferencije Fakulteta organizacijskih znanosti Sveučilišta u Mariboru: "New technologies, new challenges", 25.-27. ožujka 2009., Portorož, Slovenija, 1165-1172, ISBN 978-961-232-229-8

Leko, V., Tuškan, B. (2009). The role of reverse mortgage as an option for funding retirement. U: Zbornik 28. međunarodne znanstvene konferencije Fakulteta organizacijskih znanosti Sveučilišta u Mariboru: "New technologies, new challenges", 25.-27. ožujka 2009., Portorož, Slovenija, 854-861, ISBN 978-961-232-229-8

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/306803 [31.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Branka Tuškan Sjauš [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/doc-dr-sc-branka-tuskan-sjaus/30927 [31.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Branka Tuškan Sjauš [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/15iN02MTkoXjlbHmPwALM6oQP9MCbf2IW/edit [upisati datum pristupanja]