Boris Tušek

Boris Tušek

Prof. dr. sc. Boris Tušek (Zabok, 13. IV. 1973. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišni profesor dr. sc. Boris Tušek rodio se u Zaboku, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Godine 1990. upisao je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 1994. godine diplomirao, smjer Računovodstvo i poslovne financije. Diplomski rad pod naslovom „Obilježja i uloga financijskog izvještavanja poduzeća” obranio je 18. listopada 1994. godine. Na poslijediplomski znanstveni studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao se 1996. godine te 11. lipnja 1998. godine obranio magistarski rad i stekao akademski stupanj magistra društvenih znanosti, polje ekonomije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Revizija u funkciji poslovnog odlučivanja i upravljanja” obranio je 6. srpnja 2000. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Nakon završetka dodiplomskog sveučilišnog studija u studenom 1994. godine zaposlio se u poduzeću TEB Revizija d.o.o. u Zagrebu, gdje je obavljao poslove revizije financijskih izvještaja i sustava internih kontrola brojnih hrvatskih poduzeća. Od lipnja 1996. do kolovoza 2003. godine bio je zaposlen u konzultantskom i nakladničkom poduzeću TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. u Zagrebu, na radnom mjestu višeg savjetnika. Kao autor, urednik i predavač u TEB-u, sudjelovao je u pripremi i realizaciji većeg broja stručnih projekata iz područja računovodstva, revizije i financija. Od rujna 2003. godine u radnom je odnosu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Po završetku dodiplomskog sveučilišnog studija, u studenom 1994. godine izabran je za asistenta – vanjskog suradnika na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za kolegij Računovodstvo. Od tada do danas u različitim zvanjima radio je na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U suradničko zvanje asistenta za znanstveno polje ekonomije u području društvenih znanosti kao naslovno zvanje, za kolegij Računovodstvo izabran je 2000. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta u naslovnom zvanju, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, za kolegij Računovodstvo izabran je 2002. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, kolegij Računovodstvo izabran je 2003. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva, za kolegije Računovodstvo i Interna revizija na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2006. godine. U prosincu 2009. godine je izabran u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana računovodstvo na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U travnju 2015. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana računovodstvo.

U svojoj nastavnoj obvezi do sada je izvodio vježbe, održavao predavanja i ispite iz više kolegija na sveučilišnom dodiplomskom studiju Poslovna ekonomija, sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovna ekonomija, diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija te stručnom studiju Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prema aktualnom nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nositelj je kolegija Interna revizija na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija, te kolegija Interna kontrola i revizija i Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje na stručnom preddiplomskom studiju Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvođač je nastave iz kolegija Računovodstvo I na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelj je, sunositelj i/ili izvođač nastave više kolegija (Osnove računovodstva za poslovno upravljanje, Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje, Računovodstveni sustav u RH i EU, Revizija financijskih izvještaja, Kodeksi profesionalne etike računovođa i revizora, Interna revizija i kontrola, Korporativna kontrola, Revizija javnog sektora, Porezni sustav RH, Obračun i prijava poreza, Metode obračuna troškova, Računovodstvo za poslovno upravljanje, Interna kontrola i revizija, Poduzetničko računovodstvo, Menadžersko računovodstvo) u okviru više poslijediplomskih specijalističkih studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i to: PDS Financijsko izvještavanje, revizija i analiza, PDS Upravljačko računovodstvo i interna revizija, PDS Računovodstvo i porezi, PDS Strategija i korporativno upravljanja, PDS MBA Poslovno upravljanje, PDS Strateško poduzetništvo, PDS Informatički menadžment, PDS Organizacija i menadžment). Suvoditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko izvještavanje, revizija i analiza na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1998. godine u statusu gosta predavača sudjelovao je u nastavi na poslijediplomskom znanstvenom studiju Porezno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, Republika Slovenija. Od 2008. godine gostujući je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, te je bio suvoditelj poslijediplomskog studija Računovodstvo i porezi i sunositelj nekoliko kolegija na više poslijediplomskih studija (MA programa) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Do sada je bio mentor tri uspješno obranjena doktorska rada te više stotina seminarskih, završnih, diplomskih, magistarskih znanstvenih i stručnih radova te poslijediplomskih specijalističkih radova studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član brojnih povjerenstava za ocjenu i obranu diplomskih, magistarskih znanstvenih i stručnih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova te doktorskih radova.

U mandatnim razdobljima od 2012. do 2014. i od 2014. do 2016. godine obnašao je dužnost pročelnika Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, u razdobljima od 2012. do 2014. i od 2014. do 2016. godine, bio je voditelj diplomskog sveučilišnog studija Računovodstvo i revizija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine član je Odbora za poslijediplomske specijalističke studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osim nastavnih aktivnosti, Boris Tušek se bavi i znanstvenim radom tijekom kojeg je objavio više stotina samostalnih i koautorskih znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu (znanstvenih i stručnih članaka u časopisima, knjiga, udžbenika, priručnika, poglavlja u knjigama, studija, prikaza, recenzija) iz područja računovodstva, revizije financijskih izvještaja i interne revizije. Samostalno i u koautorstvu objavio je više znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i priručnika koji se koriste kao obvezna literatura iz više kolegija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u radu značajnog broja domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija u zemlji i inozemstvu. Recenzent je brojnih znanstvenih članaka i knjiga te radova za međunarodne konferencije. Također, bio je suradnik na više znanstvenih projekata Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zaklade za znanost.

Boris Tušek je član međunarodnog uredničkog odbora časopisa Davčno finančna praksa kojeg izdaje Davčni inštitut u Mariboru, Republika Slovenija. Član je uredništva i izdavačkog savjeta časopisa Računovodstvo i financije kojeg izdaje Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Član je Međunarodnog instituta internih revizora (The Institute of Internal Auditors Global) sa sjedištem u SAD-u, Hrvatskog instituta internih revizora te Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Jedan je od osnivača Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR-a) i aktualni predsjednik Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Od 2006. do 2010. godine obnašao je dužnost dopredsjednika Hrvatskog instituta internih revizora, a od 2010. do 2014. godine dužnost člana Izvršnog odbora Hrvatskog instituta internih revizora. Član je Izvršnog odbora Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Obavljao je dužnosti voditelja edukacije za zvanje ovlašteni interni revizor te predsjednika Ispitnog povjerenstva za stjecanje zvanja ovlašteni interni revizor pri Sekciji internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Od 2007. godine član je, a od 2016. godine predsjednik Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori te predsjednik Ispitnog povjerenstva za stjecanje zvanja ovlašteni revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori. Od 2009. godine zamjenik je predsjednika Odbora za edukaciju i usavršavanje po IFAC-u pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Član je Programskog odbora godišnjeg savjetovanja Interna revizija i kontrola kojeg organizira Sekcija internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Bio je član Programskog odbora godišnjih konferencija Hrvatskog instituta internih revizora. Godine 2003. stekao je certifikat za zvanje ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo pri Sekciji internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Boris Tušek ima više od dvadeset i pet godina iskustva rada u praksi. Od 1994. godine do danas kao član revizorskih i konzultantskih timova sudjelovao je i bio voditelj više stručnih projekata u računovodstvenoj i revizijskoj praksi te primjeni poreznih propisa u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Kao član revizorskih timova obavljao je poslove revizije financijskih izvještaja brojnih poduzeća u više područja djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sudjeluje u brojnim programima edukacije menadžera i stručnjaka iz prakse (računovođa, revizora i financijskih djelatnika) koje organiziraju strukovne udruge, konzultantske kuće i institucije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatska revizorska komora, Akademija Zagrebačke burze, Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje, TEB Poslovno savjetovanje, Ministarstvo financija, Deloitte Hrvatska, Slovenski institut za reviziju, i dr.) Osim toga, od 1994. godine do danas sudjeluje u internoj edukaciji djelatnika i menadžmenta više privatnih i javnih poduzeća, banaka i institucija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovao je u brojnim stručnim projektima i edukativnim programima fakulteta i institucija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2006. godine do danas član je i/ili predsjednik revizijskih odbora u više poduzeća u Republici Hrvatskoj, u više mandatnih razdoblja. Od 2008. godine angažiran je kao predavač u osnovnoj i kontinuiranoj edukaciji internih revizora za javni sektor Ministarstva financija, Sektora za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Republike Hrvatske. Od 2016. godine u statusu međunarodnog eksperta za internu reviziju aktivno sudjeluje u EU projektima u zemljama regije. Odlukom Vlade Repulike Hrvatske 2017. godine imenovan je članom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske. Od 2018. godine član je Stručnog vijeća Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske te član Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje ovlašteni državni revizor.

Dobitnik je više nagrada i priznanja (dvije nagrade Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika 1998. i 2000. godine, tri nagrade „Mijo Mirković” za znanstveni doprinos za knjigu Računovodstvo – priručnik za vježbe 2003. godine, za knjigu Revizija 2006. godine i za knjigu Korporativno upravljanje 2008. godine).

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac kćeri i sina.

DJELA:

Tušek, B. (2001) Revizija: instrument poslovnog odlučivanja. Zagreb: TEB. ISBN 953-6290-16-2

Dražić, I., Mamić, I. & Tušek, B. (2003) Računovodstvo: priručnik za vježbe. Zagreb: HZRFD. ISBN 953-6480-50-6

Gulin, D., Tušek, B. & Žager, L. (2004) Poslovno planiranje, kontrola i analiza. Zagreb: HZRFD. ISBN 953-6480-66-2

Dražić Lutilsky, I., Mamić Sačer, I. & Tušek, B. (2004) Računovodstvo: priručnik za vježbe. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 953-6480-67-0

Tušek, B. & Žager, L. (2006) Revizija. Zagreb: HZRFD. ISBN 953-6480-83-2

Tušek, B., Žager, L. & Rička, Ž. (2006) Revizija – podrška poslovnom upravljanju. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: Revicon. ISBN 9958-757-17-6

Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V. & Žager, L. (2007) Osnove računovodstva: računovodstvo za neračunovođe. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-6480-93-7

Tušek, B. & Žager, L. (2007) Revizija. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-6480-99-9

Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V. & Žager, L. (2008) Osnove računovodstva: računovodstvo za neračunovođe. Drugo izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-021-6

Tušek, B. & Žager, L. (2008) Revizija. Treće izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-019-3

Dražić Lutilsky, I., Gulin, D., Mamić Sačer, I., Tadijančević, S., Tušek, B., Vašiček, V., Žager, K. & Žager, L. (2010) Računovodstvo. Treće izmijenjeno izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-045-2

Gulin, D., Perčević, H., Tušek, B. & Žager, L. (2012) Poslovno planiranje, kontrola i analiza. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-069-8

Sever Mališ, S., Tušek, B. & Žager, L. (2012) Revizija - načela, standardi, postupci. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-072-8

Tušek, B., Žager, L. & Barišić, I. (2014) Interna revizija. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-093-3

Žager, K., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S. & Žager, L. (2016) Računovodstvo I – računovodstvo za neračunovođe. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-107-7

Sever Mališ, S., Tušek, B. & Žager, L. (2016) Revizija - načela, standardi, postupci. Drugo izdanje. Zagreb: HZRFD. ISBN 978-953-277-072-8

Tušek, B. (2017) Interna revizija - organizacijski i metodološki aspekti. Zagreb: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. ISBN 978.953-329-060-7

Mamić, I. & Tušek, B. (1999) Izvješće internog revizora. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola”. Zagreb: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 224-240.

Tušek, B. (2000) Planski pristup obavljanju interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola” Zagreb: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 57-74.

Tušek, B. (2000) Stanje i mogućnosti razvoja interne revizije u Republici Hrvatskoj. XXXV. simpozij HZRFD „Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima”. Pula: HZRFD, str. 317-339.

Tušek, B. (2001) Hrvatski standardi interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola”. Zagreb: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 153-180.

Mamić, I. & Tušek, B. (2001) Suvremene metode i tehnike interne revizije. XXXVI. simpozij HZRFD „Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima”. Pula: HZRFD, str. 323-335.

Tušek, B. & Mamić, I. (2002) An Accounting Information System as a Support in Decision-Making Process in Croatia – An Empirical Survey). Quantitative Methods in Economy and Business – Methodology and Practice in the New Millenium, 8th International Scientific Conference, Bratislava: Faculty of Economic Informatics, University of Economics Bratislava, str. 366-371.

Tušek, B. (2002) Definiranje strategije i struktura interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Šibenik: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 7-23.

Tušek, B. (2002) Doprinos interne revizije kao determinanta naknade eksterne revizije. XXXVII. simpozij HZRFD „Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima”. Zagreb- Pula: HZRFD, str. 99-102.

Žager, L. & Tušek, B. (2002) The Role of Internal Auditing in Improving the Competitiveness of the Croatian Economy – Empirical Research. MicroCAD 2002 International Scientific Conference, Section K: Company Competitiveness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 109-114.

Žager, K., Spajić, F. & Tušek, B. (2003) Implementation of International Accounting Standards – Croatian Experiences. International Scientific Conference „Contabilitatea Mileniulu III”. Romaina, Cluj Napoca: Universitatea Babes-Bolyai.

Žager, L., Tušek, B. & Spajić, F. (2003) The Accounting and Auditing Profession in Transition Period – Croatian Expirencies. Quantitative Methods in Economy – Compatibility of Methodology and Practice with the EU Conditions, 9th International Scientific Conference. Bratislava: Faculty of Economic Informatics, University of Economics Bratislava.

Tušek, B. & Žager, L. (2003) Uloga procjene rizika u procesu interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola”. Zagreb: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 29-44.

Žager, L. & Tušek, B. (2003) Uloga revizora u sprječavanju pogreške i prijevare. Zbornik radova VI. međunarodni simpozij „Financije, računovodstvo i revizija u funkciji ekonomskih reformi“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 435-487.

Žager, L., Tušek, B. & Spremić, I. (2004) Comparative Analysis of Internal Audit Functioning in the Republic of Croatia and European Union. MicroCAD 2004 International Scientific Conference, Section O: Company Competitiveness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 239-244.

Tušek, B. (2004) Izvješće internog revizora kao podloga za ocjenu uspješnosti i kvalitete poslovanja. 5. međunarodni simpozij „Računovodstvena i porezna reforma u BiH“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: Revicon, str. 563-588.

Tušek, B. & Žager, L. (2004) Komparativna analiza funkcioniranja interne revizije u Republici Hrvatskoj i državama EU. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola”. Umag-Zagreb: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 17-31.

Žager, L. & Tušek, B. (2004) Mjesto i uloga revizije u korporativnom upravljanju. Zbornik radova VII. međunarodni simpozij „Financije, računovodstvo i revizija u funkciji ekonomskih reformi“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 175-193.

Žager, K. & Tušek, B. (2004) The Accounting and Auditing Profession in Transition Period – Croatian Experience. 10th Anniversary Congress, Management Sciences and Knowledge Based Society. Poland: Faculty of Management, University of Lodz.

Tušek, B. (2004) Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju. XXXIX. simpozij HZRFD „Financijski i računovodstveni aspekti korporativnog upravljanja u profitnim i neprofitnim subjektima”. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 72-82.

Tušek, B., Žager, L. & Mamić Sačer, I. (2005) Croatian Experience in Internal Audit Functioning in Comparison with European Union Condition. AIESA Building of society based on knowledge - 10th International Scientific Conference. Bratislava: University of Economics, Faculty of Economic Informatics Bratislava.

Žager, K., Tušek, B. & Žager, L. (2005) Karakteristike revizije i analize financijskih izvještaja zasnovane na međunarodnim standardima. VIII. međunarodni simpozij „Novi računovodstveni porezni propisi – korak bliže BiH Evropi. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine.

Tušek, B. (2005) Kontrola kao podrška ostvarivanju ciljeva poduzeća. XL. simpozij HZRFD „Usklađivanje hrvatskog računovodstvenog i financijskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 167-176.

Tušek, B. (2005) Metode i tehnike interne revizije. 6. međunarodni simpozij „Računovodstvena, porezna i reforma javnog sektora“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: JAFIS, str. 157-189.

Tušek, B. (2005) Internal Auditing As A Management Control Tool. International Scientific Conference: The Impact of European Integration on the National Economy, Accounting Section. Romania, Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, str. 325-333.

Gulin, D., Žager, L. & Tušek, B. (2005) The Role of Accounting in Corporate Governance. MicroCAD 2005 International Scientific Conference, Section Q1: Company Competitiveness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 95-103.

Mamić Sačer, I., Žager, K. & Tušek, B. (2006) Accounting Information System's Quality as the Ground for Quality Business Reporting. IADIS International Conference, E-Commerce 2006. Spain, Barcelona: International Association for Development of the Information Society, str. 59-64.

Tušek, B. & Žager, L. (2006) Internal Auditing As Support To Management. MicroCAD 2006 International Scientific Conference, Section P2: Economic Challenges. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 319-325.

Tušek, B. & Žager, L. (2006) Modern Trends In Internal Auditing Development. The 3rd International Customer Behavior and Retailing Research Conference – CIRCLE. Zagreb: Universitiy of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, str. 229-237.

Tušek, B. (2006) Ocjena sustava internih kontrola u procesu eksterne i interne revizije. VII. međunarodni simpozij „Reforme u BiH u funkciji razvoja“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: Revicon, str. 153-189.

Tušek, B. (2006) Revizija u funkciji kvalitete menadžmenta. XLI. simpozij HZRFD „Financijsko restrukturiranje profitnog i neprofitnog sektora u Hrvatskoj“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 172-185.

Tušek, B. (2006) Revizijski dokazi i radna dokumentacija revizora. Zbornik radova IX. međunarodni simpozij „Mjesto i uloga računovodstvene i financijske profesije pri donošenju efikasnih poslovnih odluka“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 459-484.

Tušek, B. (2006) The Development of Modern Internal Auditing. Proceedings of the ICES 2006 International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo „From Transition to Sustainable Development: The Path to European Intergation“, str. 350-352. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: University of Sarajevo, School of Economics and Business Sarajevo.

Tušek, B. (2006) Uloga interne revizije u procesu upravljanja rizicima. Zbornik radova 1. međunarodni simpozij „Porezna i računovodstvena reforma u BiH kao čimbenik eurointegracijskih procesa“. Bosna i Hercegovina, Mostar: Fircon, str. 127-145.

Tušek, B. (2006) Uloga i zadaci revizijskog odbora. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Poreč: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 85-115.

Tušek, B. (2007) Audit Committee in the System of Corporate Governance. Ekonomska istraživanja, 20 (2). Pula: Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, str. 86-104.

Tušek, B. (2007) Doprinos internog revizora uspješnom upravljanju kompanijom. 8. međunarodni simpozij „Reforme u BiH put ka Europskim integracijama“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: Revicon, str. 337-356.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. & Žager, L. (2007) Financial Reporting in Croatian SMEs and Large Entities – Comparative Analysis. X. International Congress on Innovations in Teaching Accounting and Business, International Research Conference for Accounting Educators. Mexico: Universidad Iberoamericana and IAAER International Association for Accounting Education and Research.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. & Žager, L. (2007) Harmonisation of Croatian Accounting System with European Union's Requests. The International Scientific Journal of Management Information Systems, 50, str. 3-7.

Tušek, B. (2007) Interna revizija i kontrola kao dio sustava internog nadzora. Zbornik radova III. Godišnja skupština i Simpozij. Bosna i Hercegovina, Mostar: Udruženje internih revizora u BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu, str. 43-70.

Tušek, B. (2007) Interna revizija kao podrška korporativnom upravljanju. Zbornik radova 2. međunarodni simpozij „Financije i računovodstvo u funkciji gospodarskog rasta BiH“. Bosna i Hercegovina, Mostar: Fircon, str. 219-235.

Tušek, B. (2007) Predrevizijske aktivnosti i planiranje revizije financijskih izvještaja. Zbornik radova X. međunarodni simpozij „Financijska i računovodstvena efikasnost u funkciji ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 583-601.

Žager, K., Tušek, B. & Sever, S. (2007) Specific Aspects of Internal Control in the Computer Based Accounting. MicroCAD 2007 International Scientific Conference, Section P: Company Competitivness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 341-347.

Tušek, B., Žager, K. & Sever, S. (2007) The Role of Auditing in Corporate Governance. AIESA 2007 – Building of Society Based on Knowledge, 11th International Scientific Conference. Bratislava: University of Economics, Faculty of Economic Informatics.

Tušek, B., Žager, K. & Oluić, A. (2007) The Role of Internal Controls in the Sales System. World Journal of Retail Business Management, 1 (4). United Kingdom: Leeds Metropolitan University, World Research Organization, str. 34-41.

Tušek, B. & Žager, L. (2007) Upravljanje rizicima i interna revizija. XLII. simpozij HZRFD „Financije i računovodstvo u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 213-226.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2008) A Role of the Audit Committee in Enterprise Risk Management Oversight. MicroCAD 2009 International Scientific Conference, Section P: Company Competitiveness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 245-250.

Tušek, B. & Sever, S. (2008) Development and Perspectives of Internal Auditing in the Improvement of Business Quality of Enterprises – Empirical Research in Croatia. Ekonomska istraživanja, 21 (4), str. 82-96. Pula: Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. & Žager, L. (2008) Financial Accounting for SMEs in Croatia. MicroCAD 2008 International Scientific Conference, Section R: Company Competitivness in the XXI. Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 59-65.

Tušek, B. (2008) Interna revizija u funkciji korporativnog upravljanja. U: Tipurić, D. i suradnici Korporativno upravljanje. Zagreb: Sinergija, str. 539-587. ISBN 978-953-6895-36-6

Tušek, B. (2008) Interne kontrole nad financijskim izvještavanjem. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Poreč: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 55-74.

Tušek, B. (2008) Izvješćivanje i praćenje rezultata u procesu interne revizije. Zbornik radova IV. Godišnja skupština i Simpozij. Bosna i Hercegovina, Sarajevo: Udruženje internih revizora u BiH i Ekonomski fakultet u Sarajevu, str. 301- 323.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2008) Novi model izvještavanja o internim kontrolama u reviziji financijskih izvještaja. III. Međunarodni simpozij „Globalizacija – utjecaj na financije i računovodstvo zemalja u tranziciji“. Bosna i Hercegovina, Mostar: Fircon, str. 121-131.

Tušek, B. (2008) Oblikovanje i ocjena učinkovitosti internih kontrola nad financijskim izvještavanjem. IX. međunarodni simpozij „Konkurentnost i evropski put BiH“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Revicon, str. 401-417.

Tušek, B. & Žager, L. (2008) Revizija financijskih izvještaja. U: Danimir Gulin (ur.) Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja - s poreznim propisima. Zagreb: HZRFD, str. 597-615. ISBN 978-953-277-011-7

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2008) Risk Based Internal Auditing. AIESA Building of Society Based on Knowledge – 12th International Scientific Conference. Bratislava: University of Economics, Faculty of Economic Informatics.

Tušek, B. (2008) Sodelovanje zunanjih in notranjih revizorjev z revizijskim odborom. Revizor, letnik XIX (1/2008), str. 23-39.

Tušek, B. & Sever, S. (2008) Stanje i perspektive razvoja interne revizije u funkciji jačanja konkurentnosti u Hrvatskoj. XLIII. simpozij HZRFD „Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 248-265.

Tušek, B. (2008) Suradnja eksternog i internog revizora s revizijskim odborom. XI. Međunarodni simpozij „Ekonomske reforme u BiH i Evropske integracije (Implikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH)“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje – Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 629-647.

Tušek, B., Sever, S. & Oluić, A. (2008) The Role of Audit Committee in Corporate Governance. Proceedings of the 4th ICES 2008 International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo „From Transition to Sustainable Development: The Path to European Intergation“. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: School of Economics and Business, str. 19-22.

Tušek, B., Filipović, D. & Pokrovac, I. (2008) Uloga revizijskog odbora u povećanju efikasnosti eksternih i internih mehanizama korporativnog upravljanja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6, str. 223-240. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek., B., Filipović, D. & Pokrovac, I (2009) Empirical Evidence About the Relationship Between External Auditing and the Supervisory Board in the Republic of Croatia. Ekonomski pregled, 60, str. 3-28.

Filipović, D., Tušek, B. & Pokrovac, I. (2009) Impact of the Audit Committee on Higher Efficiency of External Auditing and the Supervisory Board. Thirty-Eighth Annual Conference. USA, Hawaii, Kauai: Western Desicion Sciences Institute.

Tipurić, D., Tušek, B. & Filipović, D. (2009) Internal and External Supervisory Mechanisms in Corporate Governance. The South East European Journal of Economics and Busniess, 4 (2), str. 57-71.

Tušek, B., Filipović, I. & Filipović, D. (2009) Istraživanje odnosa eksterne revizije i nadzornog odbora u Republici Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1), str. 121-142. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2009) Istraživanje uključenosti interne revizije u proces upravljanja rizicima poduzeća u Republici Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (2), str. 49-74. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek, B. (2009) Kodeks etike profesionalnih računovođa i standardi računovodstvene edukacije. XLIV. simpozij HZRFD „Financije i računovodstvo u zaštiti hrvatskog gospodarstva od recesije“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 82-107.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2009) Povezanost interne revizije i procesa upravljanja rizicima poduzeća u Republici Hrvatskoj – empirijsko istraživanje. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Poreč: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 257-285.

Tušek, B. (2010) Obvezujuće i preporučene smjernice profesionalnog djelovanja interne revizije prema IPPF-u. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Vodice: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 247-263.

Pokrovac, I. & Tušek, B. (2010) Quality Assessment in Internal Auditing. XXIV. MicroCAD International Scientific Conference, Section Q: Economic Challenges in the 21st Century. Hungary, Miskolc: University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre, str. 127-133.

Pokrovac, I., Tušek, B. & Oluić, A. (2010) The Relation of Risk Management and Internal Audit Function: The Case of Croatia. Proceedings of the 5th International Conference „An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business“. Croatia, Opatija: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2010) The Role of Internal Audit Function in Risk Management Process: Croatia and Europe Comparison. Proceedings of the 5th ICES 2010 International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo „Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Context“, str. 71-73. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: University of Sarajevo, School of Economics and Business Sarajevo.

Tušek, B. (2011) Formuliranje i izražavanje mišljenja interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Vodice: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 277-295.

Tušek, B. (2011) Interna revizija u funkciji rješavanja nelikvidnosti. XLVI. simpozij HZRFD „Financijske i računovodstvene mjere izlaska iz recesije“. Zagreb-Pula: HZRFD, str. 153-170.

Klikovac, A. & Tušek, B. (2012) Challenges and Perspectives in Fraud Prevention and Detection for Management. In: Tipurić, D. & Dabić, M. (Eds.) Management, Governance and Entrepreneurship – New Perspectives and Challenges. United Kingdom, Lancashire: Access Press, str. 328-342. ISBN 978-0-9562471-7-9

Tušek, B. & Klikovac, A. (2012) Corporate Governance Practices in Fraud Prevention and Detection – Emprirical Evidence from Croatia. International Journal of Management Cases (IJMC), 14 (3), Special Issue, str. 59-72.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2012) Interdependence between Audit Committee and Intenal Audit. Journal Corporate Board: Rules, Duties and Composition, 8 (2), str. 6-15. Ukraine: Virtus Interpress.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2012) Independence as a Precondition of an Effective Internal Audit Activity. Proceedings of the 6th ICES 2012 International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo „Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead“, str. 114-125. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: University of Sarajevo, School of Economics and Business Sarajevo.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2012) Internal and External Assessment of Internal Audit Function. 3rd International Conference „Vallis Aurea“ Focus on: Regional Development. Croatia-Austria, Požega-Vienna: Veleučilište u Požegi & DAAAM International Vienna, str. 1057-1065.

Tušek, B. (2012) Izazovi malih odjela interne revizije u primjeni standarda interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Baška: Sekcija internih revizora, HZRFD str. 11-31.

Tušek, B. & Pokrovac, I. (2012) Status and Prospects of Internal Auditing in Croatia – Comparison with Current Practice in Europe and Worldwide Trends. 10th Annual International Conference on Business: Accounting-Finance-Management-Marketing. Greece, Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER).

Tušek, B. & Klikovac, A. (2013) Analiza mogućih modela forenzične revizije u Republici Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 64 (2), str. 101-122. Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista c/o Ekonomski institut Zagreb.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. & Korica, I. (2013) Empirijska analiza utjecaja likvidnosti na profitabilnost hrvatskih srednjih i velikih poduzeća u grani djelatnosti informacije i komunikacije. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (2), str. 15-35. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek, B. & Sever Mališ, S. (2013) Izazovi interne revizije ulaskom u EU. XLVIII. simpozij HZRFD „Računovodstvo, porezi i plaće pred ulazak u EU“. Zagreb: HZRFD, str. 151-171.

Žager, L., Tušek, B. & Sever Mališ, S. (2013) Međunarodna revizijska rješenja s osvrtom na reviziju malih i srednjih poduzeća. U: Skupina autora (redaktorica: Žager, K.) Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća. Zagreb: HZRFD, str. 143-181. ISBN 978-953-277-078-0

Tušek, B. (2014) Communicating and Disseminating Results in Internal Audit Process. 4th International Conference „Vallis Aurea“ Focus on: Regional Development. Croatia-Austria, Požega-Vienna: Veleučilište u Požegi & DAAAM International Vienna, str. 0707-0715.

Žager, L., Tušek, B. & Sever Mališ, S. (2014) External Auditing in the Function of Managing Financial Reporting Risk. In: Miloš Sprčić, D. (Ed.) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. USA, New York: Nova Science Publisher, Inc., str. 197-221. ISBN 978-1-63321-539-9

Tušek, B. (2014) Interakcija interne revizije s revizijskim odborom – empirijsko istraživanje u hrvatskim poduzećima. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Opatija: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 67-95.

Tušek, B., Perčević, H. & Hladika, M. (2014) Međuovisnost novčanog jaza i profitabilnosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj. Acta Turistica, 26 (1), str. 55-76. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek, B. & Perčević, H. (2014) Model implementacije internih kontrola u funkciji povećanja učinkovitosti i djelotvornosti profitnih centara. Journal of Economy and Business, posebno izdanje (2014), str. 95-123. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. Žager, S. (2014) Primjena elektroničkog poslovanja u računovodstvenim servisima – studija slučaja Republike Hrvatske. Ekonomski pregled, 65 (2), str. 139-154. Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista c/o Ekonomski institut Zagreb.

Tušek, B., Žager, L. & Barišić, I. (2014) The Role of Audit Committee in the Enterprise Risk Management. In: Miloš Sprčić, D. (Ed.) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. USA, New York: Nova Science Publisher, Inc., str. 67-97. ISBN 978-1-63321-539-9

Tušek, B., Balen, Z. & Petričević, B. (2014) Utjecaj regulative revizije na kvalitetu revizije financijskih izvještaja za potrebe investitora i vjerovnika. XLIX. simpozij HZRFD „Investicije, plaće i porezi u Republici Hrvatskoj“. Zagreb: HZRFD, str. 41-61.

Žager, K., Tušek, B. & Ježovita, A. (2015) Analysis Related to Number of Small and Medium-sized Companies Respecting Accounting Legislation Changes. Procedia Economics and Finance, 39 (2016), 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism (BEMTUR 2015), Roma, Italy, Elsevier, str. 433-440.

Barišić, I. & Tušek, B. (2015) Importance of the Supportive Control Environment for the Internal Audit Effectivness – case of Croatian companies. The 7th International Scientific Conference „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković.

Tušek, B. (2015) Influence of the Internal Audit Activity on the Increase of Effectiveness of the Audit Committee in a System of Corporate Governance: Evidence from Croatia. Transformations in Business & Economics, 14 (3), str. 225-251.

Ježovita, A. & Tušek, B. (2015) Internal Audit Activity as a Support in Liquidity Risk Management. 15th EBES Conference. Portugal, Lisabon, str. 857-869.

Tušek, B. (2015) Kodeks etike i Međunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe. L. simpozij HZRFD „Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske“. Zagreb-Opatija: HZRFD, str. 49-79.

Tušek, B. (2015) Korištenje radom internih revizora u procesu revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim revizijskim standardima. 18. međunarodni simpozij „Izazovi poslovnog okruženja“. Bosna i Hercegovina, Neum, str. 215-236.

Tušek, B. (2015) Odnos između revizijskog odbora i interne revizije – postojeće stanje i izazovi u hrvatskim poduzećima. Journal of Economy and Business, posebno izdanje (2015), str. 288-320. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar.

Tušek, B. (2015) Osnivanje i djelovanje revizijskih odbora. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Zakon o trgovačkim društvima – 20 godina primjene u interdisciplinarnom okruženju“. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 43-66.

Tušek, B. (2015) Predložena poboljšanja Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Opatija: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 13-46.

Tušek, B. (2015) Rezultati istraživanja kvalitete korporativnog upravljanja u Hrvatskoj – analiza segmenta revizija i interna kontrola. U: Tipurić, D. (Ur.) Korporativno upravljanje u Hrvatskoj – ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom. Zagreb: CIRU – Centar za istraživanje i razvoj upravljanja d.o.o, str. 183-193. ISBN 978-953-57413-9-8

Tušek, B. (2015) The Influence of the Audit Committee on the Internal Audit Operations in the System of Corporate Governance – Evidence from Croatia. Ekonomska istraživanja, 28 (1), str. 187-203.

Tušek, B., Renko, S. & Halar, P. (2015) The Role of Internal Audit in Food Retailing. In: Knego, N., Renko, S. & Knežević, B. (Eds.). Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing“. Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business & Croatian Chamber of Economy, str. 246-265.

Žager, L. & Tušek, B. (2015) The Role of Internal Auditing in Corporate Governance. Structural Challenges – Cycles in Real Business – Innovative Possibilities in Real and Virtual Worlds, International Scientific Conference. Hungary, Sopron: University of West Hungary, Faculty of Economics.

Tušek, B. (2016) Aktualne promjene Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Lovran: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 15-52.

Žager, K., Tušek, B. & Ježovita, A. (2016) Analysis of Classification Criteria Relevant in Determining Companies’ Size. Proceedings of 23rd Research World International Conference. Spain, Barcelona, str. 32-37.

Tušek, B. & Barišić, I. (2016) Attributes of Audit Committee Effectiveness. 5th International Conference „Vallis Aurea“ Focus on: Research and Innovation. Croatia-Austria, Požega-Vienna: Veleučilište u Požegi & DAAAM International Vienna, str. 0539-0549.

Tušek, B. & Barišić, I. (2016) Internal Audit Activities as a Supprot to Governance Processes. European Journal of Economics and Management, 3 (1), Special Issue, str. 153-170.

Tušek, B., Novak, A. & Barišić, I. (2016) Internal Audit Role in Corporate Governance – State and Future Perspectives. 5. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku & Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti & Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor & Ekonomski fakultet u Tuzli, str. 338-347.

Tušek, B. (2016) Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema novim zahtjevima EU. 19. međunarodni simpozij „Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH“. Bosna i Hercegovina, Neum, str. 259-279.

Tušek, B. (2016) Nove uloge i odgovornosti revizijskog odbora prema revizijskoj direktivi i uredbi Europskog parlamenta i Vijeća. LI. simpozij HZRFD „Aktualne dileme i izazovi računovodstva, revizije i poreza u Republici Hrvatskoj“. Zagreb-Vodice: HZRFD, str. 226-249.

Tušek, B. (2016) Suradnja između revizijskog odbora i eksternog revizora kao determinanta kvalitete revizije financijskih izvještaja. Journal of Economy and Business, posebno izdanje (2016), str. 325-356. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar.

Tušek, B. & Halar, P. (2016) Suvremeni trendovi i prioriteti djelovanja interne revizije. Računovodstvo i financije, LXII (10), str. 48-53. Zagreb: HZRFD.

Barišić, I. & Tušek, B. (2016) The importance of the supportive control environment for internal audit effectiveness – the case of Croatian companies. Ekonomska istraživanja, 29 (1), str. 1021-1037.

Tušek, B. & Gabrić, D. (2017) Analiza novčanih pokazatelja kvalitete dobiti u funkciji utvrđivanja računovodstveni manipulacija u financijskim izvještajima kotirajućih poduzeća u Federaciji BiH. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2), str. 85-103. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Tušek, B. (2017) Izazovi u primjeni revidiranih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (Standardi 2017). 20. međunarodni simpozij „Dvadeset godina reformi“. Bosna i Hercegovina, Neum, str. 239-260.

Tušek, B. (2017) Međunarodni standardi računovodstvene edukacije. LII. simpozij HZRFD „Utjecaj promjena računovodstva, poreza i plaća na gospodarski rast Hrvatske“. Zagreb-Vodice: HZRFD, str. 102-133.

Tušek, B. & Halar, P. (2017) Planiranje angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču. Računovodstvo i financije, LXIII (11), str. 93-102. Zagreb: HZRFD.

Tušek, B. & Halar, P. (2017) Priopćavanje rezultata angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču. Računovodstvo i financije, LXIII (6), str. 42-52. Zagreb: HZRFD.

Tušek, B., Ježovita, A. & Novak, A. (2017) Significance of the Analytical Procedures in the Earnings Quality Assessment. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference „Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth“. Spain, Madrid, str. 3531-3541.

Tušek, B., Novak., A. & Barišić, I. (2018) Challenges in Adjusting Internal Controls to Changes in Accounting Regulation. 7. Međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske –vizija i razvoj“. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, str. 1155-1165.

Tušek, B., Dečman, N. & Rep, A. (2018) Fair Value Measurement of Long-Term Tangible Assets: Existing Experience and Possible Challenges for Croatian Small Manufacturing Enterprises. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Španjolska, Sevilla, str. 1461-1474.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. & Žager, L. (2018) Features of Accounting Terminology in the Selected Slavic Languages. In: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Španjolska, Sevilla, str. 634-645.

Tušek, B. (2018) Interna revizija kao podrška korporativnom upravljanju. 6. međunarodni simpozij „Suvremene financije i računovodstvo u kontekstu reformskih procesa u Bosni i Hercegovini“. Bosna i Hercegovina, Tuzla: FINConsultant, str. 591-615.

Tušek, B., Novak, A. & Barišić, I. (2018) Kontrolno okruženje kao odrednica pouzdanosti financijskog izvještavanja. Proceedings of the 6th International Conference „Vallis Aurea“ 2018. Croatia-Austria, Požega-Vienna: Veleučilište u Požegi & DAAAM International Vienna, str. 0477-0486.

Tušek, B. (2018) Mjesto i uloga revizijskog odbora u zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj. LIII. simpozij HZRFD „Financijsko izvještavanje, revizija i krizni menadžment“. Zagreb-Mali Lošinj: HZRFD, str. 49-90.

Tušek, B., Ježovita, A. & Halar, P. (2018) Perspektive razvoja i izazovi funkcije interne revizije u eri digitalne transformacije poslovanja. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 24 (2018), str. 258-288. Mostar: Ekonomski fakultet Mostar.

Tušek, B. (2018) Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije financijskih izvještaja. XXI. međunarodni simpozij „BH Matrica“. Bosna i Hercegovina, Sarajevo – Neum: Udruženje računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, str. 247-269.

Tušek, B., Ježovita, A. & Žager, L. (2018) Significance of the Analytical Procedures in the Internal Audit Engagements of the Public-Sector Entities in Eastern Croatia. 7. Međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, str. 1145-1154.

Tušek, B., Mamić Sačer, I. & Halar, P. (2018) The Internal Audit Function as an Effective Tool for Increasing Business Success in Digital Economy Era. In: Načinović Braje, I., Jaković, B. & Pavić, I. (Eds). Proceedings of the 9th International Conference „An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development“. Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Economics & Business, str. 248-256.

Tušek, B. & Ježovita, A. (2018) The Key Audit Matters as an Element of the Independent Auditor's Report – a Booster to the Corporate Governance. InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, V (2018), str. 241-276.

Žager, L., Tušek, B. & Ježovita, A. (2018) The Level of Using Analytical Procedures within Internal Audit Engagements in Profit- and Public-sector Entities. Proceedings of Researchfora 163rd International Conference on Mangement, Economics & Social Science – ICMESS 2018. India, Bhubaneswas: Institute of Research and Journals, str. 21-27.

Ježovita, A., Tušek, B. & Žager, L. (2018) The State of Analytical Procedures in the Internal Auditing as a Corporate Governance Mechanism. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 23 (2), str. 15-46.

Tušek, B. & Ježovita, A. (2018) Vizualizacija rezultata revizijskih angažmana u izvješću interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Primošten: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 139-175.

Tušek, B., Novak, A. & Barišić, I. (2018) Značajke i trendovi eksternalizacije interne revizije. Proceedings of the 6th International Conference „Vallis Aurea“ 2018. Croatia-Austria, Požega-Vienna: Veleučilište u Požegi & DAAAM International Vienna, str. 0487-0496.

Tušek, B. & Halar, P. (2019) Funkcija interne revizije i proces upravljanja rizicima poduzeća. Računovodstvo i financije, LXV (7), str. 48-55. Zagreb: HZRFD.

Tušek, B. (2019) Priopćavanje rezultata i praćenje postupanja s rezultatima angažmana funkcije interne revizije. 7. međunarodni simpozij „Savremeni izazovi korporativnog upravljanja – finansije, računovodstvo, revizija, IT“. Bosna i Hercegovina, Tuzla: FINConsultant, str. 43-74.

Tušek, B. (2019) Recentni zahtjevi u priopćavanju rezultata angažmana funkcije interne revizije. Zbornik radova „Interna revizija i kontrola“. Zagreb-Primošten: Sekcija internih revizora, HZRFD, str. 45-77.

Tušek, B. (2019) Utjecaj digitalizacije na internu reviziju. LIV. simpozij HZRFD „Računovodstvo, revizija i porezi ususret digitalizaciji i eurozoni“. Zagreb- Mali Lošinj: HZRFD, str. 73-92.

Tušek, B. & Halar, P. (2020) Agilna interna revizija. Računovodstvo i financije, LXVI (5), str. 31-39. Zagreb: HZRFD.

Tušek, B., Ježovita, A. & Halar, P. (2020) Current State and Future Perspectives of Applying Fair Value Measurement in Financial Reporting of Small Manufacturing Companies in Republic of Croatia. TEST Engineering & Management, 82 (siječanj-veljača 2020), str. 15245-15252.

Tušek, B. & Halar, P. (2020) The New and Emerging Roles of Chief Audit Executives in the Era of Disruptive Changes. In: Tipurić, D. & Radić, M. (Eds.). Proceedings of the 8th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship “From Corporations to Social Entrepreneurs: Exploring the Different Faces of Social Innovation”. Republic of Croatia, Zagreb: CIRU & University of Dubrovnik, str. 109-126.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/258093 [16.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Boris Tušek [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=18681 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Boris Tušek [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-boris-tusek-30015/30015 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boris Tušek [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/12fqAQhmVtOiZ34lNWxhVMx5nXUN39uz5/edit [upisati datum pristupanja]