Zvonimir Slakoper

Zvonimir Slakoper

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper (Zagreb, 2. III. 1960. - ), redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišni profesor dr. sc. Zvonimir Slakoper rodio se u skromnoj obitelji u Zagrebu, gdje je 1974. završio osnovnu školu, 1978. XII. gimnaziju i 1983. Pravni fakultet. Odmah nakon što je diplomirao zaposlio se kao pripravnik u Općinskoj upravi u Klanjcu, ali je istovremeno počeo i volontirati na Općinskom sudu u Klanjcu radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. 1995. zaposlio se u Ferimportu, položio pravosudni ispit i upisao poslijediplomski studij iz Međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa. 1991. otvorio je odvjetnički ured, a 1992. se zaposlio kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1994. je stekao magisterij znanosti obranivši magistarski rad „Mjerodavno pravo za odnos banke i korisnika dokumentarnog akreditiva“, napisan pod mentorstvom prof. dr. sc. Krešimira Sajka.

Na poziv svog mentora na Ekonomskom fakultetu, prof. dr. sc. Vilima Gorenca, 1995. je kao autor dijela o društvima s ograničenom odgovornošću sudjelovao u prvom, a kasnije i drugom, izdanju jedinog domaćeg Komentara Zakona o trgovačkim društvima. Kako ga je to usmjerilo prema trgovačkim društvima doktorsku disertaciju „Društvo s ograničenom odgovornošću: pravni odnos između društva i članova“ napisao je pod mentorstvom prof. dr. sc. Sofije Marušić i obranio na Pravnom fakultetu u Splitu 1998. Kako je imao dovoljan broj objavljenih radova i ispunjavao druge uvjete za izbor u zvanje docenta, iste je godine izabran u to zvanje.

2004., tijekom postupka za izbor u zvanje izvanrednog profesora, ponuđen mu je prelazak na Katedru za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, što je djelomično prihvatio, tako da je od te godine na tom fakultetu prisutan u mjeri od 75%. Istovremeno je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb i dalje postojala potreba za njegovim punim angažmanom, tako da je idućih deset godina na Ekonomskom fakultetu - Zagreb bio angažiran 100%, a na Pravnom fakultetu u Rijeci još 75%.

2005. godine prof. dr. sc. Vilim Gorenc pristupio je pisanju 2. izdanja jedinog Komentara Zakona o obveznim odnosima u Hrvatskoj i pozvao ga na sudjelovanje kao jednog od značajnijih koautora, te je tako postao prisutan u tom, a 2014. i u 3. izdanju, jedne od najvažnijih pravnih knjiga u Hrvatskoj. Interes za područje obveznog prava i mišljenje kako literatura za pripremanje ispita iz tog područja nije dostatna doveo ga je do sustavne obrade područja obveznog prava, iniciranja, djelomičnog pisanja, pronalaženja i poticanja suradnika i redakture tri sveučilišna udžbenika koja nisu uvrštena samo u obvezatnu literaturu na Pravnom fakultetu u Rijeci, nego i na Pravnom fakultetu u Splitu. To su „Obvezno pravo – opći dio“, „Obvezno pravo – posebni dio I“ i „Obvezno pravo – posebni dio II“. Osim toga, napisao je pretežni dio i potaknuo je dva koautora na sudjelovanje u pisanju sveučilišnog udžbenika „Osnove prava trgovačkih ugovora i vrijednosnih papira“ za kolegij Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

Angažman na poslijediplomskom studiju Katedre za financije 2007. urodio je uredništvom i koautorstvom 1. izdanja knjige „Bankovni i financijski ugovori“, jedine domaće knjige koja cjelovito prikazuje pravo bankovnih i financijskih ugovora i koja je 2017. doživjela 2. značajno izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Tu je knjigu inozemni recenzent ocijenio kao „jedan od rijetkih radova na razini europske doktrine… i bitan znanstveno-istraživački doprinos za doktrinu u Europskoj uniji…“, a Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić 2018. dodijelila joj je priznanje kao djelu od osobite važnosti za unapređenje pravne struke u Republici Hrvatskoj u 2017. godini.

U međuvremenu, točnije govoreći 2008. godine izabran je u zvanje redovitog profesora, a 2013. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb dvije je godine bio pročelnik Katedre za pravo, a na Pravnom fakultetu u Rijeci pročelnik je Katedre i predstojnik Zavoda za građansko pravo.

Znanstveni interes za područje prava bankovnih poslova i međunarodnog trgovačkog ugovornog prava, koji je u mladosti potaknulo praktično bavljenje međunarodnim trgovačkim ugovorima i međunarodnim plaćanjima u Ferimportu, 2020. javnosti je donio knjigu „Pravo međunarodne kupoprodaje prema Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe“. Njena važnost proizlazi iz dvije činjenice: da se na daleko pretežnu većinu međunarodnih kupoprodajnih ugovora koje sklapaju hrvatska trgovačka društva ne primjenjuje Zakon o obveznim odnosima, nego upravo ta Konvencija, te da ne postoji druga domaća knjiga koja bi sustavno prikazala kupoprodajni ugovor kako je uređen tom Konvencijom.

Član je Programskog odbora međunarodnog savjetovanja „Vlasništvo – obveze – postupak dr. Petar Simonetti“, koje svake godine u Poreču organizira Pravni fakultet u Rijeci, a više je godina bio i voditelj sekcija stvarno pravo i obvezno pravo, koje su temeljne sekcije tog savjetovanja. U inozemstvu je izlaganjima na engleskom i njemačkom jeziku sudjelovao na više konferencija i objavio nekoliko radova.

Na poticaj doc. dr. sc. Ivana Tota u 2019. prihvatio se sudjelovanja u organizaciji Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu u svojstvu predsjednika Međunarodnog programskog odbora, koja je održana na Ekonomskom fakultetu - Zagreb u prosincu te godine. Veliku važnost te konferencije za Hrvatsku, Zagreb i Ekonomski fakultet pokazuje činjenica što su svojim izlaganjima na konferenciji sudjelovali izlagači iz više desetaka europskih i izvaneuropskih zemalja, što nije zabilježeno u recentnoj povijesti konferencija o obveznom pravu u Hrvatskoj. Osim toga, ona se može uzeti ishodištem pisanja radova o obveznom pravu, koji se uobličuju u knjige s vjerom da će biti izdane u Velikoj Britaniji, pri čemu će prof. Slakoper i doc. Tot biti njihovi urednici.

U nekoliko navrata prof. Slakoper je davao stručna mišljenja Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a u pravnoj praksi sudjelovao je i prihvaćanjem uloge arbitra u većem broju domaćih i međunarodnih arbitražnih postupaka.

VAŽNIJA DJELA:

Gorenc, V., Schwank, F. i Slakoper, Z. (1995..),, Međunarodna pravila za kupoprodaje, plaćanja i arbitraže, Zagreb: RRIF

Slakoper, Z. (1996.), Recent Cases on Bank guarantees in Croatian Courts, Review of Central and East European Law, (6).

Slakoper, Z. (2000.), Dokumentarni akreditiv – temeljna prava i obveze, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Slakoper, Z. i Giunio, M. (2002.), Pravni odnosi u platnom prometu, Zagreb: Inženjerski biro.

Gorenc, V., Slakoper, Z., Filipović, V. i Brkanić, V. (2004.), Komentar Zakona o trgovačkim društvima, Zagreb: RRIF.

Slakoper, Z. (2005.), Sudska praksa 1980-2005 i bibliografija radova uz Zakon o obveznim odnosima, Zagreb: RRIF.

Slakoper, Z. (2009.), Društvo s ograničenom odgovornošću u sudskoj praksi i teoriji, Zagreb: Organizator.

Slakoper, Z. i Gorenc, V. (2009.), Obvezno pravo – opći dio, Zagreb: Novi Informator, Rijeka: Pravni fakultet.

Slakoper, Z. i Buljan, V. (2010.), Trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i domaćoj i inozemnoj sudskoj praksi, Zagreb: TEB.

Slakoper, Z. (2011.), Allgemeines Buergerliches Gesetzbuch (ABGB.), und kroatisches buergerliches Recht, u: Geistlinger, M., Harrrer, F., Mosler, R. i Rainer, M. (ur.), 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen, Wien: Manz.

Slakoper, Z., Kačer, H. i Luttenberger A. (2011.), Osnove prava trgovačkih ugovora i vrijednosnih papira, Zagreb: Mikrorad.

Gorenc, V., Kačer, H., Momčinović, H., Slakoper, Z., Vukmir, B. I Belanić, L. (2012.), Obvezno pravo – posebni dio I, Zagreb: Novi Informator.

Gorenc, V., Belanić, L, Momčinović, H., Perkušić, A., Pešutić, A., Slakoper Z., Vukelić, M. i Vukmir, B. (2014.), Komentar Zakona o obveznim odnosima, Zagreb: Narodne novine.

Slakoper, Z., ur. (2014.), Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc, Rijeka: Pravni fakultet.

Bukovac Puvača, M., Slakoper, Z. i Belanić, L. (2015.), Obvezno pravo – posebni dio II, Zagreb: Novi Informator.

Bukovac Puvača, M., Mihelčić, G. I Slakoper, Z., ur. (2017.), Bankovni i financijski ugovori, Zagreb: Narodne novine.

Slakoper, Z., Bukovac Puvača, M. i Mihelčić, G., ur. (2018.), Liber amicorum Aldo Radolović, Rijeka: Pravni fakultet.

Slakoper, Z. (2019.), The CISG and Croatian Courts, Business Law Review, Wolters Kluwer.

Slakoper, Z. (2020.), Pravo međunarodne kupoprodaje prema Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe, Zagreb: Narodne novine.

Slakoper, Z. i Tot, I., ur. (2021.), Digital Technologies and the Law of Obligations, London: Routledge.

Slakoper, Z. i Tot, I., ur. (2021.), EU private law and the CISG, London: Routledge.

Slakoper, Z. i Tot, I., ur. (2021.), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe, London: Routledge.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 8. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/212573

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Zvonimir Slakoper, preuzeto 8. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/pravo/clanovi-29958/prof-dr-sc-zvonimir-slakoper/29968

LZ M. Krleža (2020.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje: Slakoper, Zvonimir, preuzeto 8. srpnja 2020. s https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=68877

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Slakoper, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/s/zvonimir-slakoper