Vladimir Serdar

Vladimir Serdar

Dr. VLADIMIR SERDAR (Vinkovci, 12. V. 1912. – Zagreb, 24. IV. 2002.), professor emeritus

Rođen je 12. svibnja 1912. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je i diplomirao te doktorirao u Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953. godine.

Po završetku studija posvetio se statistici. Deset godina je radio u praksi na statističkim poslovima u institutima za proučavanje gospodarstva i u Statističkom uredu SR Hrvatske u Zagrebu. Dok je bio direktor Ureda 1947. godine izabran za docenta statistike u Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i nakon toga 1950. za izvanrednog, a 1956. i za redovitog profesora. S tim zvanjem i s tog položaja otišao je 1976. godine u mirovinu. U zvanje professor emeritusa izabran je 1976. godine.

Došavši u Fakultet intenzivno se posvećuje znanstvenom i pedagoškom radu. U tom radu razabiru se tri područja interesa.

Glavni mu je predmet predavanja u Fakultetu teorijska statistika. Iz tog područja objavio je veći broj znanstvenih radova i već od 1948. godine udžbenik za kolegij Udžbenik statistike. Kroz slijedećih 30 godina neprekidno je popravljao taj udžbenik kako bi ga uskladio s napretkom statističke znanosti, te je Udžbenik statistike objavljen u deset izdanja. Deseto izdanje izašlo je 1977. godine. Iz tog je područja u koautorstvu sa profesorom Vladimirom Vranićem napisao i objavio 1960. godine i knjigu Statističke metode.

Na temelju radova iz tog područja izabran je za člana Međunarodnog statističkog instituta.

Neko je kraće vrijeme predavao i predmet Demografija. Iz tog područja objavio je niz znanstvenih radova te knjigu Uvod u demografsku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1953. godine. Iz tog područja podnio je referat na Svjetskoj populacionoj konferenciji 1965. godine, te održao jedno predavanje u Državnom statističkom uredu DDR u Berlinu 1963. godine. Sam kolegij Demografija uveden je u nastavni plan na Ekonomskom fakultetu – Zagreb 1953. godine, a nalazio se u okviru Katedre za statistiku i matematiku. Prvi priručnik napisao je prof. dr. sc. Vladimir Serdar pod naslovom «Uvod u statistiku stanovništva», Školska knjiga, Zagreb, 1953. Profesor Serdar kratko je vrijeme predavao taj predmet, a zatim ga je preuzeo doc. dr. sc. Ivan Klauzer koji je do svoje smrti (1967. godine) bio nosilac predmeta.

Na temelju radova iz tog područja izabran je za člana Međunarodne unije za znanstveno proučavanje stanovništva.

Naglašen je interes pokazivao i za problematiku obrazovanja u visokoškolskim ustanovama. To proučavanje vršio je većinom u Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu kojemu je bio direktor od 1967. do 1976. godine. Naglašeno mnogo istraživačkih radova provodio je kroz Odsjek za proučavanje visokoškolskog obrazovanja, a među njima se posebno ističe projekt za Međunarodnu organizaciju za suradnju i razvoj (OECD) pod naslovom Inovacije u visokom školstvu Jugoslavije. Neke projekte je sam izradio i objavio kao studije, primjerice Sistem upisa na prvu godinu studija na univerzitetima u Jugoslaviji 1967./68. i Studij uz rad na visokoškolskim ustanovama u SR Hrvatskoj (1976.). Iz tog područja napisao je niz radova i održao predavanja kao npr. u Humboldtovom univerzitetu u Berlinu na temu Sistem i organizacija visokog školstva u Jugoslaviji koje je objavljeno u časopisu Das Hochschulwesen broj 7/8 1963. Održao je i druga predavanja npr. u Institutu za društvena anketna ispitivanja Michigan univerziteta u USA na temu Metodološke postavke ankete studenata zagrebačkog sveučilišta (1964. godine).

Kao vrstan poznavatelj tema iz tog područja bio je od 1973. do 1975. delegat SFRJ u Komitetu za obrazovanje OECD-a.

U dva je navrata bio izabran za dekana odnosno i za prodekana Ekonomskog fakulteta (1953. i 1958. godine). Tri je godine bio rektor Zagrebačkog sveučilišta (1960.-1963.) te tri godine prorektor (1963. - 1965.). Za njegova rektorskog mandata donesen je 1961. Zakon o visokoškolskom obrazovanju. Mandat rektora bio je tri godine. Fakulteti su postali samostalne jedinice udružene u Sveučilište, prvi je put uveden klasifikacijski ispit za upis. 1962. godine izabran je za predsjednika Zajednice jugoslovenskih univerziteta. Od 1964. do 1967. godine bio je narodni zastupnik u Prosvjetno-kulturnom vijeću Sabora SR Hrvatske. 1965. bio je Predsjednik Savjeta Ekonomskog fakulteta. 1973.-1974. bio je predsjednik Savjeta Sveučilišta, a 1975.-1976. predsjednik Skupštine Sveučilišta i predsjednik Zbora radnih ljudi Ekonomskog fakulteta.

Profesor Serdar bio je član Savjeta Saveznog zavoda za statistiku, član i jedan mandat predsjednik Statističkog društva itd.

Odlikovan je 1965. Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima i 1971. Ordenom rada sa crvenom zastavom.

VAŽNIJA DJELA:

Šošić, I. i Serdar, V. (1981 ­ 2002) Uvod u statistiku. Zagreb: Školska knjiga. (dvanaest izdanja)

Serdar, V. (1957 ­ 1972) Udžbenik statistike. Zagreb: Školska knjiga. (više izdanja)

Serdar, V. (1971) Opredjeljivanje i motivacija za upis studenata na Fakultet ekonomskih nauka u Zagrebu. U: Ekonomska znanost kao proizvodna snaga društva: zbornik referata podnesenih na naučnom skupu u povodu proslave 50-godišnjice osnutka Fakulteta ekonomskih nauka Sveučilišta u Zagrebu 1920-1970 održanom dne 8. i 9. travnja 1971. Zagreb: Fakultet ekonomskih nauka Sveučilišta u Zagrebu

Serdar, V. (1968) Sistem upisa studenata u prvu godinu studija na univerzitete u Jugoslaviji 1967/68. Zagreb.

Vranić, V. i Serdar. V. (1960) Statističke metode: priručnik za udžbenike gimnazija i njima srodnih škola. Zagreb: Školska knjiga.

Serdar, V. (1950) Privredna statistika, statistika industrije i statistika željeznica prema predavanjima koja je predavao škol. god. 1948/1949. Zagreb: Sveučilišna litografija.

Serdar, V. (1949) Privredna statistika : statistika unutarnje trgovine: prema predavanjima koja je održao školske godine 1948/1949. Zagreb: Stručni odsjek N.S.O.-e Zagrebačkog sveučilišta.

OSTALI IZVORI:

Novak, M., ur. (1980) Dr. Vladimir Serdar. U: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 283-284.

Previšić, J. (1976) Vladimir Serdar, Studij uz rad na visokoškolskim ustanovama u SR Hrvatskoj. Revija za sociologiju, 6(2-3). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/156189 [19.11.2020.]

Serdar, Vladimir (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55467 [19.11.2020.]

Sveučilište u Zagrebu. Vladimir Serdar [online]. Dostupno na: http://hosting.unizg.hr/rektori/vserdar.htm [19.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Serdar [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/15toROQSFdkhfCK4ImjdVCkf1UqSIRiYK/edit [upisati datum pristupanja]