Tamara Slišković

Tamara Slišković

Doc. dr. sc. Tamara Slišković (Mostar, BiH 24. XII. 1985. -), docentica

Tamara Slišković (rođena Boras) rođena je 24. prosinca 1985. godine u Mostaru, BiH. Hrvatica je i državljanka Republike Hrvatske. Osnovnu školu, Opću gimnaziju „fra Grgo Martić“ i srednju glazbenu školu Ivana PL.Zajca završila je u Mostaru. Diplomirala je u travnju 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Dobitnica je državne stipendije za posebno nadarene studente. U rujnu 2009. godine je upisala poslijediplomski specijalistički studij „Lokalni ekonomski razvoj“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zvanje sveučilišne specijalistice stekla je u lipnju 2012. godine obranom rada „Prostorna elastičnost rente“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Tice. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2010. godine. U rujnu 2016. godine obranila je doktorski rad pod naslovom „Međuovisnost makroekonomske aktivnosti i tržišta nekretnina u Hrvatskoj“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Tice te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija.

Od rujna 2009. godine do prosinca 2016. godine radila je kao asistentica, od prosinca 2016. godine kao poslijedoktorandica, a od svibnja 2017. je zaposlena na radnom mjestu docentice na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije na 23. sjednici održanoj 14. studenog 2016. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Gospodarstvo Hrvatske“ i „Urbana ekonomika i tržište nekretnina“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, „Osnove hrvatskog gospodarstva“ na preddiplomskom stručnom studiju te „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“ na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika energije i okoliša. Također je sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija „Makroekonomija Hrvatske“ i „Ekonomika energetike“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju. Bila je mentorica na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima.

Od 2009. do sada sudjelovala je na tri znanstvena projekta. Pristupnica je od 23. studenoga 2011. u statusu istraživača surađivala na znanstveno-istraživačkom projektu koje je odobrilo i financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta, šifra projekta 067-0671447-2494 (voditelj projekta: prof.dr.sc. Ivo Družić). Od 1. listopada 2014. pristupnica surađuje na projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost, naziva Održivost ekonomske politike i razvoja u Hrvatskoj, šifra projekta 7031 (HRZZ-IP-09-2014-7031) (voditelj projekta prof.dr.sc. Jurica Šimurina). Od 1. siječnja 2018. pristupnica surađuje na projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost, naziva Osnivanje i razvoj centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub) šifra projekta UIP-2017-05-6785 (voditelj projekta doc.dr.sc. Tomislav Globan).

Od svog dolaska na fakultet redovito pohađa različite radionice iz znanstveno-istraživačkog rada, posebice ekonometrijskih metoda. Pristupnica aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Istraživački interesi su joj makroekonomija, urbana ekonomika, ekonomika tržišta nekretnina i primijenjena ekonometrija. Do sada je, pored specijalističkog poslijediplomskog rada i doktorskog rada objavila samostalno ili u koautorstvu još 11 znanstvenih radova te 1 prikaz knjige. Aktivno se služi engleskim jezikom. Od računalnih vještina izvrsno vlada alatima MS Officea i programskim paketom EViews.

DJELA:

Družić, I., Gelo, T., Boras, T. (2010), Economic Growth and Energy Consumption in Regional Countries. International Conference (ICES2010) : Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context, 14-15.10.2010. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, proceedings (USB) Trivun, Veljko; Djonlagic, Dzenan; Mehic, Eldin (ur.), Sarajevo, School of Economics and Business, University of Sarajevo, pp. 1-17. (ISBN: 978-9958-25-046-0)

Gelo, T., Boras, T., Cvitanović-Jovanić, A. (2010). Gross Domestic Production versus Energy Consumption in Croatia (1945-2008). 5th International Conference "An Enterprise Odyssey : From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business" 26-29.05.2010., Opatija, Hrvatska: proceednings (CD), Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario; Ivanov, Marijana (ur.), Zagreb, Faculty of Economics and Business, p. 114-129. (ISBN-10: 953-6025-33-7; ISBN-13:978-953-6025-33-6)

Družić, I., Boras, T., Raguž, I. (2011) Oscilacije performansi hrvatskog gospodarstva 2000.-2010.. U: Obadić, A., Šimurina, J., Tica, J. (ur.), Kriza: preobrazba ili propast?, Konferencija povodom 90. obljetnice Ekonomskog fakulteta, 23. studenog 2010. Ekonomski fakultet Zagreb, str. 75-93. (ISBN 10: 953-6025-41-8; ISBN 13: 978-953-6025-41-1).

Boras T. (2012) Prostorna elastičnost rente (Specijalistički poslijediplomski rad). Zagreb: Ekonomski fakultet

Tica, J., Boras, T. (2012) Uloga tržišta nekretnina i građevinske industrije u strategiji razvoja malog otvorenog gospodarstva. U: Družić, G., Družić, I. (ur.), Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu: Znanstveni skup povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) 20. rujna 2012., Zagreb, Hrvatska. HAZU i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 321-352. (ISBN 978-953-154-145-9).

Boras, T. (2013). Udaljenost i dostupnost centra grada kao determinante traženih cijena stambenog prostora. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, godina 64 (2013), br. 6, str. 563-586. (ISSN 0424-7558 (Tisak); 1848-9494 (Online))

Družić, I., Sekur, T., Slišković, T. (2015) Effects of Agglomeration Economies on the Performance of Croatian Manufacturing Firms. 17th International Conference: Global Business and Technology Association (GBATA), Peniche&Lisbon 7-11/07/2015, Portugal, pp. 657-663 (ISBN: 1-932917-11-X)

Slišković, T. (2016) Međuovisnost makroekonomske aktivnosti i tržišta nekretnina u Hrvatskoj, Doktorski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Slišković, T., Tica, J. (2016). Prostorna elastičnost traženih cijena stanova na stambenom tržištu Grada Zagreba. Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, God. 25, Br. 2, str 23-44. (ISSN 1330-1039 (Tisak); 1848-963X (Online))

Slišković, T. (2018). Analiza međuovisnosti stambenog tržišta i makroekonomskog sustava u Hrvatskoj. Zbornik radova znanstvenog skupa "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva" / Družić, Gordan ; Družić, Ivo (ur.).Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. str. 247-280.

Slišković, T. (2019). Modelling housing market and housing price dynamics in Croatia. Proceedings of the 12th Economics & Finance Conference, Dubrovnik / Cermakova, Klara ; Mozayeni, Simin ; Hromada, Eduard (ur.).Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences, 2019. str. 335-352 doi:10.20472/EFC.2019.012.023

Slišković, T., Nakić, M., Sekur, T. (2019). The Interdependence of Housing Market and Banking Sector in Croatia. Eurasian Economic Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 10/2 / Bilgin, M. ; Danis, H. ; Demir, E. ; Can, U. (ur.). Cham: Springer, 2019. str. 277-288 doi:10.1007/978-3-030-11833-4_18

Slišković, T., Tica, J. (2019) Značaj udaljenosti u hedoničkom modelu određivanja cijena stanova u Zagrebu. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70 (2019), 5; 677-705 doi:10.32910/ep.70.5.1

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/322426 [23.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Tamara Slišković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-tamara-sliskovic-31051/31051 [23.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tamara Slišković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1k1JV_SDwwZYA2nshw280kovk53wb9fub/edit [upisati datum pristupanja]