Sanja Sever Mališ

Sanja Sever Mališ

Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ (Zagreb, 17. VIII. 1982. -), izvanredna profesorica

Sanja Sever Mališ rođena je 17. kolovoza 1982. godine u Zagrebu. Završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Krapini. Godine 2004. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Računovodstvo, s izvrsnim prosjekom ocjena. Magistrirala je 2007. godine obranom znanstvenog magistarskog rada pod naslovom Uloga financijskih i nefinancijskih pokazatelja u revizorovoj ocjeni kvalitete poslovanja za koji je dobila nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2008. godine, a 2010. godine je stekla akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom Interni nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja.

Po završetku studija zaposlila se u Privrednoj banci Zagreb na poslovima računovodstvene kontrole i analize. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se 2005. godine kao asistentica na Katedri za računovodstvo, 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a od 2018. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (kolegij Računovodstvo 1, Analiza financijskih izvještaja i Revizija), preddiplomskom stručnom studiju (kolegij Uvod u analizu financijskih izvještaja), specijalističkom diplomskom stručnom studiju (kolegij Uvod u reviziju) te studiju na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business (BDIB) (kolegij Analysis of Financial Statements).

Koautorica je sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga Računovodstvo 1 – računovodstvo za neračunovođe i Analiza financijskih izvještaja - načela- postupci – slučajevi i Državna revizija. Koredaktorica je sveučilišnog udžbenika „Revizija: nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja“ te je koautorica monografije „Državna revizija: pretpostavka transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru“ objavljene 2020. godine.

Od 2008. godine vanjski je suradnik na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu gdje je nositelj kolegija Računovodstvo, Analiza financijskih izvještaja i Revizija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomika poduzetništva. Također je sudjelovala u izvođenju nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru specijalističkog poslijediplomskog studija „Pravo društava i trgovačko pravo“. Osim toga, obavljala je funkciju tajnika poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Do sada je pod njezinim mentorstvom izrađeno više završnih radova na preddiplomskom stručnom i sveučilišnom studiju te obranjeno više diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, pod njezinim mentorstvom obranjena su dva (2) poslijediplomska specijalistička rada te dva (2) doktorska rada. Godine 2016. sudjelovala je na EDAMBA radionici za stjecanje kompetencija mentora kandidatima na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju.

Pohađala je Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika koji je 2007. godine organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, pohađala je i uspješno završila program edukacije čime je stekla zvanje ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo u organizaciji Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Godine 2015. bila je na znanstveno-nastavnom usavršavanju na University of Applied Sciences Osnabrück, Njemačka gdje je izvodila nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Od 2008. godine članica je organizacijskog odbora savjetovanja Interna revizija i kontrola koju organizira Sekcija internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, a od 2010. godine do 2014. godine bila je i članica izvršnog odbora Sekcije internih revizora. U razdoblju od 2008. do 2010. godine je bila članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odbora za informatizaciju fakulteta. U Fakultetsko vijeće izabrana je i u mandatnim razdobljima od 2014. do 2016. godine i u mandatnom razdoblju od 2016. do 2018. godine.

U mandatnom razdoblju od 2018. do 2020. godine obavljala je funkciju Prodekanice za strateška partnerstva i projekta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U domeni ovog resora nalazila se je koordinacija međunarodne suradnje i projekata uključujući projekte financirane iz programa Hrvatske zaklade za znanost, Erasmus+ projekte, HORIZON projekte te sveučilišne potpore. U mandatnom razdoblju 2020. – 2022. obavljala je funkciju prodekanice za poslovne procese i strateška partnerstva. Za dekanicu Fakulteta izabrana je 2022. godine za mandatno razdoblje 2022.-2024.

Dobitnica je nagrade Mijo Mirković za knjigu Analiza financijskih izvještaja u 2008. godini za znanstveni rad koji predstavlja izravan znanstveni doprinos, kao i nagrade Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za uspješno obranjenu doktorsku disertaciju.

Do sada je aktivno sudjelovala u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata te je, samostalno i u koautorstvu, objavila više stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja. Sudjelovala je u znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja kao i na znanstveno-istraživačkom projektu „Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća“. Suradnica je na projektu Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda s ciljem izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu (kratkoročne potpore za projekte u razdoblju od 2015. do 2019. godine): Analiza značaja informacijske tehnologije na kvalitetu računovodstvenoga informacijskog sustava (2018. i 2019.), Analiza čimbenika revizijskog tržišta u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja (2017.), Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji (2016.).

Samostalne i koautorske radove objavljivala je i izlagala, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu (Italija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Portugal, Grčka, Njemačka, Velika Britanija). Član je uredništva stručnog časopisa Računovodstvo i financije i Riznica. Član je uredništva zbornika Interna revizija i kontrola kao i znanstvenog časopisa Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Recenzent je za nekoliko znanstveno-stručnih časopisa. Članica je stručnog povjerenstva pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za prosudbu udžbenika za srednje škole. Članica je programskog odbora konferencije International Conference – The Science and Development of Transport (ZIRP). 2020. Članica je uredništva publikacije FEB Research Output 2019. i FEB Research Output 2018.

Aktivno govori engleski jezik. Udana je i majka dvoje djece.

DJELA:

Brozović, M., Mamić Sačer, I., Pavić, I., Sever Mališ, S., Tušek, B. & Žager, L. (2020) Revizija: nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2020 (monografija)

Akrap, V., Brozović, M., Klešić, I., Mamić Sačer, I., Pavić, I., Pernar, L., Rogošić, N., Sever Mališ, S. Stegić, I., Vuletić-Antić, B. & Žager, L. (2020) Državna revizija: pretpostavka odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2020 (monografija)

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Ježovita, A. & Žager, L. (2020) Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi; četvrto izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2020 (monografija)

Sever Mališ, S., Brozović, M. & Žager, L. (2020) Audit market concentration: is it still a concern?. U: Šimurina, J., Nančinović Braje, I. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 67-77.

Brozović, M., Sever Mališ, S. & Žager, L. (2020) Financial position and performance - two opposing criteria?. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development". Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 886-901.

Brozović, M., Sever Mališ, S. & Žager, L. (2019) Ograničenja u primjeni EBIT i EBITDA marže u mjerenju uspješnosti poslovanja poduzeća. U: Gadžić, M. & Živko, I. (ur.) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mostar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, str. 38-61

Novak, A., Sever Mališ, S. & Barišić, I. (2019) Application of New Information Technologies in Accounting – Analysis of Current State and Future Trends // Proceedings of The 2nd International Conference on Business, Management and Finance Pariz, Francuska; International Conference Centre (CICSU) - Sorbonne University: Diamond Scientific Publication, 2019.

Žager, L., Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2019) Utjecaj zaduženosti na rentabilnost poslovnog subjekta. U: Vuko, T. (ur.) Zbornik radova - 54. jesensko savjetovanje "Računovodstvo, revizija i porezi u praksi". Split, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, str. 1-21.

Žager, L., Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2019) Statičko i dinamičko poimanje zaduženosti poslovnog subjekta. U: Peštović, E. (ur.) Zbornik radova - 22. međunarodni simpozij Sinergija 2019. Sarajevo, Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, str. 455-474.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2019) Service quality as a dimension of audit quality. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 69-83.

Dečman, N., Sever Mališ, S. & Mamić Sačer, I. (2019) Digitalization of Accounting and Tax Processes – Challenges and Opportunities for Accountants and Tax Administrators // Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business 12-15 June 2019, Opatija, Croatia / Šimurina, Jurica ; Načinović Braje, Ivana ; Pavić, Ivana (ur.). Zagreb: FEB, 2019. str. 30-40.

Brozović, M., Sever Mališ, S. & Novak, A. (2019) The consistency and complexity of accounting terminology in Croatian higher education system. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70 (3), str. 496-518.

Žager, L., Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2018) Revizijski odbor kao čimbenik kvalitete eksterne revizije. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2018 (24), str. 290-308.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2018) The Effect of Audit Firm Size on its Level of Profitability. U: Načinović Braje, I., Jaković, B. & Pavić, I. (ur.) An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 227-237.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2018) Ključni rizici i izazovi djelovanja suvremene interne revizije. U: Žager, L. (ur.) Interna revizija i kontrola. Zagreb, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, str. 19-42.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2018) The Extent of the Knowledge Gap among Auditors and Audit Users in Croatia. U: Prusty, M. (ur.) Proceedings of Researchfora. Bhubaneswas, India, Institute of Research and Journals, str. 28-34.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2017) Harmonising sanctions against exernal auditors. InterEULawEast: journal for the international and european law, economics and market integrations, 4 (2), str. 63-80.

Sever Mališ, S., Žager, K. & Brozović, M. (2017) Characteristics of Audit Market in the Function of Audit Quality. U: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) - Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management and Global Growth. Madrid, International Business Information Management Association, str. 3782-3792.

Sever Mališ, S., Novak, A. & Barišić, I- (2018) Analysis of Recent Internet Financial Reporting Practice in Europe // Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference / Soliman, Khalid S. (ur.). Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. str. 1483-1491 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Novak, A., Sever Mališ, S. & Žager, K. (2018) The Current State and XBRL Financial Reporting Trends // Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference / Soliman, Khalid S. (ur.).Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. str. 1475-1482.

Žager, L. & Sever Mališ, S. (2018) Učinci promjene računovodstvenog tretmana najmova na financijske izvještaje // 53. jesensko savjetovanje Računovodstvo, revizija i porezi u praksi / Aljinović Barać, Ž. (ur.). Split: Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, 2018. str. 15-32.

Sever Mališ, S. & Žager, L. (2018) Edukacija revizora i stjecanje zvanja ovlašteni revizor sukladno novom Zakonu o reviziji // Računovodstvo i financije, 2 (2018), 2; 85-90.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2017) The Effectiveness of Audit Quality Control Mechanisms in Croatia. U: Tomé, E., Neumann, G. & Knežević, B. (ur.) Proceedings of TAKE 2017 ‐ Theory and Applications in the Knowledge Economy Conference. Lisbon, Portugal, Tomé, Eduardo, str. 78-92.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2017) The Auditors Assessment of Going Concern as an Integral Part of Financial Statements Audit. U: Ekanem Ignatius (ur.) Understanding Bankruptcy - Global Issues, Perspectives and Challenges. New York, Nova Science Publishers New York, str. 125-150.

Žager, L. & Sever Mališ, S. (2017) Analiza financijskih izvještaja u konceptu fer vrijednosti mjerenja bilančnih pozicija // Računovodstvo i financije, 12 (2017), 12; 42-51.

Sever Mališ, S., Novak, A. & Brozović, M. (2016) Subjekti od javnog interesa u odabranim zemljama - definiranje i posebni zahtjevi zakonske revizije. Journal of economy and business, posebno izdanje, str. 262-282.

Sever Mališ, S., Mamić Sačer, I. & Brozović, M. (2016) Valuation of biological assets under IAS 41 - The case of listed and large companies in Croatia. U: Dr. P. Suresh (ur.) Proceedings of 23rd Research World International Conference. Barcelona, Spain, IRAJ Research Forum, str. 44-50.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Audit firm tenure and audit quality: Case of listed companies in Croatia. U: Galetić, L., Načinović Braje, I. & Jaković, B. (ur.) An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 628-637.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Industry specialization of audit firms in Croatia. U: Mašek Tonković, A. (ur.) Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj". Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 534-542.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Komuniciranje ključnih pitanja revizije u izvješću neovisnog revizora. Računovodstvo i financije, 62 (3), str. 49-53.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Izvještavanje revizora o vremenskoj neograničenosti poslovanja subjekta. Računovodstvo i financije, 62 (1), str. 134-139.

Žager, L., Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Inspection Results on the Quality of Auditing. U: Bilgin, M. & Danis, H. (ur.) Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2, Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference. Lisbon, Portugal, Springer International Publishing, str. 59-79.

Žager, L., Sever Mališ, S. & Novak, A. (2016) The Role and Responsibility of Auditors in Prevention and Detection of Fraudulent Financial Reporting // Procedia Economics and Finance, Special issue - 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 26-28 November 2015, Rome, Italy, 39 (2016), 693-700 doi:10.1016/S2212-5671(16)30291-X (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

Sever Mališ, S. & Kalčiček, I. (2016) Utjecaj modela financijskog izvještavanja na sigurnost i uspješnost poslovanja najmoprimaca i leasing društava // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 14 (2016), 2; 93-110 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)

Mamić Sačer, I., Pavic, I. & Sever Malis, S. (2016) Accounting estimates for non current assets held for sale - analysis of large companies in Croatia // Proceedings of Research World International Conference / Dr. P. Suresh (ur.). Barcelona, Spain: IRAJ, 2016. str. 26-31 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S. & Pavić, I. (2016) The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets // 3nd Global conference on business, economics, management and tourism, 26-28 November 2015, Rome, Italy / Tulen Saner (ur.). Rim, Italija, 2016. str. 399-411.

Sever Mališ, S. & Keglević Kozjak, S. (2016) Revizorova i menadžmentova procjena vremenske neograničenosti poslovanja poduzeća u predstečaju // Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 67 (2016), 4; 328-349.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2015) Audit market concentration - Evidence from Croatia. Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 28 (2), str. 339-356.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2016) Audit firm tenure and audit quality: Case of listed companies in Croatia // An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital / Galetić, Lovorka ; Načinović Braje, Ivana ; Jaković, Božidar (ur.). Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2016. str. 628-637.

Sever Mališ, S. & Brozović, M. (2015) Ocjena razvijenosti sustava javnog nadzora revizije zemalja europskog ekonomskog područja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13 (2), str. 49-67.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269534 [15.10.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Sanja Sever Mališ [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/ssever [15.10.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanja Sever Mališ [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1dw5kS_JJ-1eim2lpZuHGOd3Xvrq1F4Xj/edit [upisati datum pristupanja]