Martina Sopta

Martina Sopta

Dr. Martina Sopta (Zagreb, 25. X. 1978. -), izvanredni profesor

Izv.prof.dr.sc. Martina Sopta rođena je 25. 10. 1978. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završava u Zagrebu gdje je maturirala s odličnim uspjehom u I. Općoj gimnaziji. Upisuje Ekonomski fakultet 1997. godine u Zagrebu gdje diplomira među prvima u listopadu 2001. godine (prosjek 4,8) i biva uvrštena na listu Ministarstva za najbolje studente generacije. Na istom Fakultetu počinje raditi od 10. travnja 2003. godine u svojstvu znanstvenog novaka gdje 24. veljače 2006. godine završava znanstveni magisterij iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije i znanstvene grane menadžmenta i upravljanja na temu „Privatne marke kao sredstvo pozicioniranja na tržištu“. Na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 26. rujna 2006. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, grana financije. EDAMBA predbolonjski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2006. godine. Položila je sve predviđene ispite (prosjek ocjena 5,0) te je izvršila sve druge obveze definirane Pravilnikom o doktorskom studiju, a 21. prosinca 2011. stekla je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije i znanstvene grane financije na temu „Interno financiranje u hrvatskim dioničkim društvima“ (mentor: prof. dr.sc. Ivan Santini). U sklopu doktorskog studija sudjelovala je 2008. godine na EDAMBA Research Academy („The Theory, data/empirical base/evidence and practice relationship“). U suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je početkom 2012. godine. Izv.prof.dr.sc. Martina Sopta je sudjelovala u izvođenju nastave u kontinuitetu od 2003. godine do 2019. na predmetima predbolonjskog programa „Upravljačka ekonomija“, „Mikroekonomija“, „Međunarodna ekonomija“, „Upravljanje profitom“ (predbolonjski program) te predmetima bolonjskog programa „Upravljačka ekonomija“, „Mikroekonomija“, „Upravljanje profitom“, „Interno tržište kapitala“ i „Ekonomska analiza europskog prava“., te na kolegijima integriranog studija „Mikroekonomija“, „Upravljačka ekonomika“, „Upravljanje troškovima“ i „Interno tržište kapitala“ i na doktorskom studiju kao nositelj i izvođač kolegija „Ekonomika internog tržišta kapitala“ Bila je mentor na većem broju završnih i diplomskih radova. Od 2006. godine istraživač je na znanstveno-istraživačkom projektu „Procjena i unapređenja kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“, Ekonomski fakultet Zagreb, broj 067-0661686-2342, projekt odobren i financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je bila istraživača od 2003. do 2006. godine na projektu „Virtualizacija poslovanja hrvatskih poduzeća“ Ekonomski fakultet Zagreb, šifra projekta: 0067014, projekt odobren i financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Izv.prof.dr.sc. Martina Sopta je 2003. godine se pedagoško-didaktički obrazovala u okviru „Seminara za unapređenje pedagoških znanja i vještina“ koji je održan u Varaždinu. 2007. godine uspješno je apsolvirala Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika koji je organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (certifikat iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike). Na službenim stranicama fakulteta je 2017. godine objavila je nastavne materijale u skladu s kriterijima Rektorskog zbora i koji udovoljavaju nastavnom planu i programu kolegija „Upravljačka ekonomija“ i „Upravljanje profitom“. Recenzentica je niza znanstvenih članak i dva udžbenika. Prvi je „Financijski menadžment – izabrane teme“ autorice dr.sc. Ivone Santini 2012. godine. Također je recenzentica sveučilišnog udžbenika „Suvremeni menadžment – teorija i praksa“ u 2017. godini autorice izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci. Član je uredništva međunarodnog časopisa UTMS Journal of Economics u Skopju od 10. svibnja 2013. godine. Također je od 2016. godine član organizacijskog odbora međunarodne konferencije Business & Entrepreneurial Economics Conference u kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri zemlje, a organizacijski odbor ima članove iz tri države. Tajnik je Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 2003. do 2006. godine. Nadalje, od 2006. do 2011. godine obnaša funkciju tajnika specijalističkog poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu voditelja studija prof.dr.sc. Ivana Santinija te od 2011. godine je član nadzornog odbora ŠDEF Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Također je član je EFA – European Finance Association, kao i član nadzornog odbora Hrvatske udruge Alumnija Ekonomskog fakulteta od travnja 2016. godine.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/262661 [24.11.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Martina Sopta [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/izv-prof-dr-sc-martina-sopta/31609 [24.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Martina Sopta [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/13ClILFB9JqD74u9F5w1rQHshifc98fHk/edit [upisati datum pristupanja]