Marin Strmota

Marin Strmota

Doc. dr. sc. Marin Strmota (Zagreb, 02. IV. 1985. - ), docent

Doc. dr. sc. Marin Strmota rođen je 02. travnja 1985. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Biogradu na Moru. Diplomirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu na smjeru „Gospodarska analiza i razvoj“. Na istom fakultetu 2010. godine uspješno je obranio specijalistički rad na specijalističkom studiju „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“. Doktorirao je 2014. godine na matičnoj instituciji na temu Demografija međugeneracijskih obiteljskih veza u Hrvatskoj.

Od 01. listopada 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za demografiju, na kojoj je napredovao 2014. godine u višeg asistenta, a zatim 2016. godine u docenta. Unutar Katedre kao nositelj i izvođač izvodi nastavu na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija Demografija, Osnove demografije, Ekonomika rada i Demografsko-socijalni razvoj. Na diplomskom sveučilišnom studiju, Master Degree in Economics (MDIE), nositelj je kolegija Demographic and Social Development. Na Ekonomskom fakultetu Zagreb od 01. listopada 2020. član je Fakultetskog vijeća, predsjednik Odbora za unapređenje projektnih aktivnosti, član Odbora za integrirane sveučilišne studije, Odbora za suradnju sa srednjim školama te član Povjerenstva za stegovni postupak radnika.

Njegova područja znanstveno-istraživačkog rada su opća demografija, utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj te populacijska politika. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada dobitnik je nagrade Mijo Mirković Ekonomskog fakulteta Zagreb 2011. godine za znanstveni rad monografskog sadržaja pod naslovom Fertilitet i zaposlenost žena objavljenom u časopisu Društvena istraživanja. Dodijeljeno mu je priznanje za nastavnu izvrsnost Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za najbolje ocijenjenog izvođača seminara na Preddiplomskom i Diplomskom studiju u akademskoj godini 2014./2015. Sudjelovao je u izradi većeg broja znanstvenih i stručnih projekata, i u preko 50 različitih znanstvenih i stručnih skupova demografske tematike. Od 2014. godine recenzirao je znanstvene radove za časopise Društvena istraživanja, Revija za socijalnu politiku, Ekonomski pregled, Public Sector Economics, Zbornik Ekonomskog fakulteta Zagreb, Obnovljeni život, te državne nagrade za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Znanstveno se usavršavao u inozemstvu iz područja statističkih metoda i tehnika u društvenim znanostima, na Sveučilištu Essex, Colchester, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Voditelj je Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod naslovom Sociodemografske odrednice potrošnje energije u Hrvatskoj. Kao istraživač sudjelovao je na znanstveno istraživačkim projektima, naslovljeni redom: Demografska infrastruktura za bolje procjene i politike, projekt Zaklade Adris; Podatkovna istraživačka infrastruktura za napredna demografska istraživanja, projekt Sveučilišta u Zagrebu; Ekonomika starenja u Hrvatskoj longitudinalno istraživanje, razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu; Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj, znanstveno istraživački projekt Ministarstva znanosti.

U razdoblju od 2016. do 2018. godine obnašao je dužnost državnog tajnika za demografiju pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Po odluci Vlade Republike Hrvatske bio je član Vijeća za demografsku revitalizaciju i član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik radne skupine za izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Zakona o doplatku za djecu, te član radne skupine za izradu Zakona o potpomognutim područjima u razdoblju 2016.-2018. Bio je voditelj hrvatske ekspertne skupine na Forumu mladih ECOSOC 2017. i 2018. godine u New Yorku. Predsjednik je Odjela za demografiju Matice Hrvatske od 2018. godine.

Član je udruženja European Association for Population Studies (EAPS) i International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Strmota, M. (2020) Demographic Determinants of Energy Consumption in EU Countries; Is energy consumption dependent on demographic processes?. Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED) / Družić, G., Gelo, T. (ur.). Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts ; University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2020. str. 177-191.

Strmota, M. (2020) Usporedba domaće i inozemne službene statistike o iseljavanju iz Hrvatske. Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Perić-Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: IMIN, 2020. str. 470-479.

Barišić, P., Strmota, M., Ivanda, K. (2019) Sociodemographic characteristics of modern tourists as a determining factor in the need recognition for travel. Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business / Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.). Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 2019. str. 754-769

Akrap, A., Strmota, M., Ivanda, K. (2018) Ekonomska aktivnost stanovništva u Hrvatskoj u dobi od 55 do 64 godine i potencijalne rezerve radne snage. Zbornik radova znanstvenog skupa: "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva"/ Družić, G. ; Družić, I. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb ; HAZU, 2018. str. 3-22.

Akrap, A., Strmota, M., Ivanda, K. (2017) Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice. Hrvatska izvan domovine II / Sopta, M., Lemić, V., Korade, M., Rogić, I., Perić Kaselj, M. (ur.). Zagreb, 2017. str. 543-551

Akrap, A., Strmota, M., Ivanda, K. (2017) Sadašnje demografsko stanje u župama Provincije. Gospodin vam dao mir / Akrap, A., Tomašević, L., Kapitanović, V., Periša, A. B., Pezo, B., Bebić, J. (ur.). Zagreb: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, 2017. str. 49-55.

Strmota, M. (2017) Stanovništvo 50+ u ulozi pružatelja i primatelja neformalne skrbi u Hrvatskoj. Revija za socijalnu politiku, 24, 1; 1-18 doi:10.3935/rsp.v24i1.1368.

Čipin, I., Strmota, M., Međimurec, P. (2016) Mobilnost stanovništva u Hrvatskoj iz perspektive životnoga ciklusa. Migracijske i etničke teme, 32, 1; 9-35 doi:10.11567/met.32.1.1

Frejka, T., Basten, S., Abolina, L., Abuladze, L., Aksyonova, S., Akrap, A., Antipova, E., Bobić, M., Strmota, M. et al. (2016) Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies, 41 (1), 3-56.

Gelo, J., Strmota, M. (2016) Razvoj stanovništva hrvatskoga priobalja. More- Hrvatsko blago / Radić, Z. (ur.). Zagreb: Vlastita naklada: Zvonimir Radić, str. 1235-1242.

Akrap, A., Strmota, M. (2015) Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća. Hrvatska izvan domovine / Sopta, M., Maletić, F., Bebić, J. (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, str. 71-79

Strmota, M., Ivanda, K. (2015) Demografske odrednice međugeneracijskih materijalnih i financijskih transfera u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13, 2; 1-17.

Čipin, I., Strmota, M. (2014) Druga demografska tranzicija u Hrvatskoj. Demografija u Hrvatskoj / Akrap, A. ; Čipin, I. ; Strmota, M. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet-Zagreb, 2014. str. 65-81

Gelo, J., Smolić, Š., Strmota, M. (2011) Sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u Hrvatskoj. Društvena istraživanja, 20, 1; 69-88 doi:10.5559/di.20.1.04

Akrap, A. i Strmota, M. (2010). Nezaposlenost i fertilitet u Hrvatskoj, Recesija i otpuštanja / Koprek, I. (ur.), Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, str. 63-86.

OSTALI IZVORI:

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/299260 [12.1.2021.]

Pejić-Bach, M. (2021) Ekonomski fakultet: Marin Strmota [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/demografija/clanovi-29793/doc-dr-sc-marin-strmota/29798 [12.1.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marin Strmota [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1x2MGl1d5cIktrSIrvpY065uCBX7H9CGm/edit [upisati datum pristupanja]