Ferdo Spajić

Ferdo Spajić

Dr. Ferdo Spajić (Drinovci, BiH, 8. X. 1941. - 24. VII. 2007.), redoviti profesor

Dr. Ferdo Spajić rođen je 1941. godine u Drinovcima, općina Grude, BiH. Osnovnu školu završio je u Donjim Andrijevcima (1956), Srednju ekonomsku školu u Bosanskom Brodu (1960), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mikro smjer (1965). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekao je akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti za financijsko-računovodstveno područje na temu „Funkcija računovodstva u suvremenim uvjetima poslovanja OUR-a“ (1978), te doktorat iz istog područja na temu „Funkcije računovodstva u socijalističkoj samoupravnoj privredi“ (1990).

Radni odnos započeo je u Skupštini općine u Slavonskom brodu, a nakon odsluženja vojnog roka (1966) zapošljava se na radnom mjestu šefa računovodstva i ekonomskog analitičara u Željezari Sisak. U Industrijskom projektnom zavodu u Zagrebu radio je na poslovima samostalnog projektanta ekonomije (1969), a od 1970.-1978. radi na poslovima višeg privrednog savjetnika u TEB-u.

Radni vijek na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu započeo je 1971. dopunskim radnim odnosom na radnom mjestu asistenta na predmetu „Osnove računovodstva“. Od 1978. zasniva redovni radni odnos, izvodi nastavu na predmetima „Osnove računovodstva“, „Računovodstvo troškova“ i „Oporezivanje dohotka i dobiti“, te je bio tajnik je poslijediplomskog studija „Poslovne financije i računovodstvo“. U znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1990, a potom u znanstveno-nastavno zvanje docenta i 1997. u zvanje izvanrednog profesora za predmete „Računovodstvo“ i „Računovodstvo troškova“ od 1998. bio je voditelj i predavao na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Računovodstvo, revizija i financije“. Obnašao je dužnost pročelnika Katedre za računovodstvo, bio je predsjednik i član Savjeta Fakulteta, dužnost prodekana obnašao je od 1994.-1996. U okviru međufakultetske suradnje predavao je i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Osim toga, bio je član Upravnog vijeća i član Vijeća za proračun i financije Sveučilišta u Zagrebu. U čast dr. Spajića Fakultet je u rujnu 2007. utemeljio „Nagradu Ferdo Spajić“, koja se dodjeljivala za najbolji znanstveni magistarski rad iz područja računovodstva.

Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je 1993. godine potpredsjednikom Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde. Osim toga, bio je dugogodišnji potpredsjednik Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (HZRIF), član stručnog savjeta Hrvatskog fonda za privatizaciju, član stručnog savjeta Državne revizije, član poreznog savjeta pri Ministarstvu financija, član računovodstvenog savjeta za izradu sustava računovodstva proračuna, član ispitnog povjerenstva za stečajne upravitelje pri Ministarstvu uprave i pravosuđa, član ispitnog povjerenstva za porezne savjetnike pri Ministarstvu financija, te član nadzornih odbora i konzultant u brojnim hrvatskim firmama i javnim ustanovama.

U domaćom i međunarodnom okruženju dr. Spajić je bio aktivan član sljedećih profesionalnih udruga računovođa: Europske asocijacije izvršnih menadžera, Europske asocijacije računovođa, Europske konfederacije Instituta internih revizora, Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb te Udruge računovođa i financijskih djelatnika Mostar.

Od 1990.-2006. godine Ferdo Spajić je bio predsjednik hokejaškog kluba KHL „Medveščak“, koji je u njegovu čast i sjećanje 2010. godine pokrenuo „Memorijalni turnir hokeja na ledu Ferdo Spajić“.

Znanstveni i stručni rad dr. Spajića bio je usmjeren na računovodstvo troškova, računovodstvo profitnih organizacija te na poreze kao integralni dio računovodstva profitnih organizacija, istražujući učinke računovodstvenih politika na poreze i učinke poreznih propisa na bilancu i financijske izvještaje. Svoje stručne i znanstvene stavove javno je iznosio sudjelujući na seminarima, savjetovanjima, te aktivnim sudjelovanjem na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, ali i kroz bogat izdavački opus kojeg čini veliki broj znanstvenih i stručnih radova te knjiga koje je objavljivao kao autor i koautor, a u mnogima je bio redaktor, recenzent ili urednik. Od 1991. do 2007. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Računovodstvo i financije“.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Vašiček, D. et al. (2007) Računovodstvo proračuna: osnove sustava, primjeri knjiženja, propisi, računski plan. Zagreb: HZRIF.

Vašiček, D. et al. (2007) Osnove računovodstva proračuna. U. Računovodstvo proračuna

Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, str. 13-46

Gulin, D. et al. (2006) Računovodstvo. Zagreb: HZRIF.

Gulin, D. et al. (2006) Računovodstvo trgovačkih društava : uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Spajić, F. (2006) Primjena Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. Zagreb: HZRIF.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D., priredili (2006) Kontni plan za trgovačka društva i ostale obveznike poreza na dobit: [2006]. Zagreb: HZRIF.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D., priredili (2005) Kontni plan: za trgovačka društva. Zagreb: HZRIF.

Vašiček, D. et al. (2005) Primjena računskog plana proračuna: 2005./2006. Zagreb: HZRIF.

Cutvarić, M. et al. (2004) Trgovina: pravila i propisi, zaštita potrošača, porezi i evidencije, nadzor. Zagreb: HZRIF.

Cutvarić, M. et al. (2004) Djelatnost trgovine pod nadzorom gospodarskih inspektora : Nadzor kakvoće proizvoda u prometu. Računovodstvo i financije, (2004), str. 255-298.

Sirovica, K. et al. (2004) Obračun plaća i porez na dohodak. Zagreb: HZRIF.

Lončar-Galek, D. et al. (2003) Primjena računskog plana proračuna 2003/2004. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, D. et al. (2003) Računovodstvo. Zagreb: HZRIF.

Idžojtić, I. i Spajić, F. (2003) Registar godišnjih financijskih izvještaja. Zagreb: HZRIF.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D. (2002) Kontni plan za trgovačka društva. Zagreb: HZRIF.

Brdovnik, V. et al. (2001) Obračun plaća i porez na dohodak. Zagreb: HZRIF.

Gulin, D. et al. (2001) Računovodstvo trgovačkih društava: uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i poreznih propisa. Zagreb: HZRIF.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D., priredili (2001) Kontni plan za trgovačka društva; Zakon o računovodstvu; Zakon o reviziji; Zakon o porezu na dobit. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (2001) Godišnji popis imovine i obveza u gospodarstvu. Računovodstvo i finanicje, 47(12), str. 9-13.

Spajić, F., ur. (2001) Hrvatski porezni propisi u 2001. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. i Zuber, M. (2001) Komentar Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak. Zagreb: Organizator.

Spajić, F. (2001) Plaća u naravi: računovodstveno i porezno određivanje. Računovodstvo i financije, 47(5), str. 9-22.

Spajić, F. (2001) Računovodstveni i porezni aspekti amortizacije. Računovodstvo i financije, 47 (7), str. 35-38.

Spajić, F., ur. (2000) Zakon o obveznim odnosima: (redakcijski pročišćeni tekst). Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (2000) Financijski učinci zaštitne kamate u poreznom sustavu Hrvatske: argumenti za i protiv. Hrvatska gospodarska revija, 49(11/12), str. 33-55.

Spajić, F. (2000) Učinci zaštitne kamate pri oporezivanju porezom na dobit u Republici Hrvatskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 37(1/2), str. 29-43.

Spajić, F., ur. (1999) Planiranje u funkciji upravljanja. Zagreb: HZRIF.

Gulin, D., Sirovica, K. i Spajić, F. (1999) Financijski izvještaji trgovačkih društava za obračunska razdoblja tijekom godine. Računovodstvo i financije, 47(7), str. 9-54.

Spajić, F. (1999) Financijski učinci primjene poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska revija, 48(1), str. 44-56.

Deželjin, J. et al. (1998) Troškovno i upravljačko računovodstvo: (izabrane teme). Zagreb: HZRIF.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D., priredili (1998) Kontni plan za trgovačka društva; Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1998) Analitički kontni (računski) plan: za neprofitne organizacije. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1998) Financijski učinci poreza na dodanu vrijednost. Računovodstvo i financije, 44(1), str. 36-45.

Spajić, F. (1998) Financijski učinci primjene poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj. Računovodstvo i financijeI, 44(12), str. 121-130.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D., priredili (1997) Kontni plan za trgovačka društva; Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Zagreb: HZRIF.

Ozretić Došen, Đ. (1997) Marketinška orijentacija poduzeća za pružanje računovodstvenih i revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj. Računovodstvo i financije, 1 (10), str. 8-14.

Spajić, F. (1997) Dodatna ulaganja, troškovi održavanja i vrijednosno usklađivanje dugotrajne materijalne imovine. Revizija, 4(posebno izdanje), str. 109-116.

Spajić, F. (1997) Ekonomski i financijski učinci prijelaza na sustav poreza na dodanu vrijednost. Računovodstvo i financije, 43(9), str. 66-79.

Spajić, F. (1997) Redoviti godišnji popis (inventura) u profitnim organizacijama. Računovodstvo i financije, 43(12), str. 9-23.

Šimović, J. et al. (1997) Porez na dodanu vrijednost. Zagreb: Birotehnika; Pravni fakultet.

Amidžić-Peročević, K. et al. (1996) Normativni okvir trgovačke djelatnosti u 1997: propisi, porezi, računovodstvo. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1996) Financijski aspekti prijelaza na porez na dodanu vrijednost. Računovodstvo i financije, 42(19, str. 2-8.

Spajić, F., ur. (1996) Međunarodni računovodstveni standardi: 1996. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1995) Računovodstvo: priručnik za polaganje ispita za zvanje ovlaštenog revizora. Zagreb: Hrvatsko udruženje revizora.

Vašiček, V. et al. (1995) Računovodstvo dugotrajne imovine: priručnik. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. et al. (1994) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: HZRIF.

Baica, Z. et al. (1993) Novi sustav bilanciranja i novi porezni sustav. Zagreb: TEB.

Deželjin, J. et al. (1993) Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda u poduzeću: kontni plan, financijski izvještaji, financijska analiza. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1993) Još o računovodstvenom aspektu pretvorbe društvenih poduzeća. Računovodstvo i financije, 39(5), str. 2-3.

Tadijančević, S., Spajić, F. i Gulin, D. (1993) Kontni plan: za pdouzeća-poduzetnike s analitičkim razredom. Zagreb: HZRIF.

Domazet, T. et al. (1992) Kontni plan: primjena u knjigovodstvu poduzeća: prikaz Međunarodnih računovodstvenih standarda. Zagreb: HZRIF.

Spajić, F. (1990) Funkcije računovodstva u socijalističkoj samoupravnoj privredi: doktorska disertacija. Vlastita naklada.

FOTOGRAIJA:

KHL Medveščak (2017) Ferdo Spajić: 2007.-2017. Dostupno na: https://www.facebook.com/KHLMedvescakZagreb/photos/ferdo-spaji%C4%872007-2017-in-memoriam-10-je-godina-iza-nas-10-godina-od-na%C5%A1eg-rastan/1496259100435656/ [18. 5. 2021]

OSTALI IZVORI:

Katedra za računovodstvo EFZG (2007) In memoriam prof. dr. sc. Ferdo Spajić. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5(1), str. 69-472.

Veselica, V. (2007) Prof. dr. sc. Ferdo Spajić: 1941.-2007. Ekonomski pregled, 58(9-10), str. 651-652.

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ferdo Spajić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1dYrkrI2yjq15LCkFDzCIgVRYtUo0Kl0r/edit [upisati datum pristupanja]