Alen Stojanović

Alen Stojanović

Prof. dr. sc. Alen Stojanović (Zagreb, 1969. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišni profesor dr.sc. Alen Stojanović rođen je 1969. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, kao i Ekonomski fakultet kojega je upisao 1989. te na kojem je diplomirao 1993. godine.

Od 1. siječnja 1994. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije. 1994. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij “Ekonomija međunarodne razmjene” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Magistarski rad pod naslovom “Značenje banaka i nebankovnih financijskih institucija u razvijenim financijskim sustavima” uspješno je obranio 1996. godine i time stekao naziv magistra znanosti iz znanstvenog polja ekonomije. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga i značenje banaka u suvremenim financijskim sustavima” obranio je 2001. godine.

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabralo ga je u suradničko zvanje asistenta 1997., u višeg asistenta 2002., u zvanje docenta 2003., u zvanje izvanrednog profesora 2008., u zvanje redovitog profesora 2012. i konačno u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2017. godine, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, grani financije.

Od 1996. godine sudjeluje u izvedbi nastave na preddiplomskom studiju. U tom razdoblju održava nastavu iz predmeta “Financijske institucije i tržišta”, “Poslovna politika banaka”, “Upravljanje bankama”, “Modeli financiranja posebnih namjena”, “Upravljanje institucionalnim investitorima”, ”Suvremena financijska tržišta”. Više godina održavao je nastavu i na predmetima Stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. To su predmeti “Tehnika bankovnog poslovanja”, “Tehnika platnog prometa”, “Poslovno bankarstvo”.

Više godina predavao je i na nekolicini predmeta u okviru Poreznog studija Pravnog fakulteta u Zagrebu. Konkretnije predmetima “Sustav plaćanja”, “Bankarstvo i sustav plaćanja” i “Financijske institucije i tržišta”. Osim toga, tijekom akademske godine 2004./2005. sudjelovao je u izvedbi nastave i na predmetu “Financijska tržišta” na Odjelu za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Pula.

U proteklom razdoblju samostalno ili u suradnji s drugima, također je izvodio nastavu iz različitih financijskih disciplina i na 15 znanstvenih i stručnih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i na poslijediplomskim studijima na Ekonomskim fakultetima u Puli, Splitu i Sarajevu.

Dr.sc. Alen Stojanović sada je nositelj obveznog predmeta “Financijske institucije i tržišta” na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Poslovne ekonomije, studiju Ekonomije i studiju Bachelor Degree in Business koji se izvodi na engleskom jeziku, obveznog predmeta “Modeli financiranja posebnih namjena” Sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, smjeru Financije i obveznog predmeta “Suvremena financijska tržišta” Sveučilišnog diplomskog studija Poslovne ekonomije, na smjeru Financije.

U proteklom razdoblju, bio je i nositelj predmeta “Bankarstvo” na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva, predmeta “Poslovno bankarstvo” na Stručnom studiju Poslovne ekonomije, predmeta “Upravljanje bankama” Sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije i predmeta “Upravljanje institucionalnim investitorima” Sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije.

Od akademske godine 2015./2016. je suvoditelj, a od 2016./2017. samostalni voditelj specijalističkog poslijediplomskog studija “Financijske institucije i tržišta” na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Osim toga, nositelj ili sunositelj je i devet kolegija u okviru različitih specijalističkih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, dva kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i jednog kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U dijelu stručnog i znanstvenog usavršavanja, 1997. godine pohađao je program stručne izobrazbe u Privrednoj banci Zagreb d.d. Osim toga, tijekom 1995. godine boravio je na stručnom usavršavanju u SAD u okviru poslijediplomskog studija “Ekonomija međunarodne razmjene”, a 1998. godine na znanstvenom usavršavanju na University of Kentucky, Lexington, SAD, kao dobitnik stipendije američke Vlade. Osim toga, tijekom 2005. i 2008. znanstveno se usavršavao na Wharton School of Business, u Philadelphiji, SAD.

Dr.sc. Alen Stojanović sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. U proteklom je razdoblju posjetio i vodeće svjetske burze, poznatije banke i međunarodne financijske institucije. Sveukupno je sudjelovao na pedesetak međunarodnih znanstvenih skupova od čega je znanstvene radove prezentirao na dvadeset međunarodnih znanstvenih skupova, održao pozvana predavanja na dvadesetak domaćih stručnih skupova. Sudjelovao je i na više drugih domaćih savjetovanja i stručnih skupova.

Od 2007. do 2014. godine bio je voditelj znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom “Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa”, Istraživači uključeni u rad na projektu, temeljem i tog angažmana, u tom su razdoblju objavili jednu znanstvenu knjigu, više desetaka znanstvenih radova, uspješno obranili dva doktorska rada i jedan poslijediplomski stručni rad. Osim toga, od 2002. do 2006. godine dr.sc. Alen Stojanović bio je i aktivni istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu “Strategija razvoja hrvatskog financijskog sektora”.

Osim spomenutog, sudjelovao je na stručnom projektu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske 1997. godine pod nazivom “Sustav nacionalnih računa 1993”, na stručnom projektu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine pod nazivom “Modeli subvencioniranja stambene izgradnje – rješavanje stambenih problema Sveučilišta”, kao i na komercijalnom projektu Poglavarstva grada Zagreba od 2001. do 2003. godine pod nazivom “Studija o opravdanosti osnivanja gradske komunalne banke”.

Do sada je bio mentor kao i član povjerenstva za ocjenu i obranu više uspješno obranjenih doktorskih radova, znanstvenih magistarskih radova i specijalističkih poslijediplomskih radova na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osim toga recenzent je više objavljenih znanstvenih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima kao i znanstvenih radova objavljenih u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija. Od 2007. godine recenzent je i studijskih programa u okviru Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.

Tijekom proteklog razdoblja, često je surađivao s Hrvatskim institutom za bankarstvo i osiguranje i međunarodnim udruženjem European Mortgage Federation – Brussels. Od 2009. godine obnaša i ulogu člana Odbora za disciplinske mjere Zagrebačke burze d.d.

Od 2005. do 2010. godine, na prijedlog Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, bio je član Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Na prijedlog Ministra znanosti, obrazovanja i sporta, tijekom 2006. godine, bio je član i Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe akcijskog plana 3% BDP-a, temeljem Izvješća analitičkog pregleda (screeninga) i Pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 25. “Znanost i istraživanja”. Osim spomenutog, bio je i član radne skupine za pripremu pregovora o priključenju Republike Hrvatske Europskoj uniji za područje “Znanost i istraživanja”.

U 2006. godini dobitnik je nagrade “Mijo Mirković” za iznimni znanstveni doprinos za rad na znanstvenoj knjizi “Novac, bankarstvo i financijska tržišta”.

Ulogu Pročelnika Katedre za financije obnašao je za mandatna razdoblja 2014./2016. i 2016./2018. Osim toga, u više je mandatnih razdoblja obnašao ulogu člana Fakultetskog vijeća u užem i širem sastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, više različitih odbora i tijela Ekonomskog fakultet u Zagrebu, kao i člana Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

DJELA:

Stojanović, A., et al. (1998) Prodaja nekretnina. Zagreb: Hrvatska gospodarska komora.

Stojanović, A., et al. (2005) Novac, bankarstvo i financijska tržišta. Zagreb: Adverta.

Stojanović, A., et al. (2011) Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes. Zagreb: Grafit-Gabrijel d.o.o.

Stojanović, A., et al. (2016) Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Leko, V., Stojanović, A. (2018) Financijske institucije i tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Stojanović, A. (1999) Štedne depozitne institucije. Zagreb: Ekonomski pregled. ISSN 0424-7558

Leko, V., Stojanović, A. (2002) Credit Institutions in the European Union and Lessons for Countries in Transition. U knjizi Transitional impacts and the EU enlargement complexity. Urednici Kumar, A., Kandžija, V. Ljubljana: Faculty of Economics: University of Ljubljana. Mostar: University of Mostar. Budapest: Institute for World Economics. ISBN 961 – 6430 – 51 – 3

Leko, V., Stojanović, A. (2006) Sektorska i namjenska struktura bankovnih kredita. Zagreb: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. ISSN 1333-8900

Stojanović, A., Pavković, A. (2009) Bank consolidation: Significance, Valuation and Consequences. London: International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. ISSN 1752-0452

Pejić Bach, M., Posedel, P., Stojanović, A. (2009) Determinante profitabilnosti banaka u Hrvatskoj. Zagreb: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. ISSN 1333-8900

Stojanović, A., Krišto, J. (2011) Macroprudential regulation and financial sector stability in surroundings of financial crisis: Case of Croatia. U knjizi Economic Integration, Competition and Cooperation. Urednici Kandžija, V., Kumar, A. Rijeka: Sveučilište u Rijeci: Ekonomski fakultet. ISBN 978-953-7813-04-8

Pavković, A., Pavlović, A., Stojanović, A. (2012) Basel II – Case of Croatian commercial banks. Cambridge: The Business Review. ISSN 1553–5827

Stojanović, A., Leko, V., Mlinarić, D. (2012) Financing Higher Education in Selected European Countries and Croatia. Cumberland: International Journal of Arts & Sciences, ISSN 1944-6934

Stojanović, A., Leko, V., Menalo, Ž. (2013) Interchange Fee Regulation – Step Forward Without Clear Outcome. Cambridge: The Journal of American Academy of Business. ISSN 1540 – 7780

Stojanović, A., Krišto, J. (2013) Prerequisites and approaches in implementation of risk-based regulation of pension funds. Cambridge: The Business Review. ISSN 1553 – 5827

Krišto, J., Pavković, A., Stojanović, A. (2014) Impact of institutional investors on financial market stability: lessons from financial crisis. Genève: International Journal of Diplomacy and Economy. ISSN 2049-0887

Stojanović, A., Leko, V., Menalo, Ž. (2015) Cost of Capital and Price of Banking Intermediation in Croatia. Cambridge: The Journal of American Academy of Business. ISSN 1540 – 7780

Ivanišević Hernaus, A., Stojanović, A. (2015) Determinants of bank social responsibility: Case of Croatia. Liberec: E&M Economics and Management. ISSN 1212-3609

Tuškan, B., Stojanović, A. (2016) Measurement of cost efficiency in the European banking industry. Zagreb: Croatian Operational Research Review. ISSN 1848-0225

Stojanović, A., Leko, V., Krišto, J. (2016) Profitability of traditional banking in Croatia. Cambridge: The Business Review. ISSN 1553-5827

Pavković, A., Cesarec, A., Stojanović, A. (2018) Profitability and efficiency of the Croatian Banking Sector: impact of bank size. Genèva: International Journal of Trade and Global Markets. ISSN 243-258

Leko, V., Stojanović, A. (2002) Adaptation to Changes and Redefining of Contemporary Banks. Međunarodna znanstvena konferencija An Enterprise Odyssey Economics and business in the New Millenium. Zagreb. 27. – 29. lipnja 2002. ISBN 953 – 6025 – 05 – 1

Leko, V., Stojanović, A. (2002) Bank – dominated Financial System and Development of Non – bank Competitors: Case of Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija European finance – theory, policy and practice. Slovakia: Banska Bystrica. 10. - 12. rujna 2002. ISBN 80 – 8055 – 676 – 8

Stojanović, A. (2002) Number of Banks and Market Concentration in Developed and Transitional Countries. Međunarodna znanstvena konferencija Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21th Century. Bosna i Hercegovina: Sarajevo. 17. – 18. listopada 2002. ISBN 9958 – 605 – 37 – 6

Stojanović, A. (2003) Bank Conglomeratisation. Međunarodna znanstvena konferencija Development of Organizational Sciences, Slovenija: Portorož. 26. – 28. ožujka 2003. ISBN 961 – 232 – 151 – 5

Ivanov, M., Stojanović, A. (2003) Globalisation and International Financial Architecture. Međunarodna znanstvena konferencija Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities. Pula. 24. – 26. travnja 2003. ISBN 953 – 96143 – 5 – X

Leko, V., Stojanović, A. (2003) Shaping of Croatia's Financial Sector Following European Union Model. Međunarodna znanstvena konferencija Theory and Practice of Transition and Accession to the EU. Opatija. 9. – 10. svibnja 2003. ISBN 961-240-004-0

Stojanović, A., Ivanov, M. (2003) The Significance, Formation and Allocation of Savings. Međunarodna znanstvena konferencija From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Developement in Transition Economies. Bosna i Hercegovina: Sarajevo. 9. – 11. listopada 2003. ISBN 9958-605-58-9

Stojanović, A., Babić, A. (2003) Modern Tendencies in European Banking and Changing of the Banking System Structure in Transition Countries and Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Developement in Transition Economies. Bosna i Hercegovina: Sarajevo. 9. – 11. listopada 2003. ISBN 9958-605-58-9

Stojanović, A. (2004) Ownership Restructuring of Banks in CEE Countries. Međunarodna znanstvena konferencija Management, Knowledge and EU. Slovenija: Portorož. 24. – 26. ožujak 2004. ISBN 961-232-166-3

Leko, V., Stojanović, A. (2004) Non-profit Mutual Savings Institutions. Međunarodna znanstvena konferencija An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage. Zagreb. 17. – 19. lipanj 2004. ISBN 953-6025-10-8

Stojanović, A. (2005) The Importance and Future of Small Banks. Međunarodna znanstvena konferencija Synergy of Methodologies. Slovenija: Kranj. 16. – 18. ožujka 2005. ISBN 961-232-176-0

Stojanović, A. (2006) Housing System in Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija Change Management. Slovenija: Portorož. 15. – 17. ožujka 2006. ISBN 961-232-185-X

Stojanović, A., Leko, V. (2007) Social Responsibility of Private Banks. Međunarodna znanstvena konferencija Creative Organization. Slovenija: Portorož. 28. – 30. ožujka 2007. ISBN 978-961-232-199-4

Stojanović, A., Krišto, J. (2007) Contemporary significance of insurance companies in transition economies. Međunarodna znanstvena konferencija Competitiveness and European Integration. Rumunjska: Cluj-Napoca. 26. – 27. listopada 2007. ISBN 978-606-504-014-4

Pavković, A., Stojanović, A. (2008) Preparedness of Croatian Financial Sector for EU Accession. Međunarodna znanstvena konferencija 27. International Conference on Organizational Science Development – Knowledge for sustainable development. Slovenija: Portorož. 19. - 21. travnja 2008. ISBN 978-961-232-212-0

Stojanović, A., Pavković, A. (2008) Student financing in Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija 27. International Conference on Organizational Science Development – Knowledge for sustainable development. Slovenija: Portorož. 19. - 21. travnja 2008. ISBN9 978-961-232-212-0

Stojanović, A., Ivanišević, A. (2009) Adjustment of Croatian agricultural financing policy to the European Union mainstream. Međunarodna znanstvena konferencija 28. International Conference on Organizational Science Development: New technologies, new challenges. Slovenija: Portorož. 25. - 27. ožujka 2009. ISBN 978-961-232-230-4

Stojanović, A., Ivanišević, A. (2009) Comparability of export financing system in Croatia with the European Union. Međunarodna znanstvena konferencija Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo management, izobraževanje in turizem. Slovenija: Portorož. 22. - 23. listopada 2009. ISBN 978-961-6469-39-5

Stojanović, A., Tuškan, B. (2009) The potential of credit default swap implementation in Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe. Slovenija: Portorož. 22. - 23. listopada 2009. ISBN 978-961-6469-39-5

Stojanović, A., Tuškan, B., Ivanišević, A. (2010) Justifiability of Implementation of Student Financing Model by Government Sponsored Enterprise in Republic of Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business. Opatija. 26. – 29. svibnja 2010. ISBN-10:953-6025-33-7

Stojanović, A., Ivanišević Hernaus, A. (2011) Banking on Social Responsibility: Preliminary Analysis of Croatian Banks' Performance. Međunarodna znanstvena konferencija 3rd International Conference Management, Education and Tourism. Slovnija: Portorož. 20. – 21. listopada 2011. ISBN 978-961-6469-58-6

Stojanović, A. (2011) The Determinants of New Established Banks Survival. Međunarodna znanstvena konferencija 3rd International Conference Management, Education and Tourism. Slovenija: Portorož. 20. – 21. listopada 2011. ISBN 978-961-6469-58-6

Stojanović, A., Krišto, J. (2012) Designing macroprudential regulation: policy, tools and early warning signals. Međunarodna znanstvena konferencija 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future. Šibenik. 13. – 16. lipnja 2012. ISBN 987-953-6025-56-5

Krišto, J., Pavković, A., Stojanović, A. (2013) Impact of institutional investors on financial market stability: lessons from financial crisis. Međunarodna znanstvena konferencija 1st Dubrovnik International Economic Meeting, Scientific Conference on Innovative Approaches to the Contemporary Economic Problems. Dubrovnik. 27. – 29. rujna 2013. ISBN: 978-953-7153-30-4

Ivanišević Hernaus, A., Stojanović, A. (2014) The impact of policy instruments on the application of sustainable development principles in financial investment decisions. Međunarodna znanstvena konferencija 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Sustainable Economy. Zadar. 4. – 7. lipnja 2014. ISBN: 978-953-6025-91-6

Krišto, J., Stojanović, A., Filipović, H. (2016) Systemic risk of UCITS investment funds and financial market stability tested using MRS model. Međunarodna znanstvena konferencija 8th International Conference An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital. Zagreb. 8. – 11. lipnja 2016. ISBN: 978-953-346-027-7

Miličević, V., Stojanović, A. (2018) Foreign Currency Lending: The Case of Croatia. Međunarodna znanstvena konferencija An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development. Zagreb. 23. – 26. svibnja 2018. ISBN: 978-953-346-057-4

Stojanović, A., Cesarec, A., Pavković, A. (2018) Evaluation of Sustainability of the Croatian Banking Sector Business Model by Analysing Banking Profitability. Međunarodna znanstvena konferencija An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development. Zagreb. 23. – 26. svibnja 2018. ISBN: 978-953-346-057-4

Krišto, J., Stojanović, A., Cesarec, A. (2018) Comparison of Economic Development and Banking Loan Activities on a Case of Croatian Counties. Međunarodna znanstvena konferencija 10th Economics and Finance Conference. Češka: Prag. 10. – 13. rujna 2018. ISBN: 978-80-87927-77-9

Tuškan, B., Stojanović, A. (2019) Innovative structures of covered bonds: perspective in financing small-and medium-sized enterprises. Međunarodna znanstvena konferencija 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Opatija. 12. – 15. lipnja 2019. ISBN 978-953-346-078-9

Stojanović, A., Leko, V. (2005) Bankarstvo i sustav plaćanja. Zagreb: Društveno veleučilište: Porezni odjel.

Leko, V., Stojanović, A. (2008) Financijske institucije i tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Leko, V., Stojanović, A. (2008) Poslovno bankarstvo. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stojanović, A., et al. (2009) Suvremena financijska tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stojanović, A., et al. (2010) Suvremena financijska tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stojanović, A. et al. (2011) Upravljanje institucionalnim investitorima. Zagreb: Ekonomski fakultet.Leko, V., Stojanović, A., (2012) Financijske institucije i tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stojanović, A., Krišto, J., Pavković, A. (2014) Upravljanje institucionalnim investitorima. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stojanović, A., et al. (2014) Suvremena financijska tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Leko, V., Stojanović, A. (2015) Upravljanje bankama. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/205171 [26.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Alen Stojanović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/prof-dr-sc-alen-stojanovic/30915 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Alen Stojanović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1SGEclJwW72YyeonmdK9Wbc3nLIdTReBB/edit [upisati datum pristupanja]