Sanda Rašić Jelavić

Sanda Rašić Jelavić

Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić, redoviti profesor

Sanda Rašić Jelavić rođena je u Metkoviću, gdje je završila osnovnu školu te srednju školu ekonomskog usmjerenja. Na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 1987. godine, a diplomirala je 1992. godine. Tijekom školovanja učila je engleski jezik, a 1993. godine boravila je u Cambridge-u kako bi usavršila znanje jezika.

Na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu primljena je 1993. godine u svojstvu mladoga istraživača na projekt Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom "Istraživanje zakonitosti razvoja suvremenog poduzeća" (voditelj prof. dr. sc. Vitomir Gašparović) te je radila na projektu do 1995. godine. Od 2002. do 2006. godine bila je istraživač na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije“. Od 2007. do 2011. godine sudjelovala je kao istraživač na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“ i „Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH“ u okviru programa „Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda pri ulasku Hrvatske u EU“. Od 2015. do 2017. godine bila je istraživač je na projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta pod nazivom „Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma“. Od 2017. godine bila je istraživač na projektu „Alternativni oblik ekonomije - ekonomija zajedništva kao socijalna inovacija“ financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018.-2020. godine bila je istraživač na projektu „Organizacijska kultura u funkciji prevencije devijantnih radnih ponašanja“.

Na poslijediplomski studij "Organizacija i management" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala se 1993. godine, a magistarski rad pod nazivom "Primjena portfolio analize u strateškom upravljanju istraživanjem i razvojem u poduzeću" obranila je 1997. godine. 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Utjecaj svijesti o okolišu na oblikovanje strategije hrvatskih poduzeća”.

U travnju 1997. godine izabrana je u zvanje asistenta, u listopadu 2002. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, u siječnju 2006. godine izabrana je u zvanje docenta, 2011. godine izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2017. godine izabrana je u zvanje redovito profesora na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu..

Na dodiplomskom studiju, od akademske godine 1993./1994. do 2001./2002. izvodila je nastavu na kolegijima ""Poslovna organizacija" i "Kompenzacijski menadžment". Od akademske godine 2003./2004. izvodila je nastavu iz kolegija „Poslovna organizacija“ (prema nastavnom programu sveučilišnog preddiplomskog studija, kolegij „Organizacija“). Od akademske god. 2006./2007. do 2008./2009., na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije izvodila je predavanja iz predmeta „Osnove menadžmenta“. Na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije - Centar Koprivnica, izvodila je nastavu iz kolegija „Menadžment“, a na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poduzetništvo - Centar Bjelovar, izvodila je nastavu iz kolegija „Organizacija“ i „Menadžment“. U okviru prilagodbe nastavnog plana i programa Bolonjskom modelu, razvila je novi izborni kolegij „Menadžment zaštite okoliša“ koji nije ranije postojao na fakultetima ekonomskog usmjerenja u Hrvatskoj te je nositelj je i izvođač tog izbornog kolegija na diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije i Ekonomije.

Na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Upravljanje kvalitetom“ nositelj je i izvođač predavanja iz kolegija „Sustavi upravljanja okolišem“ te je izvođač na kolegiju „Strategija poduzeća“. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Strateško poduzetništvo“ izvođač je predavanja iz kolegija „Menadžment“, na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Upravljačko računovodstvo i interna revizija“ izvođač je predavanja iz kolegija „Strategija poduzeća“, a na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Vodstvo“ sunositelj je kolegija „Coaching“. Na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Ekonomija i globalna sigurnost“ nositelj je i izvođač izbornog predmeta „Sustavi upravljanja okolišem“. Na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ sunositelj je kolegija Teorije organizacije i menadžmenta.

Objavila je 37 znanstvenih radova i 8 stručnih radova, u znanstvenim i stručnim časopisima i knjigama te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnica je nagrade Mijo Mirković za 2004. godinu, kao koautorica knjige „ESOP i hrvatsko poduzeće“ (ur. D. Tipurić) Zagreb: Sinergija, 2004, te je dobitnica iste nagrade Mijo Mirković za 2017. godinu, kao koautorica udžbenika „Organizacija“ (ur. L. Galetić), Zagreb: Sinergija, 2016.

Sudjelovala je u izradi niza stručnih projekata iz područja organizacije, strategije, kompenzacijskog menadžmenta i menadžmenta zaštite okoliša. Održala je niz pozvanih predavanja na stručnim skupovima u Hrvatskoj.

Akademske godine 2003./2004. bila je članica Odbora za nagrade studenata i studentskih radova te je bila članica Organizacijskog odbora međunarodne konferencije „21 Annual Conference of European Association of Law and Economics, 23.-25.09. 2004, Zagreb, a od od iste akademske godine bila je članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2002./2003. bila je članica Povjerenstva za razredbeni postupak, a od 2010.-2014. godine bila je članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za izbor studenata u Studentski zbor te Odbora za preddiplomski studij. Od ak./god. 2010./11. do 2013./14., obnašala je dužnost Prodekanice za nastavu, studente i upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U istom razdoblju, bila je članica Vijeća Društveno-humanističkog područja i zamjenica člana Senata Sveučilišta u Zagrebu (zamjenica Dekana).

Od 2007. godine, pristupnica je članica uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Poslovna izvrsnost/Business Excellence“. Članica je Hrvatskog društva ekonomista te Hrvatskog društva za kvalitetu.

Kao dobitnica stipendije CROATIA MENTOR PROGRAM koju je financirala američka vlada, 1997. godine boravila je na Carol Martin Gatton - College of Business and Economics, University of Kentucky, Lexington, USA.

Bila je mentorica na velikom broju završnih, diplomskih i poslijediplomskih radova te je mentorica je u izradi doktorske disertacije. Recenzirala veći broj znanstvenih radova. Po nacionalnosti je Hrvatica.

DJELA:

Rašić, S. (1997) Primjena portfolio analize u strateškom upravljanju istraživanjem i razvojem u poduzeću. Magistarski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

M. Sadžak, Omazić, A. M., Rašić, S. (1999) Upravljanje poduzećem u kriznim uvjetima. U: Tipurić, D., ur., Konkurentska prednost poduzeća. Zagreb: Sinergija, 379-390.

Rašić, S. (2001) Utjecaj svijesti o okolišu na oblikovanje strategije hrvatskih poduzeća. Disertacija. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Rašić Krnjaković, S. (2004) Zaposleničko dioničarstvo i financijska participacija u razvijenim europskim zemljama. U: Tipurić, D., ur., ESOP i hrvatsko poduzeće. Zagreb: Sinergija,153-184.

Rašić, S. (2011) Društveno odgovorno poslovanje. U: Galetić, L., ur., Organizacija velikih poduzeća. Zagreb: Sinergija, 473-493.

Galetić, L., Hernaus, T., Rašić, S. (2011) Organizacijske strukture. U: Galetić L., ur., Organizacija velikih poduzeća. Zagreb: Sinergija, 210-264.

Rašić, S., Galetić, L., Hernaus, T. (2016) Organizacijske strukture. U: Galetić, L., ur., Organizacija. Zagreb: Sinergija, 191-252.

Rašić Krnjaković, S. (2002) Environmental competitive advantage. U: Sharma, S. K., Galetić, L., ur., Conference Publication of International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Zagreb, Croatia, June 27-29, 2002. Zagreb: Ekonomski fakultet, 1416-1427.

Galetić, L., Rašić Krnjaković, S. (2004) Dioničarstvo zaposlenih u Hrvatskoj – stanje, mogućnosti i perspektive. Ekonomski pregled, 55 (9-10), 752-772.

Rašić Krnjaković, S. (2004) Environmental Performance of Croatian Companies Regarding Their Strategy. Management, 9 (2), 97-116.

Rašić Krnjaković, S. (2004) Influence of Environment Factors on Framing of Green Strategy of Croatian Companies, U: Galetić, L., ur., Proceeding of 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Zagreb, Croatia, June 17-19, 2004. Zagreb: Ekonomski fakultet, 1487-1497.

Rašić Krnjaković, S. Kolaković, M. (2004) Teorija složenosti i kaosa – implikacije na organizaciju i strategiju poduzeća. Review for Law and Economics, 5 (2), 58-82.

Galetić, L., Rašić, S. (2006) ESOP implementation in Croatia – Case study of AD Plastik d.d. Solin. International Journal of Management Cases, 8 (1), 42-51.

Hruška, D., Vignali, J.P., Rašić, S. (2006) Case-by-case privatization in Croatia: Cases of Kraš, Tankerska plovidba and Hotel Osmine. International Journal of Management Cases, 8 (1), 73-77.

Galetić, L., Rašić, S., Načinović, I. (2007) Environmental performance of Croatian Companies, U: Koprivanac, N., Kušić, H., ur., 2nd International Symposium on Environmental Management, September 12-14, Zagreb, Croatia, Environmental management; Trends and Results. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:, 9-22.

Renko, S., Rašić, S., Knežević, B. (2009) Corporate Social Responsibility of the Croatian Retailing, U: Vrontis, D., ur., Conference readings book proceedings of 2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Salerno, Italy, October. EuroMed Press, 26-28, 1524-1536.

Renko, S., Rašić, S., Knežević, B. (2010) Društveno odgovorno ponašanje hrvatskih trgovaca kao preduvjet konkurentnosti. U: Renko, S. et al., ur., Izazovi trgovine u recesiji, 24. studenog, Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Ekonomski fakultet, 259-271.

Renko, S., Rašić, S., Knežević, B. (2010) Environmental Responsibility of the Croatian Retailing, International Journal of Management Cases, 12 (2), 613-624.

Rašić, S. (2010) Environmental performance of Croatian companies regarding ownership type. Poslovna izvrsnost, 4 (1), 9-27.

Hruška, D., Rašić, S., Baković, T. (2010) Implementation of Strategic Change by Belief-Driven and Action-Driven Process, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21 International DAAAM Symposium, 1077-1079.

Rašić, S., Ćurić, D. (2011) Strateško upravljanje u malim hrvatskim poduzećima. Poslovna izvrsnost/Business Excellence, 5 (1), 33-56.

Renko, S., Rašić, S., Petljak, K. (2014) Greening transport activities in the food retail supply chain. International Journal of Logistic System and Management, 25 (1), 129-143.

Renko, S., Rašić, S., Petljak, K. (2015) Towards Financial Sustainability in Green Logistics. U: Ćosić, P., ur., Proceedings of 7th International Scientific Conference Management of Technology: Step to Sustainable Production, Brela, Croatia, 10-12 June 2015. Zagreb: Croatian Association for PLM (CAPLM), 1-9.

Rašić Jelavić, S., Brkić, I. (2016) Analiza cementne industrije u Hrvatskoj primjenom Porterovog modela pet industrijskih sila. Poslovna izvrsnost, 10 (1), 75-95.

Aleksic, A., Rašić Jelavić, S. (2016) Assessing characteristics and importance of organizational fit using Miles and Snow typology. U: Wilhelm, V., ur., Fullpapers E-Book of 6th World Congress on Psychology and Behavioral Sciences (WCPBS 2016), Barcelona, Spain, 7-9 September, 2017. Barcelona: ISCDBU Inc., 22-27.

Rašić Jelavić, S, Brkić, I. Kožul, A. (2016) Financijski pokazatelji cementne industrije u Hrvatskoj. Ekonomska misao i praksa, 25 (2), 565-586.

Klindžić, M., Rašić Jelavić, S., Načinović, I. (2016) Overview of the obstacles and facilitators of learning and acquiring knowledge in strategic alliances – an empirical study. Journal of Economic and Social Development, 3 (2), 90-101.

Rašić Jelavić, S., Brkić, I. (2016) PEST/LE analiza opće okoline cementne industrije u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 14 (1), str. 65-86.

Renko, S., Rašić, Jelavić, S. and Petljak, K. (2016) Students' perception on the role of high education in improving image of retailing as a career. U: Cingula, M., et al., ur., Book of proceedings - 15th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varaždin: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency [online], 136-143.

Rašić, Jelavić, S., Renko, S, Štulec, I. (2016) Supply chain collaboration: the basis for corporate social responsibility in the Croatian tourism. U: Ćosić, P., ur., Proceedings of 8th International Scientific Conference Management of Technology: Step to Sustainable Production, Poreč, Croatia, 31 May - 02 June 2016. Zagreb: Croatian Association for PLM (CAPLM),1-7.

Rašić, Jelavić, S. (2017) A natural resource-based view of the firm: Resource-based analysis. U: Yongqiang, L. et al., ur., Book of Proceedings - 20th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Prague, Czecch Republic, 27-28 April, 2017, Varaždin: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, [online] 588-597.

Aleksic, A., Rašić Jelavić, S. (2017) Testing for strategy-structure fit and its importance for performance. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 22 (1), 85-102.

Aleksić, A., Načinović Braje, I., Rašić Jelavić, S., Galetić, L. (2018) Can organizational culture predict deviance at work: Exploring the cause effect relation. U: Veselica, R. et al., ur., Book of Proceedings - 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society", 14-15 October, Moscow, Russia. Varaždin: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 686-693. (Online).

Aleksić, A. Načinović Braje, I.Rašić, S. (2019) Creating Sustainable Work Environments by Developing Cultures that Diminish Deviance. Sustainability, 11, 1-17.

Rašić Jelavić, S. (2019) General Framework of Energy Management System: Managerial and Technical Aspect. U: Conference Proceedings of 34 International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. Madrid, 1-20.

Načinović Braje, I., Aleksić, A., Rašić Jelavić, S. (2020) Blame It on Individual or Organization Environment: What Predicts Workplace Deviance More?. Social Sciences, 9 (6), 11-12.

Rašić Jelavić, S., Glamuzina, M. (2020) Study of relationship between dimensions of organizational justice. U: Šimurina, J. et al., ur., Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, 15-20 Jun 2020, Zagreb. Zagreb: Ekonomski fakultet, 626-638.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/196151 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Sanda Rašić Jelavić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-sanda-rasic-jelavic/30662 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanda Rašić Jelavić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1UGFDyx5r0FnDcymBrjhlbn2cnbl4Gp5-/edit [upisati datum pristupanja]