Irena Raguž Krištić

Irena Raguž Krištić

Doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić (Zagreb, 14. XII. 1985.), docentica

Irena Raguž Krištić rođena je u Zagrebu, udana je te je majka dvoje djece. Osnovnu školu Većeslava Holjevca i IV. gimnaziju u Zagrebu završila je s izvrsnim uspjehom. Na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2004. godine te je diplomirala 2008. godine na smjeru Makroekonomija obranivši diplomski rad naziva „Alternativni načini opisa tehnologije“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilka Vrankića. Tijekom akademske godine 2005./2006. bila je demonstratorica na Katedri za matematiku iz kolegija Matematika kod prof. dr. sc. Sonje Štimac, a tijekom akademskih godina 2006./2007. i 2007./2008. na Katedri za ekonomsku teoriju iz kolegija Mikroekonomija kod prof. dr.sc. Ante Puljića, te demonstratorica volonterka na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj kod prof. dr. sc. Borisa Cote. Tijekom studija bila je dobitnica državne stipendije MZOS-a (2005.-2007.), stipendije grada Zagreba (2007.-2008.) te tri dekanove nagrade. Specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ upisala je 2009. godine, a 2011. obranila je rad pod naslovom „Analiza osjetljivosti utjecaja ljudskog kapitala na ekonomski rast Republike Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Tice. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2010. godine, te je 2014. obranila poslijediplomski doktorski rad pod nazivom „Troškovna efikasnost tržišnih instrumenata smanjenja emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Jurice Šimurine i stekla akademski stupanj doktorice znanosti.

Od listopada 2008. godine zaposlena je kao asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, a od kolovoza 2014. godine radi kao poslijedoktorandica i viša asistentica. Od veljače 2015. nalazi se u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika, te od travnja 2016. radi kao docentica na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom navedenog razdoblja samostalno je izvodila seminarsku nastavu i predavanja na preddiplomskom i integriranom sveučilišnom studiju iz kolegija: Gospodarstvo Hrvatske, Makroekonomija, Ekonomika okoliša, Macroeconomics, Environmental Economics, Ekonomska povijest te na stručnom diplomskom studiju iz kolegija Trgovanje emisijama onečišćenja, kojeg uvodi u nastavni program, i Okoliš i gospodarstvo na stručnom studiju. Od ak.god. 2020./2021. u nastavni program uvodi i kolegij Macroéconomie na francuskom jeziku. Iz navedenih kolegija pristupnica je bila mentorica na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima te na više kritičkih prikaza. Svake godine ocijenjena izvrsnim ocjenama studenata za svoj rad u nastavi, pristupnica je dobitnica i Priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju seminarske nastave u ak.god. 2016./2017. na preddiplomskom, diplomskom, integriranom i stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osim izvođenja nastave, pristupnica je u koautorstvu objavila jedan sveučilišni udžbenik te u autorstvu ili koautorstvu više znanstvenih i stručnih radova (1 poglavlje u udžbeniku, 7 znanstvenih radova u časopisima, te 9 radova u zbornicima skupova te 2 prikaza knjige) te je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Dobitnica je nagrade Mijo Mirković 2. prosinca 2019. u kategoriji skupnih znanstvenih radova s koautorima Lucijom Rogić Dumančić i Vladimirom Arčabićem za rad "Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates" objavljenim u časopisu Economic Modelling, Vol. 76, pp 192-198, 2019. Dobitnica je i nagrade za najbolji rad na konferenciji „9th International Scientific Symposium – Region, Entrepreneurship, Development“ 2020. godine za rad u koautorstvu s Markom Družićem i Marijom Logarušić pod nazivom „Determinants of Firm Profitability in Eastern Croatia“. Recenzentica je za časopise Energy & Environment, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomska istraživanja, Zagreb International Review of Economics and Business, Croatian Operational Research Review, Ekonomski pregled, Ekonomska misao i praksa i Optimum Economic Studies. Recenzirala je radove i za međunarodne konferencije Odyssey i ICED. Sudjelovala je na većem broju seminara o metodologiji istraživanja i ljetnih i zimskih škola od kojih se posebno ističu „Environmental CGE Modeling with GAMS“ u organizaciji EcoMod Networka, "Introduction to Non-linear Time Series Econometrics" profesora Junsoo Lee-ja sa Sveučilišta u Alabami, SAD, “2017 Stata Winter School London” u organizaciji Timberlake Consultants-a, I.S.E.O. Summerschool, i dr. Služi se engleskim, francuskim, njemačkim i španjolskim jezikom.

Irena Raguž Krištić upisana je u Upisniku znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (CROSBI) pod matičnim brojem 309255. Od 2008. do 2013. godine bila je istraživačica na znanstveno-istraživačkom projektu Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Družića financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (šifra projekta 067-0671447-2494). Od 2014. do 2018. godine je sudjelovala na znanstveno-istraživačkom projektu Sustainability of Croatian Economic Policy and Development pod vodstvom prof. dr. sc. Jurice Šimurine koji je financirala HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost (projekt broj 7031). Konačno, od 2018. do 2022. godine sudjeluje na projektu Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub), financiranim od HRZZ-a, projekt broj UIP-2017-05-6785 pod vodstvom doc. dr. sc. Tomislava Globana.

DJELA:

Poglavlje u udžbeniku:

Družić, I., Beg, M. & Raguž Krištić, I. (2016) Starenje stanovništva, migracije i mirovinski sustav. U: Obadić, A. & Tica, J. (ur.) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 165-201.

Radovi u časopisima

Raguž Krištić, I. & Šimurina, J. (2020) The Effectiveness of the Market-Based Environmental Policy Mix in the European Union. Panoeconomicus, Advance online publication, 1-33 doi:10.2298/PAN180111009R.

Logarušić, M. & Raguž Krištić, I. (2019) Odrednice nezaposlenosti u Europskoj Uniji. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70 (4), 575-602 doi:10.32910/ep.70.4.1.

Raguž Krištić, I., Rogić Dumančić, L. & Arčabić, V. (2019) Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates. Economic modelling, 76, 192-198 doi:10.1016/j.econmod.2018.07.032.

Raguž Krištić, I. (2017) Emissions trading for cleaner production in the Old and New EU Member States?. Zagreb international review of economics & business, 20 (1), 49-64. https://doi.org/10.1515/zireb-2017-0007

Raguž Krištić, I., Družić, I. & Tica, J. (2016) Impact of the Transition on the Total Factor Productivity in Croatia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 34 (2), 271-308. https://doi.org/10.18045/zbefri.2016.2.271

Arčabić, V., Globan, T. & Raguž, I. (2013) The relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia: evidence from VAR and cointegration analysis. Financial Theory and Practice, 37 (1), 109-126 doi:10.3326/fintp.37.1.4.

Družić, I., Raguž, I. & Tolić, I. (2008) Croatian Economy Challenges in the Posttransitional Period. Zagreb international review of economics & business, 11 (2), 95-115.

Radovi u zbornicima skupova:

Bogdan, Ž. & Raguž Krištić, I. (2020) Economic Growth and the Environment in the Post-Socialist European Union Member States - A Panel Analysis. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. & Pavić, I. (ur.) FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics & Business University of Zagreb, str. 119-128 doi:10.22598/odyssey/2020.1.

Raguž Krištić, I., Družić, M. & Logarušić, M. (2020) Determinants of Firm Profitability in Eastern Croatia. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) RED2020 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM REGION, ENTREPRENEURSHIP, DEVELOPMENT. Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, str. 421-442. Dostupno na: http://www.efos.unios.hr/red/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/RED-2020-Proceedings_.pdf

Bogdan, Ž. & Raguž Krištić, I. (2020) Obnovljivi izvori energije, emisije stakleničkih plinova i gospodarski rast u postsocijalističkim članicama Europske unije. U: Družić, G. & Gelo, T. (ur.) Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Zagreb, 2-3 December 2019. Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Economics and Business University of Zagreb, str. 85-104.

Raguž Krištić, I. (2018) Utjecaj Europskog sustava trgovanja emisijama na regulirana poduzeća u Hrvatskoj. U: Družić, G. & Družić, I. (ur.) Zbornik radova znanstvenog skupa: "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva". Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb ; HAZU, str. 345-368.

Raguž Krištić, I. & Rogić Dumančić, L. (2018) Product market integration in the Euro area. U: Načinović Braje, I., Jaković, B. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of 9th Interantional Conference: An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development. Zagreb, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, str. 116-128.

Globan, T., Arčabić, V. & Raguž, I. (2012) Is there a long-term relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia?. U: Galetić, L. & Šimurina, J. (ur.) Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”. Zagreb, str. 423-434.

Družić, I., Penava, M. & Raguž, I. (2012) Strukturni učinci deindustrijalizacije. U: Družić, G. & Družić, I. (ur.) Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 43-63.

Raguž, I., Družić, I. & Tica, J. (2011) Human Capital in Growth Accounting: The Case of Croatia. U: Kyukanov, I. & Giurgiu, M. (ur.) Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 9. Bugarska, Info Invest Ltd, str. 185-198.

Družić, I., Boras, T. & Raguž, I. (2011) Oscilacije performansi hrvatskog gospodarstva 2000.-2010.. U: Obadić, A., Šimurina, J. & Tica, J. (ur.) Kriza: preobrazba ili propast?. Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, str. 75-93.

Prikazi knjiga:

Raguž Krištić, I. & Arčabić, V. (2016) Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing, Vance Martin, Stan Hurn and David Harris. Ekonomski pregled.

Raguž, I. (2011) Prikaz knjige: George A. Akerlof, Rachel E. Kranton "Identity Economics: How our identities shape our work, wages and well-being". Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, god.9, br.1.

Ocjenski radovi:

Raguž Krištić, I. (2014) Troškovna efikasnost tržišnih instrumenata smanjenja emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb

Raguž, I. (2011) Analiza osjetljivosti utjecaja ljudskog kapitala na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb.

Raguž, I. (2008) Alternativni načini opisa tehnologije, diplomski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/309255 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Irena Raguž Krištić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-irena-raguz-kristic-31049/31049 [16.7.2020.]

ResearchGate GmbH (2008-2020) Irena Raguž Krištić [online]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Irena_Ragu_Kristic [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Irena Raguž Krištić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1DZiCiAJPpOKc8DV5aKV7jH5KJ0M0qT8u/edit [upisati datum pristupanja]