Ana Rep

Ana Rep

Ana Rep, mag. oec. (Virovitica, 01. VI. 1991. -), asistentica

Asistentica Ana Rep, mag. oec. rođena je u Virovitici 1. lipnja 1991. godine. U Pitomači je završila Osnovnu školu Petra Preradovića te je proglašena najboljom učenicom svoje generacije. Od početka školovanja počela je trenirati rukomet, a u nizu ostvarenih rezultata s osnovnoškolskim je klubom osvojila 1. mjesto na državnom prvenstvu 2006. godine. Gimnaziju Petra Preradovića završila je u Virovitici 2010. godine nakon čega seli u Koprivnicu u kojoj je pohađala Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radi nastavka studija 2014. godine seli u Zagreb te na istome fakultetu upisuje Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija. Za diplomski je rad pod naslovom „Računovodstvena profesija u Republici Hrvatskoj“ dobila nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Po stjecanju titule magistre ekonomije zapošljava se u konzultantskoj kući Deloitte d.o.o. u kojoj kao računovođa u poreznom odjelu radi do 1. prosinca 2016. godine kada se zapošljava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica na Katedri za računovodstvo. Iste godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije. U srpnju 2018. godine odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrena joj je tema doktorskoga rada iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grane računovodstva pod naslovom Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prihvatilo je izvještaj o ocjeni doktorskoga rada i odredilo njegovu obranu u rujnu 2020. godine.

Prema postojećem nastavnom planu i programu aktivno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Računovodstvo I, Računovodstveni informacijski sustavi i Računovodstvo malih i srednjih poduzeća na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te iz kolegija Računovodstveno izvješćivanje na Preddiplomskom stručnom studiju. Dosad je, osim toga, sudjelovala u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Analiza financijskih izvještaja na Preddiplomskom sveučilišnom studiju.

U registru znanstvenih istraživača Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 358840. U koautorstvu i samostalno dosad je objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva s naglaskom na računovodstveno izvještavanje financijskih i nefinancijskih informacija. Također je sudjelovala na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu, a kontinuirano pohađa i radionice na temu primjene digitalnih alata u nastavnome procesu te na temu objave znanstvenih radova u međunarodnim časopisima. Od rujna do studenoga 2019. godine pohađala je i uspješno završila edukaciju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika – OSMISLI.

Kao suradnica je sudjelovala na tri znanstvenoistraživačka projekta financirana od strane Sveučilišta u Zagrebu (kratkoročne potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima za projekte u razdoblju od 2017. do 2019. godine): Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća (2018. i 2019.) te Unaprjeđenje modela sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje (2017.). Također je bila suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja - STRUNA. Trenutno je suradnica na projektu Central European Network for Sustainable and Innovative Economy - CENETSIE, financiranom od strane Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), koji uključuje osam partnera iz sedam europskih zemalja.

Studentima iz studentske udruge Financijski klub (Projektna skupina Financije i računovodstvo) održala je dvije radionice u studenom i prosincu 2018. godine na temu računovodstvenoga praćenja poslovanja poduzeća iz djelatnosti proizvodnje s naglaskom na faze obrade i izlaza podataka. Članica je Projektnoga tima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine u sklopu kojega kontinuirano pohađa seminare i radionice vezane uz prijavu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. U okviru rada u Projektnom timu sudjelovala je u uvođenju specijalizirane aplikacije za prijavu i vođenje projekata Baza projekata EFZG-a, a također uređuje i web stranicu Projekti EFZG-a. Od 2018. godine članica je Knjižničnoga odbora. Izabrana je za članicu Fakultetskog vijeća u užem sastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao jedna od predstavnika suradničkih zvanja odnosno asistenata za akademsku godinu 2020./2021 i 2021./2022. Služi se programskim paketima MS Office, Synesis, SAP, 4D Wand, EViews i Google Suit. Govori, čita i piše engleski jezik.

DJELA:

Žager, K., Dečman, N. & Rep, A. (2020) The Impact of Artificial Intelligence on the Accounting Process. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development". Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, str. 1430-1444.

Žager, K., Pavić, I. & Rep, A. (2020) The Impact of Brand Valuation on Company’s Financial Position. U: Šimurina, J., Nančinović Braje, I. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 78-90 doi:10.22598/odyssey/2020.2.

Rep, A. (2019) Accounting Treatment of Intangible Assets - Analysis of Computer Programming Companies. International Journal of E-Services & Mobile Applications, 11 (3), 61-77 doi:10.4018/IJESMA.2019070105.

Žager, K., Dečman, N. & Rep, A. (2019) Iskustva u primjeni računovodstvene Direktive 2013/34/EU za mikro poduzeća u zemljama članicama EU. Računovodstvo i financije, LXV (12), 71-75.

Meeh-Bunse, G., Rep, A. & Schomaker, S. (2019) Non-financial Reporting Implementation - A Croatian-German Contemplation. U: Šimurina, J., Nančinović Braje, I. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 41-57 doi:10.22598/odyssey.

Széles, Z., Dečman, N. & Rep, A. (2019) Opportunities and Challenges in the Practical Application of Fair Value Model in the Field of SMEs Financial Reporting. U: Dr. Resperger Richárd PhD & Dr. Czeglédy Tamás PhD (ur.) Modern economy, smart development. Sopron, University of Sopron Press, str. 475-489. (https://www.bib.irb.hr/1052637).

Rep, A., Žager, K. & Oliveira, C. (2019) The Role of Firm Characteristics in Voluntary Disclosure of IC Information and Its Importance for High-Tech Companies. Journal of Information and Organizational Sciences, 43 (2), 185-209 doi:10.31341/jios.43.2.4.

Dečman, N., Švigir, A. & Rep, A. (2019) Uloga nefinancijskih informacija u poslovnom odlučivanju u ovisnosti o karakteristikama poduzeća. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17 (1), 1-17 doi:10.22598/zefzg.2019.1.1.

Žager, K., Dečman, N. & Rep, A. (2019) Utjecaj regulatornog okvira znanstveno-nastavnoga djelovanja visokoškolskih djelatnika na kvalitetu računovodstvene profesije. U: Gadžić, M. & Živko, I. (ur.) ZBORNIK RADOVA (JOURNAL OF ECONOMY AND BUSINESS) POSEBNO IZDANJE. Mostar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, str. 167-191 doi:10.46458/27121097.2019.PI.175.

Dečman, N. & Rep, A. (2018) Do Croatian Companies Recognize Benefits of Integrated Reporting?. Zagreb international review of economics & business, 21 (Special Conference Issue), 31-42.

Tušek, B., Dečman, N. & Rep, A. (2018) Fair Value Measurement of Long-Term Tangible Assets: Existing Experience and Possible Challenges for Croatian Small Manufacturing Enterprises. U: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla, Španjolska, str. 1461-1474.

Mamić Sačer, I., Dečman, N. & Rep, A. (2018) Practical problems in understanding accounting terminology used in the preparation of general purpose financial statements – evidence from Croatia. U: Mašek Tonković, A. & Crnković, B. (ur.) 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - vision and growth. Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1077-1085.

Mamić Sačer, I., Pavić, I. & Rep, A. (2017) Disclosure Practice and Perspectives of Notes to Financial Statements in Croatian Tourism Companies. U: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Madrid, Spain, IBIMA Publishing, str. 3859-3871.

Pavić, I., Žager, K. & Rep, A. (2017) Significance of Notes to the Financial Statements in Business Decision Making. U: Tomé, E., Neumann, G. & Knežević, B. (ur.) Proceedings of TAKE 2017 ‐ Theory and Applications in the Knowledge Economy Conference. Lisbon, Portugal, Eduardo Tomé, str. 28-41.

Dečman, N. & Rep, A. (2015) Analiza sustava obrazovanja računovođa u Hrvatskoj i Europi. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13 (1), 1-18.

Žager, K., Dečman, N. & Rep, A. (2015) Visokoškolsko obrazovanje kao temelj računovodstvene profesije. Računovodstvo i financije, Godina LXI (6), 8-17.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358840 [23.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana Rep [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/ana-rep-mag-oec/30344 [23.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Rep [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Jv6Ugg6Fppgglhv1dQGbyyZVwcDNF7SH/edit [upisati datum pristupanja]