Tunjo Perić

Tunjo Perić

Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić (Dubravice Donje, BiH, 19. VIII. 1957. -), izvanredni profesor

Tunjo Perić je završio srednju ekonomsku školu u Brčkom 1977. godine te Ekonomski fakultet u Brčkom Univerziteta u Tuzli 1981. godine. Znanstveni stupanj magistra ekonomskih znanosti ostvario je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu 1985. godine, obranom magistarskog rada, pod naslovom „Analiza i primjena metodologije razlomljeno linearnog programiranja u sferi maksimizacije produktivnosti, optimizacije ekonomičnosti i maksimizacije rentabilnosti u proizvodnim organizacijama udruženog rada“, a znanstveni stupanj doktora ekonomskih znanosti 1988 godine, također na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu obranom doktorske disertacije, pod naslovnom „Optimizacija proizvodnje metodama višekriterijalnog programiranja“. Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku stekao je zvanje prvostupnika matematike i informatike 2012. godine, a znanje magistra matematike i informatike 2014. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Univerziteta u Tuzli bio je zaposlen od 1981. do početka 1990. godine, gdje je izabran u zvanje asistenta za predmet Matematika za ekonomiste 1981. godine, a u zvanje docenta za predmet Marketing izabran je 1988. godine. Od 02/1990 do 10/1991. godine bio je zaposlen na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovnik Sveučilišta u Splitu. Tu je biran za docenta za predmet Ekonometrija. Od 11/1992 do 4/2012 godine bio je zaposlen u privatnom sektoru radeći uglavnom na rukovodećim radnim mjestima. Od 2.svibnja 2012 zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje docenta na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu biran je u travnju 2012. godine, a u zvanje izvanrednoga profesora u veljači 2018. godine. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku izvodio je predavanja i vježbe iz kolegija Ekonometrija i Statistika. Tunjo Perić je u svojstvu vanjskoga suradnika izvodio predavanja iz kolegija Matematika za ekonomiste II na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1990/1991. akademske godine. Izvodio je predavanja u svojstvu vanjskoga suradnika i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od ožujka 2007 do rujna 2012. godine. Tu je 2007. godine biran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Teorija odlučivanja, a izvodio je predavanja iz kolegija: Poslovno odlučivanje I i II, Kvantitativne metode u odlučivanju i Multivarijaciona analiza. Također u svojstvu vanjskoga suradnika, od 2014 od 2016. godine, izvodio je predavanja iz kolegija Teorija igara na Odsjeku za matematiku PMF-a Univerziteta u Tuzli.

Tunjo Perić na preddiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Matematika, Operacijska istraživanja i Teorija igara, a na doktorskom studiju iz kolegija Teorija igara. Mentorirao je više od 50 završnih i diplomskih radova. Bio je i mentor jednom kandidatu pri pisanju magistarskog rada na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Izlagao je svoje radove na četrdesetak međunarodnih znanstvenih konferencija. Član je udruženja operacijskih istraživača RH te udruženja statističara RH. Recenzirao je preko stotinu radova u znanstvenim časopisima i zbornicima sa znanstvenih konferencija. Član je uređivačkoga odbora znanstvenih časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS) (od 2016. godine) i Asian Journal of Mathematics and Computer Research (od 2017. godine).

Surađivao je na znanstvenim projektima: Projekt MZOS RH, broj 1.12.01.03.07: „Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju“, kojeg je voditelj bio prof. dr. Luka Neralić (2012-2014) i Projekt Hrvatske zaklade za znanost, broj IP-2013-9402: „Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries“ (STRENGTHS), voditeljica, Ksenija Dumičić (2014-2017).

Područja znanstvenoga interesa Tunje Perića jesu višekriterijsko odlučivanje, teorija igara i primijenjena matematika.

DJELA:

Perić, T. (2008) Višekriterijsko programiranje – metode i primjene, Alka – script, Zagreb.

Perić, T. (2016) Matematika u ekonomskoj analizi, Alka – script, Zagreb.

Perić, T. (2020) Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Perić, T. (1985) Određivanje optimalnog proizvodnog programa po kriteriju maksimalne produktivnosti primjenom metodologije razlomljeno-linearnog programiranja, Produktivnost, Beograd, No. 4, 167-174.

Perić, T. (1985) Problemi određivanja optimalnog proizvodnog programa po kriteriju maksimalne produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u našim industrijskim OUR, Planiranje i analiza poslovanja, Beograd,No. 8, 29-39.

Perić, T. (1985) Problemi određivanja optimalnog proizvodnog programa u cilju maksimizacije rentabilnosti primjenom matematičke metodologije, Planiranje i analiza poslovanja, Beograd, No. 9, 1985, 14-30.

Perić, T. (1986) Određivanje optimalne strategije nabavke i isporuke kvarljive i polukvarljive robe (Na primjeru određivanja optimalne strategije nabavke i isporuke hljeba u prodavnicu), Planiranje i analiza poslovanja, Beograd, No. 4, 19-28.

Perić, T. (1988) Teorijski i praktični značaj optimizacije proizvodnje, Planiranje i analiza poslovanja, Beograd, No. 4, 72-78.

Perić, T. (1988) Izbor kriterija optimizacije za rješavanje nekih proizvodnih problema metodama višekriterijalnog programiranja, Planiranje i analiza poslovanja, No. 6, 73-79.

Perić, T., Petrović, T. (1988) Upravljanje poslovnim sistemima metodama višekriterijalnog programiranja, Kibernetika, Beograd, No. 3-4, 1988, str. 38-51.

Perić, T. (1988) Rješavanje problema određivanja optimalne krmne smjese metodom višekriterijalnog linearnog programiranja, Kibernetika, Beograd, No. 10, 29-36.

Perić, T., Petrović, T. (1988) Metodi višekriterijalnog linearnog programiranja sa a posteriori izraženom informacijom o preferencijama, Kibernetika, Beograd, No. 10, 22-28.

Perić, T., Petrović, T. (1988) Metodi višekriterijalnog nelinearnog programiranja, Kibernetika, Beograd, No. 11, 48-55.

Perić, T. Petrović, T. (1988) Metodi višekriterijalnog programiranja – izbor preferiranog rješenja iz skupa nedominiranih rješenja, Kibernetika, Beograd, No. 12, 15-26.

Perić, T., Sorad, G. (1988) Analiza primjenjivosti metoda višekriterijalnog linearnog programiranja u rješavanju proizvodnih problema, Zbornik radova XV. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS’88, Brioni, 89-93.

Perić, T., Petrović, T. (1989) Metodi višekriterijalnog linearnog programiranja za određivanje jednog ili više nedominiranih rješenja, Kibernetika, Beograd, No. 1, 70-82.

Perić, T. (1989) Simpleks metod i rješavanje modela hiperboličnog programiranja, Kibernetika, Beograd, No. 2, 33-46.

Perić, T., Petrović, T. (1989) Interaktivni metod višekriterijalnog linearnog programiranja (metodi sa datom jasno izraženom informacijom o preferencijama), Kibernetika, Beograd, No. 2, 54-67.

Perić, T. (1990) Optimizacija proizvodnog programa metodom višekriterijalnog nelinearnog programiranja, Zbornik radova Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik.

Perić, T. (2007) Određivanje optimalnog plana krojenja materijala metodama višekriterijalnog cjelobrojnog linearnog programiranja, Ekonomska revija, No. 10, 157-171, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Perić,T. (2007) Određivanje optimalnog plana proizvodnje metodama višekriterijalnog linearnog programiranja, Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, No. 9, 141-155, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Perić, T., Babić, Z. (2007) „A Decision System for Vendor Selection Problem“, In: L. Zadnik Stirn, S. Drobne (Eds.), Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research SOR '07, Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, Ljubljana, 191-196.

Perić, T., Babić Z. (2008) „Determining Optimal Plan of Fabric Cutting with the Multiple Criteria Programming Methods“, In: Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2008, Volume II, 19-21 March, 2008, Hong Kong, 1897-1901.

Perić, T., Babić, Z. (2008) „Determining Optimal Production Plan by Revised Surrogate Worth Trade-off Method“, In: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 30, July 2008, 941-950.

Perić, T., Babić, Z., Marasović, B. (2008) „Multiobjective Optimization in the Production Planning Problem“, 12th International Conference on Operations Research – KOI 2008, September 24–26, 2008. Pula, Croatia, 213-225.

Perić, T., Babić, Z. (2009) „Vendor selection by application of revised weighting method and fuzzy multicriteria linear programming“, Proceedings of the International Scientific Conference: Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress, Szeged, Hungary, November 19-21, 2009, 1317-1342. http://www.e-doc.hu/conferences/statconf2009.

T. Perić, T., Babić, Z. (2009) „Determining Optimal Production Program with Fuzzy Multiple Criteria Programming Method“, Proceedings of the International multiconference of engineers and computer scientists, Hong Kong, 2009, 1897-1901.

T. Perić, (2009) „Feed Blend Optimization by Fuzzy multicriteria Linear Programming method“, SOR'09 Proceedings, Nova Gorica, edited by: L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, S. Drobne and A. Lisec, 165-174.

Perić, T., Babić, Z. (2009) „Fabric Cutting as the Multiple Criteria Programming Problem“, IAENG Transactions on Engineering Technologies, Vol. 1, Editors: Sio-Iong Ao, Alan Hoi-Shou Chan, Hideki Katagiri, Oscar Castillo, Li Xu, American Institute of Physics, Melville, New York, 188-199.

Perić,T., Babić, Z. (2009) „Optimization of Industrial Production of Feed Blends as Multiple Criteria Programming Problem“, Chapter in the book: Recent Advances in Technologies, Edited by Maurizio A. Strangio, In-Tech, 147-167.

Perić, T., Babić, Z. (2010) Optimization of industrial production of feed blends by fuzzy multi-criteria programming methods, Chinese Business Review, Vol. 9 (10), 20-32.

Perić, T., Babić, Z. (2011) „Vendor Selection as the Multi-criteria problem“, Proceedings of the 6th International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches, Belgrade, 119-124.

Babić, Z., Perić, T. (2011) „Volume discounts in multiproduct supplier selection problem, Proceedings of the 11th International Symposium on Operations Research, SOR '11, Dolenjske Toplice, Slovenia, 199-204.

Babić, Z., Perić, T.(2011) Quantity Discounts in Supplier Selection Problem by Use of Fuzzy Multi-criteria Programming, Croatian Operational Research Review, Vol. 2, 49-59.

Babić, Z., Perić, T. (2011) Optimization of livestock feed blend by use of goal programming, International Journal of Production Economics 130, 218-223.

Perić, T., Babić, Z. (2012) Financial structure optimization by using a goal programming approach, Croatian Operational Research Review, Vol. 3, 150-162.

Babić, Z., Perić, T. (2013) „Volume Discounts in Multiproduct Supplier Selection Problem - Multi-Criteria Approach“, Proceedings of the 12th International Symposium on Operations Research, SOR '13, Dolenjske Toplice, Slovenia, 177-182.

Perić, T., Babić, Z., Veža, I. (2013) Vendor Selection and Supply Quantities Determination in a Bakery by AHP and Fuzzy Multi-Criteria Programming, International Journal for Computer Integrated Manufacturing, Vol. 26 (9), 816-829.

Perić, T., Babić, Z. (2014) „A new goal programming approach for multiobjective fractional linear programming“, Proceedings of the 25th DAAAM International Symposium on Inteligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014, Ed. B. Katalinić, Vienna, November 26-29, 2014, CDROM Version.

Perić, T., Babić, Z., Rešić, S. (2014) A goal programming procedure for solving fuzzy multiobjective fractional linear programming problems, Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 5, 401-414.

Babić, Z., Perić, T. (2014) Multiproduct Vendor Selection with Volume Discounts as the Fuzzy Multi-Objective Programming Problem, International Journal of Production Research , Vol. 52 (14). DOI: 10.1080/00207543.2014.882525.

Matejaš, J., Perić, T., (2014) A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem, Applied Mathematics and Computation, Vol. 243 (9) 746-754.

Perić, T., Petrović, T., Matanović, S. (2015) „A goal programming procedure for financial structure optimization problem solving“, Proceedings of the V international Symposium Engineering Management and Competitivness 2015 (EMC 2015), Zrenjanin, June 19-20, 2015, 322-327.

Međimurec, P., Perić, T. (2015) Koncept i primjena egoistove dileme, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, No. 2, 171-196.

Perić, T., Babić, Z. (2015) „A new Linearization Approach for solving Multiobjective Linear Fractional Programming Problems“, The 13th International Symposium on Operations Research in Slovenia, 23rd – 25th September 2015, Bled, Slovenia, Edited by L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, M. Kljajić Boštnar, S. Drobne, 265-270.

Perić, T., Matejaš, J. (2015) An Application of the MP Method for Solving the Problem of Distribution, Int J Eng Bus Manag, 7(5). Doi: 10.5772/60121.

Perić, T., Bratić, F. (2015) Production Plan and Technological Variants Optimization by Goal Programming Methods, International Journal of Social, Behavioral, Educational and Management Engineering, Vol. 9 (6), 2015, 1882-1888.

Perić, T., Fatović, M. (2015) Vendor Selection and Supply Quotas Determination by using Revised Weighting Method and Multi-Objective Programming Methods, International Journal of Social, Behavioral, Educational and Management Engineering, Vol. 9 (6), 1312-1329.

Resić, E., Manfagić, J., Perić, T. (2016) „The Relationship between Capital Structure Choice and Firm's Profitability: Evidence from Bosnia and Herzegovina“, Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise Research InNOVAtion Conference, Edited by: M. Baćović, M. Milković, M. Pejić Bach, S. Peković, 1849-7969, Vol. 1 (1), 179-185.

Resić, E., Mangafić, J., Perić, T. (2016) „Multivariate statistical methods as a tool of industry financial analysis: Evidence from Bosnia and Herzegovina construction industry“, Proceedings of the ISCCRO – Internatioal Statistical Conference in Croatia, Zagreb, 05-06 May 2016, Zagreb, Croatia, 138-143.

Resić, E., Mangafić, J., Perić, T. (2016) Statistical analysis of causality between capital structure and firm profitability: Evidence from Bosnia and Herzegovina, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, Vol. 1 (1), 1-11.

Perić, T. (2016) Vendor Selection and Supply Quotas Determination by Using a New Multi-Objective Programming Method Based on Cooperative Game Theory, Business Systems Research, Vol. 7 (1), 104-118.

Perić, T. (2016) „Analiza primjenjivosti različitih metodologija odabira dobavljača i određivanja kvota nabave od odabranih dobavljača“, The 3rd International conference – Faculty of Economics Brčko, November 10-12, 2016, „Partnership of government, business and higher education institutions in fostering economic development“, 48-59.

Bošnjak, K., Perić, T. (2017) „Teorija kooperativnih igara u analizi monetarne i fiskalne politike na primjeru Republike Hrvatske“, Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, XV međunarodno savjetovanje Saobraćajni, ekološki i ekonomski problemi i perspektive rješavanja u zemljama zapadnog balkana s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, 19.-20. svibnja 2017., No. 15, 205-216.

Buljan V., Perić, T. (2017) „Paradoks glasovanja u poslovnom upravljanju“, Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, XV međunarodno savjetovanje Saobraćajni, ekološki i ekonomski problemi i perspektive rješavanja u zemljama zapadnog balkana s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, 19.-20. svibnja 2017., No. 15, 510-520.

Babić, Z., Perić, T., Mandić, Ž. (2017) „Optimization of Production Plan in the Metal Industry by the use of De Novo Programming“, Proceedings of The 9th International Working Conference Total Quality Management Advanced and Intelligent Approaches, 5th – 7th June 2017, Belgrade, Serbia, 126-132.

Perić, T., Babić, Z. (2017) „The efficiency of Various Methodologies for Vendor Selection and Supply Quotas Determination“, Proceedings of the Twelfth International Conference: Innovaticve Responces for Growth and Competitivness“, 17 – 19 May 2017, Bol Island Brač, Croatia, Split, Ekonomski fakultet Split, 1-18.

Fatović, M., Perić, T. (2017) „Selection of Retal Chain for the Average Consumer by using AHP Method“, Proceedings of the conference TAKE 2017 – Theory and Applications in the Knowledge Economy 12 to 14 July 2017, Editors: Eduardo Tomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević, 197-209.

Babić, Z., Perić, T., Marasović, B. (2017) „Production Planning in the Bakery Via de Novo Programming Approach“, The 14th International Symposium on Operations Research in Slovenia, 27th – 29th September 2017, Bled, Slovenia, Edited by L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, M. Kljajić Boštnar, S. Drobne, 481-486.

Bošnjak, K., Perić, T. (2017) Game Theory in the Analysis of Monetary and Fiscal Policy on the Example of Republic of Croatia, HUMAN Research in Rehabilitation, 7(1), 77-82.

Perić, T., Babić, Z., Omerović, M. (2017) Analysis of the efficiency of the linearization techniques for solving multi-objective linear fractional programming problems by goal programming, Croatian Operational Research Review, 8(1), 249-264.

Perić, T., Mandić, Ž. (2017) Multi-criteria programming methods and production plan optimization problem solving in metal industry, HUMAN Research in Rehabilitation, 7(2), 59-66.

Perić, T., Babić, Z., Resić, E. (2017) Vendor Selection and Supply Quotas Determination by using The Analytic Hierarchy Process and a New Multi-Objective Programming Method, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(1), 89-103.

Slišković, M., Perić, T. (2017) Shapleyeva vrijednost kao mjera društvene korisnosti obrazovne razine i usmjerenja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 15 (2), 1-14

Perić, T., Babić, Z., Matejaš, J. (2018) Comparative analysis of application efficiency of two iterative multi objective linear programming methods (MP method and STEM method), Central European Journal of Operations Research, Vol. 26 (3), 565-583

Perić, T., Babić, Z. Rešić, S. (2019) „A Fuzzy Linear Programming Approach To Solve Bi- Level Multi-Objective Linear Programming Problems“, Advances in Operational Research in the Balcans, Nenad Mladenović, Angelo Sifaleras, Marija Kuzmanović (ur.). Cham, Switzerland: Springer, 125-135

Matejaš, J., Perić, T., Mlinarić, D. (2019) „On sustainable principles in multi objective programming problems“, Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR '19, Zadnik Stirn, L. ; Kljajić Boštnar, M: ; Drobne, S. ; Povh, J. (ur.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, 535-540

Perić, T. Babić, Z. Matanović, S. (2019) „Decision making in complex decentralized business systems by multi-level multi-objective linear programming methods“, Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR '19,L. Zadnik Stirn; M. Kljajić Boštnar; S. Drobne, J. Povh (ur.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, 541-546

Dejanović, P., Perić, T. (2019) Primjena fuzzy višekriterijskog linearnog programiranja u rješavanju problema optimizacije plana proizvodnje i tehnoloških varijanti, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,17 (2), 59-74.

Mlinarić, D., Perić, T., Matejaš, J. (2019) Multi-objective programming methodology for solving economic diplomacy resource allocation problem, Croatian operational research review, 10 (1), 165-174.

Perić, T., Babić, Z., Omerović, M. (2019) A fuzzy goal programming approach to solving decentralized bi-level multi-objective linear fractional programming problems, Croatian operational research review,10 (1), 65-74.

Pezer, M., Stanić, B., Perić, T. (2019) Dekompozicija Ginijevog koeficijenta nejednakosti pomoću Shapleyeve vrijednosti: primjer Hrvatske, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17 (2) 19-37 doi:10.22598/zefzg.2019.2.19.

Babić, Z., Šestanović, T., Perić, T. (2019) „A hybrid MCDM approach for evaluation of Croatian counties“, Lean transformation and digitalization of Serbian industry : proceeding, Slović, D., Stojanović, D. (ur.), Beograd: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 426-432.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/173831 [28.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Tunjo Perić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika-29783/clanovi-31392/izv-prof-dr-sc-tunjo-peric/31388 [28.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tunjo Perić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1xakiZwQpM50eyQntcxV_FN5IsGjPV8zi/edit [upisati datum pristupanja]