Nina Pološki Vokić

Nina Pološki Vokić

Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (Zagreb, 2. VII. 1973. – ), redovita profesorica u trajnom zvanju

Osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju te osnovnu glazbenu školu (glazbena škola Vatroslava Lisinskog; predmet klavir) završila je u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer „Marketing“ 1996. godine te smjer „Organizacija i management“ 1997. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je i magistrirala 2000. godine na poslijediplomskom studiju „Organizacija i management“ te doktorirala 2003. godine iz područja upravljanja ljudskim potencijalima (tema rada: „Kreiranje višekriterijskog modela za analizu doprinosa managementa ljudskih potencijala uspješnosti poduzeća“, mentor: prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarević-Šiber). Osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu znanstveno se usavršavala i u inozemstvu („International Management Teachers Academy – The Programme for Faculty Development“ u organizaciji CEEMAN & IEDC – Bled School of Management, Bled, Slovenija; „EDAMBA Doctoral Summer School Programme“ u organizaciji „European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration“, Château de Bonas, Francuska; „Research Methodology: Using Statistics for the Development of Reliable Scales“ u organizaciji „European Doctoral School on Knowledge and Management“, London, Velika Britanija; „Corporate Learning: Theories and Methods“ u organizaciji „European Doctoral School on Knowledge and Management“, Barcelona, Španjolska).

Od 1997. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao asistentica, od prosinca 2004. godine kao docentica, od travnja 2009. godine kao izvanredna profesorica, od rujna 2013. godine kao redovita profesorica te od siječnja 2019. godine kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija“ predaje kolegije „Menadžment“ (obavezni kolegij), „Menadžerske vještine“ (obavezni kolegij; nositeljica), „Menadžment ljudskih potencijala“ (obavezni kolegij; nositeljica) i „Strategijski menadžment ljudskih potencijala“ (izborni kolegij; nositeljica). Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Ekonomika poduzetništva“ predaje kolegij „Menadžerske vještine za poduzetnike (obavezni kolegij; nositeljica). Na diplomskom studiju na engleskom jeziku „Master Degree in Business in Management“ (MDIB) predaje kolegije „Management skills“ (obavezni kolegij; nositeljica), „Human resource management“ (obavezni kolegij; nositeljica) i „Strategic human resource management“ (izborni kolegij; nositeljica). Na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu predaje kolegije „Osnove organizacije i menadžmenta“ (SPDS Organizacija i menadžment; razlikovni kolegij; sunositeljica), „Upravljanje ljudskim potencijalima“ (SPDS Organizacija i menadžment i SPDS Poslovno upravljanje – MBA; obavezni kolegij, nositeljica) i „Razvoj menadžerskih vještina“ (SPDS Organizacija i menadžment; izborni kolegij; sunositeljica). Na doktorskom studiju „Ekonomija i poslovna ekonomija“ predaje i nositeljica je kolegija „Management ljudskih resursa“. Na interdisciplinarnom sveučilišnom poslijediplomskom studiju „Upravljanje ljudskim potencijalima“ suizvođač je razlikovnog kolegija „Osnove ekonomije i menadžmenta“ te predaje i nositeljica je kolegija „Mjerenje i analiza upravljanja ljudskim potencijalima“ (obavezan kolegij) i „Upravljanje različitostima“ (izborni kolegij). Nadalje, od 2003. godine nositelj je i predavač kolegija „Management ljudskih potencijala“ na poslijediplomskom studiju „MBA u građevinarstvu“ Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na međunarodnoj razini od srpnja 2016. godine nositelj je i predavač kolegija „International human resource management“ na ljetnoj školi „International Summer University“ u organizaciji na Ekonomskog sveučilišta u Beču (Wirtschaftsuniversität – Wien) u Austriji.

Osim navedenog, predavala je na nekolicini preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih programa te na dvije međunarodne ljetne škole izvan matične institucije. Na preddiplomskim studijima predavala je kolegije „Uvod u menadžment“ na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (travanj 2000. do lipanj 2003. godine), kolegij „Menadžment u socijalnom sektoru“ na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu (listopad 2006. do siječanj 2007. godine) te ak. god. 2009./2010. kolegij „Strateški menadžment ljudskih resursa“ na diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Splitu. Na poslijediplomskoj razini od 2005. do 2009. godine predavala je kolegije „Okolina managementa“ i „Management ljudskih potencijala“ na poslijediplomskom programu „Diploma Study in Management“ (DSM) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. do 2007. godine bila je nositelj i predavač kolegija „Menadžment u socijalnom radu“ na „Poslijediplomskom studiju iz teorije i metodologije socijalnog rada“ na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na međunarodnoj razini na Ekonomskom sveučilištu u Beču nositelj je i predavač kolegija „Cross-cultural and diversity issues in European human resource management“ u akademskim godinama 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014. te kolegija „Human resource management and diversity issues in CEE“ u akademskoj godini 2014./2015. odnosno kolegija „Human resource management and diversity issues, with a special focus on CEE“ u akademskoj godini 2015./2016. Također, od 2002. do 2010. godine je predavala kolegij „Human Resource Management“ na ljetnoj školi „Erste Bank Summer University – Danubia“ organiziranoj od strane Erste Bank i Ekonomskog sveučilišta u Beču te je 2006. godine predavala na ljetnoj školi „Alpe Adria“, također organiziranoj od strane Ekonomskog sveučilišta u Beču.

Koautorica je dva sveučilišna udžbenika, jednog sveučilišnog priručnika i jedne znanstvene knjige te suurednica jedne knjige, jednog zbornika radova te jednog leksikona. Autorica je više od 80 znanstvenih radova – poglavlja u knjigama i članaka iz područja organizacije i menadžmenta objavljenih u zemlji i inozemstvu. Također, bila je sudionica većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Austrija, Češka, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Izrael, Kuba, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, SAD, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Turska).

Sudjeluje odnosno sudjelovala je u radu tri međunarodna projekta: (1.) međunarodni znanstveno-istraživački projekt „Istraživanje konkurentnosti hrvatske radne snage“ pod vodstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Instituta za javne financije u Zagrebu od prosinca 2002. do veljače 2004. godine (sudionica na projektu), (2.) međunarodni znanstveno-istraživački projekt razvoja kompetencija u području menadžmenta ljudskih potencijala u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji pod nazivom „HR in progress: HR competencies in international comparison“ pod vodstvom Instituta za ljudske potencijale i organizaciju iz Beča, Austrija, od 2012. do 2013. godine (glavni hrvatski partner na projektu) te (3.) međunarodni znanstveno-istraživački projekt prakse međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala istraživačke mreže CRANET (The Cranfield Network on International Human Resource Management) pod vodstvom Cranfield School of Management od svibnja 2011. godine do danas (voditelj hrvatskog tima). Pristupnica je 2012. godine bila voditeljica projekta Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Holistička analiza uloge sindikata u suvremenome društvu“ (u sklopu kojeg je bila predsjednica organizacijskog odbora Okruglog stola „Uloga sindikata u suvremenome društvu“) te suradnica na dva projekta Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu – projekt „Razvoj modela mjerenja i upravljanja reputacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu“ i projekt „Primjena modela balanced-scorecarda (BSC-a) za mjerenje uspješnosti sveučilišta“. Također, pristupnica je bila suradnica na projektima Fonda za razvoj Sveučilišta „Skrivanje znanja u akademskoj zajednici“ (2014. do 2015. godine) i „Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ (2015. godina). Konačno, pristupnica je bila suradnica na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla“ (2015. do 2018. godina) te je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima“ (2018. do 2022. godine).

Dobitnica je „Godišnje nagrade društva mladim znanstvenicima i umjetnicima“ koju dodjeljuje „Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu“ (2004. godina) te dvije nagrade „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (za sveučilišni udžbenik „Temelji menadžmenta“ (koautori prof. dr. sc. Pere Sikavica i prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarević-Šiber; 2008. godina) i za skupni znanstveni članak do najviše tri autora s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije referirani u jednoj od bibliografskih baza podataka koje se vrednuju prilikom izbora u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija za rad „Changing HRM practices in Croatia: Demystifying the impact of the HRM philosophy, the global financial crisis and the EU membership“ (koautori doc. dr. sc. Maja Klindžić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus; 2018. godina).

Članica je uredništva međunarodnih časopisa Management Revue, Journal of Business Paradigms i Contemporary Economics. Također, bila je članica programskog odbora međunarodne konferencije „8th International Conference – An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship through Human Capital”, organizirane od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 2016. godine te organizacijskog odbora međunarodne konferencije „21st EUPRERA Annual Congress „Joy – Using strategic communication to improve the quality of life“, organizirane od strane Europskog udruženja za obrazovanje i istraživanje odnosa s javnošću (engl. European Public Relations Education and Research Association) 2019. godine.

Suvoditeljica je interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija „Upravljanje ljudskim potencijalima“ na Sveučilištu u Zagrebu od 2017. godine. Također, bila je i suvoditeljica odnosno voditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Organizacija i menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2010. do 2017. godine. Nadalje, pristupnica je bila voditeljica projekta „Serija članaka u nastajanju“ (Working Paper Series – WPS) Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od prosinca 2006. do travnja 2013. godine, obavljala je konzultantske poslove iz područja menadžmenta ljudskih potencijala za više hrvatskih organizacija, sudjelovala je u izvođenju programa razvoja za potrebe više hrvatskih organizacija te da je od 2004. godine član Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge pri Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta RH. Konačno, članica je međunarodnih organizacija European Academy of Management – EURAM i European group for organizational studies – EGOS.

DJELA:

Pološki Vokić, N., Obadić, A., Sinčić Ćorić, D. (2019.), Gender Equality in the Workplace – Macro and Micro Perspectives on the Status of Highly Educated Women, Palgrave Macmillan, Cham, print ISBN: 978-3-030-18860-3, online ISBN: 978-3-030-18861-0

Tkalac Verčič, Sinčić Ćorić, Pološki Vokić, N. (2010.), Priručnik za metodologiju istraživačkog rada – kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje, M.E.P. d.o.o., Zagreb, ISBN: 978-953-6807-47-5

Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N. (2008.), Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb, ISBN: 978-953-0-30352-2

Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N. (2008.), Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, ISBN: 978-953-0-30346-1

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2013.), Zbornik radova okrugloga stola Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, ISBN: 13 978-953-6025-69-5

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2012.), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, ISBN: 978-953-6025-63-3

Mikić, M., Orsag, S., Pološki Vokić, N., Švaljek, S. (urednici) (2011.), Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, Zagreb, ISBN: 978-953-268-013-3

Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N., Tkalac Verčić, A. (2020.), Does good internal communication enhance life satisfaction?, Journal of Communication Management, u tisku

Pološki Vokić, N., Aleksić, A. (2020.), Are Active Teaching Methods Suitable for All Generation Y Students? – Creativity as a Needed Ingredient and the Role of Learning Style, Education Sciences, 10(4): 1-14., doi: 10.3390/educsci10040087

Hernaus, T., Černe, M., Connelly, C., Pološki Vokić, N., Škerlavaj, M. (2019.), Evasive knowledge hiding in academia: when competitive individuals are asked to collaborate, Journal of Knowledge Management, 23(4): 597-618., doi: 10.1108/JKM-11-2017-0531

Pološki Vokić (2018.), Uloga i važnost ljudi za organizacijski uspjeh, u: Hernaus, T., Brčić, R. (urednici), Koraci uspješnog organiziranja, Školska knjiga, Zagreb, 203-220., ISBN: 978-953-0-30289-1

Pološki Vokić (2018.), Aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima, u: Hernaus, T., Brčić, R. (urednici), Koraci uspješnog organiziranja, Školska knjiga, Zagreb, 221-257., ISBN: 978-953-0-30289-1

Pološki Vokić (2018.), Organizacija funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, u: Hernaus, T., Brčić, R. (urednici), Koraci uspješnog organiziranja, Školska knjiga, Zagreb, 258-265., ISBN: 978-953-0-30289-1

Pološki Vokić, N., Aleksić, A. (2018.), Which are the most effective methods for teaching management at a graduate level? – FEB students’ perceptions of individual teaching methods and teaching method bundles effectiveness, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 16(1): 59-76., doi: 10.22598/zefzg.2018.1.59

Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Hernaus, T. (2018.), Changing HRM practices in Croatia: Demystifying the impact of the HRM philosophy, the global financial crisis and the EU membership, Journal of East European Management Studies, 23(2): 322-343., doi: 10.5771/0949-6181-2018-2-322

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2017.), Generational HRM Preferences – Motivating Xers and Yers, u: James, O. R. (ed.), Generation X, Y and the Baby Boomers, Nova Science Publishers, Inc., New York, NY, 1-26., ISBN: 978-1-53612-025-7; 978-1-53612-047-9 (eBook)

Pološki Vokić, N., Kohont, A., Slavić, A. (2017.), Is there Something as an Ex-Yugoslavian HRM Model? – Sticking to the Socialist Heritage or Converging With Neoliberal Practices, Naše Gospodarstvo/Our Economy, 63(4): 40-53., doi: 10.1515/ngoe-2017-0022

Tkalac Verčič, A., Pološki Vokić, N. (2017.), Engaging employees through internal communication, Public Relations Review, 43(5): 885-893., doi: 10.1016/j.pubrev.2017.04.005

Pološki Vokić, N., Sinčić Ćorić, D., Obadić, A. (2017.), To be or not to be a woman? – Highly educated women’s perceptions of gender equality in the workplace, Revija za socijalnu politiku, 24(3): 253-276., ISSN: 1330-2965

Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Načinović Braje, M. (2016.), Determinants of financial participation – Two decades of Croatian practice, u: Fietze, S., Matiaske, W. (eds.), Dimensions and Perspectives of Financial Participation in Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 245-280., ISBN: 978-3848718764

Pološki Vokić, N. (2016.), Looking at HRM through the lens of agency theory – Are suboptimal HRM practices a consequence of moral hazard?, Dynamic Relationships Management Journal, 5(2): 5-18., ISSN: 2232-5867

Pološki Vokić, N. (2016.), Fifteen years of strategic HRM philosophy in Croatian companies – Has HR department evolved into a strategic partner?, Strategic Management – International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 21(2): 37-44., ISSN: 1821-3448

Pološki, Vokić, N., Vidović, M. (2015.), Managing internal digital publics: What matters is digital age not digital nativity, Public Relations Review, 41(2): 232-241., ISSN: 0363-8111

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (2014.), The future of trade unions in Croatia – various stakeholders’ perspective, Transfer: European Review of Labour and Research, 20(4): 521-536., ISSN: 1024-2589

Hernaus, T., Pološki Vokić, N. (2014.), Work Design for Different Generational Cohorts: Determining Common and Idiosyncratic Job Characteristics, Journal of Organizational Change Management, 27(4): 615-641., ISBN: 978-1-78441-389-7

Pološki Vokić, N., Marić, I., Horvat, G. (2013.), Motivacija za volontiranje – jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?, Revija za socijalnu politiku, 20(3): 225-252., ISSN: 1330-2965

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2012.), Is HRM a Genuine Source of Sustainable Competitive Advantage? – Theoretical and Empirical Analysis, u: Beckford, A. M., Larsen, J. P. (eds.), Competitiveness – Psychology, Production Impact and Global Trends, Nova Science Publishers, Inc., New York, NY, 23-46., ISBN: 978-1-61324-415-9

Pološki Vokić, N., Idžojtić, V. (2012.), Individual antecedents of mobbing – the case of Croatia, Journal of Accounting and Management, 2(1): 89-112., ISSN: 1848-137X

Pološki Vokić, N. (2012.), Controlling of Human Resource Management Practices in Croatian Firms, Euroasian Business Review, 2(1): 93-117., ISSN: 1309-4297

Pološki Vokić, N., Naoulo Bego, H. (2012.), Upravljanje talentima u vrijeme krize – teorijska polazišta i stanje u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 63(3-4): 162-185., ISSN: 0424-7558

Pološki Vokić, N., Grgurić, L. (2011.), Upravljanje zaposlenicima starije životne dobi – model djelotvornog upravljanja u hrvatskim organizacijama, Revija za socijalnu politiku, 18(2): 149-174., ISSN: 1330-2965

Pološki Vokić, N. (2010.), Kontroling ljudskih potencijala i upravljanja ljudskim potencijalima, u: Osmanagić Bedenik, N. i suradnici, Kontroling između profita i održivog razvoja, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 399-426., ISBN: 978-953-6807-51-2

Pološki Vokić, N., Zaninović, M. (2010.), Analiza čimbenika fluktuacije hrvatskih zaposlenika i njihova usporedba s čimbenicima fluktuacije u najrazvijenijim zemljama svijeta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2): 23-38., ISSN: 1333-8900

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2010.), Humanistic knowledge management perspective: The case of Croatia, Us-China Education Review, 7(9): 77-85., ISSN: 1548-6613

Pološki Vokić, N., Sontor, S. (2010.), The relationship between individual characteristics and conflict handling styles – the case of Croatia, Problems and Perspectives in Management, 8(3): 56-67., ISSN: 1727-7051

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (2010.), Revitalizacija sindikata u suvremenom društvu, Ekonomski pregled, 61(3-4): 187-214., ISSN: 0424-7558

Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2009.), The Roles of Internal Communications, Human Resource Management and Marketing Concepts in Determining Holistic Internal Marketing Philosophy, Zagreb International Review of Economics & Business, 12(2): 87-105., ISSN: 1331-5609

Tkalac Verčič, A., Pološki Vokić, N., Sinčić Ćorić, D. (2009.), Razvoj mjernog instrumenta za procjenu zadovoljstva internom komunikacijom, Društvena istraživanja, 18(1-2): 175-202., ISSN: 1330-0288

Pološki Vokić, N. (2009.), Ugrožava li menadžment ljudskih potencijala položaj sindikata? – Odnos sindikata i menadžmenta ljudskih potencijala u zadovoljavaju potreba zaposlenika, u: Franičević, V., Puljiz, V., Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Centar za demokraciju i pravo «Miko Tripalo» i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 226-258., ISBN: 978-953-270-037-4

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2008.), HRM as a Significant Factor for Achieving Competitiveness through People: The Croatian Case, International Advances in Economic Research, 14(3): 303-315., ISSN: 1083-0898

Pološki Vokić, N. (2008.), The role of training and development in hotel industry success – The case of Croatia, Acta Turistica, 20(1): 9-38., ISSN: 0353-4316

Pološki Vokić, N., Bogdanić, A. (2008.), Individual Differences and Occupational Stress Perceived: A Croatian Survey, Zagreb International Review of Economics & Business, 11(1): 61-79., ISSN: 1331-5609

Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Đaković, M. (2008.), Work Motivation of Highly-Educated Croatian Employees – What Should Managers and HR Experts Know?, South East European Journal of Economics and Business, 3(1): 89-96., ISSN: 1840-118X

Pološki Vokić, N., Mrđenović, R. (2008.), Razlike u upravljanju vremenom hrvatskih menadžera s obzirom na spol i hijerarhijsku razinu, Ekonomska istraživanja, 21(1): 35-47., ISSN: 1331-677X

Pološki Vokić, N., Grizelj, H. (2007.), Obrazovanje i razvoj zaposlenika u hrvatskim organizacijama, Ekonomski pregled, 58(12): 851-880., ISSN: 0424-7558

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2007.), Komparativno istraživanje razvoja MLJP-a u Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5: 403-417., ISSN: 1333-8900

Pološki Vokić, N., Marić, I., Hernaus, T. (2007.), Globalna orijentacija i globalne kompetencije vrhovnih menadžera u Hrvatskoj, Društvena istraživanja, 16(3): 533-555., ISSN: 1330-0288

Pološki Vokić, N., Palić, M., Načinović, I. (2007.), Povezanost karakteristika studenata i njihovog zadovoljstva studiranjem te percepcijama konkurentnosti na primjeru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Napredak, 148(2): 240-257., ISSN: 1330-0059

Pološki Vokić, N., Hernaus, T. (2005.), Interpersonal Relations at Work Perceived by Croatian and Worldwide Employees and by Different Age, Gender, Education, Hierarchical and Company Size Groups – Empirical Evidence, Management, 10(1): 23-50., ISSN: 1331-0194

Pološki Vokić, N., Frajlić, D. (2004.), Pokazatelji konkurentnosti hrvatske radne snage: rezultati empirijskog istraživanja, u: Bejaković, P., Lowther, J. (ur.), Konkurentnost hrvatske radne snage, Institut za javne financije, Zagreb, 59-74., ISBN: 953-6047-50-0

Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2004.), Development of the Croatian HR Benchmarks List and its Comparison with the World-Approved Ones, Zagreb International Review of Economics & Business, 7(2): 55-74., ISSN: 1331-5609

Pološki Vokić, N. (2004.), Menadžment ljudskih potencijala u velikim hrvatskim poduzećima, Ekonomski pregled, 55(5-6): 455-478., ISSN: 0424-7558

Pološki, N. (2003.), „Ženski stil“ vođenja – empirijsko istraživanje primarnih nositelja u hrvatskim organizacijama, Ekonomski pregled, 54(1-2): 38-54., ISSN: 0424-7558

Pološki, N. (2001.), Basic Requirements for the Successful Implementation of the 'Feminine Leadership' Style in Croatian Enterprises, Management, 6(1-2): 119-131., ISSN: 1331-0194

Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1999.), Virtualno učenje – učinkovit način ostvarivanja konkurentskih prednosti, Informatologija, Sep. Spec. 8., 81-85., ISSN: 1330-0067

Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1998.), Utjecaj tehnologije na upravljanje ljudskim potencijalima, Informatologija, 31(1-2): 37-41., ISSN: 1330-0067

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/226003 [22.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Nina Pološki Vokić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-nina-poloski-vokic-30641/30641 [22.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nina Pološki Vokić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/13o3Xjex_XAwdFWpK9VKhzLoYyTlNRjek/edit [upisati datum pristupanja]