Mirjana Pejić Bach

Mirjana Pejić Bach

Mirjana Pejić Bach (Zagreb, 09. II. 1971. – ), redovita profesorica u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach rođena je u Zagrebu, gdje je završila i osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 09/1993 godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru Financije, bankarstvo i osiguranje. Titulu magistra ekonomije stekla je 01/1996. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, PDS „Poslovno upravljanje“ obranom teme 'Primjena Bayesove metode u odlučivanju o proširenju energetskih kapaciteta Republike Hrvatske' za koji je dobila nagradu za kvalitetan diplomski rad.. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach završava još jedan magisterij, godinu kasnije, gdje u 01/1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na PDS „Organizacija i management“ uspješno brani temu 'Odabrane metode odlučivanja o investiranju u obveznice'. Nakon toga upisuje doktorat znanosti na istom fakultetu, te dana 24.01.1993. uspješno brani doktorski rad na temu 'Modeliranje upravljanja sredstvima u poslovanju metodom sistemske dinamike' .

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach dodatno se usavršavala u prestižnim svjetskim institucijama poput Sloan School of Management, MIT, USA gdje 1999. godine završava Guided Study Program in System Dynamics. 2006. godine pohađa Predictive Modeling Course (2006), By C. Olivia Parr-Rud, Author, Data Mining Cookbook gdje se usavršava u podruju rudarenju podataka. 2016. godine završava Statistical Learning. MOOC course na Stanford Universtityu.

Od 1994. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao Mlađa asistentica na Katedri za statistiku. Tri godine kasnije postaje Znanstvena asistentica na Katedri za informatiku gdje ostaje do danas. 2003. godine izabrana je znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 2006. izabrana je na radno mjesto izvanredne profesorice, a 2010. redovite profesorice. Od 09.06. 2015. prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach je redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Područja istraživanja kojima se prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach primarno bavi su strateška primjena informacijske tehnologije u poslovanju, rudarenje podataka i simulacijsko modeliranje. Ekspert je za Horizon 2020 programe u Research Executive Agency, Bruxelles.

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach aktivno sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminara i vježbi) iz više kolegija koji se izvode na integriranim, preddiplomskim, diplomskim, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na integriranom, preddiplosmkom i diplomskom studiju nositeljica je i izvođač kojegija 'Informatika','Otkrivanje znanja u bazama podataka', 'Modeliranje sistemskom dinamikom', 'Managerske simulacijske igre', 'Ekspertni sustavi”, ‘Statistika', 'Metode odlučivanja', 'Kvantitativne metode za poslovno upravljanje', 'Poslovna prognostika'. Na poslijediplomskom studiju predaje na: PDS Informatički management, kolegij 'Poslovna inteligencija' (2006-danas), PDS Operacijska istraživanja, kolegij 'Simulacijsko modeliranje' (2006-danas), PDS Kontroling, kolegij 'Informacijska tehnologija u kontrolingu' (2010-danas), PDS Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje, kolegiji 'Otkrivanje znanja u statističkim bazama podataka, i 'Upravljanje podacima u statističkim primjenama' (2007-danas), Studij poslovnog upravljanja (MBA), Organizacija i management, kolegiji 'Simulacije za poslovno odlučivanje', 'Statistika' (1999). Prof. dr.sc. Mirjana Pejić Bach mentorica je pri izradi većeg broja diplomskih, magistarskih i specijalističkih poslijediplomskih radova te više doktorskih disertacija.

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach održava više pozvanih predavanja među kojima su najistaknutija: Pozvano predavanje s temom: "Influence of Different Information Sources to Innovation Performance: Evidence from France, Netherlands and Croatia" na konferenciji 2nd European Data Access Forum, Luxembourg, 24-25.03.2015, te pozvani rad s temom: 'Profiling intelligent systems applications in fraud detection and prevention: survey of research articles' na konferenciji International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (2010), London.

Prof dr. sc. Mirjana Pejić Bach voditeljica je i suradnica brojnih projekata na kojima surađuje s hrvatskim i međunarodnim organizacijama, posebice kroz FP7 i bilateralni istraživački okvir.

Voditeljica je 9 znanstvenih projekata: Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt „Management Simulation Games - Trends and perspectives (MENSIMUL)“ (2020.-2021.), DINOCCA projekt financirani unutar FP7-a projekta 'Data without boundaries' (2007-2013), Contract no. 262608., INNOHUM projekt financiranog unutar FP7-a projekta 'INGRID' (2013-2017), Contract no. 312691., znanstvenoistraživački projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Inteligentni alati u kontrolingu, financijama i računovodstvu (2006-2014), Hrvatsko-crnogorski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije Ministsarstva znansosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Intelligent Systems & Innovations in Tourism (ISIT) (2001-2014), projekt Sveučilišta u Zagrebu: Simulacijsko modeliranje istraživačkog kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu (2012-2013). Bila je voditeljica projekta Potpora istraživanja Sveučilišta u Zagrebu: Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija (2015-2017), projekta Potpora istraživanja Sveučilišta u Zagrebu: Uloga otkrivanja znanja iz baza podataka u ostvarenju konkurentnosti organizacija (2013-2014) te glavna istraživačica znanstvenoistraživačkog poticajnog projekta za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: Modeliranje sustava prognoziranja prodaje (1997-1999).

Osim znanstveno istraživačkih projekata, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach bila je i voditeljica drugih projekata: projekt Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Informatički aspekti primjene upravljanja znanjem i poslovnim procesima u bankarstvu (2004-2005) te projekt Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Povezanost poslovnog uspjeha polaznika s ulaganjem u znanje kroz poslijediplomski studij s naglaskom na managerske i informatičke sadržaje (2005-2006).

Nadalje, sudjelovala je i na brojnim ostalim projektima poput: Ekspert group on evaluation methodologies for the interim and ex-post evaluations of Horizon 2020 (E03426). Co-chair for the Relevance of Horizon 2020. (2016-danas). Koordinatorica za Hrvatsku za FP7-ICTSME projekt 'Methodology and supporting toolset advancing embedded systems quality' (2010-2014), Contract no. 286583. Suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Process and Business Intelligence for Business Performance (2015-2019). Suradnica znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem (2006 do 2014). Suradnica znanstvenoistraživačkog projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: Metode i modeli potpore odlučivanju (2002 do 2006). Suradnica znanstvenoistraživačkog projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: Modeliranje i simulacija u poslovnoj ekonomiji (1997-1999)

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach recenzentica je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Ekspert je za vrednovanje Horizon instrumenata (2014-danas) u kojem je vrednovala više od 100 projekata. Nadalje, Ekspert je i za recenziju Horizon instrumenata (2015-danas); recenzirala 3 projekta. Recenzentica je za vrednovanje znanstvenih projekata Ministarstva znanosti Repulike Grčke (2010-2011) i znanstvenih projekata i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2006); recenzirala 12 projekata. Recenzentica je knjiga: Cases on Enterprise Information Systems and Implementation Stages: Learning from the Gulf Region, Information System Applications in the Arab Education Sector, Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organisational Applications, Strategy, Adoption and Competitive Advantage of Mobile Services in the Global Economy; IGI Publishing; Klepac, G. Sustavi potpore odlučivanju, Algebra, Zagreb. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach recenzentica je članaka u međunarodnim časopisima: Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS, Journal of Electronic Commerce in Organizations, International Journal of Informing Discipline, International Journal of E-Services and Mobile Applications, Information Systems Frontiers, Baltic Journal of Management, Problems in Post-Communism te recenzentica članaka na međunarodnim znanstvenim konferencijama i u domaćim znanstvenim časopisma.

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach urednica je brojnih časopisa, knjiga te Web mjesta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Business Systems Research (2010-danas); referiran u INSPEC. Associate je editor časopisa Journal of Theorethical and Applied Economic Research (JTAER) (2012-danas); referiran u Current Contents Collection. Članica je Uredništva Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2006-danas). Editorial Advisory Board Member of the forthcoming book: "Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets", IGI publising. Member of Editorial Review Board of "Informing Science" International Journal of Informing Discipline (2006-danas). Associate editor je časopisa Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS (2007-danas); referiran u EconLit i INSPEC. Member of the Editorial Review Board of the International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA); referiran u Scopus. Urednica je i brojnih konferencija poput 2nd “SmartBlueCity” Euro-Mediterranean Conference 28-29 September 2017, Heraklion-Crete, ProjMAN – International Conference on Project MANagement, Barcelona, Spain, 2017, The 4th International Conference on Software Engineering & Computer Systems 2015, Malasyia, 19 Aug - 21 Aug 2015 i First International Conference on Computing in Mechanical Engineering (ICCME’15), August 10-13, 2015, Kochi, India.

Prof. dr. sc. primila je brojne nagrade i priznanja za svoj znanstveno-istraživački rad. Neke najutjecajnije su: Nagrada 'Mijo Mirković' za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos: Exploring Information and Communications Technology Adoption in Enterprises and its Impact on Innovation Performance of European Countries, Ekonomický časopis Vol. 4; pp. 335-362 (2014). Emerald Literati Network, 2013 Highly Commended Paper Award za članak: T., Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V. (2013). "Influence of strategic approach to BPM on financial and non-financial performance", Baltic Journal of Management, Vol. 7, No. 2, pp.376 - 396.. Nagrada 'Mijo Mirković' za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos: 'Surviving in an Environment of Financial Indiscipline', System Dynamics Review, Volume 19, Issue 1, 47-74. (2003).

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach članica je brojnih stručnih projekata te se nalazi u više odbora. Najistaknutiji su: Članstvo Savjeta Portala znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (2014-2016). Članstvo Odbora za specijalističke poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2014-2016; 2016-2018; 2018-2020), Članstvo Odbora za predbolonjske poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2010-2012). Predsjedništvo Odbora za specijalističke poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2008-2010). Suradništvo u Radnom timu za izradu konceptualnog dizajna informacijskog sustava Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2008). Izrada Pravilnika o Web mjestu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2006) i projekt reorganizacije Web mjesta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2006). Suradništvo na projektu University of Pittsburgh, USA: Survey of Student Attitudes about Gender, Work, and Family (1998). Suradništvo na informatičkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: Razvoj Web portala Informacijski centar poslovne ekonomije (1997-1998)

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach članica je brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih društava od čega ističe: System Dynamics Society, čija je članica od 2000, Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, članica od 2000. godine, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, članica od 2010. godine te Hrvatski informatički zbor, članica od 2017. godine, članica Upravnog odbora. Profesorica aktivno sudjeluje u radu Research Executive Agency iz područja Disruptive Innovation, kao evaluator, recenzent i Podpredsjednica Expert group on evaluation methodologies for the interim and ex-post evaluations of Horizon 2020 (E03426).

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach je jedna od vodećih znanstvenika u Republici Hrvatskoj prema broju znanstvenih radova iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Pozamašnom znanstvenom doprinosu svjedoči i podatak da je prof. dr sc. Mirjana Pejić Bach treća prema broju radova referiranih u Current Contents znanstvenoj bazi iz područja Informacijske i komunikacijske znanosti, a prema evidenciji Hrvatske znanstvene bibliografije (2017). Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća (067-1521781-2485)“ kojem je Mirjana Pejić Bach bila voditeljica je prvi prema broju radova referiranih u Current Contents znanstvenoj bazi iz područja Informacijske i komunikacijske znanosti, a prema evidenciji Hrvatske znanstvene bibliografije (2017).

Među brojnim i bogatim opusom objavljenih članaka, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach autor je i istaknutog članka u Emerald Engineering eJournals collection: Vasja Roblek, Mirjana Pejic Bach, Maja Meško, Andrej Bertoncelj, “The impact of social media to value added in knowledge-based industries”, 2013, Kybernetes, Vol. 42, No. 4.

U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 213892. Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim i talijanskim jezikom . Udana je i majka je dvoje djece.

DJELA:

Pejić Bach, M., Pulido, C. M., Suša Vugec, D., Ionescu, V., Redondo-Sama, G., & Ruiz-Eugenio, L. (2020). Fostering Social Project Impact with Twitter: Current Usage and Perspectives. Sustainability, 12(15), 6290.

Kašćelan, L., Pejić Bach, M., Rondović, B., & Đuričković, T. (2020). The interaction between social media, knowledge management and service quality: A decision tree analysis. PloS one, 15(8), e0236735.

Bach, M. P., Vlahović, N., & Pivar, J. (2020). Fraud Prevention in the Leasing Industry Using the Kohonen Self-Organising Maps. Organizacija, 53(2), 128-145.

Pejić Bach, M., Starešinić, B., Omazić, M. A., Aleksić, A., & Seljan, S. (2020). m-Banking Quality and Bank Reputation. Sustainability, 12(10), 4315.

Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., Ćurlin, T., & Zoroja, J. (2020). Data mining approach to internal fraud in a project-based organization. SciKA-Association for Promotion and Dissemination of Scientific Knowledge, 8(2), 81-101.

Vugec, D. S., Vukšić, V. B., Bach, M. P., Jaklič, J., & Štemberger, M. I. (2020). Business intelligence and organizational performance. Business Process Management Journal.

Moric, I., Pekovic, S., Perović, Đ., Roblek, V., & Bach, M. P. (2020). Temporary workers and firm performance. Kybernetes.

Pejić Bach, M., Bertoncel, T., Meško, M., Suša Vugec, D., & Ivančić, L. (2020). Big Data Usage in European Countries: Cluster Analysis Approach. Data, 5(1), 25.

Jerman, A., Bertoncelj, A., Dominici, G., Bach, M. P., & Trnavčević, A. (2020). Conceptual Key Competency Model for Smart Factories in Production Processes. Organizacija, 53(1), 68-79.

Roblek, Vasja; Pejić Bach, Mirjana; Meško, Maja; Bertoncel, Tine Best Practices of the Social Innovations in the Framework of the E-Government Evolution // Amfiteatru Economic, 22 (2020), 53; 275-302

Jerman, Andrej; Pejić Bach, Mirjana; Aleksić, Ana;Transformation towards smart factory system: Examining new job profiles and competencies // Systems research and behavioral science, 37 (2020), 2; 388-402.

Seljan, S., Baretić, M., Seljan, M., & Pejić Bach, M. (2020). Information assessment of hospital websites in Croatia: How to develop accountability standards?. The International Journal of Health Planning and Management.

Barišić, Anton Florijan; Poór, József; Pejić Bach, Mirjana.The Intensity of Human Resources Information Systems usage and Organizational Performance. // Interdisciplinary description of complex systems, 17 (2019), 3-B; 586-597 doi:10.7906/indecs.17.3.15

Pejić Bach, Mirjana; Krstić, Živko; Seljan, Sanja; Turulja, Lejla. Text Mining for Big Data Analysis in Financial Sector: A Literature Review. // Sustainability, 11 (2019), 5; 1-27 doi:10.3390/su11051277

Marušić, Zrinka; Aleksić, Ana; Pejić Bach, Mirjana; Omazić, Mislav Ante; Zoroja, Jovana . Determinants of Innovation in Hotel and Travel Agency Service Industry: Impact of Information and Communication Technologies and Enterprise Readiness. // Interdisciplinary description of complex systems, 17 (2019), 1-B; 209-225 doi:10.7906/indecs.17.1.19

Varajão, João “Eduardo”; Pejić Bach, Mirjana. Key Competences of Information Systems Project Managers. // International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM), 19 (2019), 3; 73-90 doi:10.4018/IJITPM.2019070105

Ćurlin, Tamara; Pejić Bach, Mirjana; Miloloža, Ivan . Use of Twitter by National Tourism Organizations of European Countries. // Interdisciplinary description of complex systems, 17 (2019), 1-B; 226-241 doi:10.7906/indecs.17.1.20

Pejić Bach, Mirjana; Tustanovski, Emil; Ip, Andrew W.H.; Yung, Kai-Leung; Roblek, Vasja . System dynamics models for the simulation of sustainable urban development. // Kybernetes, 49 (2019), 2; 460-504 doi:10.1108/K-04-2018-0210

Pejić Bach, Mirjana; Bosilj Vukšić, Vesna; Suša Vugec, Dalia; Stjepić, Ana-Marija . BPM and BI in SMEs: The role of BPM/BI alignment in organizational performance. // International journal of engineering business management, 11 (2019), 1-16 doi:10.1177/1847979019874182

Osmanagić Bedenik, Nidžara; Pejić Bach, Mirjana. The Evolution of Controlling in Companies in Croatia – a Longitudinal Study. // International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 10 (2019), 1; 81-91

Pejić Bach, Mirjana; Seljan, Sanja; Jaković, Božidar; Buljan, Ante; Zoroja, Jovana. Hospital Websites: From the Information Repository to Interactive Channel. // Procedia Computer Science, 164 (2019), 64-71 doi:10.1016/j.procs.2019.12.155

Perovic, Đurđica; Moric, Ilija; Pekovic, Sanja; Stanovcic, Tatjana; Roblek, Vasja; Pejic Bach, Mirjana. The antecedents of tourist repeat visit intention: systemic approach. // Kybernetes, 47 (2018), 9; 1857-1871 doi:10.1108/K-12-2017-0480

Roblek, Vasja; Pejić Bach, Mirjana; Meško, Maja; Bertoncelj, Andrej . To click or to buy over the counter drugs: exploring the behaviour of Slovenian customers. // International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 9 (2018), 2; 145-166 doi:10.1504/IJEMR.2018.10010275

Pejić Bach, Mirjana; Dumičić, Ksenija; Jaković, Božidar; Nikolić, Helena; Žmuk, Berislav

Exploring impact of economic cost of violence on internationalization: Cluster analysis approach. // International journal of engineering business management, 10 (2018), 1; 1-15 doi:10.1177/1847979018771244

Pavić Kramarić, Tomislava; Aleksić, Ana;Pejić- Bach, Mirjana. Measuring the impact of board characteristics on the performance of Croatian insurance companies. // International journal of engineering business management, 10 (2018), 1; 1-13 doi:10.1177/1847979018765864

Pejić Bach, Mirjana; Dumičić, Ksenija; Žmuk, Berislav; Ćurlin, Tamara; Zoroja, Jovana

Internal fraud in a project-based organization: CHAID decision tree analysis. // Procedia Computer Science, 138 (2018), 680-687 doi:10.1016/j.procs.2018.10.090 Jerman, Andrej; Pejić Bach, Mirjana; Meško, Maja; Bertoncel, Tine

Bibliometric analysis of the emerging phenomenon of smart factories. // Journal of Universal Excellence, 7 (2018), 3; 234-243

Jerman, Andrej; Pejić Bach, Mirjana; Bertoncelj, Andrej . A Bibliometric and Topic Analysis on Future Competences at Smart Factories. // Machines, 6 (2018), 3; 41, 13 doi:10.3390/machines6030041

Pejić Bach, Mirjana; Jaklič, Jurij; Suša Vugec, Dalia. Understanding impact of business intelligence to organizational performance using cluster analysis: does culture matter?. // International Journal of Information Systems and Project Management, 6 (2018), 3; 63-86 doi:10.12821/ijispm060304

Pavić Kramarić, Tomislava; Pejić Bach, Mirjana; Dumičić, Ksenija; Žmuk, Berislav; Mihelja Žaja, Maja. Exploratory study of insurance companies in selected post-transition countries: Non- hierarchical cluster analysis. // Central European journal of operations research (CEJOR), 26 (2018), 3; 783-807 doi:10.1007/s10100-017-0514-7

Bertoncel, Tine; Eranda, Ivan; Pejić Bach, Mirjana; Meško, Maja. A Managerial Early Warning System at a Smart Factory: An Intuitive Decision‐making Perspective. // Systems research and behavioral science, 35 (2018), 4; 406-416 doi:10.1002/sres.2542

Pejić Bach, Mirjana; Miloloža, Ivan; Abramović, Karmen Scientific productivity of Croatian economics and business educational institutions: relation of size and productivity. // Ekonomski vjesnik, 31 (2018), 2; 245-260

Pejić Bach, Mirjana; Pivar, Jasmina; Dumičić, Ksenija. Data anonymization patent landscape. // CROATIAN OPERATIONAL RESEARCH REVIEW, 8 (2017), 1; 265-281 doi:10.17535/crorr.2017.0017

Pejić Bach, Mirjana; Zoroja, Jovana; Loupis, Michalis. RFID usage in European enterprises and its relation to competitiveness: Cluster analysis approach. // International journal of engineering business management, 8 (2017), 1, 11 doi:10.1177/1847979016685093

Brezavšček, Alenka; Pejić Bach, Mirjana; Baggia, Alenka Markov.analysis of students’ performance and academic progress in higher education. // Organizacija, 50 (2017), 2; 83-95 doi:10.1515/orga-2017-0006

Pejić Bach, Mirjana; Zoroja, Jovana; Čeljo, Amer. An extension of the technology acceptance model for business intelligence systems: project management maturity perspective. // International Journal of Information Systems and Project Management, 5 (2017), 2; 5-21 doi:10.12821/ijispm050201

Suša Vugec, Dalia; Spremić, Mario; Pejić Bach, Mirjana. IT Governance Adoption in Banking and Insurance Sector: Longitudinal Case Study of COBIT Use. // International Journal for Quality Research, 11 (3) (2017), 691-716 doi:10.18421/IJQR11.03-13

Bosilj Vukšić, Vesna; Pejić Bach, Mirjana; Tomičić- Pupek, Katarina. Utilization of Discrete Event Simulation in Business Processes Management Projects: a Literature Review. // Journal of information and organizational sciences, 41 (2017), 2; 137-159. (https://www.bib.irb.hr/916495)

Pejić Bach, Mirjana; Bosilj Vukšić, Vesna; Suša Vugec, Dalia. Individual’s Resistance Regarding BPM Initiative: Case Study of the Insurance Company. // Naše gospodarstvo, 63 (2017), 4; 29-39 doi:10.1515/ngoe-2017-0021

Pejić Bach, M.; Aleksić, A; Merkač Skok, M.. Examining determinants of entrepreneurial intentions in Slovenia: applying the theory of planned behaviour and an innovative cognitive style. // Ekonomska istraživanja, 31 (2017), 1; 1453-1471 doi:10.1080/1331677X.2018.1478321

Zoroja, Jovana; Omejec, Dubravka; Pejić Bach, Mirjana. Integrated model of traceability: tracking information for food safety. // Poslovna izvrsnost : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, 11 (2017), 1; 139-153 doi:10.22598/pi-be/2017.11.1.139

Pejić Bach, M., Ante Omazić, M., & Zoroja, J. (2015). Transparency as a precondition of systemic behavior: The case of European retailing banks regarding social responsibility communication. Systems Research and Behavioral Science, 32(2), 256-264.

Pejić Bach, M. (2014). Exploring information and communications technology adoption in enterprises and its impact on innovation performance of European countries. Ekonomický časopis (Journal of Economics), 4(62), 335-362.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., & Merkac-Skok, M. (2014). Social responsibility in tourism: system archetypes approach. Kybernetes, 43(3/4), 587-600.

Roblek, V., Pejić Bach, M., Meško, M., & Bertoncelj, A. (2013). The impact of social media to value added in knowledge-based industries. Kybernetes, 42(4), 554-568.

Vukšić, V. B., Pejić Bach, M., & Popovič, A. (2013). Supporting performance management with business process management and business intelligence: A case analysis of integration and orchestration. International journal of information management, 33(4), 613-619.

Knezevic, B., Renko, S., & Pejić Bach, M. (2011). Web as a customer communication channel in the confectionery industry in South Eastern European countries. British food journal, 113(1), 17-36.

Pejić Bach, M. (2003). Surviving in an environment of financial indiscipline: a case study from a transition country. System Dynamics Review, 19(1), 47-74.

Pejić Bach, Mirjana; Ćosić, Dijana. (2008). Data mining usage in health care management: literature survey and decision tree application. Medicinski glasnik. Vol. 5, No. 1, 57-64.

Hernaus, T., Pejić Bach, M., & Bosilj Vukšić, V. (2012). Influence of strategic approach to BPM on financial and non-financial performance. Baltic Journal of Management, 7(4), 376-396.

Bach, M. P., Čeljo, A., & Zoroja, J. (2016). Technology Acceptance Model for Business Intelligence Systems: Preliminary Research. Procedia Computer Science, 100, 995-1001.

Bach, M. P., Lojpur, A., Peković, S., & Stanovčić, T. (2015). The Influence Of Different Information Sources On Innovation Performance: Evidence From France, The Netherlands And Croatia. South East European Journal of Economics and Business, 10(2), 89-101.

Pekovic, S., Lojpur, A., & Pejic-Bach, M. (2015). Determinants of innovation intensity in developed and in developing economies: The case of France and Croatia. International Journal of Innovation Management, 19(05), 1550049.

Bach, M. P., Juković, S., Dumičić, K., & Šarlija, N. (2014). Business Client Segmentation in Banking Using Self-Organizing Maps. South East European Journal of Economics and Business, 8(2), 32-41.

Vukšić, V. B., Bach, M. P., & Tomičić-Pupek, K. (2014). Process Performance Management in Higher Education. International Journal of Engineering Business Management, 6, 11.

Bach, M. P., Zoroja, J., & Vukšić, V. B. (2013). Review of corporate digital divide research: A decadal analysis (2003-2012). International Journal of Information Systems and Project Management, 1(4), 41-55.

Pejic-Bach, M., Knezevic, B., & Pejic-Bach, M. (2010). Development of a web based business oriented towards a market niche in an emerging economy: profightstore. com. Journal of Cases on Information Technology (JCIT), 12(2), 31-48.

Pejić-Bach, M., & Čerić, V. (2007). Developing system dynamics models with" step-by-step" approach. Journal of information and organizational sciences, 31(1), 171-185.

Pejić-Bach, Mirjana; Dabić, Marina; Šimičević, Vanja. (2005). Analiza utjecaja različitih metoda prognoziranja potražnje na uspješnost poduzeća pristupom sistemske dinamike. Tehnički vjesnik. Vol. 12, No. 3/4; 27-37.

Pejić Bach, M., Merkač Skok, M., & Suša, D. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intentions in ICT Industry: Gender and country of origin perspective. Naše gospodarstvo/Our economy, 62(1), 37-45.

Tustanovski, E., Bach, M. P., & Vrankić, I. (2015). Testing the sustainability of the Croatian military forces: A system dynamics approach. Croatian Operational Research Review, 6(1), 55-70.

Pejic-Bach, M., Zoroja, J., & Skok, M. M. (2014). Credit card spending limit and personal finance: system dynamics approach. Croatian Operational Research Review, 5(1), 35-47.

Bach, M. P., Simic, N., & Merkac, M. (2013). Forecasting Employees' Success at Work in Banking: Could Psychological Testing Be Used as the Crystal Ball?. Managing Global Transitions, 11(3), 283.

Knežević, B., Pejić Bach, M., & Strugar, I. (2007). Top European Retailers and Customer-Centred Web Structuring. Zagreb International Review of Economics and Business, 10(1), 67-83.

Dumicic, K., Spremic, M., & Bach, M. P. (2002). Adding Value with Information Technology Investments: Survey Research on Croatian Business Perspectives. Zagreb International Review of Economics and Business, 5(1), 79-100.

Ćurko, K. (2000). An Empirical Review of the Internet Technology Application in Large Croatian Companies. Zagreb International Review of Economics and Business, 3(2), 93-106.

Pejić Bach, Mirjana; Zoroja, Jovana. (2012). Sistemska dinamika i managerske simulacijske igre. Zagreb: Mikrorad.

Pejić Bach, Mirjana; Kerep, Ivan. (2010). Weka – alat za otkrivanje znanja iz baza podataka. Zagreb: Mikrorad.

Seljan, Sanja; Škof Erdelja, Nikolina; Kučiš, Vlasta; Dunđer, Ivan; Pejić Bach, Mirjana. Quality Assurance in Computer-Assisted Translation in Business Environment. // Natural Language Processing for Global and Local Business / Pinarbași, Fatih ; Nurdan Oncel Taskiran, M. (ur.). Hershey, PA: IGI Global, 2020. 11, 300 doi:10.4018/978-1-7998-4240-8

Barić, Andrija; Omazić, Mislav Ante; Aleksić, Ana; Pejić-Bach, Mirjana. Influence of CSR Activities on Stakeholders in Foreign Markets. // Recent Advancements in Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility / Gurtu, Amulya (ur.). Hershey PA, USA: IGI Global, 2020. str. 16-36 doi:10.4018/978-1-7998-2347-6

Videc, T., Zoroja, J., Pejic Bach, M. What business leaders should know about cloud computing: Cloud computing for digital business. // Leadership, Management, and Adoption Techniques for Digital Service Innovation / Sandhu, K. (ur.). Pennsylvania, USA: IGI Global Book Series, 2020. str. 264-286

Markota Vukić, Nikolina; Omazić, Mislav Ante; Pejić-Bach, Mirjana; Aleksić, Ana; Zoroja, Jovana Leadership for Sustainability: Connecting Corporate Responsibility Reporting and Strategy. // Leadership Styles, Innovation, and Social Entrepreneurship in the Era of Digitalization / Doğru, Çağlar (ur.). Hershey, PA: IGI Global., 2020. str. 44-72 doi:10.4018/978-1-7998-1108-4.ch003

Pejić Bach, Mirjana; Krstić, Živko; Seljan, Sanja. Big data text mining in the financial sector. // Expert Systems in Finance: Smart Financial Applications in Big Data Environments / Metawa, Noura ; Elhoseny, Mohamed ; Hassanien, Aboul Ella ; Hassan, M. Kabir (ur.). London: Taylor & Francis Group: Routledge, 2019. str. 80-96 doi:10.4324/9780429024061

Marrara, Stefania; Pejić Bach, Mirjana; Seljan, Sanja; Topalovic, Amir. FinTech and SMEs: The Italian Case. // FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions / Rafay, Abdul (ur.). Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019. str. 42-60 doi:10.4018/978-1-5225-7805-5.ch002

Pejić Bach, Mirjana; Pivar, Jasmina; Krstić, Živko. Big Data for Prediction: Patent Analysis – Patenting Big Data for Prediction Analysis. // Big Data Governance and Perspectives in Knowledge Management / Strydom, Moses John ; Kruger Strydom, Sheryl Beverley (ur.).

Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019. str. 218-240 doi:10.4018/978-1-5225-7077-6.ch010

Suša Vugec, Dalia; Pejić Bach, Mirjana; Spremić, Mario. IT Strategic Grid: A Longitudinal Multiple Case Study. // Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy / Doğru, Çağlar (ur.). Hershey: IGI Global, 2019. str. 105-128 doi:10.4018/978-1-5225-6301-3.ch006

Pejić-Bach, Mirjana; Omazić, Mislav Ante; Aleksić, Ana; Zoroja, Jovana. Knowledge-Based Decision Making: A Multi-Case Analysis. // Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times / Leon, Ramona-Diana (ur.). Hershey PA, USA: IGI Global, 2018. str. 160-184 doi:10.4018/978-1-5225-2716-9.ch009

Pejić-Bach, Mirjana; Omazić, Mislav Ante; Aleksić, Ana; Zoroja, Jovana. Massive Open Online Courses (MOOCs) as an Education Tool for Corporate Social Responsibility. // Management Education for Corporate Social Performance / Stachowicz-Stanusch, Agata ; Amann, Wolfgang (ur.). Charlotte: Information Age Publishing, 2018. str. 157-179 doi:10.4018/978-1-7998-1108-4.ch003

Pejić Bach, Mirjana; Spremić, Mario; Suša Vugec, Dalia. Integrating Digital Transformation Strategies into Firms: Values, Routes and Best Practice Examples. // Management and Technological Challenges in the Digital Age / Novo Melo, Pedro ; Machado, Carolina (ur.). Boca Raton, Florida: Taylor & Francis Group: CRC press, 2018. str. 107-128

Kovačević, Ivan; Pejić Bach, Mirjana; Jaković, Božidar. Always-On Sport Content Multimedia Delivery Over Internet in Croatia. // Always-On Enterprise Information Systems for Modern Organizations / Bajgorić, Nijaz (ur.). Hershey, PA, USA: Information Science Reference, IGI Global, 2017. str. 88-111 doi:10.4018/978-1-5225-3704-5.ch005

Pejić Bach, Mirjana; Omazić, Mislav Ante; Zoroja, Jovana; Vlahov, Rebeka Danijela. (2015). Barriers and incentives for the utilization of Web 3.0: Case study of using wikis in Croatia // Emerging Web 3.0/Semantic Web Applications in Higher Education / Wankel, Charles ; Stachowicz-Stanusch, Agata (ur.). Charlotte, North Carolina, United States of America : IAP - Information Age Publishing, 13-38.

Zoroja, Jovana; Merkač Skok, Marjana; Pejić Bach, Mirjana. (2014). E-Learning Implementation in Developing Countries: Perspectives and Obstacles // Online Tutor 2.0: Methodologies and Case Studies for Successful Learning / Garcia-Penalvo, Francisco Hose ; Seoane-Pardo, Antonio Miguel (ur.). Hershey, PA, USA : IGI Global, 2014. 97-118.

Panian, Željko; Ćurko, Katarina; Pejić Bach, Mirjana. (2010). Potpora poslovnih informacijskih sustava poslovnoj analizi i odlučivanju // Poslovni informacijski sustavi / Panian, Željko ; Ćurko, Katarina (ur.). Zagreb: Element, pp. 163-206.

Čerić, Vlatko; Bosilj Vukšić, Vesna; Pejić Bach, Mirjana. (2009). Sustavi za poslovno odlučivanje // Poslovna informatika / Bosilj Vukšić, Vesna ; Pejić Bach, Mirjana (ur.). Zagreb: Element, pp. 157-177.

Pejić Bach, Mirjana; Draganić, Martina; Jaković, Božidar. (2009). Some Aspects of Implementing Always-on IT-solutions and Standards in Banking Sector: The Case of Croatia // Always-On Enterprise Information Systems for Business Continuance: Technologies for Reliable and Scalable Operations / Bajgorić, Nijaz (ur.). New York: Information Science Reference, pp. 76-89.

Pejić Bach, Mirjana; Šimičević, Vanja; Lešković, Darko. (2009). Microsegmentation in telecom market: Data Mining Approach // Daaam International Scientific Book 2009 / Katalinić, Branko (ur.). Vienna: DAAAM International Vienna, pp. 951-964.

Obradović, Milivoj; Pejić Bach, Mirjana. (2007). Multidimenzijska analiza profitabilnosti poduzeća // Poslovna inteligencija - Studije slučajeva iz hrvatske prakse / Panian, Željko (ur.). Zagreb: Narodne novine, pp. 353-376.

Pejić Bach, Mirjana. (2007). Primjena metode tržišne košarice u rješavanju problema razmještaja robe u supermarketu // Poslovna inteligencija - Studije slučajeva iz hrvatske prakse / Panian, Željko (ur.). Zagreb: Narodne novine, pp. 217-235.

Pejić Bach, Mirjana. (2007). Otkrivanje znanja iz baza podataka // Informatika u poslovanju / Varga, Mladen ; Ćurko, Katarina (ur.). Zagreb: Element, pp. 219-226.

Pejić-Bach, Mirjana. (2003). Sistemska dinamika // Informacijska tehnologija u poslovanju / Čerić, Vlatko ; Varga, Mladen (ur.). Zagreb: Element, 2003, pp. 131-141.

Mataković, Hrvoje; Pejić Bach, Mirjana; Radočaj, Iva. (2013). Scientific productivity in transition countries: trends and obstacles. Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS. Vol 11, No. 2.; 174-189.

Pejić Bach, M., Zoroja, J., Merkač Skok, M. (2013). Simulation modelling approach to Human resources management: Burnout effect case study. Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS. Vol. 11, No. 3; 277-288.

Pejić Bach, Mirjana; Zoroja, Jovana; Jirouš, Željko. (2013). Croatian Telecommunication Market: Concentration Trends in the Period from 2003 to 2008. Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS. Vol 11, No. 1; 131-142.

Stepanić, Josip; Pejić Bach, Mirjana; Kasač, Josip. (2013). Agent Based Model of Young Researchers in Higher Education Institutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems - INDECS. Vol 11, No. 2.; 209-216.

Pejić Bach, M., Posedel, P., & Stojanović, A. (2009). Determinante profitabilnosti banaka u Hrvatskoj. Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(1), 81-92.Pejić Bach, M., & Demonja, M. (2008). Otkrivanje porezne utaje iz informacijskog sustava porezne uprave metodom otkrivanja znanja iz baza podataka. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6(1), 209-222.

Omejec, D., & Pejić Bach, M. (2007). Sljedivost prehrambenih proizvoda hrvatskih poduzća. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5(1), 43-65.

Pejić-Bach, M. (2006). Anketno istraživanje povezanosti poslovnog uspjeha s ulaganjem u znanje na poslijediplomskom studiju. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4(1), 295-308.

Pejić Bach, M. (2004). Upravljanje ljudskim resursima na rastućim tržištima u ekonomiji znanja-pristup ustavne dinamike. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2(1), 67-84.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/213892 [24.11.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mirjana Pejić Bach [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/prof-dr-sc-mirjana-pejic-bach/30050 [24.11.2020.]

ResearchGate GmbH (2008-2020) Mirjana Pejic Bach. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Mirjana_Pejic_Bach [24.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirjana Pejić Bach [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1MEIYvc75vw3cNqjEbO-aKS5QKUuxatPA/edit [upisati datum pristupanja]