Hrvoje Perčević

Hrvoje Perčević

Prof. dr. sc. Hrvoje Perčević (Zagreb, 9. III. 1977.-), redoviti profesor

Hrvoje Perčević rođen je 9. ožujka 1977. godine u Zagrebu. Državljanin je Republike Hrvatske. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završio je u Zagrebu. Na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se 1995. godine, a diplomirao je 1999. godine na studiju „Poslovne ekonomije“, smjer „Računovodstvo“. Za vrijeme studiranja bio je i demonstrator na Katedri za računovodstvo.

Hrvoje Perčević je 2000. godine upisao poslijediplomski znanstveni studij „Računovodstvo, revizija i financije“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad „Utjecaj računovodstvenih metoda alokacije troškova proizvodnje na ocjenu profitabilnosti proizvoda“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Danimira Gulina obranio je 11. listopada 2005. godine pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ferdo Spajić, prof. dr. sc. Danimir Gulin, prof. dr. sc. Marica Škrtić te stekao akademsku titulu magistra društvenih znanosti, polje ekonomije.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Računovodstveni tretman transfernih cijena u funkciji financijskih ciljeva konsolidiranih subjekata“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Danimira Gulina obranio je 20. veljače 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Silvije Orsag, prof. dr. sc. Danimir Gulin i doc. dr. sc. Sandra Janković.

Nakon završetka dodiplomskog studija 29. studenog 1999. godine zaposlio se u Hrvatskoj pošti d.d. u Sektoru financija i obračuna gdje je radio do 14. studenog 2003. godine. U razdoblju od 2000. – 2003. godine radio je kao vanjski suradnik na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je izvodio vježbe na kolegiju „Računovodstvo“. Od 15. studenog 2003. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran za asistenta na Katedri za računovodstvo. U suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je 1. travnja 2008 godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za znanstvenu granu računovodstvo na Katedri za računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 17. veljače 2010. godine. U znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za znanstvenu granu računovodstvo na Katedri za računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 28. siječnja 2014. godine. U znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 10. rujna 2019. godine.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na kolegijima Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od izbora u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora održavao je predavanja na kolegijima „Računovodstvo“ i „Upravljačko računovodstvo“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Poslovne ekonomije“ i na kolegiju „Financijsko računovodstvo“ na diplomskom sveučilišnom studiju „Poslovne ekonomije“, smjer „Računovodstvo i revizija“. Trenutno održava nastavu na kolegijima „Računovodstvo II“, „Financijsko računovodstvo“ i „Upravljačko računovodstvo“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Poslovne ekonomije – smjer Računovodstvo i revizija, na kolegiju „Poslovno planiranje“ na preddiplomskom stručnom studiju „Poslovne ekonomije“ te na kolegiju „Primjena standarda financijskog izvještavanja“ na diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva. Također, sudjeluje u izvođenju nastave na specijalističkim poslijediplomskim studijima Katedre za računovodstvo. Sunositelj je i izvođač nastave na kolegiju „Računovodstvo troškova u poslovnom upravljanju“ na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 3. ožujka do 31. ožujka 2006. godine proveo je na znanstvenom usavršavanju na Fakultetu za poslovnu administraciju Corvinus Sveučilišta u Budimpešti preko CEEPUS programa. Također aktivno sudjeluje znanstvenim radovima na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Sudjelovao je na dva interna znanstveno – istraživačka projekta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, jednom znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te na dva znanstveno-istraživačka projekta financirana potporom Sveučilišta u Zagrebu, od kojih je na jednom bio i voditelj projekta.

Upisan je u registar znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod matičnim brojem 269556. Autor je znanstvenih radova iz područja računovodstva i financijskog izvještavanja koje objavljuje u relevantnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova međunarodnih znanstvenih konferencija. Sudjelovao je u programskom odboru te u znanstvenom i recenzentskom odboru na četiri međunarodne znanstvene konferencije. Član je uredničkog odbora u međunarodnom znanstvenom časopisu „Journal of Global Business Insights“ izdavača University of South Florida M3 Center i recenzent je za međunarodni znanstveni časopis „Universal Journal of Accounting and Finance“.

U 2006. godini dobio je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za magistarski rad iz područja računovodstva, a 2008 za doktorsku disertaciju iz područja računovodstva. Za skupnu znanstvenu knjigu „Računovodstvo financijskih instrumenata“ dobio je 2017. godine nagradu „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Član je Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i Hrvatskog društva ekonomista. Od 2013 godine, član je uredništva časopisa „Računovodstvo i financije“ i „Riznica“ nakladnika Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u kojemu se objavljuju stručni radovi iz područja računovodstva, revizije, financija, poreza i prava. Također, suradnik je Hrvatske revizorske komore. Član je Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatske revizorske komore i član Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje ovlaštenog revizora. U 2020. godini bio je predsjednik Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora. Sudjelovao je na izradi i realizaciji programa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora koje organizira Hrvatska revizorska komora u okviru kojega je nositelj i predavač na predmetima „Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje“ te „Računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo“. Aktivno je sudjelovao u izradi programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora te u organizaciji godišnjeg Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora Hrvatske revizorske komore. Predavač je na programu stručnog usavršavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog internog revizora kojeg organizira Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Također, aktivno sudjeluje na stručnim usavršavanjima ovlaštenih revizora koje organizira Hrvatska revizorska komora te na stručnim konferencijama i godišnjim simpozijima koje organizira Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Autor je velikog broja stručnih radova iz šireg područja računovodstva.

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

DJELA:

Knjige:

Abramović, K., Broz Tominac, S., Cutvarić, M., Čevizović, I., Dražić Lutilsky, I., Glasnović, B., Gulin, D., Hladika, M., Leko, S., Mamić Sačer, I., Milčić, I., Mrša, J., Oluić, A., Perčević, H., Pokrovac, I., Sever, S., Sirovica, K., Smrekar, N., Sohora Bukovac, M., Tadijančević, S., Tušek, B., Vašiček, V., Zuber, M., Žager, K., Žager, L. (2008) Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – s poreznim propisima. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Broz Tominac, S.; Čevizović, I.; Dragija, M.; Remenarić (Glasnović), B.; Hladika, M.; Oluić, A.; Perčević, H.; Pokrovac; I.; Sever, I.; Sever, S.; Smrekar, N. (2010) Računovodstvo - priručnik za vježbe. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, D., Janković, S., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H., Peršić, M., Vašiček, V. (2011) Upravljačko računovodstvo. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, D., Perčević, H., Tušek, B., Žager, L. (2012) Poslovno planiranje, kontrola i analiza II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, D., Perčević, H., (2013) Financijsko računovodstvo – izabrane teme. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Hladika, M.; Matovina, H.; Perčević, H. (2017) Računovodstvo financijskih instrumenata. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Bakran, D.; Gulin, D.; Hladika, M.; Mamić Sačer, I.; Milčić, I.; Orlović, L.; Perčević, H.; Sever Mališ, S.; Tušek, B.; Žager, L. (2018) Računovodstveni vodič za upravljačka tijela. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Bakran, D.; Botica, A.; Cinotti, K.; Gulin, D.; Milčić, I.; Orlović, L.; Perčević, H.; Prtain, Š.; Škara, M. (2018) Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Gulin, D.; Vašiček, V.; Dražić Lutilsky, I.; Perčević, H.; Hladika, M.; Dragija Kostić, M. (2018) Računovodstvo II - evidentiranje poslovnih procesa. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Perčević, H., Hladika, M., Dragija Kostić, M., Broz Tominac, S., Mićin, M. (2018) Računovodstvo II - priručnik za vježbe. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Znanstveni članci:

Perčević H. (2006) Metode obračuna troškova u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske. Ekonomski pregled br. Vol. 57 , No. 9-10 (2006), str. 647-667. Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista.

Perčević, H., Dražić Lutilsky, I. (2006) Računovodstveni modeli ocjene profitabilnosti proizvoda. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 4 (2006). str. 309 – 329. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vašiček, V., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. (2006) The Impact of the National Accounting Standards for SME's on Financial Reporting in Former Transition Countries in Comparison with Croatia. International Conference „From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration“, 12 – 13, 2006. Sarajevo: University of Sarajevo, School of Economics and Business.

Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. (2006) The Role of National Accounting Standards in European Union Countries: Croatian Position and Perspective. International Conference „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, Proceedings – section Economics. June 15 – 17, 2006., Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business,

Perčević H., Dražić Lutilsky I. (2008) Cost Allocation Accounting Methods Used in the Croatian Production Sector. South East European Journal of Economics and Business, Vol 3 No 1 (2008), pages 49 – 57, Sarajevo: School of Economics and Business, University of Sarajevo.

Gulin, D., Perčević, H. (2008) Influence of Stock Market Manipulations on Manipulations of Financial Statements. Economy & Business Journals of International Scientific Publications vol 2., part 1., , 2008. Burgas: Info Invest Bulgaria.

Vašiček, V., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. (2008) Price determination in Croatian Public Sector – Case of Croatian Faculties. Revista Economica Vol. 3 No. 40 (2008), Sibiu: University Lucian Blaga, University Publishing House, Sibiu – Chisinau, 2008., pages 89 – 100.

Perčević H., Gulin D., Dražić Lutilsky I. (2009) The Significance and Role of Transfer Pricing in Multinational Companies. Journal of International Scientiffic Publications - Economy & Business vol 3. Part 1. (2009), pages 314-327. Burgas: Info Invest Bulgaria, 2009.

Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. (2011) The Possibilities of the Appliance of Fair Value Concept in Croatian Public Sector. 9th International Conference „Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends“, Conference Proceedings. Split – Bol, Croatia, 26th – 28th May, 2011, pages 311 – 330. Split: University of Split, Faculty of Economics.

Hladika, M., Vašiček, V., Perčević, H. (2011) The State and Perspectives of Using the Accrual Basis and IPSAS in the Public Sector of Transition Countries. Management, izobraževanje in turizem - solidarnost za socialni kapital, 2011., pages 552 – 559. Portorož: Fakulteta za turistične študije Portorož - TURISTICA, Univerza na Primorskem.

Perčević, H. (2011) Transfer Pricing Methods Applied in Croatian Companies. The 5th International Scientific Conference „Entreprenership and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil“ Conference Proceedings Volume 1, section Marketing. Pula, Croatia, March 24 – 26, 2011., pages 927 – 949. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“.

Gulin, D.; Perčević, H.; Hladika, M. (2012) The Interdependence Between Bank Provisions and Bank Placements in the Croatian Banking Sector. Proceedings of the 1st International Conference „Accounting and Auditing Perspectives, Theoretical and applied economics. 19 (2012), str. 133-150. Timisoara: West University of Timisoara, Romania

Perčević, H; Hladika, M. (2012) Utjecaj računovodstvenog tretmana naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj i profitabilnost hrvatskog bankarskog sektora. Ekonomska misao i praksa, Vol. XXI (2012) , 2; str. 663-692. Dubrovnik: Sveučilista u Dubrovniku.

Perčević, H; Budimir, V; Hladika, M. (2012) Usklađenost međunarodnih računovodstvenih i statističkih standarda, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Vol. 10 (2012), 2; str. 97-115, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu.

Perčević, H.; Hladika, M. (2013) Movement from Traditional to Modern Cost Accounting Methods in Manufacturing Companies. Conference Proceedings III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting Hostory. Güvemli, Batuhan (ur.). Ankara: Kamu Gӧzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumu (Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority), str. 1239-1254. Ankara: Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority

Tušek, B.; Perčević, H.; Hladika, M. (2014) Međuovisnost novčanog jaza i profitabilnosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj. Acta turistica. Vol. 26 (2014), 1; str. 55-75. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hladika, M.; Perčević, H. (2014) Role of the Accounting and Accounting Information in Management the Asset Specific for the Public Sector. Zbornik radova 3. Međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo Istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, str. 300-309. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Perčević, H.; Hladika, M.. (2014) The impact of off-balance sheet items on the profitability of Croatian banking sector. Economic and Social Development: 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity, Bendeković, Jadranka; Klačmer Čalopa, Marina; Filipović, Davor (ur.). Varaždin, Croatia, str. 527-535. Varaždin: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency

Perčević, H., Hladika, M., Mićin, M. (2015) Integrated Application of the Target Costing and Life Cycle Costing in Contemporary Business Environment. International Journal - VALLIS AUREA. Vol. 1, br. 1; str. 107-118. ISSN 2412-5210. Požega, Beč: Polytechnic in Pozega & DAAAM International Vienna

Perčević, H., Mićin, M. (2015) Model računovodstvenog izvještavanja o troškovima kvalitete uz njihov obračun na bazi aktivnosti. Zbornik radova (Journal of Economy and Business). Posebno izdanje, str. 250-271. Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Perčević, H.; Hladika, M.; Mićin, M. (2015) The Analysis of Cost Structure and Cost Management Methods Applied in Croatian Real Sector. Proceedings of the 16th International Scientific Conference "AIESA - BUILDING OF SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE", 5. - 6. 11. 2015. str. 316-331. Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics

Perčević, H. (2015) Usklađenost regulatornog okvira transfernih cijena u zemljama Europske unije. Ekonomska misao i praksa. Vol. 24 (2015), 2, str. 627-649. ISSN 1330-1039. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku

Perčević, H., Hladika, M., Mićin, M. (2016) The interdependence between market share price and EPS of closed-ended investment funds in Croatia. Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo Istočne Hrvatske - vizija i razvoj", 2.-4.6.2016. str. 1069-1077. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; Ekonomski fakultet u Osijeku

Perčević, H., Mićin, M. (2016) Utvrđivanje odnosa između uspješnosti poslovanja i slobodnog novčanog toka. Zbornik radova (Journal of Economy and Business). Posebno izdanje, str. 224-241. Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Perčević, H.; Hladika, M. (2017) Application of transfer pricing methods in related companies in Croatia. Economic Research-Ekonomska istraživanja. Vol. 30 (2017) , 1, str. 611-628. Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

Perčević, H., Mićin, M. (2017) Povezanost kretanja neto imovine investicijskih fondova i bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj. Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Vol. XXIII (2017), str. 206-229. Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Perčević, H., Hladika, M., Mićin, M. (2017) What is the coherence between the cash gap and liquidity ratios? - the case of Croatian manufacturing industry. Zbornik radova 6. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo Istočne Hrvatske - vizija i razvoj", 25.-27.5.2017. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Perčević, H., Hladika, M. Mićin, M. (2018) Does Longer Cash Gap Require Greater External Financing? Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics, Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (Budimpešta, Mađarska, 12.-14.01.2017.), Vol. 9, str. 189-201. Budimpešta: Springer, Cham

Perčević, H., Mićin, M. (2018) The potential effects of change in lease accounting model on companies' financial position. Zbornik radova 7. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo Istočne Hrvatske - vizija i razvoj", 24. - 26. 5. 2018. str. 1095-1103. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Ekonomski fakultet u Osijeku

Perčević, H. (2020) Has the Implementation of Expected Credit Loss Model Affected on Financial Position and Performance of Banking Sector in Croatia? Proceedings of 9th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship and Development, str. 1222-1236. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Ekonomski fakultet u Osijeku

Perčević, H. (2020) Komparativni prikaz regulative sporazuma o transfernim cijenama u zemljama Europske unije. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Mostaru. str. 141-166. Mostar: Ekonomski fakultet Mostar.

Perčević, H. (2020) The Impact of New Accounting Model of Financial Instruments on Their Classification and Measurement – The Case of Croatian Banking Sector. Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, str. 57-66. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269556 [15.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Hrvoje Perčević [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-hrvoje-percevic/30264 [15.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Hrvoje Perčević [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/17V8FZbtmi3mLtbO26256t6Pcx7xKd0Un/edit [upisati datum pristupanja]