Željko Panian

Željko Panian

Dr. Željko Panian (Zagreb, 21. V. 1951. – Zagreb, 8. VII. 2014.), redoviti profesor

Dr. sc. Željko Panian rodio se u Zagrebu 21.05.1951. godine gdje je završio osnovnu školu i VII. Gimnaziju “Vladimir Nazor”. Život je proveo u Zagrebu sa suprugom Jagodom, s kojom ima dvije kćeri. Po narodnosti je bio Hrvat.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1975. godine na smjeru „Ekonomska kibernetika“. Odmah po diplomiranju zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obavljao poslove programera (1975.-1976), organizatora EOP-a (1976-1977), voditelja računskog centra (1977-1981), znanstvenog asistenta (1981-1983), docenta (1983-1987), izvanrednog profesora (1987-2002) i redovitog profesora (2002 –2014). Na Ekonomskom je fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 1987. do 1997. godine bio je predsjednik Odjela za organizaciju i informatiku, odnosno pročelnik Katedre za informatiku. U razdoblju 1991.-1992. godine obnašao je dužnost prodekana za nastavu poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Obnašao je funkciju predsjednika Obora za informatiku i člana Odbora za poslijediplomske studije Fakulteta (2006). U mandatu od 1989. do 1992. godine bio je predsjednikom Odbora za informatiku Gospodarske komore Zagreb, a 1991.-1992. godine član Odbora za informatiku Hrvatskoga Sabora. Od 1989. godine bio je predsjednik Društva za razvitak informacijske pismenosti, sve do njegova gašenja 1994. godine. Jedan je od osnivača i članova Hrvatsko-američkoga društva. Aktivno je vladao engleskim i njemačkim jezikom, a služi se talijanskim i francuskim.

Dr.sc. Željko Panian bavio se nastavnom aktivnošću od 1981. godine, isprva kao asistent, a kasnije docent te izvanredni i redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kroz to vrijeme razvio je i predavao slijedeće kolegije: “Osnove informatike”, “Poslovna informatika”, “Informatika”, “Primjena računala u poslovnoj praksi”, “Teorija sistema i informacija”, “Informacijski sistemi” , “Teorija informacija i komunikacija”, “Telematika”, “Elektroničko poslovanje” i “Poslovna inteligencija”. Neke od ovih kolegija prilagodio je specifičnim potrebama i izvodio na više drugih fakulteta i sveučilišta, na Studiju lingvistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je 1983. i 1984. godine kolegij “Teorija sistema”, u razdoblju od 1984. do 1988. godine bio je nositeljem i izvođačem nastave iz kolegija “Osnove informatike” na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, od 1987. do 1991. godine bio je nositelj kolegija “Sigurnosni informacijski sustavi” na Policijskoj akademiji u Zagrebu, na Studiju informatike pri Sveučilištu u Zagrebu izvodio 1993. i 1994. godine nastavu iz predmeta “Teorija informacija”, u razdoblju od 1989. do danas izvodio je u više navrata kompletnu nastavu iz kolegija “Informatika” u studijskim centrima Ekonomskog fakulteta Zagreb i Visoke poslovne škole u Mülheimu, Stuttgartu i Münchenu (SR Njemačka), St. Gallenu i Buchsu (Švicarska), te Zaboku i Koprivnici, 1981/82. godine boravio je u svojstvu gosta-predavača na Kineskom narodnom sveučilištu, te na dodiplomskoj razini izvodio nastavu iz kolegija “Projektiranje informacijskih sustava”, a na postdiplomskoj razini iz kolegija “Administracija informacijskih sustava”.

Kao prodekan za nastavu poslovne ekonomije pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vodio je 1991. godine radnu skupinu za izradu plana i programa Studija poslovne ekonomije koji je bio, uz manje izmjene i prilagodbe, na snazi sve do uvođenja tzv. Bolonjskog programa 2005. godine. Posebno se pritom, dakako, angažirao pri osmišljavanju studija na smjeru “Poslovna informatika”.

S prof. dr.s c. Velimirom Srićom vodio je znanstveni poslijediplomski studij “Informatički management” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 1998. do 2007. godine, na kojemu je bio nositelj kolegija “Računalne mreže i poslovni sustavi”, “Marketinški informacijski sustavi”, “Elektroničko poslovanje” i “Poslovna inteligencija”. Mentorirao je izradu nekoliko desetaka magistarskih radova, te tri doktorata iz područja poslovne ekonomije. Zajedno s prof. dr. sc. Velimirom Srićom vodio je od 2007. godine specijalistički poslijediplomski studij “Informatički menadžment”, usklađen s odrednicama Bolonjske deklaracije.

Bio je nositeljem kolegija i izvođačem nastave na više poslijediplomskih studija, i to: na postdiplomskom studiju “Marketing” pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Marketing informacijski sustav (MIS)”, na postdiplomskom studiju “Teorija i politika plasmana” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Marketing informacijski sistemi”, na postdiplomskom studiju “Organizacija i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Modeliranje informacijskih sustava”, na postdiplomskom studiju “Poslovna informatika” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kolegij “Informacioni sistem OUR-a”, na postdiplomskom studiju “Informacijske znanosti” pri Sveučilištu u Zagrebu, kolegij “Informacijski sistemi”, na postdiplomskom studiju “Strojarske konstrukcije” na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, kolegij “Projektiranje informacijskih sistema”, na postdiplomskom studiju “Organizacija i management” na Ekonomskom fakultetu u Splitu, kolegij “Upravljački informacijski sistemi”, na postdiplomskom studiju “Informatika” na Poslovnoj fakulteti u Mariboru, kolegij “Računalniški podprto trženje”, na postdiplomskom studiju “Poslovna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, kolegij “Management informacijski sustavi”, na MBA studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kolegij “Informacijski sustavi u poslovnom upravljanju”, na postdiplomskom studiju “Turizam” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Turizam i informatika”, na postdiplomskom studiju “Revizija” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Informatika”, na postdiplomskom studiju “Vanjska trgovina” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Informacijski sustavi za poslovno odlučivanje” i na postdiplomskom studiju Komunikologije Sveučilišta u Zadru.

Bio je aktivno angažiran u radu na koncipiranju i implementaciji doktorskog studija, te sustava ECTS pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu će izvoditi nastavu iz kolegija “Inovativni poslovni modeli”. Predavao je izabrane teme s područja informacijskih znanosti i primijenjene informatike na doktorskom i postdoktorskom studiju u organizaciji World Science and Engineering Academy and Society (WSEAS) sa sjedištem u Ateni (Grčka).

Tijekom više od dvadeset godina rada sudjelovao je u izvođenju izrazito velikog broja kraćih obrazovnih, stručnih i prigodnih seminara u organizaciji različitih institucija, primjerice: Privredne (kasnije: Gospodarske) komore Zagreba, Rijeke i Hrvatske, Zavoda za informatičku djelatnost, Fakulteta “Mijo Mirković” u Puli, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatskog zaštitarskog ceha, Centra za dokumentaciju i informacije iz Zagreba, Instituta za financije iz Zagreba, Croatia Osiguranja, Tekstilprometa iz Rijeke, Liječničke komore Hrvatske, Opće bolnice Sveti duh u Zagrebu itd.

Znanstveno stvaralaštvo dr. sc. Paniana započinje 1976. godine, kada je upisao sveučilišni poslijediplomski studij “Tehnika i ekonomika automatizacije” na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao 1978. godine obranom magistarskoga rada pod naslovom “Primjena metoda operativnog istraživanja u realizaciji marketing koncepcije poslovanja”. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 24. lipnja 1981. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Ekonomski i organizacijski problemi mjerenja, praćenja i vrednovanja djelotvornosti elektroničke obrade podataka”. Kao što je ranije spomenuto, 1981. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta pri Odjelu za organizaciju i informatiku. Godine 1983. izabran je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika i nastavno zvanje docenta, a 1987. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika i izvanrednog profesora. 1994. godine izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog savjetnika, a 29. svibnja 2002. godine u zvanje redovitog profesora. 1989. godine bio je na studijskom boravku u trajanju od jednoga semestra na Florida State University, Tallahassee, Florida, USA, radi stjecanja iskustava u organiziranju MBA studija, kakav je kasnije uz njegov aktivni angažman i pokrenut pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1993., 1994. i 1995. godine boravio je u SAD na kraćim studijskim boravcima u državama Nevada, Florida, California i Hawaii na nekoliko sveučilišnih i drugih institucija. 2007. godine boravio je na Sveučilištu Western Sydney u Australiji radi dogovora o pokretanju zajedničkog studija tog Sveučilišta i Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

1986. godine nagrađen je nagradom “Mijo Mirković” za znanstveni rad, a 1988. primio je plaketu “Informatika” za promicanje informatičke djelatnosti u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Bio je članom i voditeljem desetak istraživačkih timova i znanstvenoistraživačkih projekata.

Godine 1999-2000. bio je angažiran kao inozemni ekspert za područje informatike u radu na projektu “Restrukturiranje gospodarskoga sustava Federacije BiH”, po pozivu Vlade Federacije BiH. Bio je stručni konzultant pri izradi informacijskih sustava po pozivu većeg broja gospodarskih subjekata i institucija državne uprave. Od samih početaka svojeg znanstvenog rada se bavi informatikom, a u posljednje vrijeme različitim aspektima informacijske ekonomije, primjene informacijske i, posebice, internetske tehnologije, te elektroničkim poslovanjem i poslovnom inteligencijom. Takva njegova znanstvena orijentacija vidljiva je i iz činjenice da je objavio oko 220 znanstvenih i stručnih radova iz šireg područja informatike, a posebice primjene informacijske i internetske tehnologije u poslovnim sustavima.

DJELA:

Magistarski rad: “Primjena metoda operativnog istraživanja u realizaciji marketing koncepcije poslovanja”, Sveučilište u Zagrebu, 1978.

Doktorska disertacija: “Problemi mjerenja, praćenja i vrednovanja djelotvornosti elektroničke obrade podataka”, Ekonomski fakultet Zagreb, 1981.

Knjige

Panian, Ž.: Oblikovanje ‘odozgo-nadolje”, Ekonomsko-tehnički centar, Zagreb, 1979., 18 str.

Panian, Ž.; Srića, V.: Metodologija sistemske analize pri projektiranju i izgradnji informacijskih sistema u našim uvjetima,Ekonomsko-tehnički centar, Zagreb, 1980., 18 str.

Panian, Ž.: Sistemska analiza u praksi EOP, Ekonomsko-tehnički centar, Zagreb, 1980., 20 str.

Panian, Ž.: Strukturirane tehnike u razvitku informacijskih sistema, Ekonomsko-tehnički centar, Zagreb, 1982., 32 str.

Panian, Ž.: Jacksonova metoda strukturiranog programiranja, Centar za dokumentaciju i informacije, Zagreb, 1983.

Panian, Ž.: Upravljanje djelotvornošću elektroničke obrade podataka, Informator, Zagreb, 1983., 169 str.

Panian, Ž.: Uvod u EOP za rukovodeće kadrove u RO, Centar za dokumentaciju i informacije, Zagreb, 1986., 25 str.

Panian, Ž.: Metodika programiranja, Birotehnika, Zagreb, 1987., 102 str.

Panian, Ž. (red.): Osnove informatike (skripta), Ekonomski fakultet, Zagreb, 1992., 188 str.

Panian, Ž.: Poslovna informatika, Informator, Zagreb, 1999., 351 str.

Panian, Ž.: Elektroničko trgovanje, Sinergija, Zagreb, 2000., 240 str.

Panian, Ž.: Internet i malo poduzetništvo, Informator, Zagreb, 2000.,176 str.

Panian, Ž.: Bogatstvo Interneta, elektronička knjiga i CD, www.strijelac.hr, 2000., 264 str.

Panian, Ž.; Strugar, I.: Primjena računala u poslovnoj praksi, Sinergija, Zagreb 2000., 351 str.

Panian, Ž.: Poslovna informatika, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Potecon, Zagreb, 2001., 389 str.

Panian, Ž.: Bogatstvo Interneta, Strijelac, Zagreb, 2001., papirnato izdanje, 373 str.

Panian, Ž.: Kontrola i revizija informacijskih sustava, Sinergija, Zagreb, 2001., 343 str.

Panian, Ž.: Internet za računovođe, Potecon, Zagreb, 2001., 274 str.

Panian, Ž.: Izazovi elektroničkog poslovanja, Narodne novine, Zagreb, 2002., 613 str.

Panian, Ž.: Odnosi s klijentima u e-poslovanju, Sinergija, Zagreb, 2003., 392 str.

Panian, Ž.; Klepac, G.: Poslovna inteligencija, Masmedia, Zagreb, 2003., 528 str.

Panian, Ž.; Strugar, I.: Primjena računala u poslovnoj praksi, 2. izdanje, Sinergija, Zagreb 2004., 351 str.

Panian, Ž. (autor i urednik); Klepac, G., Knežević, B., Spremić, M., Strugar, I. (stručni suradnici): Englesko-hrvatski informatički enciklopedijski rječnik, @-L, Europapres holding d.o.o., Zagreb, 2005., 335 str.

Panian, Ž.: Poslovna informatika za ekonomiste, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2005., 384 str.

Panian, Ž. i suradnici: Poslovna inteligencija. Studije slučajeva iz hrvatske prakse, Narodne novine, Zagreb., 2007., 445 str.

Panian, Ž.; Spremić, M.: Korporativno upravljanje i revizija informacijskih sustava, Zgombić i partneri, Zagreb, 2007., 423 str.

Poglavlja u knjigama (međunarodna recenzija)

V. V. Kluev, C. E. D’Attellis i N. E. Mastorakis (editors): “Advances in Automation, Multimedia and Video Systems, and Modern Computer Science”, World Science and Engineering Society WSES Press, New York, 2001. Prilog: “Small Entrepreneur’s Incentives to Accept the E-Business Concept: An Empirical Study”, pp. 326-331

A. Zemliak, N. E. Mastorakis (editors): “Advances in Information Science and Soft Computing”, World Science and Engineering Society WSEAS Press, New York, 2002. Prilog: “A Brief Discussion On Demand-Side Network Externalities”, pp. 13-18

Mastorakis, N. E., Kluev. V. V. (editors): »Advances in Communications and Software Technologies», World Science and Engineering Society WSEAS Press, New York, 2002. Prilog: »What Might Go Wrong When Trying to Globalize E-Business», pp. 162-166

Cassel L., Reis, R. A: (editors): »Informatics Curricula and Teaching Methods», Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/ London, 2003. Prilog: »Computing: The Shape of an Evolving Discipline», pp. 131-138

Aggarwal, A.; Yager, R.; Sandberg, I. W. (eds.) "Studies in Simulation and Modelling", World Science and Engineering Academy and Society WSEAS Press, New York, 2007.

Mastorakis, N. ; Mladenov, V. ; Kontargyri, V. T. (ur.): "Proceedings of the European Computing Conference", Volume 2, New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009. (Poglavlje: Chapter 63: User Requirements Engineering and Management in Software Development), str. 609-621

Poglavlja u knjigama (domaća recenzija)

Skupina autora, red. V. Ferišak: “Osnove informatike”, ukupno 13 izdanja od 1983. do 1990. god., Informator, Zagreb (poglavlja: 7.6. Distribuirana obrada podataka, str. 241-245, 8.5.1.2.1. Blok dijagrami, str. 288-293, 8.5.2. Jezici u komunikaciji čovjeka i stroja, str. 300-303, 8.5.3. Metodika programiranja, str. 303-310, 8.6. Obrada teksta, str. 314-335, 9. Organizacija podataka, str. 339-348, 10. Sistemski software, str. 353-365).

Skupina autora, red. V. Ferišak i V. Srića: “Osnove informatike”, ukupno 11 izdanja od 1984. do 1990., Birotehnika, Zagreb (poglavlja: 4. Struktura sistema za elektroničku obradu podataka, str. 47-54, 8. Načini obrade podataka, str. 117-125).

V. Srića, S. Kliment, Ž. Panian: “Poslovni informacijski sistemi”, Birotehnika, Zagreb, 1987 (poglavlja: 3. Informacijski sistem tržišnog poslovanja, str. 101-158, 5. Neka zajednička obilježja informacijskih sistema, str. 226-249).

Skupina autora, red. Ž.Panian i N. Prelog: “Informacijska tehnologija i marketing”, Informator, Zagreb, 1990. (poglavlja: 1. Predgovor, str. 1-4, 4. Informatika u marketingu: što, kako i zašto?, str. 24-35).

Skupina autora, red. Ž. Panian: “Poslovna informatika I i II”, 2 izdanja, DRIP, Zagreb, 1992. i 1993 (poglavlja: 6. Programiranje i programski jezici, str. 84-100, 7. Sustavna analiza i softwaresko inženjerstvo, str. 101-109, 8. Telematika, str. 147-155).

Skupina autora (urednik M. Habek): »Financije i računovodstvo – Suvremena rješenja i najnoviji zahtjevi Europske unije», Hrvatski računovođa, Zagreb, 2000, (prilog: »Internet – poslovanje, stjecanje i pružanje financijskih i drugih informacija trgovačkog društva», str. 223-236).

Skupina autora, red. A. Kurjak i B. Richter: “Telemedicina u Hrvatskoj – dostignuća i daljnji razvitak”, Akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 2001 (prilozi: Kurjak, A.; Panian, Ž.: “Telemedicina u strategiji informatizacije Hrvatske”, str. 19-30, Panian, Ž.; Krpan, D.: “Internet i intranet u bolničkom sustavu”, str. 271-280).

Panian, Ž.: “B2B poslovanje – stanje i perspektive”, Savjetovanje o elektroničkom poslovanju “e-Biz 2002”, Opatija, 04/2002., 83 str.

Panian, Ž.: “B2B poslovanje – stanje i perspektive”, Sajam Info 2002, Zagreb, 11/2002., 94 str.

Panian, Ž.: »Novi modeli elektroničkog poslovanja – stanje i perspektive», Savjetovanje »e-biz 2003», Opatija, 03/2003., 62 str.

Panian, Ž.: »Poslovna inteligencija u osiguravateljnoj djelatnosti», HIBO, Zagreb, 06/2003.,

Panian, Ž.: »B2B poslovanje uz korištenje Web usluga», Sajam Info Zagreb, 11/2003., 56 str.

Panian, Ž.: »E-poslovanje u okruženju Web usluga: Menadžerski pogled», Savjetovanje »e-biz 2004», Opatija, 04/2004., 54 str.

Panian, Ž.: »B2B poslovanje u okruženju Web usluga: Menadžerski pogled», Sajam Info 2004, Zagreb, 11/2004., 50 str.

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija kao nadgradnja elektroničkog poslovanja», Savjetovanje »e-biz 2005», Opatija, 04/2005., 46 str.

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija kao nadgradnja elektroničkog poslovanja», Sajam Info 2004, Zagreb, 11/2005., 46 str.

Panian, Ž. »E-poslovanje i pet oblika poslovne inteligencije“, Savjetovanje »e-biz 2006», Opatija, 04/2006., 48 str.

Varga, M.; Ćurko, K. (ur.) "Informatika u poslovanju", Zagreb: Element, 2007., str. 39-60 (Poglavlje: Računalne mreže i Internet)

arga, M.; Ćurko, K. (ur.) "Informatika u poslovanju", Zagreb: Element, 2007., str. 255-298 (Poglavlje: Elektroničko poslovanje)

Bosilj Vukšić, V.; Pejić Bach, M. (ur.) "Poslovna informatika", Zagreb: Element, 2009., str. 179-217 (Poglavlje: Elektroničko poslovanje)

Panian, Željko; Požgaj, Željka

Bosilj Vukšić, V.; Pejić Bach, M. (ur.) "Poslovna informatika", Zagreb: Element, 2009., str. 219-254 (Poglavlje: Rizici primjene informacijske tehnologije u poslovanju)

Panian, Ž.; Ćurko, K. (ur.) "Poslovni informacijski sustavi", Zagreb: Element, 2010. str. 243-271 (Poglavlje: Poslovni informacijski sustav i elektroničko poslovanje)

Panian, Ž.; Ćurko, K. (ur.) "Poslovni informacijski sustavi", Zagreb: Element, 2010., str. 163-206 (Poglavlje: Panian, Željko; Ćurko, Katarina; Pejić Bach, Mirjana, Potpora poslovnih informacijskih sustava poslovnoj analizi i odlučivanju)

Panian, Ž.; Ćurko, K. (ur.) "Poslovni informacijski sustavi", Zagreb: Element, 2010., str. 1-10 (Poglavlje: Osnovni pojmovi)

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima (međunarodna recenzija), objavljena

Panian, Ž.: “Kriptozaštita podataka”, VIII. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat (Croatia), 1986., Zbornik str. 9.03.1 do 9.03.8

Panian, Ž.: “Touristic Promotion of National Cultural Values Mediated by the Internet”, simpozij “Tourism and Culture”, Dubrovnik (Croatia), 10/1999., Published in: “Informatologia”, Zagreb (Croatia) 34, br. 1-2/2001., str. 85-89.

Panian, Ž.: “Electronic Business as the Source of the New Entrepreneurial Opportunities”, Conference on the Dynamic Entrepreneurship for New Economy, Ljubljana (Slovenia), 2/2000., Conference Proceedings, pp. 7-15

Panian, Ž.: “Internet Economics Challenges”, XXIII Međunarodni skup MIPRO 2000, Opatija (Croatia), 5/2000., Zbornik, str. 101-104.

Panian, Ž.: “E-Business Starting & Conducting Strategy”, 11th International Conference “Information And Intelligent Systems – IIS 2000”, Varaždin Croatia), 9/2000., Conference Proceedings on CD

Panian, Ž.: “Internet – poslovanje, stjecanje i pružanje financijskih i drugih informacija trgovačkog društva”, International Conference “Finance and Accounting: Contemporary Solutions and the Latest

Requests of European Union”, Brijuni (Croatia), 10/2000., Collected Papers, pp 223-236.

Panian, Ž.: “Traditional to Electronic Business Change Management”, SENET – 1st South East Europe Regional Conference on Project Management, Ljubljana (Slovenia), 11/2000., Proceedings, pp 80-85

Panian, Ž.: “Will e-Commerce Survive?”, II. Conference on the Dynamic Entrepreneurship for New Economy, Portorož (Slovenia), 2/2001., Conference Proceedings, pp. 13-25 Zagreb (Croatia)

Panian, Ž.: “Croatian Path to Europe and Worldwide: E-Business”, International Management Development Association Tenth World Business Congress, Zagreb (Croatia), 7/2001., Proceedings, pp 74-80

Panian, Ž.: “The Digital Divide: New Information Challenge”, Konferencija “Society & Technology”, Opatija (Croatia), 7/2001., Published in: Thematic Issue of “Informatologia”, Zagreb (Croatia), 34, br. 3-4/2001., str. 200-203.

Panian, Ž.: “Small Entrepreneurs’ Incentives to Accept E-Business Concept: An Empirical Survey”, World Science and Engineering Society Conference MIV (Multimedia, Internet, Video) ’01, Malta, 9/2001., Conference Proceedings on CD, pp. 1871-1876.

Panian, Ž.: “The Communication Structure In Virtual Organizations”, 11th Annual BIT Conference, Manchester (United Kingdom), 10/2001., Conference Proceedings on CD

Panian, Ž.: “Value Chain Management: Moving Towards Virtual Value Networks”, International Conference on Electronic Commerce 2001, Wien (Austria), 11/2001., Conference Proceedings on CD

Panian, Ž.: “Emergence of New E-Commerce Business Models”, Workshop on Digitalisation of Commerce: e-Intermediation, Maastricht (Netherlands), 11/2001., Proceedings on CD

Panian, Ž.: “Distributed Information Technology Impact on Enterprise Change Management Projects”, Keynote Paper, 2nd SENET Conference on Project Management”, Cavtat (Croatia), 04/2002., Proceedings of Abstracts, p. 22, Conference Proceedings on CD, str. 227-235.

Panian, Ž.: “Web-based Education and Training for tourism: The Promising Option”, International Scientific Conference “Rethinking of Education and Training for Tourism”, Zagreb (Croatia), 04/2002., Conference Proceedings, Book and CD, str. 347-360.

Panian, Ž.: “A Brief Discussion On Demand-Side Network Externalities”, Conference “Information Science and Applications ‘02 (2nd ISA)”, Cancun (Mexico), 05/2002, Conference Proceedings CD, pp. 1131-1136

Panian. Ž.: “E-Business Models and Marketing Strategies: A Comparative Analysis”, International Conference “An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002”, Zagreb (Croatia), 06/2002, Conference Proceedings CD, pp. 947- 956

Panian, Ž.: “The Four-Tier Model of Information Literacy Enhancement”, IFIP Working Group 3.2 Conference “Informatics Curricula, Teaching Methods and Best Practice – ICTEM 2002”, Florianopolis (Brazil), 07/2002., Proceedings, pp. 58-63.

Panian, Ž.: “What Might Go Wrong When Trying to Globalize eBusiness?”. 2nd WSEAS International Conference on Multimedia, Internet and Video Technologies ICOMIV 2002, Skiathos (Greece), 09/2002., Proceedings on CD, pp. 1021-1025.

Panian, Ž.: “What Does the Term ‘E-Service’ Really Imply and Mean?”, 4th International Conference on Electronic Commerce, Hong Kong (China), 10/2002., Proceedings on CD

Panian, Ž.: “Some Promising Strategies to Improving E-Business Outcome”, International Conference on Advances in Infrastructure for e-Business, e-Education, e-Science, e-Medicine, and Mobile Technologies on the Internet, SSGRR 2003w, L’Aquila (Italy), 01/2003., Book of Abstracts, p. 19, and Proceedings on CD

Panian, Ž.: »Enterprise Information Management Using XML», International Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e-Business, and Applications

(CSITeA ‘03), Rio de Janeiro (Brazil), 06/2003., Proceedings pp. 333-338.

Panian, Ž.: »New E-Business Model Supported by Web Services Technology», 3rd WSEAS International Conference on Multimedia, Internet and Video Technologies ICOMIV 2003, Rethymnon (Greece), 10/2003., Proceedings on CD

Panian, Ž.: »An Extranet-based Customer-centric Enterprise Model», 4th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economy MCBE’03, Puerto de la Cruz (Spain), 12/2003., Proceedings on CD

Panian, Ž.: »Information & Communication Technology and Electronic Marketplaces as Regional Development Drivers», Regional Science Association International 7th World Congress RSAI 2004, Port Elizabeth (South Africa), 04/2004., Book of Abstracts, pp. 55-56, and Proceedings on CD

Panian, Ž.: »Evolution of IT Services Outsourcing Models in the e-Business Environment», 2nd International Conference »An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage», Zagreb, 06/2004., Book of Abstracts, pp. 109-110, and Proceedings on CD

Panian, Ž. »Knowledge Management: A Learning Organization Model», 8th WSEAS International Conference on Computers, Athens (Greece), 07/2004, Proceedings on CD

Panian, Ž., Spremić, M. »Awareness of the Impact of Business Model Selection on the E-Business Efficiency in Croatian Enterprises», WSEAS International Conference on Internet, Communications and Video Technologies ICOMIV 2004, Izmir (Turkey), 9/2004, Proceedings on CD

Panian, Ž. »Trends in IT Empowered Enterprise Integration», 6th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE ‘05), Buenos Aires (Argentina), 3/2005, Proceedings on CD

Panian, Ž. “The New Service-Oriented Architecture Model for Distributed Systems”, 5th WSEAS International Conference on Information Science, Communications and Applications (ICA 2005), Cancun (Mexico), 5/2005, Proceedings pp. 140-145.

Panian, Ž. “The Business Value Propositions of Service-Oriented Architecture”, 9th WSEAS International CSCC Multiconference, Conference on Computers, Vouliagmeni (Greece), 07/2005, Proceedings on CD

Panian, Ž. “Supply Chain Intelligence in E-Business Environment”, 9th WSEAS International CSCC Multiconference, Conference on Computers, Vouliagmeni (Greece), 07/2005, Proceedings on CD

Panian, Ž. “The Framework to Realign IT with Business: A Role of Data Protection”, 5th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (IAC ’05), Malta, 09/2005, Proceedings on CD

Panian, Ž. “Real-time Business Intelligence Opportunities Derived from Radio Frequency Identification Data”, 4th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSE ‘05), Tenerife (Spain), 12/2005, Proceedings on CD

Panian, Ž. “Creating Agile Business through Service-Oriented Architecture”, IPSI 2006 Conference, Marbella (Spain), 02/2006., Book of Abstracts and Conference Proceedings CD

Panian, Ž. “Control and Governance of Multi-dimensional IT Projects”, 5th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACOS ’06), Hang Zhou (China), 04/2006., Conference Proceedings on CD, pp. 624-628

Panian, Ž. “Contribution to E-Business Valuation”, Plenary Lecture, 7th WSEAS International Conference on Mathematics & Computers in Business & Economics (MCBE ‘06), Cavtat (Croatia), 06/2006, Conference Proceedings on CD, pp. 1-15

Panian, Ž. “Business Intelligence in Support of Business Strategy”, 7th WSEAS International Conference on Mathematics & Computers in Business & Economics (MCBE ‘06), Cavtat (Croatia), 06/2006, Conference Proceedings on CD, pp. 19-23

Panian, Ž. “Business Intelligence and Human Resource Management”, 3rd International Conference »An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration”, Zagreb (Croatia), 06/2006, Proceedings pp. 146-147 and Conference Proceedings on CD, pp. 1018-1028.

Panian, Ž. “Why Enterprise System Integration Is Inevitable?”, 10th WSEAS International Conference on Computers (ICCOMP ’06), Vouliagmeni, Athens (Greece), 07/2006, Conference Proceedings on CD, pp. 590-595.

Panian, Ž. “Enterprise System Integration: From Data Coordination to Integration Appliances”, 10th WSEAS International Conference on Computers (ICCOMP ’06), Vouliagmeni, Athens (Greece), 07/2006, Conference Proceedings on CD, pp. 710-717.

Panian, Ž. “Requirements-driven Approach to Service-oriented Architecture Implementation”, 6th WSEAS International Conference on Multimedia, Internet & Video Technologies (MIV ‘06), Lisbon (Portugal), 09/2006, Conference Proceedings on CD,pp. 90-95.

Panian, Ž. “Business Process Improvement Using Radio Frequency Identification (RFID) Technology”, International Conference “From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration (ICES 2006)”, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina, 10/2006, Book of Extended Abstracts, pp. 384-386. & Conference Proceedings on CD

Panian, Ž., Jaković, B. “Web Metrics Applied to Hotel Web Sites: The Case of Croatia”, 5th WSEAS International Conference on EActivities, Venice (Italy), 11/2006, Conference Proceedings on CD, pp. 159-164.

Panian, Ž. “Collaboration as an Imperative of Application Quality Improvement”, WSEAS International Conference WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’07), Gold Cost (Australia), 01/2007, Conference Proceedings on CD, pp. 106-111.

Paninan, Ž. „Recent Advances in Entretprise Reference Architecture (ERA)“, UN Conference BT-Africa 2007,Maputo (Mozambique), 05/2007, in:Paul Cunnigham and Miriam Cunningham (Eds.), ITS-Africa 2007 Conference Proceedings, IIMC International Information Management Corporation 2007, pp. 1-7, ISBN 1-905824-04-1

Panian, Ž. “A Holistic View of Business Inteligence“, Plenary Lecture, 8th WSEAS Internaztional Conference on Mathematics and Computer sin Business and Economy (MCBE 2007), Vancouver (Canada), 06/2007, Conference Proceedings on CD, pp.205-210

Paninan, Ž. „Return on investment for Business Intelligence“, 8th WSEAS International Conference on Mathematics and Computer sin Business and Economy (MCBE 2007), Vancouver (Canada), 06/2007, Conference Proceedings on CD, pp. 205-210

Paninan, Ž. „User Requrements Engineering and Management in Softwere Development“ European Computing Conference (ECC 07), Voulagmeni, Athens (Greece), 09/2007, Conference Proceedings on CD and Book of Abstracts, p.92

Panian, Ž. „The SOA Ecosystem“, 6th WSEAS International Conference on Dana Networks Communications, Computers (DNCOCO 07), St. Augustine (Trinidad & Tobago), 11/2007, Conference Proceedings , pp. 360-365

Paninan, Ž. „Actionable Business Inteligence: How to Make It Available through Service-oriented Architectures“, 2th WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA 08), Acapulco (Mexico), 01/2008, H.Grebennkov, A.Zemliak, A (Eds.); Modem Topics of Computer Science, WSEAS Press, Athens, 2008, pp 174-179, ISSN 1790-2769, isbn 978-960-6766-32-9

Panian, Ž. „A Break-Through Approach to Real-Time Decisioning in Business Management“, International Conference Marketing Management and Finance (MMF 08), University of Harvard, Cambridge (USA), 03/2008 In; Perlovsky, A; Sandberg , I.W. ; Halkias, D (Eds); Recent Advances on Development and Financial Engineering , WSEAS Press, Athens 2008, pp 25-30, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-6766-48-0

Panian, Ž. „Delivaning Actionable Business Inteligence through Service- Oriented Architecture“; Tenth International Conference on Enterprise information Systems (ICEIS 2008), Barcelona (Spain), 06/2008, Conference Proceedings on CD, pp 191-194 and Book of Abstracts, p. 186

Panian, Ž. „Drivers to E-Business Adoption; Croatian Experience“, 7th International Symposium „Ecomomy & Business“, Sunny Beach (Bulgaria), 09/2008., Journal „Economy & Business“, International Scientific Publications Vol.2, Part 1, 2008, PP 152-163, http://www.science-jourmais.eu, ISSN 1313-2555

Panian, Ž. „The Impact of Business Continulty Planning on Value Chain Effectiveness“, International Conference on Value Chain Sustainability (ICOVACS 2006), Izmir (Turkey), 11/2008, Conference Proceedings on CD

Panian, Ž. „Expected Progress in the Field of Business Inteligence“, 8th WSEAS International Conference on Atifficial Intelligence, Knowledge Engineering and Dana Bases (AIKED 09), Cambridge (Great Britain), 02/2009 In: Trilling. L . et.al.(Eds):Recent Advances in Artificial Intelligence, Knowladge Engineering and Dana Bases, WSEAS Press, Athens, 2009, pp 170-175, ISSN 1790-5109, ISBN 978-960-474-051-2

Panian, Ž. „Towards Pervasive Business Intelligence Advanced in Lovation Intelligence“ Pienary Lecture, 3rd International Conference on Management Marketing and Finances (MMF 09),Huston (USA), 04-05/2009, Abstract in; Hashemi, S ; Vorbach; C. Advances in Marketing, Management and Finances, WSEAS Press, Athens, 2009. p 18,ISSN1790-2769,ISBN 978-960-474-073-4

Panian, Ž. „Recent Advances in Data Engineering and Management“, 8th WSEAS International Conference on telecommunications and Informatics (TELE-INFO 09), Istambul(Turkey), 0506/2009, In: Demiraip, M.; Baykara, N.A.; Mastorakis, N.E., Telecommunication System % Informatics, WSEAS Press, Athens, 2009. pp 95-100, ISSN01790-5117, ISBN 978-960-474-084-0

Paninan, Ž. „Return in investment in Business Intelligence in Small and Mid-Sized Business“ Applied Computing Conference 2009 (ACC 09), Voullagmeni (Greece), 09/2009, In: Mastorakis, N; Demiraip, M.; Rudas, I; Balucea, C.A., Rogozea, L., Mathematical Methods and Applied Computing, Volume I, WSEAS Press, Athens, 2009, pp 132-137, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-124-3

Panian, Ž. „Some practical Experience in Dana Governance“, International Conference on Knowledge Management 2010 (ICKM 2010 ) Penamng (Malaysia), 02/2010, In; Adril, Cemal, World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Academic Science Research Papres, vol.62, Februarx, 2010., pp 468-475, ISSN 2070-3724

Panian, Ž. „Text Analytics as a Formo f Knoeledge Mining“, 4th European Computing Conference (ECC 2010), Romania, 04/2010, In: Grigoriu, M.; Mladenov, V.; Bulucea, A.C.; Martin, O.; Mastorakis, N.; Proceedings of the 4th European Computing Conference (ECC 2010), WSEAS Press, Athens, 2010, pp 112-117,ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474-178-6

Panian, Ž. „The path to Web Intelligence Maturity“. International Conference on e-Commerce, e-Business and e-Service 2010 (ICCBS 2010), Paris (France), 06/2010. In: Ardil, Cemal, World Acamdamy of Sciance, Engineering and Technology (WASET), Issue 66, June 2010. pp 166-173, ISSN 2070-3724

Panian, Ž „Pervasive Business Intelligence Architecture“ Pienary Lecture, 10th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS 2010 ), Iwate, Japan, 10/2010. In: Fujita, H.; Sasaki, J.(Eds) SelectedTopics in Applied Computer Science, WSEAS Press, New York, 2010, pp 17(extandad abstract), ISSN 1792-4863, ISBN 978-960-474-231-8

Panian, Ž. „A Promisinf Approach to Supporting Kowledge-Intensive Business Processes: Business Case Management“, International Conference Knowledge Management and Knowledge Economy (ICKMKE 2011), Bankok(Thailand), 03/2011. In: Adril. Cemal. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Issue 75, March 2011, pp 109-115, ISSN 2010-3772

Panian, Ž. „The Growth of Interpersonal Knowladge Accelerated by Web 2.0 Technologies“, 6th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2011 (IPKAD 2011) Tampere (Finland), 06/2011. Abstracts Book, p. 141. IFKAD Proceedings on CD (ISBN 978-88-96687-06-5) and http:// www.knowledgeasset.org/IFKAD/Proceedings/2011/papres/147-IFKAD2011pdf#toobar=0

Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima (domaća recenzija), objavljena

Panian, Ž.: “Neki didaktički aspekti nastave programiranja elektroničkih računala na fakultetima”, II. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1980., Zbornik str. 5.19 do 5.25

Srića, V.; Panian, Ž.: “Jedan model studija informatike na ekonomskom fakultetu”, II. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1980., Zbornik str. 5.1 do 5.8

Panian, Ž.: “Iskustva u primjeni poslovne igre PROSIM u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu”, III. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1981., Zbornik str. 109.1 do 109.4

Panian, Ž.: “Informatičko obrazovanje u NR Kini”, IV. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1982., Zbornik str. 105-108.

Panian, Ž.: “Jedan mogući pristup vrednovanju djelatnosti elektroničke obrade podataka”, IV. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1982., Zbornik str. 359-366.

Panian, Ž.: “SPIDI – sistem za podršku izvoznih djelatnosti”, V. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1983., Zbornik str. 255-261.

Panian, Ž.: “Treba li nam domaći softver?”, VI. Međunarodni simpozij “Kompjuter na sveučilištu”, Dubrovnik,1984., Zbornik str. 413-1 do 413.9

Panian, Ž.: “Objektivna vrijednost perfektne i imperfektne informacije”, pozvani referat, Međunarodna konferencija “Izazov stabilizacije – produktivnost, ekonomičnost, efikasnost informacijskih djelatnosti”, Zagreb, 1984., Zbornik str. 17-22.

Panian, Ž.:”Neki rezultati istraživanja stanja poslovnih informacijskih sistema u SR Hrvatskoj”, Simpozij “Ekonomika i izgradnja informacionih sistema”, Mostar, 5/1988., Zbornik, str. 131-141.

Panian, Ž.: “Rizici od zlouporabe informacijske tehnologije”, Međunarodni simpozij “Nove tehnologije i autorsko pravo”, Brijuni, 1989., Zbornik str. 79-83.

Panian, Ž.: “Koncept integralnog informacijskog sustava poduzeća u turizmu i hotelijerstvu”, Međunarodno savjetovanje “Informacijske tehnologije u turizmu”, Brijuni, 5/1990., objavljeno u časopisu “Turizam”, Zagreb, br. 9-10/90., str. 149-153.

Panian, Ž.: “Tipizacija metoda zaštite podataka u prijenosu”, Savjetovanje “Zaštita u informatičkoj djelatnosti”, Informatika ’91 – Interbiro, Zagreb, 1991., Zbornik, str. 2-1 do 2-4.

Panian, Ž.: “Koncepti učenja na daljinu i virtualnih učilišta kao razvojna perspektiva Ekonomskog fakulteta u Zagrebu”, Znanstveni simpozij “Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920-2000”, Zagreb, 4/2001, Priopćenja, str. 141-151.

Panian, Ž.: “Informacijska ekonomija: izazov ekonomskoj znanosti u 21. stoljeću”, Znanstveni simpozij “Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920-2000”, Zagreb, 4/2001, Priopćenja, str. 269-281

Panian, Ž.: “Banking in the Pervasive E-Business Environment”, Konferencija “Direct Banking”, Šesti hrvatski financijski forum & Prvi hrvatski e-business forum”, Zagreb, 05/2001., Zbornik str. 1-7.

Panian, Ž.: “Elektroničko poslovanje među tvrtkama (B2B)”, 13. konferencija CASE, Opatija, 06/2001., seminarski materijal

Panian, Ž.: “Pristup kontroli i reviziji informacijskih sustava”, IV. Savjetovanje “Interna revizija i kontrola”, Poreč, 09/2001., Zbornik str. 135-152.

Panian, Ž.: “Evolucija modela elektroničkog poslovanja”, Savjetovanje o elektroničkom poslovanju “e-Biz 2002”, Opatija, 04/2002., Zbornik i CD, nenumerirano

Panian, Ž.: “Elektronička tržišta (e-Marketplaces)”, 7. hrvatski financijski forum & 2. e-business forum, Zagreb, 05/2002., Zbornik, str. 56-58.

Panian, Ž.: “B2B poslovanje – stanje i perspektive”, Sajam Info 2002, Zagreb, 11/2002., seminarski materijal, 94 str.

Panian, Ž.: »Novi modeli elektroničkog poslovanja – stanje i perspektive», Savjetovanje »e-biz 2003», Opatija, 03/2003., seminarski materijal, 62 str.

Panian, Ž.: »Abeceda upravljanja opskrbnim lancem», 8. hrvatski financijski forum & 3. e-business forum, Zagreb, 05/2003., Zbornik, str. 40-44.

Panian, Ž.: »B2B poslovanje uz korištenje Web usluga», Sajam Info, Zagreb, 11/2003., seminarski materijal, 56 str.

Panian, Ž.: »E-poslovanje u okruženju Web usluga: Menadžerski pogled», Savjetovanje »e-biz 2004», Opatija, 04/2004., seminarski materijal, 54 str.

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija kao nadgradnja elektroničkog poslovanja», Savjetovanje »e-biz 2005», Opatija, 04/2005., 46 str.

Panian, Ž. »E-poslovanje i pet oblika poslovne inteligencije“, Savjetovanje »e-biz 2006», Opatija, 04/2006., 48 str.

Panian, Ž. "Integralni pristup poslovnoj inteligenciji", Konferencija "Primjena Business Intelligence procesa", Zbornik radova, prošireni sažetak, Zagreb, 2010., str. 8-9.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima (međunarodna recenzija)

Panian, Ž.: “Information Economy Reflections in Tourism”, Acta Turistica, Zagreb, br. 1/1999., str. 97-115.

Panian, Ž.: “The Evolution of Information Technology Management”, Zagreb International Review of Economics & Business, Zagreb, vol. II., No. 1, May 1999, str. 99-113.

Panian, Ž.: “Computer Networks as the Basis for Virtual Organizations Development”, Management, Split, vol. 4., No. 1-2, 12/1999., str. 127-144.

Panian, Ž.: “Elektroničko poslovanje – šansa hrvatskog gospodarstva u 21. stoljeću”, Ekonomski pregled, Zagreb, br. 3- 4/2000., str.268-280.

Panian, Ž.: »New E-Business Model Supported by Web Services Technology». WSEAS Transactions on Computers, New Jersey, Issue 3, Volume 2, July 2003, ISSN 1109-2750, pp. 668-673.

Panian, Ž.: »An Extranet-based Customer-centric Enterprise Model». WSEAS Transactions on Computers, New Jersey, Issue 1, Volume 3, January 2004, ISSN 1109-2750, pp. 224-229.

Panian, Ž.: »Knowledge Management: A Learning Organization Model». WSEAS Transactions on Information Technology and Applications, Piraeus (Greece), Issue 1, Volume 1, July 2004, ISSN 1790-0832, pp. 363-367.

Panian, Ž., Spremić, M. »Awareness of the Impact of Business Model Selection on the E-Business Efficiency in Croatian Enterprises». WSEAS Transactions on Systems, New Jersey, Issue 7, Volume 3, September 2004, ISSN 1109-2777, pp. 2469-2475.

Panian, Ž. »Trends in IT Empowered Enterprise Integration». WSEAS Transactions on Business and Economics, New Jersey, Issue 2, Volume 2, April 2005, ISSN 1109-9526, pp. 24-29.

Panian, Ž. »Delivering Business Value through Service-Oriented Architecture». WSEAS Transactions on Information Science and Applications, New Jersey, Issue 6, Volume 2, 06/2005, ISSN 1790-0832, pp. 736-744.

Panian, Ž. »Supply Chain Intelligence in E-Business Environment». WSEAS Transactions on Information Science and Applications, New Jersey, Issue 8, Volume 2, 08/2005, ISSN 1790-0832, pp. 1079-1084.

Panian, Ž. »Data Protection – A Key Issue when Realigning IT with the Business”. WSEAS Transactions on Computers, New Jersey, Issue 11, Volume 4, 11/2005, ISSN 1109-2758, pp. 1556-1563.

Panian, Ž. »Using Radio Frequency Identification Data to Generate Real-time Business Intelligence”. WSEAS Transactions on Systems, New Jersey, Issue 3, Volume 5, 03/2006, ISSN 1109-2777, pp.518-525.

Panian, Ž. »Control. Governance and Managing Quality of Multidimensional IT Projects”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Athens, Issue 6, Volume 3, June 2006, ISSN 1798-0832, pp. 1153-1160.

Panian, Ž. “Business Intelligence in Support of Business Strategy”,WSEAS Transactions on Business and Economics, Athens, Issue 3,Volume 3, March 2006, ISSN 1109-9526, pp. 129-133.

Panian, Ž. “Enterprise System Integration: From Data Coordination to Integration Appliances”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Athens, Issue 4, Volume 3, March 2006, ISSN 1109-9526, pp. 213-220.

Panian, Ž. “Why Enterprise System Integration Is Inevitable?”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Athens, Issue 4, Volume 3, March 2006, ISSN 1109-9526, pp. 304-309.

Panian, Ž. “Service-Oriented Architecture Implementation: A Requirements-driven Approach”, WSEAS Transactions on Information Science & Applications, Athens, Issue 12, Volume 3, December 2006, ISSN 1790-0832, pp. 2417-2424.

Panian, Ž., Jaković, B. “Web Metrics as a Means of Croatian Hotel Web Sites Functionality Improvement”, WSEAS Transactions on Information Science & Applications, Athens, Issue 2, Volume 4, February 2007, ISSN 1790-0832, pp. 271-279.

Panian, Ž. “Application Quality Improvement through Collaboration”, WSEAS Transactions on Information Science & Applications, Athens, Issue 5, Volume 4, May 2007, ISSN 1790-0832, pp. 1026-1033.

Panian, Ž., "Drivers to E-Business Adoption. Croatian Experience", Journal "Economy & Business", International Scientific Publications, Vol. 2, Part 1, 2008, pp 152-163.

Panian, Ž. "Recent Advances in Data Management", WSEAS Transactions on Computers, New Jersey, Issue 7, Volume 8, 2009, pp 1061-1071.

Panian, Ž. "Transformarea tehnologei informatiei (IT) intr-o "tehnologie verde", Making Information Technology (IT) Environmentally Friendly. The Green IT, Calitate - Medu /Quality Environment Review, Bucharest, No 1, 11/2009, pp 6-17.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima (domaća recenzija)

Panian, Ž.: “Suvremena organizacija sistema poslovnih informacija u organizaciji udruženog rada”, Praksa, Beograd, br. 6/78., str. 4-13.

Panian, Ž.: “Primjena metoda operativnog istraživanja u realizaciji marketing koncepcije poslovanja”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 6/79., str. 39-46.

Panian, Ž.: “Klasifikacija pojmova s područja informatike”, Praksa, Beograd, br. 6/79., str. 42-46.

Panian, Ž.: “Problem produktivnosti rada službe za elektroničku obradu podataka”, Produktivnost, Beograd, br. 1-2/80., str. 63-69.

Panian, Ž.: “Mrežno planiranje i marketing”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 7/80., str. 52-57.

Panian, Ž.: “Markovljevi lanci – djelotvorna metoda prognoziranja marketinških događaja”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 9/80., str. 34-38.

Panian, Ž.: “Simulacija kao sredstvo analize i upravljanja marketinški orijentiranim poslovanjem”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 10/80., str. 48-54.

Panian, Ž.: “Neke pretpostavke povećanja produktivnosti rada u sferi softverskog inženjerstva”, Praksa, Beograd, br. 10/80., str. 2-15.

Panian, Ž.: “Poslovne igre – suvremena metoda obrazovanja ekonomskih kadrova i posebno stručnjaka za marketing”,Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 12/80., str. 51-68.

Panian, Ž.: “Pojam djelotvornosti elektroničke obrade podataka”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 2/82., str. 3-12.

Panian, Ž.: “Produktivnost službe za elektroničku obradu podataka”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 3/82., str. 25-30.

Panian, Ž.: “Ekonomičnost elektroničke obrade podataka”, Ekonomski analitičar, zagreb, br. 4/82., str. 28-36.

Panian, Ž.: “Kako i kada pristupiti mjerenju djelotvornosti elektroničke obrade podataka”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 5/82., str. 8-14.

Panian, Ž.: “Sintetički pristup vrednovanju djelotvornosti elektroničke obrade podataka”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br.8/82., str. 35-44.

Panian, Ž.: “Pretpostavke upotrebljivosti rezultata elektroničke obrade podataka”, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 6/85., str. 46-50.

Panian, Ž.: “Telematička podrška prometu robe (marketing na daljinu)”, Tržište, br. 1/90., 53-62.

Panian, Ž.: “Komunikacijski intenzivni informacijski sustavi (KIIS): Imperativ suvremenog poslovanja”, Ekonomija/Economics, god. 5,br. 1, 11/98., str. 55-68.

Panian, Ž.: “Komunikacijski intenzivni informacijski sustavi (KIIS) i organizacijske promjene”, Ekonomija/Economics, god. 5, br. 3, 3/99., str. 381-400.

Panian, Ž.: “Strategije uspješne implementacije sustava za potporu odlučivanju”, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, br. 6/99., str.16-24.

Panian, Ž.: “Komunikacijski intenzivni informacijski sustavi (KIIS): Upravljački izazov”, Ekonomija/Economics, god. 6, br. 1, 10/99., str.101-114.

Panian, Ž.: “Uloga revizora u razvoju i izgradnji informacijskih sustava”, Revizija, br. 1, 3/2002, str. 5-26.

Panian, Ž.: “Sponzorirana virtualna učilišta i cjeloživotno učenje”,EduPoint, god. II, br.7/2002., http://edupoint.carnet.hr/casopis/ broj-07/clanak-01/index.html#1, 21. 06. 2002.

Stručni radovi

Panian, Ž.: “Mogućnosti primjene elektroničke obrade podataka u praksi Opće bolnice ‘Dr Josip Kajfeš” u Zagrebu”, Zdravstvo,Zagreb, br. 8/76., str. 16-27.

Panian, Ž.: “Ocjena stanja na svjetskom tržištu mikroračunala”, Praksa, Beograd, br. 6/77., str. 20-22.

Crnković, B.; Panian, Ž.: “Analiza problema upravljanja zalihama materijala i rezervnih dijelova u industrijskoj radnoj organizaciji”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 5/79., str. 5-12.

Panian, Ž.: “Prilog boljem razumijevanju koncepcije distribuirane obrade podataka”, Praksa, Beograd, br. 7-8/79., str. 31-37.

Panian, Ž.: “Dinamičko programiranje”, Ekonomski analitičar, Zagreb, br. 8/80., str. 41-47.

Panian, Ž.: “Interaktivni informacijski sistemi kao podrška rukovodiocima trgovinskih organizacija”, Marketing, Beograd, br. 1/88., str. 186-191.

Panian, Ž.: “Multimedijska obrada i prijenos informacija”, IBI, Zagreb, br. 4/94., str. 9-10.

Panian, Ž.: “Priprema za reviziju u informatičkoj službi”, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 5/94., str. 5-7.

Panian, Ž.: “Problem 2000: Cijena naoko trivijalne pogreške”, Poslovni savjetnik, Zagreb, br. 10/98., str. 37-40.

Panian, Ž.: “Problem 2000.”, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 11/98., str. 105-108.

Panian, Ž.: “Upravljanje promjenama u informatici: Izazovi i dvojbe”, IBI, br. 2/99., str. 11-14.

Panian, Ž.: “Čari Internet telefonije”, Poslovni savjetnik, Zagreb, br. 2/99., str. 84-86.

Panian, Ž.: “Ocjena i izbor računalnih programa za financijsko upravljanje”, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 3/99., str. 103-107.

Panian, Ž.: “Uspješnost postimplementacijske revizije informacijskog sustava”, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 6/99., str. 107-111.

Panian, Ž.: “Odgovori na ključna pitanja o prirodi elektroničkog poslovanja”, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 10/99., str. 109-115.

Panian, Ž.: “Ususret eri elektroničkog poslovanja”, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 2/99., str. 158-163.

Panian, Ž.: “Internet – novi globalni gospodarski prostor”,Ekonomist, br. 2/2000., str. 83-85.

Panian, Ž.: “B2B – Elektroničko trgovanje među tvrtkama” Ekonomist, br. 5-6/2000., str. 39-43.

Panian, Ž.: “Problemi pravne regulative u elektroničkome poslovanju”, Računovodstvo, revizija i financije, br. 8/2000., str. 71-75.

Panian, Ž.: “Abeceda kontrole i revizije informacijskih sustava”, Revizija, br. 2, 6/2002., str. 55-73.

Panian, Ž.: “Upravljanje funkcijom revizije informacijskih sustava”, Računovodstvo, revizija i financije, br. 7/2001., str. 137-142.

Panian, Ž.: “Elektroničko poslovanje: O čemu se ovdje, zapravo, radi?”, InfoTrend, br. 105, 10/2002., str. 48-54.

Panian, Ž.; Spremić, M.: »Prognostičko informiranje», InfoTrend, br. 106, 11/2002., str. 50-55.

Panian, Ž. »Pripreme za reviziju informacijskih sustava: primjer financijskih institucija». Revizija, br. 1/2003., str. 15-26.

Panian, Ž.: »Poslovna inteligencija u osigurateljnoj djelatnosti – osnovni pojmovi i odnosi: dio I.», Osiguranje, 03/2003., str. 13-18.

Panian, Ž.: »ERP – zbunjujući naziv za dobru ideju», InfoTrend, br.109, 03/2003., str. 51-55.

Panian, Ž.: »Poslovna inteligencija u osigurateljnoj djelatnosti – poslovna inteligencija u lancu vrijednosti osiguravatelja: dio II.»,Osiguranje, 04/2003., str. 11-15.

Panian, Ž.: »Softverski alati za prikupljanje dokaza prilikom revizije informacijskih sustava», Računovodstvo, revizija i financije (RRIF), br. 4/2003., str. 72-77.

Panian, Ž.: »«Poslovna inteligencija u osigurateljnoj djelatnosti – upravljanje odnosima s klijentima: dio III.», Osiguranje, 07-08/2003., str. 45-50.

Panian, Ž.: »Upravljanje identitetom – imperativ suvremenog poslovanja», Računovodstvo, revizija i financije (RRIF), Zagreb,12/2003., str. 162-166.

Panian, Ž.: »Poslovna inteligencija u financijskim institucijama»,Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb, 12/2003., str. 86-91.

Panian, Ž.: »Klijentocentrično osiguravajuće društvo», Osiguranje,Zagreb, 12/2003., str. 17-23.

Panian, Ž.: »Sigurnost plaćanja i ostalih financijskih transakcija obavljanih putem Interneta», Računovodstvo i financije (RIF),Zagreb, 02/2004., str. 112-117.

Panian, Ž.: »Napredne internetske tehnologije i osiguranje», Osiguranje, Zagreb, 1-2/2004., str. 37-42.

Panian, Ž.: »Prikupljanje informacija značajnih za rad računovođa putem Interneta», Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb,05/2004., str. 22-30.

Panian, Ž.: »Upravljanje digitalnim sadržajima u osigurateljnoj djelatnosti». Osiguranje, Zagreb, 5/2004., str. 24-30.

Panian, Ž.: »Zaštita od krađe identiteta u elektroničkom poslovanju». Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb, 06/2004., str.30-37.

Panian, Ž. »Isplativost ulaganja u upravljanje identitetom korisnika informacijskih sustava», Računovodstvo, revizija i financije (RRIF), Zagreb, 07/2004., str. 60-66.

Panian, Ž. »Važnost i zaštita privatnosti podataka u financijskim institucijama». Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb, 07/2004., str. 90-96.

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija: Samo Buzzword ili izgledna opcija?», Dnevnik, Poseban prilog Business Intelligence, Zagreb, 30. rujna 2004., str. 19

Panian, Ž. »Profilacija i analiza podataka – pretpostavke uspješnog poslovanja osiguravajuće kompanije», Osiguranje, Zagreb, 9/2004., str. 20-25.

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija u upravljanju ljudskim resursima: Kako odabrati i zadržati najbolje ljude», Dnevnik, Poseban prilog Business Intelligence, Zagreb, 28. listopada 2004., str. 19

Panian, Ž. »Poslovna inteligencija spušta se na razinu srednjeg menadžmenta», Dnevnik, Poseban prilog Business Intelligence, Zagreb, 25. studenog 2004., str. 13-15.

Panian, Ž. »Iz čega proizlazi nužnost revizije podataka?». Revizija, Zagreb, br. 4, 12/2004., str. 47-62.

Panian, Ž. »Zbogom improvizacijama!», Dnevnik, Poseban prilog Business Intelligence, Zagreb, 30. prosinca 2004., str. 13-14.

Panian, Ž. »Skladištenjem podataka do novih poslovnih mogućnosti», Osiguranje, Zagreb, 12/2004., str. 26-32.

Panian, Ž. »Revizija sigurnosti informacijskih sustava», Računovodstvo, revizija i financije (RRIF), Zagreb, 05/2005., str. 78-85.

Panian, Ž. »Ključne promjene u sustavima plaćanja i naplate u digitalnom dobu». Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb, 06/2005., str. 54-61.

Panian, Ž. »Pet neophodnih obilježja dobrog softvera za financijsko upravljanje». Računovodstvo i financije (RIF), Zagreb, 08/2005., str. 101-108.

Panian, Ž. »Primjena alata poslovne inteligencije u osigurateljnoj djelatnosti». Osiguranje, Zagreb, 7-8/2005., str. 67-74.

Panian, Ž. »Utjecaj kakvoće podataka na poslovne procese u osiguranju“. Osiguranje, Zagreb, 5/2006., str. 37-44.

Panian, Ž. »Zloporabe i prijevare u radu s internetom: neutemeljeni strahovi ili stvarna opasnost“. Računovodstvo i financije (RIF),Zagreb, 09/2006., str. 96-102.

Pregledni radovi

Ukupno 14 bibliografija objavljenih u časopisu “Ekonomski analitičar” u razdoblju od svibnja 1982. do kolovoza 1983. godine s kratkim prikazima ukupno 98 inozemnih knjiga iz područja informatike, menadžmenta i poslovne ekonomije.

Publicistički radovi

Ukupno 66 tematskih uredničkih uvodnika u časopisima serije “Vaš i naš izbor” (“Baze podataka”, “Praksa programiranja”,“Telematičke mreže” i “Rukovodilac i kompjuter”), u izdanju Centra za dokumentaciju i informacije, Zagreb, u opsegu od 6 do 10 a.k. svaki, u razdoblju od 1984. do 1988. godine.

Ukupno 28 uvodnih kolumna pod naslovom “Quo vadis Informatika?” u prvih 26 brojeva hrvatskog izdanja časopisa “Byte”, svaki po 4 a.k., od studenog 1992. do veljače 1995. godine.

(Pripremio: I. S.)

OSTALI IZVORI

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/8500 [24.2.2022.]

ResearchGate (2008-2022) Željko Panian [online]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zeljko-Panian-2047353990 [24.2.2022.]

Životopis prof. dr. sc. Željko Panian [online]. Informatologia, 39(3), 2006. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/14149 [24.2.2022.]


CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Željko Panian [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/p/%C5%BEeljko-panian [upisati datum pristupanja]