Silvije Orsag

Silvije Orsag

Prof. dr. sc. Silvije Orsag (Otočac, 17. XII. 1956. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišni profesor dr. sc. Silvije Orsag rodio se u građanskoj obitelji u mjestu Otočac. Ubrzo nakon rođenja njegova se obitelj seli u Samobor gdje je 1971. godine završio osnovnu školu. Srednju školu završio je 1975. godine u Zagrebu, Gimnazija Trešnjevka. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet – Zagreb gdje je diplomirao 1979. godine.

Nakon završenog studija zaposlio se je u Rade Končar, Zagreb gdje je radio do kraja 1980. godine, a od 1.1.1981. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent na predmetima Poslovne financije i Računovodstvo, a potom i kao docent te izvanredni profesor. 2003. Godine postaje redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu - Zagreb gdje neprekinuto radi do danas. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb Silvije Orsag obranio je magistarski rad 1985. godine, a doktorirao je 1992. Godine obranivši doktorski rad pod nazivom: Optimalizacija financijske strukture poduzeća.

Još kao doktorand koncipirao je i postavio premet Financijsko upravljanje poslovnim kombinacijama koji se je određeno vrijeme izvodio na diplomskom studiju fakulteta, a kasnije na znanstvenim i stručnim poslijediplomskim studijima pod nazivom Poslovne kombinacije. Tijekom svoga dugogodišnjeg rada na Fakultetu prof. dr. sc. Silvije Orsag kontinuirano se bavi Financijskom analizom, kao internom, tako i eksternom. Osim Poslovnim financijama na kojima je formalno radio cijelo vrijeme utemeljio je i predmete Investicijska analiza, Budžetiranje kapitala, Izvedenice, te Analiza i vrednovanje poduzeća koji se i danas izvode na integriranim studijima Fakulteta. Na aktualnim stručnim studijima poduzeća utemeljio je predmete Osnove analize vrijednosnih papira i Analiza ulaganja u energiju i okoliš. Izabran je za gostujućeg profesora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Banja Luci, gdje je sunositelj na nekim predmetima iz financijske analize na master studijima.

Tijekom zaposlenja utemeljio je i vodio znanstveni poslijediplomski studij Financije poduzeća, sa specijalizacijama na područjima interne i eksterne financijske analize. Predavao je i na drugim znanstvenim poslijediplomskim studijima na domicilnom sveučilištu, na Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu u Sarajevu. Nakon reforme sveučilišnih studija utemeljio je i vodi specijalistički poslijediplomski studij Financijska analiza, sa proširenom specijalizacijom na području eksterne financijske analize. Sudjeluje na specijalističkim poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Rijeci, gdje je i sunositelj kolegija Poslovne financije i Investicijska analiza na SPDS Financije. Nositelj je kolegija Dioničko gospodarstvo specijalističkog poslijediplomskog studija Menadžment poslovnih sustava Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Prof. dr. sc. Silvije Orsag predaje na doktorskim studijima na Fakultetu, gdje je nositelj viša kolegija i na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao predavač i sunositelj predmeta te na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao predavač i nositelj predmeta. Sudjelovao je u postupcima stjecanja doktorata na domicilnom Fakultetu kao i na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Ekonomskom fakultetu u Mostaru, Ekonomskom fakultetu u Rijeci i Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Pod njegovim mentorstvom ili sumentorstvom uspješno je najviši znanstveni stupanj steklo šesnaest pristupnika.

Tijekom svoga znanstvenog, obrazovnog i stručnog djelovanja Silvije Orsag sudjelovao je u uređivanju više časopisa i znanstvenih skupova. Dugogodišnji je član uredništva časopisa Računovodstvo i financije. Član je uredništva časopisa UTMS Journal of Economics, gdje je bio i gostujući urednik i član gostujućeg uredničkog odbora. Član je uređivačkog odbora časopisa Financing, a bio je i član uredništva časopisa Financijska praksa. Bio je predsjednik programskog odbora 1st International Conference on Financial Analysis, Hrvatske udruge financijskih analitičara i Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Bio je dugogodišnji član simpozijskog odbora HZRIFD. Član je kongresnog i simpoziumskog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Silvije Orsag je utemeljitelj (1993.) i predsjednik Hrvatske udruge financijskih analitičara (HUFA) koja je učlanjena u Europian Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS), a preko nje i u svjetsku asocijaciju (Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA). Autor programa za edukaciju investicijskih savjetnika, te je sudjelovao u njezinoj organizaciji i izvođenju. Sudjelovao je i u edukaciji investicijskih savjetnika Federacije Bosne i Hercegovine. Redaktor i jedan od autora Priručnika za polaganje ispita za zvanje investicijskog savjetnika i autor knjige Vrijednosni papiri koja je bila obvezna literatura za edukaciju i polaganje ispita za investicijskog savjetnika u FBiH. Autor više knjiga, znanstvenih i stručnih članaka i konferencijskih referata iz područja financijske analize. Strukturirao Obveznice za naknadu oduzete imovine.

Dobitnik nagrade Mijo Mirković za knjigu Problematika financiranja poslovanja i razvoja inkorporiranog poduzeća. Dobitnik nagrade Zagrebačke burze za životno djelo. Član je i predsjednik Hrvatske udruge financijskih analitičara, Europske federacije udruga financijskih analitičara, Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i Hrvatskog društva ekonomista. Od 2000. do 2013. godine član je Savjeta Hrvatske narodne banke. Član je Decision Sciences Institute kao i Western Decision Sciences Institute. Član nadzornog odbora Agram banke.

DJELA:

Knjige:

Orsag, S. (1990) Problematika financiranja poslovanja i razvoja inkorporativnog poduzeća, Institut za javne financije – Zagreb.

Orsag, S. (1992) Financiranje emisijom vrijednosnih papira, Institut za javne financije – Zagreb.

Orsag, S. (1996) Financije za poduzetnike, HITA-consulting, Zagreb.

Orsag, S. (1997) Financiranje emisijom vrijednosnih papira, 2. Izdanje, RIFIN, Zagreb, 3. Izdanje 2002.

Orsag, S. (1997) Vrednovanje poduzeća, Infoinvest, Zagreb.

Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb

Orsag, S. (2003) Vrijednosni papiri, Revicon, Sarajevo.

Orsag, S. (2006) Izvedenice, HUFA, Zagreb.

Orsag, S. (2011) Mala škola investiranja ili „Razumni ulagač“, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

Orsag, S. (2011) Vrijednosni papiri, Investicije i instrumenti financiranja, Revicon, Sarajevo

Orsag, S. (2015) Poslovne financije, HUFA, Avantis, Zagreb.

Orsag, S. (2015) Investicijska analiza, HUFA, Avantis, Zagreb.

Orsag, S. (2018) Vrijednosni papiri, 2. izdanje, Revicon, Sarajevo.

Orsag, S. (2020) Vrednovanje poduzeća, 2. izdanje, Revicon, Sarajevo

Knjige u koautorstvu

Orsag, S.; Santini, G. i Gulin, D. (1991) Uvod u ekonomiku vrijednosnih papira, Institut za javne financije – Zagreb.

Papuga, M; Orsag, S.; Adrović, Z. i Mikac, A. (1990) Uvod u financijsko tržište i tržište vrijednosnih papira, Zagrebačka poslovna škola, Zagreb.

Deželljin, J.; Gulin, D.; Guzić, Š.; Mijatović, M.; Miloslavić, V.; Orsag, S.; Spajić, F.; Spremić, I.; Tadijančević, S. i Zlatunić, B. (1993) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda u poduzeću, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

Orsag, S. & Gulin, D. (1997) Poslovne kombinacije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreeb, 1997.

Orsag, Silvije; Dedi, Lidija. (2011) Budžetiranje kapitala, Procjena investicijskih projekata, 2. izdanje, Masmedia, Zagreb.

Silvije Orsag, Džafer Alibegović, Mala škola investiranja ili „Razumni ulagač“, Revicon, Sarajevo, 2011.

Dedi, L., Orsag, S. i Kožul, A. (2018) Investicijska analiza: Priručnik sa zadacima za vježbu, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb

Poglavlja u knjigama:

Šokman, A. i Orsag, S. (1992) Financiranje programa, u Hrvatski farmer, Programi razvoja obiteljskih gospodarstava, Globus, Zagreb

Orsag, S. (1994) Financiranje emisijom vrijednosnih papira, u Poduzetničko računovodstvo, TEB. Zagreb, drugo izdanje 1995., treće izdanje 1996.

Orsag, S.; Pavlović, J.; Šokman, A. (1994) Financije, u Management i poduzetništvo, 1000 programa ulaganja za mala i srednja poduzeća, red. Vajić, I.; Andrašec, M.; Ban, V; Dodtfedsen, L.; Kuvačić, N.; Maleš, S. Centar za poduzetništvo / Mladost, Zagreb.

Donald Farrar, Silvije Orsag, «Moderna teorija portfolia», u zborniku Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, redakcija Silvije Orsag, HUFA – Hrvatska udruga financijskih analitičara, Zagreb, 2002.

Graham, B. (2006) Inteligentni Investitor, komentari Jason Zweig, predgovor Warren E. Buffett, pogovor i komentari uz hrvatsko izdanje Silvije Orsag, Masmedia, Zagreb.

Fučkan, Đ.; Dedi, L.; Orsag, S.; Tintor, J. (2007) Preliminary Assessment of the Planning Approach and Planning Technologies in Croatian Companies, u Zborniku radova skupa: Economic integration, competition and cooperation, Opatija.

Dedi, L. & Orsag, S. (2008) Foreign Direct Investment Analysis of Croatian Firms, poglavlje 11 u knjizi Investment in a Global Economy: Its Environment, Finance, and Economics, redakcija Peter E, Koveos, Athena.

Orsag, S. & Sabol, A. (2014) Risk Management and Corporate Governance: Through the Looking Glass // Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System / Miloš Sprčić, D. (ur.). New York: Nova Science Publishers, str. 29-49

Orsag, S. (2018) Public Company Communication with Equity Investors and Firm Value, in Firm Value, Theory and Empirical Evidence, edited by Paolo Saona Hoffmann, IntechOpen, London, pp 115-139

Džidić, A., Orsag, S. (2019) Sensitivity of Dividends to Earnings Changes, in ECONOMIC SYSTEM OF EUROPEAN UNION AND ACCESSION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – CHALLENGES AND POLICIES AHEAD, European Community Studes Association in Bosnia and Herzegovina, Mostar, Bosnia and Herzegovina.

Orsag, S., Mikerević, D., Dedi, L. (2020) Finance in the world of artificial intelligence and digitalization" (Chapter 9) in Handbook of Research on Applied AI for International Business and Marketing Applications, ed. Christiansen, B. & Škrinjarić, T., IGI Global

Rječnici i leksikoni:

Masmedijin poslovni rječnik (1992); redakcija Jurković, P.; Luković, F.; Privičević, Đ i Ravlić, S., Masmedia, zagreb, drugo izdanje 1995.

Rječnik bankarstva i financija (1993) redakcija Leko, V. i Mates, N., Masmedia, Zagreb, drugo izdanje 1998.

Orsag, S. (2000) Odrednice iz područja poslovnih financija i investicijske analize, u grupa autora, redakcija Višnja Špiljak, Englesko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedija, Zagreb.

Orsag, S. (2007) neki pojmovi iz područja poslovnih financija i investicijske analize, grupa autora, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Orsag, S. (2011) Pojmovi iz financijse analize; u Ekonomski leksikon, redakcija Pološki Vokić, N.; Švaljek, S.; Sunajko, G. Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, Zagreb.

Redakcija:

Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova Investicijskih savjetnika, (2001) redakcija Orsag, S. Hrvatska udruga financijskih analitičara, Zagreb.

Ekonomski leksikon, (2011) redakcija Mikić M.; Orsag, S.; Pološki Vokić, N.; Švaljek, S.; Sunajko, G. Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia

Ostali radovi:

Orsag, S. (1982) Poslovna i financijska poluga u poslovanju privredne organizacije, Računovodstvo i financije, Zagreb, Poslovna poluga 5/82., Financijska poluga 7/82. i Kombinirano djelovanje 8-9/82.

Orsag, S. (1986) Analiza namjenske raspodjele dohotka privrednih grana i grupacija društvenog sektora privrede SR Hrvatske u periodu 1971-1982. godina, JAZU, Zavod za ekonomska istraživanja, Zagreb,.

Orsag, S. (1988) Izvori obrtnih sredstava, Ekonomski analitičar, Zagreb, 2/88.

Orsag, S. (1989) Projektiranje financijske konsolidacije i mjere za njeno ostvarenje, u zborniku referata s 24. Simpozija Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske, Razvoj i aktualni problemi financijskog poslovanja i računovodstva privrednih organizacija, Zagreb.

Orsag, S. (1991) Investicijsko bankarstvo, Računovodstvo i financije, Zagreb, 3/91.

Orsag, S. (1992) Financijski aspekti poslovnih kombinacija, u zborniku referata s 27. Simpozija, Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske Računovodstvo i financije u poduzeću, Zagreb.

Orsag, S. (1993) Opcije, Računovodstvo i financije, Zagreb, 10/93

Orsag, S. (1994) Politika dividendi između teorije i prakse pretvorbe društvenih poduzeća, Ekonomija, Zagreb, 1-3, 1994., str. 147-166.

Orsag, S. (1995) Makro in mikro finance v odbdobju po odpravi družbene lastnine – primer Hrvaške, u zborniku radova 27. Simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu in poslovnih financah, Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije in Zveza ekonomistov Slovenije, Portorož, str. 301-310.

Orsag, S. (1995) Zamisli o modelu daljnje privatizacije hrvatskog gospodarstva», Ekonomija, Zagreb, 4-5.

Orsag, S. (1997) Propadanje, stečaj, ozdravljenje i likvidacija», Računovodstvo i financije, Zagreb, 8/97, str. 19-29

Orsag, S. (1998) Faza razvoja poslovnih financ na Hrvaškem, u zborniku radova 30. Simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu in poslovnih financah, Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije in Zveza ekonomistov Slovenije, Portorož, str. 415-433.

Orsag, S. (1999) Obveznice za naknadu oduzete imovine, strukturiranje emisije, Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb.

Orsag, S. (2000) Bonds as Means of Compensation, Proceedings of The International Symposium on The Restitution of Expropriated Property in Transition Countries and in The Republic of Croatia, The Plitvice Lakes, str. 89-106.

Orsag, S. & Gulin, D. (2001) Financijska analiza hotelske tvrtke, Acta turistica Volume 13/2001. Ekonomski fakultet Zagreb, str. 141.- 178.

Orsag, S. & Gulin, D. (2002) Valuation in Process of Business combination, u Zborniku radova s 8. međunarodnog savjetovanja Quantitative Methods in Economy and Business – Methodology and Practice in the New Millennium, Bratislava.

Orsag S. & Dedi, L. (2003) Valuation for investment profession, u Zborniku radova s 9. međunarodnog savjetovanja Quantitative Methods in Economy and Business – Compatibility of Methodology and Practice with the EU Conditions, Bratislava.

Orsag S. i Dedi, L. (2006) Prilog utemeljenu modela financijske analize ulaganja u prometnice», u Zborniku radova u Zborniku Prometna problematika Grada Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, str. 521-530

Dedi, L. & Orsag, S. (2007) Capital Budgeting Practice: A Survey of Croatian Firms, South East European Journal of Economics and Business, Sarajevo.

S. Orsag & L. Dedi, (2007) Capital Budgeting Practices in Croatian Banks, u AIESA – participation on building of society based on knowledge, the 11. International Scientific Conference, Faculty of Economics Informatics, University of Economic in Bratislava, Bratislava.

Orsag, S. (2007) Opcijski pristup analizi problema agenata, u zborniku s međunarodnog naučnog simpozija Financije u društvu znanja i savremenoj poslovnoj praksi, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Tuzla.

Dedi, L.; Orsag, S.; Holjevac D. (2008) Application of the Capital Budgeting Techniques in the Decision Making Process in Croatian Banks, in the Proceedings of the Western Decision Sciences Institute Annual Meeting, San Diego, California, March,.

S. Orsag & L. Dedi, (2008) Development of the Financial Analysis in Croatia, in Papers Collection Volume VII, China International Academic Seminar for Universities, China Beijing Huaxia-Hull Research Centre for International Education.

Kožul, A., Orsag, S., Dedi, L. (2009) Post-Transition Dividend Policy in the Public Listed Companies in the Republic of Croatia, in the Proceedings of the Thirty-Eighth Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Kauai, Hawaii, April.

Orsag, S. (2010) Psihologija u financijama – biheviorističke financije, Financing, broj 1, godina 1, oktobar, Banja Luka.

Orsag, S. (2011) Oporezivanje kapitalnih dobitaka, referat sa znanstvenog skupa Mogući pravci porezne reforme, Ekonomija, Zagreb, godina 18, broj 1.

Orsag, S.; Dedi, L.; Mihalina, E. (2011) Bank in Transition Countries as One of Most Attractive Investments, UTMS Journal of Economics, Volume 2, number 1, Skopje, June.

Orsag, S. (2012), Opcijski model vrednovanja ograničene odgovornosti, Acta Economica, broj 16, pp 45-67, Banja Luka.

Kožul, A., Orsag, S. (2012), «Firm-Level factor influence dividend policy: Cross country comparison», International Journal of Management Cases, 14 (3), pp 107-114, UK: Darwen.

Dedi, L. Orsag, S. Mihalina, E. (2012), Interest rate movements and the 6/50 rule – Croatia example, Proceedings of the Forty-First Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute, Big Island, Hawaii,., p191-195

Pološki, D.; Orsag, S.; Majstorović, I.; Njegovec, M.; Stepan, Ž., (2012) Metro u prometnom sustavu Dubrovnika, u zborniku sa Sabora hrvatskih graditelja: Graditeljstvo → poluga razvoja, Cavtat, 2012.

Orsag, S., Grgić, D., Mihalina, E. (2012), Izvještavanje za financijsku grupu u društvima – komunikacije grupe društava s javnošću, Financing, Banja Luka

Blagojević, N., Orsag, S. (2013), Uključivanje u indeks», Acta Economica, broj 18, Banja Luka.

Zoričić, D., Orsag, S. (2013), Application of the Nelson Siegel Yield Curve Model in an Illiquid and Undeveloped Financial Market, u Proceedings of the Forty-Second Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute, Long Beach, California, 2013., p191-195,

Kožul, A., Orsag, S. (2013), Influence of the size of a company on the dividend level, u Proceedings of the Forty-Second Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute, Long Beach, California, 2013., p191-195

Orsag, S.; McClure, K. G. (2013) Modified net present Value as a useful tool for synergy valuation in business combination, UTMS Journal of Economics, Volume 4, number 2, Skopje, June.

Orsag, S.; Dedi, L. (2013), Razvoj i stanje financijske analize u Republici Hrvatskoj, u zborniku radova znanstvene konferencije: Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra, Zagreb.

Zoričić, D.; Orsag, S. (2013), Parametric Yield Curve Modeling in an Illiquid and Undevelopment Financial Market, UTMS Journal of Economics, Volume 4, number 3, Skopje, December.

Dedi, L.; Tomičić-Zupan, I.; Orsag, S. (2014), Small and Family Hotel Investment in Croatia, // WDSI 2014 proceedings Western Decision Sciences Institute forty third annual meeting. Napa, California : Western Decision Sciences Institute.

Dolinar, D.; Orsag, S.; Sudar, A. (2014), Macroeconomic Factors and Stock Returns – Evidence from Croatian Stock Market // WDSI 2014 proceedings Western Decision Sciences Institute forty third annual meeting. Napa, California : Western Decision Sciences Institute.

Pecina, E. & Orsag, S. (2014), Capital structure of Croatian enterprises, Proceedings of the Australian Academy of Business and Social Sciences Conference; in Partnership with The Journal of Developing Areas, The JDA, USA

Silvije, Orsag; Josip, Mitar. (2014), Application of Cost of Capital for Capital Structuring in Croatian Firms, UTMS Journal of Economics, Volume 5, number 2, Skopje, December 2014.

Orsag, S. & Mihalina, E. (2014), Međuovisnost vrednovanja investicijskih instrumenata i investicijske aktivnosti osiguravatelja u poziciji institucionalnih investitora, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja, Zagreb.

Štimac, D.; Orsag, S.; Dedi, L. (2015) Efficiency of Different Pension Fund Investment Regulation Models // WDSI 2015 proceedings Western Decision Sciences Institute forty fourth annual meeting. Maui, Hawaii, Western Decision Sciences Institute.

Pecina, Ena; Orsag, Silvije. (2015) Capital Structure of a Company with a Focus on Industry Affiliation: Case of Croatia // WDSI 2015 proceedings Western Decision Sciences Institute forty fourth annual meeting. Maui, Hawaii, Western Decision Sciences Institute.

Dedi, L.; Orsag, S. (2015) Students Perceptions of the Investment Portfolio Simulation Game // WDSI 2015 proceedings Western Decision Sciences Institute forty fourth annual meeting. Maui, Hawaii, Western Decision Sciences Institute.

Orsag, S.; Mikerević, D. (2015) Finansijske inovacije za pretvaranje tradicionalnih finansijskih proizvoda u hartije od vrijednosti, Financing, broj 2, Banja Luka.

Grubišić Seba, M.; Orsag, S. (2015) Corporate Motives For Pubic Shares Offering During The Financial Crisis, UTMS Journal of Economics, Volume 6, number 1, Skopje, Jun

Dolinar, D.; Orsag, S.; Šuman, P. (2015) Test of the Chen-Roll-Ross Macroeconomic Factor Model: Evidence from Croatian Stock Market. // UTMS Journal of Economics. 6, 2; 185-196

Orsag, S.; Mikerević, D. (2016) Kontroverze bete. // Acta Economica (2232-738x) 24; 9-29. 24, Banja Luka ; 9-29 (članak, znanstveni).

Dedi, L.; Orsag, S. (2016); Investment Portfolio Simulation Game – Is it Valuable to our Students?, WDSI 2016 proceedings Western Decision Sciences Institute forty fifth annual meeting. Las Vegas, Western Decision Sciences Institute, Finance, 134.

Hunjadi, D.; Orsag, S.; Kožul, A. (2016) Market Efficiency of Croatian Stock Market, WDSI 2016 proceedings Western Decision Sciences Institute forty fifth annual meeting. Las Vegas, Western Decision Sciences Institute, Finance, 181.

Korent, D., Orsag, S. (2016) The impact of working capital management on profitability of Croatian software companies, 1st International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik, Hrvatska

Orsag, S. & Džidić, A. (2016) Održivost mirovinskog sistema, u zborniku sa 19. međunarodnog simpozija: Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH, pp 287-311, Neum 22-24. 9. 2017.

Orsag, S.; Mikerević, D.; Baškot, B. (2017), Strane direktne investicije i razvoj malih tranzicijskih privreda, Acta Economica, godina XV, br. 27, str. 203-221, Banja Luka, Decembar.

Štimac, D.; Orsag, S.; Dedi, L. (2017), Operational efficiency of Croatian Mandatory Pension Funds, WDSI 2017 proceedings Western Decision Sciences Institute forty sixth annual meeting. Vancouver4-8. 4. 2017, Western Decision Sciences Institute, Finance and Investment, 160.

Korent, D. & Orsag, S. (2017) Selected Structural and Business Indicators in Manufacturing, Trade and Information and Communication Activities in the Republic of Croatia // Central European Conference on Information and Intelligent Systems 28th International Conference 27-29. 9. 2017 / Strahonja, Vjeran ; Kirinić, Valentina (ur.). Varaždin, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, pp 153-159.

Miloš Sprčić, D.; Pecina, E.; Orsag, S. (2017). Enterprise Risk Management Practices in Listed Croatian Companies, UTMS Journal of Economics, 8 (2017), 3; 219-230

Beljan, K.; Posavec, S.; Orsag, S.; Teslak, K. (2017) Simulation Model for Prediction of Timber Assortment Price Trends in Croatia – a Case STudy of Brinje Forest Office, Dravna industrija: znanstveno-stručni časopis za pitanje drvne tehnologije, 68.

Korent, D. & Orsag, S. (2018) The Impact of Working Capital Management on Profitability of Croatian Software Companies. Zagreb International Review of Economic & Business, vol. XXI, No. 1, May. 47-65.

Horvatinović, T. & rsag, S. (2018) Crowdfunding in a Context of Financing Firms Through Their Life Cycle, Zagreb International Review of Economic & Business, vol. XXI, No. 1, May. 105-118.

Baškot, B.; Orsag, S.; Mikerević, D. (2018) Yield Curve in Bosnia and Herzegovina: Financial and Macroeconomic Framework. UTMS Journal of Economics. 9, 1.

Orsag, S. & Džidić, A. (2018) Value Added as a Measure of Economic Profit, Acta Economica, godina XVI, br. 29, str. 9-37, ISSN 1512-858X, e‐ISSN 2232‐738X, Banja Luka, Decembar.

Orsag, S. & Mikerević, D. (2018) Izazovi penzionog sistema u Republici Srpskoj i BiH, U zborniku radova s 22. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske: Četvrta tehnološka revolucija izazov ili prijetnja za računovodstvenu i revizorsku profesiju, Banja Vručica 19-21. 9. 2017. pp 317-342

Orsag, S. & Mikerević, D. (2018) Izazovi penzijskog sistema Crne Gore. U zborniku s XIII Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Crne Gore: Računovodstvena i revizorska profesija budućnosti: Povjerenje – Integritet – Transparentnost, pp 269-294, Bečići 19-21. 10. 2018.

Orsag, S. & Džidić, A. (2018) Value Added as a Measure of Economic Profit, Acta Economica, godina XVI, br. 29, str. 9-37, ISSN 1512-858X, e‐ISSN 2232‐738X, Banja Luka, Decembar.

Klobučar, D. & Orsag, S. (2019). Analiza uporabe financijske poluge u poduzeću „Hrvatske šume“ d.o.o. (Analysis of Using a Financial leverage in Company „Hrvatske Šume“, ltd. Šumarski list, 7-8, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb. Str. 353-361.

Džidić, A. & Orsag, S. (2019) Dividend Smooting and Investor protection, Zagreb International Review of Economic & Business, vol. XXII, No. 2, pp. 55-70. ISSN 1331-5609; UDC: 33+65: DOI: 10.2478/zireb-2019-0020

Orsag, S. & Mikerević, D. (2019). Quo Vadis financijsko izvještavanje (Quo Vadis Financial Reporting). U zborniku s XIV Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Crne Gore: Susret računovodstva, poreza i bankarstva: Korporativno izvještavanje – Quo Vadis?, pp 284-302, Bečići 18-20. 10. 2019.

Ramljak, I.; Orsag, S.; Dedi, L. (2020). The Influence of Working Capital on Profitability in Construction Industry, WDSI 2020 proceedings Western Decision Sciences Institute forty sixth annual meeting. Vancouver4-8. 4. 2017, Western Decision Sciences Institute, Finance and Investment, 134.

Štimac, D.; Orsag, S.; Dedi, L. (2020). Are Croatian Mandatory Pension Funds Stil Operating Efficient? WDSI 2020 proceedings Western Decision Sciences Institute forty sixth annual meeting. Vancouver4-8. 4. 2017, Western Decision Sciences Institute, Finance and Investment, 197.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/118863 [17.7.2020.]

Maletić, F., ur. (1993) Tko je tko u Hrvatskoj. Zagreb: Golden marketing

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Silvije Orsag [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/prof-dr-sc-silvije-orsag-procelnik-katedre/32734 [17.7.2020.]

WWHS (2002) International WHO´'S WHO of Professional Educators. Jacksonville: WHO´'S WHO Historical Society, USA

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Silvije Orsag [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1BpzSBva9_t4Vux3QcBtgHmAQwE7NjP4c/edit [upisati datum pristupanja]