Alka Obadić

Alka Obadić

Prof. dr. sc. Alka Obadić (Varaždin, 23. VII. 1975. –), redovita profesorica u trajnom zvanju

Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završila je u Varaždinu. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine.

Tijekom studija dva puta je nagrađivana dekanovom nagradom kao jedna od deset najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u svojoj generaciji. Diplomski rad pod naslovom „Gospodarski razvitak Irske od ulaska u EU do 1995. godine“ obranila je 29. rujna 1997. godine pod mentorstvom prof. dr. Soumitre Sharme s izvrsnim uspjehom, te postignutim prosjekom ocjena na diplomskom studiju 4,72. Magistrirala je 31. svibnja 2000. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Politika privrednog razvitka“ obranivši magistarski rad pod naslovom “Industrijska politika i gospodarski razvitak” pod mentorstvom prof. dr. Mate Crkvenca te stekla akademski stupanj magistar društvenih znanosti, polje ekonomije s prosjekom ocjena 5,00. Doktorirala je 12. prosinca 2003. godine u okviru doktorskog studija EDAMBA pod mentorstvom prof. dr. Ive Bićanića (predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Ivo Družić) na temu "Modeliranje tržišta rada odabranih tranzicijskih zemalja matching funkcijom" te stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomije.

Od 20. srpnja 1998. godine, zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje još uvijek radi. Zaposlila se u statusu znanstvenog novaka na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH „Teorijski i primijenjeni modeli ekonomske politike“ – broj 067999 (voditelj projekta prof. dr. sc. Mato Crkvenac) na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2002. godine na projektu MZOS-a „Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta“ – broj 067028 (voditelj projekta prof. dr. sc. Ivo Družić). Dana 29. travnja 2003. izabrana je u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije za predmete „Makroekonomija“ i „Gospodarstvo Hrvatske“ na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dana 13. srpnja 2004. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, predmeti „Makroekonomija“ i „Gospodarstvo Hrvatske“, a 28. ožujka 2006. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dana 30. ožujka 2010. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija a 21. siječnja 2014. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je njen izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za isto područje, polje i granu, a od 14. svibnja 2019. godine potvrđena je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Područja znanstvenog interesa profesorice su: makroekonomija, fiskalna politika, ekonomika rada (strukturne promjene na tržištu rada, problem nezaposlenosti, usklađenost sa obrazovnim sustavom), ekonomika obrazovanja, politike zapošljavanja te politike klastera.

Tijekom rada na fakultetu predavala je i na sljedećim kolegijima „Gospodarstvo Hrvatske“ i „Makroekonomija Europske unije“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Na preddiplomskoj sveučilišnoj razini predavala je i na kolegiju „Ekonomika obrazovanja“ i „Ekonomska politika“ te na kolegiju "Osnove gospodarstva Hrvatske" u okviru zajedničkog sveučilišnog preddiplomskog studija FOI/EF "Ekonomika poduzetništva" u Varaždinu. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju Ekonomika Europske unije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu sunositeljica je kolegija „Ekonomski rast, konvergencija zemalja članica EU i proširenje“, a sudjelovala je i u izvođenju dijela predavanja na SPDS „Upravljanje kvalitetom“ te na SPDS „Menadžment poslovnih sustava“ na Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu. Na međunarodnoj razini od ak. god. 2009./2010. do danas kontinuirano sudjeluje i u izvođenju dijela nastave na nekim od spomenutih kolegija kao gostujući predavač na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultet za upravo; na Sveučilištu Complutense u Madridu, Fakultet ekonomije i poslovne ekonomije; na Odjelu za primijenjenu ekonomiju na Sveučilištu Balearskih otoka, na Sveučilištu u Lisabonu, ISEG (Lisbon School of Economics & Management) Lisabonska škola ekonomije i menadžmenta te na Sveučilištu Malta na Fakultetu za ekonomiju, management i računovodstvo.

Profesorica je sudjelovala u radu pet međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata: (1.) projekt Svjetske banke „Global Development Network South East Europe, kao gost istraživač pri WIIW („The Vienna Institute for International Economic Studies“) institutu od listopada do prosinca 2001. godine, (2.) projekt Oxford Analytica „Working Time in Candidate Countries: Slovenia Country Report“ u prosincu 2003. godine, (3.) projekt „Istraživanje konkurentnosti hrvatske radne snage“ pod vodstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Instituta za javne financije od prosinca 2002. do veljače 2004. godine, (4.) projekt CERGE-EI Foundation Prag „The Dynamics of Fiscal Policy Transmission Mechanism and the Effect on Economic Growth“ tijekom 2014. i 2015. godine te (5.) je bila voditeljica projekta „Djelovanje javne uprave i proceduralna (de) birokratizacija u smislu razvoja malih i srednjih poduzeća: komparativna analiza Slovenije i Hrvatska“ u okviru Hrvatsko-slovenske znanstveno-tehnološke suradnje financirane od strane MZO-a s hrvatske i slovenske strane tijekom 2016. i 2017. godine.

Profesorica je također sudjelovala u radu velikog broja domaćih znanstvenih projekata. Najprije, kao znanstveni novak od 1998. do 2002. na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Teorijski i primijenjeni modeli ekonomske politike“ (broj 067999), voditelj projekta prof. dr. sc. Mato Crkvenac). Zatim od 2002. do 2005. godine kao suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta“ (broj 067028) glavnog istraživača prof. dr. sc. Ive Družića. Od 2006. do 2014. godine suradnica je na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta" (broj 067-0671447-2494), voditelj projekta prof. dr. sc. Ivo Družić, te „Transnacionalne migracije – izazov Hrvatskoj“ (broj 076-0762385-2378), voditelj projekta doc. dr. sc. Saša Božić. Od 2012. do 2013. godine ujedno je i suradnica na projektu „Holistička analiza uloge sindikata u suvremenome društvu“ kojeg je financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu (u okviru kojeg je bila u organizacijskom odboru Okruglog stola „Uloga sindikata u suvremenome društvu“). Konačno od 2014. do 2018. godine bila je suradnica na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Sustainability of Croatian Economic Policy and Development“ (broj 7031), a od 2020. godine na istraživačkom projektu „Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa“ (broj IP-2019-4500).

U pogledu stručnog djelovanja, profesorica Obadić je sudjelovala u izradi stručnog projekta "Analiza postojećeg stanja i prijedlog mjera za restrukturiranje poduzeća i unapređenje obrta u cilju povećanja zaposlenosti i gospodarskog razvoja na području Velike Gorice". Tijekom listopada 2003. godine zajedno sa voditeljem projekta prof. dr. sc. Ivom Družićem i ostalim suradnicima sa EFZG sudjelovala je na projektu Ministarstva financija "Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i harmonizacija sa fiskalnim sustavom Europske unije". Tijekom 2007. i 2008. godine sa ostalim suradnicima fakulteta sudjelovala je na projektu „Istraživanje i prijedlozi mogućeg povećanja troškovne efikasnosti usluga koje pružaju domovi za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Grada Zagreba“ čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Ivo Družić. Nadalje, pristupnica je 2008. godine sudjelovala u radu stručne međunarodne konferencije pod nazivom „Useljenička politika u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva“ u organizaciji HGK. Od 2006. do 2013. bila je voditeljica projekta „Serija članaka u nastajanju“ („Working Paper Series“) Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za područje Ekonomije. Tijekom 2014. i 2015. godine sudjelovala je u izradi stručnog projekta „Strategija razvoja Grada Hvara“ čiji je nositelj bio Ekonomski fakultet u Zagrebu. Kontinuirano obavlja konzultantske poslove iz područja makroekonomije i tržišta rada te je sudjelovala u izvođenju obrazovnih programa za potrebe nekolicine hrvatskih poduzeća i državnih institucija. Od 2018. godine članica je Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Vlade RH.

Dobitnica je "Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Varaždin za 2003. godinu za najbolji doktorat" (2004. godine), „Godišnje nagrade društva mladim znanstvenicima i umjetnicima“ koju dodjeljuje „Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu“ (2005. godine) iz područja društvenih znanosti za monografiju „Makroekonomika tranzicijskog tržišta rada - S posebnim osvrtom na Hrvatsku“, te je tri puta (2005., 2008. i 2013. godine) primila nagradu "Mijo Mirković" koju dodjeljuje Ekonomski fakultet u Zagrebu. Jednom u 2005. godini za prethodno spomenutu monografiju te ponovno 2008. godine za znanstveni ili stručni rad ("The Role of Dynamic Employment Policies in the European Labour Market" u koautorstvu sa prof. dr. sc. Mirjana Dragičević) u cilju poticanja mlađih znanstvenika na znanstveno stvaralaštvo te u 2013. godini za sveučilišni udžbenik „Klasteri i konkurentnost“ (koautor prof. dr. sc. Mirjana Dragičević). Članica je uredničkog odbora međunarodnih znanstvenih časopisa „Poslovna izvrsnost/Business Excellence“ i „Administration/Uprava“ od 2012. godine, a od 2018. i časopisa „Central European Public Administration Review“. Od prosinca 2006. do travnja 2013. godine bila članica uredništva Serije članaka u nastajanju („Working Paper Series“ - WPS) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Recenzentica je za brojne znanstvene časopise u Hrvatskoj i svijetu te je sudjelovala u vrednovanju znanstvenih projekata i programa MZO-a, jednog sveučilišnog udžbenika, jedne znanstvene monografije i dvaju zbornika radova. Ujedno je profesorica bila mentor na dvije doktorske disertacije, više znanstvenih magistarskih radova, specijalističkih poslijediplomskih radova te brojnih diplomskih i završnih radova. U koautorstvu sa doktorandima i studentima objavila je više od desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja teme mentoriranih radova.

U više mandata bila je članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao i članica njegovih brojnih odbora, a od 2020. do 2022. godine bila je pročelnica Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Članica je Upravnog odbora i Skupštine Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, te sljedećih profesionalnih udruženja: Athens Institute for Education and Research (ATINER), World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) i Hrvatskog društva ekonomista (HDE).

Tijekom svoga rada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kontinuirano se znanstveno i stručno usavršava u inozemstvu (Austrija, Indija, Portugal, Slovenija, Švedska i dr.). Tijekom 2001., 2002. i 2003. godine dobiva stipendiju austrijskog ministarstva znanosti - "Ernst Mach", te u tijekom tri akademske godine boravi na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversität – Wien) u ukupnom trajanju od šest mjeseci gdje provodi istraživanje u okviru doktorskog programa EDAMBA.

Pristupnica je autorica jedne znanstvene knjige, koautorica triju sveučilišnih udžbenika, suurednica jednog sveučilišnog udžbenika i jedne znanstvene knjige, triju zbornika radova, autorica većeg broja znanstvenih i stručnih članaka iz područja makroekonomije, ekonomije rada i ekonomike obrazovanja objavljenih u zemlji i inozemstvu te je bila sudionica većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Austrija, Cipar, Češka, Grčka, Indija, Italija, Nizozemska, Poljska, Rusija, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tajland, UAE).

DJELA:

Obadić, A. (2005.), Makroekonomika tranzicijskog tržišta rada - S posebnim osvrtom na Hrvatsku, u: Knežević, R. (ur.), Biblioteka UNIVERSITAS, UDK 331.5 (497.5), Politička kultura, Zagreb. ISBN: 953-6213-81-8.

Dragičević, M., Obadić, A. (2013.), Klasteri i politike razvoja klastera, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. ISBN 978-953-6025-68-8.

Obadić, A., Šimurina, J. Tica, J. (urednici) (2011.), Kriza: preobrazba ili propast?; Zbornik radova; Biblioteka Ekonomika i razvoj; Kolo I., svezak I.; Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb; Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj; ISBN 10:953-6024-41-8; ISBN 13:978-953-6025-41-1.

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2012.), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. ISBN: 978-953-6025-63-3.

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2013.), Uloga sindikata u suvremenome društvu, Zbornik radova okruglog stola; održanog 23. studenoga 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. ISBN-13 978-953-6025-69-5.

Obadić, A., Tica, J. (urednici) (2016.), Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. ISBN 978-953-346-040-6.

Pološki Vokić, N., Obadić, A., Sinčić Ćorić, D. (2019.), Gender Equality in the Workplace: Macro and Micro Perspectives on the Status of Highly Educated Women; Palgrave Macmillan; Print ISBN 978-3-030-18860-3; Online ISBN 978-3-030-18861-0, Springer Nature Switzerland AG 2019, Cham, Switzerland.

Obadić, A., Gelo, T. (urednici) (2022.), Zbornik radova znanstvenog skupa Utjecaj pandemije COVID 19 na hrvatsko gospodarstvo – dvije godine poslije, Znanstveni skup u sjećanje na 100. godinu rođenja i 20. godišnjicu smrti akademika i profesora Jakova Sirotkovića; Zagreb, 27. svibnja 2022., Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Zagreb. ISBN 978-953-346-179-3.

Obadić, A. (2003.), Structural policy Issues of Labour Markets in central and Eastern Europe, u: Jandl, M. (ur.), Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU, Beč: IDM - Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Nr. 1, 79-89.

Obadić, A. (2004.), Regionalna analiza učinkovitosti hrvatskog tržišta rada, Ekonomski pregled, 55(7-8), 531-556.

Obadić, A. (2005.), Measuring Labour Market Policies' Efficiency in Croatia, Journal for Institutional Innovation, Development and Transition (JIIDT), 8, 34-47.

Dragičević, M. i Obadić, A. (2007.), The Role of Dynamic Employment Policies in the European Labour Market, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23, 567-585.

Pološki Vokić, N. i Obadić, A. (2010.), Revitalizacija sindikata u suvremenom društvu, Ekonomski pregled, 61(3-4), 334-354.

Obadić, A. i Aristovnik, A. (2011.), Relative Efficiency of Higher Education in Croatia and Slovenia: An International Comparison, Amfiteatru Economic, 13(30).

Obadić, A. (2012.), Cost-benefit sindikata na razini društva – Kako sindikati utječu na društvo?, u: Pološki Vokić, N. i Obadić, A. (ur.), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 67-80.

Obadić, A. (2012.), Sindikaliziranost društva – Koliki je u svijetu udio zaposlenika u sindikatima? u: Pološki Vokić, N. i Obadić, A. (ur.), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 115-135.

Obadić, A. (2013), Specificities of EU Cluster Policies, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 7(1).

Obadić, A. i Tijanić, L. (2014.), Multivariate analysis of the Croatian clusters, Economic Research-Ekonomska istraživanja, 27(1).

Aristovnik, A. i Obadić, A. (2014.), Measuring relative efficiency of secondary education in selected EU and OECD Countries: the case of Slovenia and Croatia, Technological and Economic Development of Economy (TEDE).

Pološki Vokić, N. i Obadić, A. (2014.), The future of trade unions in Croatia – various stakeholders’ perspective, Transfer: European Review of Labour and Research, 20.

Aristovnik, A. i Obadić, A. (2015.), The Impact and Efficiency of Public Administration Excellence on Fostering SMEs in EU Countries, Amfiteatru Economic, 17(39).

Obadić, A. i Globan, T. (2015.), Household debt as a determinant of retail and personal consumption – the case of Croatia, Economic Research-Ekonomska istraživanja, 28(1), 687-702.

Obadić, A. i Pehar, L. (2016.), Employment, Capital and Seasonality in Selected Mediterranean Countries, Zagreb International Review of Economics & Business, 19(Special Conference Issue).

Obadić, A. i Nadoveza, O. (2016.), Fiskalna politika, u: Obadić, A. i Tica, J. (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Pološki, Vokić, N., Sinčić Ćorić, D. i Obadić, A. (2017.), To be or not to be a woman? – Highly educated women's perseptions of gender equality in the workplace, Revija za socijalnu politiku, 24(3).

Obadić, A. (2018.), Aktivno starenje – obrazovna razina: prednost ili prepreka?; u Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva", Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Odsjek za ekonomska istraživanja); Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 51-78.

Obadić, A. i Viljevac, V. (2019.), Temporary Employment: Worrisome Myth or the Reality of the EU Labour Market?, u: Šimurina, J. Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, 217-229.

Obadić, A., Ravšelj, D. i Aristovnik, A. (2020.), Administrative Barriers in the Field of Employment in the EU: Empirical Evidence from Croatia and Slovenia, International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA), 7(2).

Obadić, A., Pavković, A. i Marošević, K. (2020.), Workforce and Financial Challenges of Population Ageing – A Regional Perspective, u: Barković Bojanić, I. i Erceg, A. (ur.), Aging Society – Rethinking and Redesigning Retirement, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, 159-183. (e-book)

Obadić, A. (2021.), Impacts of the COVID-19 pandemic and digitalisation on higher education in Croatia, u: Družić, G. i Sekur, T. (ur.), Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED)/Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije Ekonomija razdvajanja, Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 503-518.

Obadić, A., Pavković, A. i Marošević, K. (2021.), Ageing Society Challenges: Labor Market, Solidarity and Financial Perspective, u: Barković Bojanić, I. i Erceg, A. (ur.), Strategic Approach to Aging Population – Experiences and Challenges, Osijek: Faculty of Economics, 155-178. (e-book)

Obadić, A. (2022.), Trendovi na tržištu rada tijekom COVID-19 pandemije, u: Obadić, A. i Gelo, T. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa Utjecaj pandemije COVID 19 na hrvatsko gospodarstvo – dvije godine poslije, Zagreb, 27. svibnja 2022., Zagreb: Ekonomski fakultet, 67-84.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 14. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/234570

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Alka Obadić, preuzeto 14. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8064

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Alka Obadić, preuzeto 14. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/aobadic

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Alka Obadić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/o/alka-obadi%C4%87