Luka Neralić

Luka Neralić

Dr. sc. Luka Neralić (Brezine, 16. X. 1943. -), professor emeritus

Professor emeritus dr. sc. Luka Neralić rođen je 16. listopada 1943. godine u Brezinama, općina Pakrac, Republika Hrvatska u zemljoradničkoj obitelji, od oca Mije i majke Kate rođene Strganac. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i u Lipiku. Maturirao je na gimnaziji u Daruvaru 1962. godine. Nakon toga upisao se na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Matematički odjel, struka Matematika, stručni smjer Teorijska matematika. Diplomirao je 2. studenog 1966. s diplomskim radom „Pojam dimenzije“ pod vodstvom prof. dr. sc. Pavla Papića. Školske godine 1966./67. upisao je studij III. stupnja iz struke Matematika na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu. Taj znanstveni poslijediplomski studij završio je pod vodstvom prof. dr. sc. Pavla Papića 19. 12. 1971. godine obranom magistarskog rada „Dimenzija normalnih prostora“, koji spada u topologiju, granu teorijske matematike. Nakon toga, preorijentirao se na područje matematičkog programiranja, koje spada u operacijska istraživanja. Kao stipendista Republičkog fonda za naučni rad SR Hrvatske bio je od 4. listopada 1973. do 27. srpnja 1974. na specijalizaciji u Centralnom ekonomsko-matematičkom institutu Akademije nauka SSSR-a u Moskvi, gdje je pod vodstvom prof. dr. sc. E. G. Goljštejna izučavao metode matematičkog programiranja i dostignuća tih metoda u ekonomici. Nakon povratka, 9. listopada 1975. godine prihvaćena mu je prijava teme doktorske disertacije pod naslovom „Modificirane Lagrangeove funkcije i optimalizacija troškova“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koju je izradio pod vodstvom prof. dr. sc. Ljubomira Martića i obranio 28. svibnja 1979. Za doktora društvenih znanosti iz područja ekonomije promoviran je 25. lipnja 1980. godine.

Školsku godinu 1985./86. proveo je na specijalizaciji u Centru za kibernetska istraživanja na Teksaškom sveučilištu u Austinu, Teksas, SAD, kao stipendista u okviru Fulbrightovog programa. Tu se pod vodstvom prof. dr. sc. Abrahama Charnesa započeo baviti analizom omeđivanja podataka (Data Envelopment Analysis), koja ima značajne primjene u ekonomici i drugdje. Pored istraživačkog rada u Centru za kibernetska istraživanja, u ljetnom semestru predavao je na dodiplomskom studiju kolegij „Algebra and Trigonometry“ na Department of Mathematics.

Poslije završenog studija zaposlio se 1. veljače 1967. godine kao asistent iz predmeta „Matematika“ na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, gdje je održavao vježbe kod prof. Ađe Dabčević. Poslije integracije Visoke privredne škole i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1. listopada 1968. godine, raspoređen je na mjesto asistenta na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Nakon reizbora 1970. vodio je vježbe kao asistent, odnosno od 1974. kao stariji asistent, iz predmeta „Matematičke metode za ekonomske analize“. Također je sudjelovao u izvođenje nastave iz tog predmeta na Fakultetu za vanjsku trgovinu i turizam u Dubrovniku i na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu držao je vježbe iz predmeta „Matematička analiza“ škol. god. 1967./68. i 1968./69. Za znanstvenog asistenta izabran je 1978., za docenta 1980. (izbor na Ekonomskom fakultetu Zagreb) i 1986. (izbor na Matematičkom odjelu PMF-a). Za izvanrednog profesora izabran je 1991., te za redovitog profesora 1997. godine. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2002. godine. Umirovljen je 1. 10. 2014. godine, a Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je za professora emeritusa 9. 6. 2015.

Vrijeme od 28. kolovoza 1969. do 17. srpnja 1970. godine proveo je na odsluženju vojnog roka u JNA. Od 18. listopada 1991. do 10. travnja 1992. sudjelovao je u domovinskom ratu. Nositelj je Spomenice domovinskog rata Republike Hrvatske. Oženjen je, ima dvije kćeri, jednu unuku i pet unuka. Govori i piše engleski i ruski, a koristi se još njemačkim i španjolskim jezikom.

Na Department of Mathematics and Statistics, McGill University, Montreal, Kanada, boravio je kod prof. dr. sc. Sanje Zlobeca u travnju i svibnju 1994., i u kolovozu i rujnu 2000. godine. Na W. Averell Harriman School for Management and Policy, State University of New York at Stony Brook, SAD boravio je u lipnju 1994. godine kod prof. dr. T. R. Sextona. Kao stipendista DAAD boravio je na Lehrstuhl C fuer Mathematik, Reinische Westfaelische Hochschule, Aachen, Njemačka kod prof. dr. sc. H. Th. Jongena u razdobljima lipanj-srpanj 1995. i listopad-prosinac 1998. godine. U Center for Russian and East European Studies i Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, SAD kod prof. dr. sc. B. Donnorumma i kod prof. dr. sc. R. E. Wendella boravio je u razdobljima lipanj-srpanj 1996. i kolovoz-rujan 2001. godine.

Dr. sc. Luka Neralić objavio je 4 znanstvena rada u knjigama, 29 znanstvenih radova u časopisima citiranim u tercijarnim i sekundarnim publikacijama s međunarodnom recenzijom, 4 znanstvena rada u domaćim časopisima s recenzijom, 9 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova s recenzijom, te 11 radova u zbornicima radova domaćih znanstvenih skupova s recenzijom. Sudjelovao je s priopćenjima na 54 međunarodna i na 13 domaćih znanstvenih skupova. Održao je dva pozvana plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama iz operacijskih istraživanja. Gostovao je s predavanjima na 14 poznatih sveučilišta, u Austriji (2), Češkoj (3), Kanadi (1), Kini (2), Njemačkoj (3) i SAD (3). Objavio je samostalno sveučilišni udžbenik „Uvod u matematičko programiranje 1“, te dva sveučilišna udžbenika u koautorstvu, „Matematika“ s prof. dr. sc. B. Šegom i „Operacijska istraživanja“ s izv. prof. dr. sc. Z. Lukač. Također je objavio u koautorstvu tri srednjoškolska udžbenika, te je s prof. dr. sc. Lj. Martićem uredio knjižicu „Razvoj matematičkog programiranja u Hrvatskoj“ u povodu 30. godišnjice Seminara za programiranje i teoriju igara na Sveučilištu u Zagrebu 1966.-1996. Bio je suradnik u izradi engleskog rječnika (za matematiku i operacijska istraživanja) i terminološkog rječnika iz operacijskih istraživanja. Objavio je 8 stručnih radova u domaćim časopisima i 4 stručna rada u zbornicima domaćih skupova. Preveo je s engleskog šesti dio knjige A. C. Chianga „Osnovne metode matematičke ekonomije“ pod naslovom „Matematičko programiranje“. S ruskog jezika preveo je knjigu nobelovca L. V. Kantoroviča „Ekonomski račun optimalnog korištenja resursa“. Zajedno s prof. dr. sc. K. Horvatićem preveo je s ruskog knjižicu „Što je topologija?“. Napisao je i objavio još 7 različitih publikacija posvećenih raznim temama, kao in memoriam, u povodu rođendana istaknutih profesora i slično.

Na znanstvenom projektu „Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju“ Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske bio je voditelj i glavni istraživač od 1997. do 2013. godine. Bio je aktivni suradnik na projektima „Kvantitativne metode u ekonomskoj teoriji i praksi“ od 1986. do 1996., „Projekt 4-99-146“ od 1991. do 1996., „Kvantitativne metode ekonomike i njihova primjena u mehanizmu društveno-ekonomskog razvoja“ od 1981. do 1985., te „Višekriterijalno programiranje“ od 1976. do 1980. (tajnik projekta). Dugogodišnji je (i sadašnji) voditelj znanstvenog poslijediplomskog Seminara za programiranje i teoriju igara Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Neralić je za vrijeme studijskog boravka kod prof. A. Charnesa na The University of Texas u Austinu, SAD započeo s radom na analizi osjetljivosti u analizi omeđivanja podataka (AOMP) (Data Envelopment Analysis (DEA)). Naime, AOMP (ili DEA) je metodologija koja se bavi određivanjem relativne efikasnosti entiteta (škola, bolnica, banaka itd.), koji koriste iste inpute i ostvaruju iste outpute. Entiteti (ili donositelji odluke) se na osnovu odgovarajućeg DEA modela, koji je problem matematičkog programiranja, klasificiraju na efikasne i neefikasne. Za neefikasne se, projekcijom na frontu efikasnosti, može odrediti kako trebaju smanjiti inpute ili povećati outpute da postanu efikasni. Rezultat o dovoljnim uvjetima, uz koje se za efikasnog donositelja odluke čuva njegova efikasnost pri promjeni samo jednog outputa (ili inputa) u Charnes-Cooper-Rhodesovom (CCR) modelu iz 1985. godine, poopćen je na slučaj promjene svih outputa i/ili inputa, proporcionalne promjene inputa (outputa), te slučaj s nediskrecijskim inputima i outputima, u nekoliko zajedničkih radova s prof. Charnesom iz 1989., 1992. i 1995. godine, koji su objavljeni u Glasniku Matematičkom. Tim radovima uvedeno je istraživanje DEA i primjena u Hrvatsku. Treba istaknuti da je već tada znanstveni rad prof. Neralića postigao međunarodni ugled. Sličan rezultat dobiven je i za Aditivni model i objavljen 1990. u poznatom časopisu European Journal of Operational Research u radu s A. Charnesom. Kasnije je prof. Neralić dobio nove rezultate za Aditivni model (1997.) i za CCR model (2000.) pri proizvoljnim aditivnim promjenama svih podataka uz koje se čuva efikasnost nekog efikasnog donositelja odluke. Rad iz 2004. godine (koautor O. Stein) „On Regular and Parametric Data Envelopment Analysis“, objavljen u poznatom časopisu “Mathematical Methods of Operations Research”, uz nove teorijske rezultate sadrži i primjenu na ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih banaka s analizom osjetljivosti. Istaknimo i rad iz 2013. godine posvećen osjetljivosti i stabilnosti u stohastičkoj analizi omeđivanja podataka (koautori R. D. Banker i K. Kotarac). U njemu su za Bankerov model stohastičke DEA dobiveni potrebni i dovoljni uvjeti, uz koje se čuva efiksnost efikasnih donositelja odluke i neefikasnost neefikasnih donositelja odluke, pri promjeni outputa, promjeni svih inputa i simultanoj promjeni outputa i svih inputa. Krajem 2014. godine objavljen je u CEJOR-u rad (koautori D. Hunjet i R. E. Wendell) u kojem je vrednovana dinamička relativna efikasnost 12 najvećih gradova Republike Hrvatske, na osnovi analize prozora za DEA model orijentiran na inpute (outpute) s konstantnim (varijabilnim) prinosom, u razdoblju od 2004. do 2009. godine. Prof. Neralić objavio je 2019. zajedno s R. E. Wendellom rad „Enlarging the radius of stability and stability regions in Data Envelopment Analysis“ u European Journal of Operational Research, i pregledni rad „Sensitivity in DEA: an algorithmic approach“ u Central European Journal of Operations Research. Iste godine objavio je s M. Gardijan Kedžo pregledni rad „A Survey and Analysis of Scholarly Literature in DEA Published by Croatian Researchers: 1978 – 2018“ u Zagreb International Review of Economics and Business.

Od primijenjenih radova prof. Neralića istaknimo neke, koji su posvećeni problemu proizvodnje i transporta u naftnoj industriji i njegovim proširenjima. U disertaciji je formuliran matematički model problema proizvodnje i transporta u industriji s neprekidnim karakterom proizvodnje kao problem linearnog programiranja velikih dimenzija. Za njegovo rješavanje predložena je iterativna metoda bazirana na modificiranoj Lagrangeovoj funkciji i primijenjena na realni problem u naftnoj industriji. Pregledni rad o tom problemu i njegovim proširenjima objavljen je 2002. godine (koautori D. Hunjet, M. Milinović i L. Szirovicza). Za rješavanje tog problema kasnije je predložena metoda Bendersove dekompozicije u radu iz 1984. godine (koautori D. Hunjet, L. Szirovicza i S. Skok), koji je objavljen na ruskom jeziku u poznatom časopisu „Ekonomika i matematičeskie metody“. Isti autori su objavili i rad posvećen višemodalnom problemu proizvodnje i transporta s ograničenjima na kapacitete. Problem proizvodnje i transporta formuliran je i kao dvorazinski problem mješovito-cjelobrojnog programiranja u radu iz 2008. (koautori Z. Lukač i D. Hunjet) i riješen s raspoloživim podacima.

Radovi prof. Neralića citirani su u poznatoj knjizi iz DEA W. W. Cooper, L. M. Seiford and K. Tone „Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses With DEA-Solver and References“, Springer, New York, 2006. Na str. 74. navodi se rad A. Charnesa i L. Neralića iz Glasnika Matematičkog 27, 1992, str. 393-405, u kojem su poopćeni rezultati Charnesa i drugih iz 1985. Na str. 272. spominju se radovi A. Charnsa i L. Neralića, dok se na str. 297. (Note 6) navode radovi iz Glasnika Matematičkog iz 1992. i 1997. godine, te rad u Mathematical Communications iz 2004. godine, koji se navodi i na str. 98. (Note 15). U referencama uz tu knjigu citirano je 13 radova prof. Neralića (sam ili u koautorstvu). U knjizi A. Charnes, W. W. Cooper, A. Y. Lewin and L. M. Seiford, „Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application“, Kluwer Academic Publisher, Boston 1994. u referencama su navedena 4 rada A. Charnesa i L. Neralića. U knjizi J. Zhu, „Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking Data Envelopment Analysis with spreadsheets and DEA Excel Solver“, Kluver Academic Publishers, Boston 2003., citirana su dva rada prof. Neralića. U poznatoj bibliografiji iz DEA, koju održava prof. A. Emrouznejad, citirano je 10 radova prof. Neralića. U knjizi prof. S. Zlobeca „Stable Parametric Programming“, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001., navedeno je 6 radova u kojima je prof. Neralić autor ili koautor.

Prema istraživanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do 1. prosinca 2014. godine broj indeksiranih članaka prof. Neralića u pojedinim bazama podataka bio je sljedeći: Academic Search Complete (1), Business Source Complete (4), Current Contens (2), ECONLit (1), INSPEC (6), JSTORE (1), MathSciNet (23), ProQuest/ABInform (4), RePeC – EconPapers (3), Science Direct (1), Scopus (7), Web of Science (4). Broj citata u bazi Scopus bio je 77 (bez samocitiranja svih autora 73), u bazi Web of Science 67 (bez samocitiranja 65), dok je u Web of Science broj citata članaka bio 65 (bez samocitiranja 64). Prosječan broj citata po članku bio je 16,75, dok je Web of Science h-indeks jednak 3.

U stručnom radu prof. Neralić napisao je tri sveučilišna udžbenika, od kojih jedan samostalno i dva u koautorstvu. Udžbenik prof. Neralića „Uvod u matematičko programiranje 1“, nagrađen nagradom „Mijo Mirković“, nakon uvoda obrađuje klasičnu optimizaciju, nelinearno programiranje i linearno programiranje. Osim toga, u okviru linearnog programiranja obrađeni su problem transporta i igre dva igrača sa sumom nula. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta, kako na dodiplomskom, diplomskom i specijalističkom studiju, tako i na doktorskom studiju. Udžbenik „Matematika“ (koautor prof. dr. sc. B. Šego) sadrži linearnu algebru s matričnim računom, diferencijalni račun i primjene, integralni račun i primjene, te financijsku matematiku, a namijenjen je ponajprije studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za obvezni predmet „Matematika“. Udžbenik „Operacijska istraživanja“ (koautorica prof. dr. sc. Z. Lukač) obrađuje modelski pristup operacijskih istraživanja, probleme transporta i dodjeljivanja, optimizaciju na mrežama, cjelobrojno programiranje i višekriterijsko programiranje. Taj udžbenik je prije svega namijenjen studentima Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, kao osnovna literatura za predmet „Operacijska istraživanja“ na diplomskom studiju, na smjeru Financijska i poslovna matematika.

Prof. Neralić je jedan od osnivača Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI), kojem je bio prvi predsjednik od 1992. do 1996. godine, te predstavnik u Međunarodnom savezu (IFORS) i Europskom udruženju (EURO) društava za operacijska istraživanja od 1994. do 2014. godine. U HDOI bio je organizator prvih 5 domaćih konferencija (s međunarodnim sudjelovanjem) iz operacijskih istraživanja, te nekoliko međunarodnih konferencija KOI. Bio je dugogodišnji Predsjednik programskog odbora, kao i urednik zbornika radova s tih konferencija. Na KOI 2010 u Splitu organizirao je sekciju posvećenu 70. rođendanu prof. Sanje Zlobeca.

Također je bio predsjednik bivšeg Društva matematičara i fizičara SR Hrvatske od 1989. do 1990. godine. Za vrijeme kad je prof. Neralić bio predsjednik, a B. Dakić tajnik, iz tog društva osnovana su dva nova društva - Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo. Član je Hrvatskog matematičkog društva od njegovog osnutka. Bio je član Skupštine tog društva od 2002. do 2010. godine. Bio je dugogodišnji član udruženja The Institut of Operations Research and Management Sciences, SAD.

Bio je predsjednik Organizacijskog odbora i član Izvršnog odbora The 6th International Conference on Parametric Optimization and Related Topics PARAOPT VI, Dubrovnik, 4. – 8. listopada 1999. Bio je član Organizacijskog i Izvršnog odbora PARAOPT VII u Puebla, Mexico, 2002. Također je bio organizator The 20th Meeting of the EURO Working Group on Financial Modelling, Interuniverzitetski centar, Dubrovnik, 24. – 26. travnja 1997.

Od 2011. godine je Associate Editor u The Data Envelopment Analysis Journal. Bio je Co-editor u Central European Journal of Operations Research od 2007. do 2017. godine, a sada je Associate Editor. Član je Editorial Board Croatian Operational Research Review od 2014. i jedan od urednika 2010. – 2013. Bio je član Izdavačkog savjeta „Glasnika Matematičkog“ 1990. – 1994. godine. Gost urednik je (s J. Guddatom, H. Th. Jongenom i S. Zlobecom) specijalnog broja časopisa „Optimization“, Vol. 49, No. 4 (2001). Bio je jedan od urednika Zbornika konferencija KOI iz operacijskih istraživanja od 1991. do 2013. godine. Recenzent je za petnaestak domaćih i inozemnih časopisa iz operacijskih istraživanja i matematike, informatike i primjena.

U dodiplomskoj nastavi započeo je kao asistent na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu gdje je držao vježbe iz „Matematike“ 1967. - 1968. Na Ekonomskom fakultetu Zagreb od 1968. do 1980. držao je vježbe iz predmeta "Matematičke metode za ekonomske analize“. Nakon izbora za docenta 1980. godine predaje na Ekonomskom fakultetu Zagreb predmete „Matematika za ekonomiste“ i „Poslovna matematika“. Uveo je predmet „Matematičko programiranje“ i predavao ga od 1985. do 1995. godine. Od izbora za izvanrednog profesora 1991. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb predaje još i predmet „Matematika“ uveden šk. god. 1994/95. Nakon izbora za redovitog profesora 1997. godine predaje i nositelj je predmeta "Matematika" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sve do odlaska u mirovinu. Također je uveo i predavao izborne predmete „Linearno programiranje i teorija igara“ na dodiplomskom studiju i „Nelinearno programiranje“ na diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb sudjelovao je u uvođenju predmeta „Kvantitativne metode“ i više godina je predavao dio o linearnom i nelinearnom programiranju. Uveo je obvezan predmet „Operacijska istraživanja“ na studiju „Poslovne i financijske matematike“ na Matematičkom odsjeku PMF-a i predavao ga je od 2004. do 2013. godine.

Na poslijediplomskom studiju „Ekonomska analiza i planiranje“ na Ekonomskom fakultetu Zagreb uveo je i predavao predmet „Matematičko programiranje". Sudjelovao je i u poslijediplomskoj nastavi u okviru studija „Politika i metode makroekonomske analize“ na smjeru „Kvantitativne metode za makroekonomske analize“ na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Zajedno s prof. dr. sc. V. Čerićem održao je šk. god. 1996/97. nastavu iz predmeta „Operacijska istraživanja“ na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju „Vođenje i upravljanje pokretnim objektima“. Na poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja“ na Ekonomskom fakultetu Zagreb uveo je i predavao predmet „Nelinearno programiranje“. Bio je voditelj 2. i 3. generacije poslijediplomskog studija "Operacijska istraživanja" na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Predložio je i vodio specijalistički poslijediplomski studij „Operacijska istraživanja i optimizacija“ na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Na poslijediplomskom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb, zajedno s prof. dr. sc. M. Kosom, sudjelovao je u izvođenju nastave iz predmeta „Optimizacija u telekomunikacijama“.

Bio je mentor pri izradi diplomskog rada za više studenata Ekonomskog fakulteta - Zagreb, te studenata Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio mentor pri izradi magistarskih radova na poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja“ na Ekonomskom fakultetu Zagreb (N. Grubišić, K. Šorić, T. Petrov, D. Hunjet, G. Mabić) i na poslijediplomskom studiju iz struke „Matematika“ na Matematičkom odsjeku PMF-a (V. Boljunčić, G. Sošić). Bio je mentor na specijalistčkom poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja i optimizacija“ (I. Pandurović Mudrovčić) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Bio je mentor pri izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (A. Šegota, Z. Lukač) i na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (V. Boljunčić).

Nagradu „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobio je 1980. godine za znanstveni rad „Sovjetski radovi iz višekriterijalnog programiranja“, objavljen u knjizi Lj. Martić (Redaktor), „Višekriterijalno programiranje“, VII poglavlje, Informator, Zagreb, 1978., str. 91-121. Istu nagradu dobio je također za sveučilišni udžbenik „Uvod u matematičko programiranje 1“, Element, Zagreb, 2003. Za vrijeme održavanja The VIIth International Conference on Parametric Optimization and Related Topics PARAOPT VII, Puebla, Mexico, od gradonačelnika Puebla dobio je spomenicu kao „Visitante Distinguido“. Nositelj je Spomenice domovinskog rata Republike Hrvatske. Dobio je priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta za najcitiraniji rad djelatnika Fakulteta u bazi podataka Web of Science (WoS) do prosinca 2014. godine - rad A. Charnes and L. Neralić, „Sensitivity analysis of the additive model in data envelopment analysis“, European Journal of Operational Research 48 (1990), 3, 332 -341. Dobio je zahvalnice za dugogodišnji rad na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007., 2012. i 2014. godine. Od rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa dobio je Spomen-Medalju prigodom Dana Sveučilišta u Zagrebu 3. studenog 2014. „u znak zahvalnosti i priznanja za doprinos razAAvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu“. Na The 15th International Conference on Data Envelopment Analysis DEA2017 u Pragu u lipnju 2017. dodijeljena mu je Nagrada za životno djelo William V. Cooper Life Time Award od International Data Envelopment Society iDEAs.

Skupština Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) dodijelila je prof. Neraliću 2013. godine „Nagradu za poseban doprinos HDOI“, „U čast njegovog izuzetnog doprinosa Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja i struci operacijskih istraživanja“. Na 15th International Conference on Operational Research KOI 2014 u Osijeku u rujnu 2014. godine održana je posebna sekcija posvećena prof. Neraliću u povodu njegovog 70. rođendana. U toj sekciji je izloženo 15 radova inozemnih i domaćih autora (iz Češke, Perua, Irana, Kine, SAD, Nizozemske, Slovenije, Makedonije i Hrvatske). Znanstvenici koji nisu mogli doći, poslali su čestitke u pisanom obliku (S. Zlobec, V. Rupnik) ili kao video (R. D. Banker, E. del Rosario, J. Skorin-Kapov, D. Skorin-Kapov, U. Leopold Wildburger, V. Cvetkoska i R. E. Wendell, koji je također sudjelovao u radu konferencije). U biltenu International Federation of Operational Research Societies (IFORS) za prosinac 2014. objavljen je članak M. Zekić-Sušac i S. Pivac o KOI 2014., uključujući i sekciju posvećenu prof. Neraliću, pod naslovom „Croatian Conference Pays Tribute to Society Founder“. Rad M. Zekić-Sušac, L., Neralić iz 2014. pod naslovom "International OR: Croatian Operational Research Society", objavljen u biltenu OR/MS američkog udruženja INFORMS, posvećen je HDOI i najavi KOI 2014 u Osijeku.

Prof. Neralić je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio predsjednik Odjela za kvantitativne metode (kasnije Katedra za matematiku i Katedra za statistiku) u dva mandata. Također je u dva mandata bio član Savjeta Ekonomskog fakulteta. Bio je član Kadrovske komisije Ekonomskog fakulteta i drugih komisija. Bio je predsjednik Odbora za znanost Ekonomskog fakulteta u dva mandata. Više puta je bio delegat u Fakultetskom vijeću Ekonomskog fakulteta i predsjednik povjerenstva za izbor nastavnika. Na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu bio je član Izdavačkog savjeta „Glasnika Matematičkog“ 1990. – 1994. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Predsjedništva Sveučilišne katedre za matematiku. Također je bio član Odbora za informatiku u dva mandata.

Bio je među osnivačima Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) i prvi predsjednik, te dugogodišnji predstavnik u IFORS-u i u EURO. Također je bio predsjednik bivšeg Društva matematičara i fizičara SR Hrvatske i zaslužan je za osnivanje Hrvatskog matematičkog društva, čiji je član od osnutka. Više godina bio je član udruženja The Institut of Operations Research and Management Sciences, SAD. Član je EURO Working Group on Data Envelopment Analysis and Performance Measurement i EURO Working Group on Financial Modelling.

Održao je Invited Tutorial Lecture pod naslovom „Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis'“ (koautor A. Charnes), na The XVIth Symposium on Mathematical Programming with Data Perturbations, Anthony W. Fiacco, Organizer, 1994, The George Washington University, Washington, D. C. Na međunarodnoj konferenciji The 18th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies IFORS 2008, u Sandtonu, Južnoafrička Republika primio je priznanje za HDOI u povodu 50. godišnjice osnutka IFORS-a. Na The 14th Triennial Conference on Operational Research IFORS'96, Vancouver, B. C., Kanada, 1996. održao je predavanje pod naslovom „LFS Functions in Multi-Objective Programming“ (koautor S. Zlobec), koje je bilo hrvatski nacionalni doprinos HDOI. Na The 15th International Conference on Data Envelopment Analysis DEA2017, Prague, Czech Republic, June 26 to 29, 2017. organizirao je sekciju posvećenu 100. godišnjici rođenja prof. dr. Abrahama Charnesa, jednog od osnivača DEA. U sekciji su usdjelovali Boaz Golany, Tyago C. C. Nepomuceno, Luka Neralić, John Semple i Kaoru Tone (video). Prof. Neralić je, uz Rajiva D. Bankera i A. Emrouzjenadea, gost urednik specijalnog broja European Journal of Operational Research (Volume 278, Issue 2, 16 October 2019, pp. 365 - 545), u kojem su objavljeni radovi posvećeni 40. godišnjici osnutka DEA i 100. godišnjici rođenja prof. Abrahama Charnesa.

U Društvu sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu bio je član Upravnog odbora u dva mandata, a kraće vrijeme obnašao je i dužnost tajnika. Bio je član Povjerenstva za dodjelu nagrada Društva mladim znanstvenicima više godina. Sada je član Suda časti Društva.

DJELA:

Martić, Lj. i Neralić, L. (Urednici) (2000) Razvoj matematičkog programiranja u Hrvatskoj. U povodu 30. godišnjice Seminara za programiranje i teoriju igara na Sveučilištu u Zagrebu 1966 – 1996, Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel.

Neralić, L. (2008) Uvod u matematičko programiranje 1. Zagreb: Element.

Lukač, Z. i Neralić, L. (2012) Operacijska istraživanja. Zagreb: Element.

Neralić, L. i Šego, B. (2013) Matematika. Zagreb: Element.

Neralić, L. (1978) Sovjetski radovi iz višekriterijalnog programiranja, U: Lj, Martić (Redaktor), Višekriterijalno programiranje, VII poglavlje, Informator, Zagreb, str. 91-121.

Neralić, L. and Sexton, T. R. (1996) Sensitivty Analysis in Data Envelopment Analysis for the Case of Different Coefficients of Proportionality, In: J. Guddat, H. Th. Jongen, F. Nožička, G. Still and F. Twilt (Eds.), Parametric Optimization and Related Topics IV, Proceedings of the International Conference on Parametric Optimization and Related Topics IV, Enschede (The Netherlands), June 6 - 9, 1995, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 261 - 280.

Neralić, L. (2000) Sensitivity in Data Envelopment Analysis for Arbitrary Perturbations of All Data in the Charnes-Cooper-Rhodes Model, In: J. Guddat, R. Hirabayashi, H. Th. Jongen and F. Twilt (Eds.), Parametric Optimization and Related Topics V, Proceedings of the International Conference on Parametric Optimization and Related Topics V, Tokio (Japan), October 6 - 10, 1997, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp.143 - 163.

Hunjet, D., Neralić, L. and Wendell, R. E. (2012) An Application of Categorical Models of Data Envelopment Analysis, In: V. Charles and M. Kumar (Eds.), Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Chapter Fifteen, pp. 239 – 250.

Neralić, L. (1975) Linearni statički model programa proizvodnje u rafineriji nafte, Nafta, God. 26, br. 11, 593-598.

Neralić, L. (1980) Prošireni model proizvodnje i transporta naftnih proizvoda, Nafta, God. 31, br. 5, 267-271.

Neralić, L. (1983) Nekapacitirani i kapacitirani problem lokacije, Ekonomski pregled , God. 34, br.\ 9-10, 387-394.

Neralić, L., Szirovicza, L., Hunjet D. i Skok, S. (1987) Višemodalni problem proizvodnje i transporta s ograničenjima na kapacitete, Nafta, God. 38, br. 1, 45 - 51.

Neralić, L., Szirovicza, L., Skok, S. i Hunjet, D. (1984) Rešenie proizvodstvenno-transportnoj zadači metodom dekompozicii Bendersa, Ekonomika i matematičeskie metody, TomXX, vyp. 6, 1140-1143.

Charnes, A. and Neralić, L. (1989) Sensitiviy Analysis in Data Envelopment Analysis 1, Glasnik Matematički Ser. III, Vol. 24, No. 1, 211-226.

Charnes, A. and Neralić, L. (1989a) Sensitiviy Analysis in Data Envelopment Analysis 2, Glasnik Matematički Ser. III, Vol. 24, No. 2, 449-463.

Charnes, A. and Neralić, L. (1990) Sensitivity Analysis of the Additive Model in Data Envelopment Analysis“, European Journal of Operational Research, Vol 48, No. 3, 332 - 341.

Charnes, A. and Neralić, L. (1992) Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis 3, Glasnik Matematički Ser. III, Vol. 27, No. 1, 191 - 201.

Charnes, A. and Neralić, L. (1992a) Sensitivity Analysis of the Proportionate Change of Inputs (or Outputs) in Data Envelopment Analysis, Glasnik Matematički Ser.III, Vol. 27, No. 2, 393 - 405.

A. Charnes, A. and Neralić, L. (1995) Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis for the Case of Non-Discretionary Inputs and Outputs, Glasnik Matematički Ser.III, Vol. 30, No. 2, 359 - 371.

Neralić, L. and Zlobec, S. (1996) LFS Functions in Multi-Objective Programming, Applications of Mathematics, Vol. 41, No. 5, 347 - 366.

Neralić, L. (1997) Sensitivity in Data Envelopment Analysis for Arbitrary Perturbations of Data, Glasnik Matematički Ser.III, Vol. 32, No. 2, 315 - 335.

Neralić, L. (1998) Sensitivity Analysis in Models of Data Envelopment Analysis, Mathematical Communications, Vol. 3, No. 1, 41 - 59.

Neralić, L. and R. E. Wendell, R. E. (2000) A Generalized Additive, Categorical Model in Data Envelopment Analysis, Top, Vol. 8, No. 2, 235-263.

Jess, A., Jongen, H. Th., Neralić, L. and Stein, O. (2001) A Semi-Infinite Programming Model in Data Envelopment Analysis, Optimization, Special Issue, Sixth International Conference on Parametric Optimization and Related Topics (Dubrovnik, Croatia, October 4 - 8, 1999), Guest Editors J. Guddat, H. Th. Jongen, L. Neralić and S. Zlobec, Vol. 49, No. 4, 369-385.

Bahovec, V. and Neralić, L. (2001) Relative Efficiency of Agricultural Production in County Districts of Croatia, Mathematical Communications, Supplement, Proceedings of the 8th International Conference on Operational Research KOI 2000 (Editors T. Hunjak and R. Scitovski), Croatian Operational Research Society, Osijek, Vol. 1, No. 1, pp. 111 - 119.

Neralić, L. and Wendell, R. E. (2004) Sensitivity in Data Envelopment Analysis Using an Approximate Inverse Matrix, Journal of the Operational Research Society, Vol. 55, No. 11, 1187-1193.

Neralić, L. and Stein, O. (2004) On Regular and Parametric Data Envelopment Analysis, Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 60, No. 1, 15-28.

Neralić, L. (2004) Preservation of Efficiency and Inefficiency Classification in Data Envelopment Analysis, Mathematical Communications, Vol. 9, No. 1, 51-62.

Guddat, J., Neralić, L. and Stein, O. (2006) Sensitivity Analysis of the Proportionate Change of a Subset of Outputs or/and Inputs in DEA, Mathematical Communications, Vol. 11, No. 2, 187-201.

Lukač, Z., Hunjet, D. and Neralić, L. (2008) Solving the Production-Transportation Problem in the Petroleum Industry, Investigacion Operational, Vol. 29, No. 1, 63-70.

Asgharian, M., Khodabakhshi, M. and Neralić, L. (2010) Congestion in Stochastic Data Envelopment Analysis: An Input Relaxation Approach, International Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 5, No. 1, 84-106.

Banker, R. D., Kotarac, K. and Neralić, L. (2015) Sensitivity and Stability in Stochastic Data Envelopment Analysis, Journal of the Operational Research Society Vol. 66, No. 1, 134-147. doi:10.1057/jors.2012.182

Hunjet, D., Neralić, L. and R. E. Wendell, R. E. (2015) Evaluation of the dynamic efficiency of Croatian towns using Data Envelopment Analysis, Central European Journal of Operations Research 23(3), 675-686. published online 14 December 2014; DOI 1007/s10100-014-0363-6

Khodabakhshi, M., Rashidi, S., Asgharian, M. and Neralić, L. (2015) Sensitivity Analysis of Input Relaxation Super Efficiency Measure in Data Envelopment Analysis, Data Envelopment Analysis Journal, Vol. 1, No. 2, 113-134. http://dx.doi.org/10.1561/103.00000009

Neralić, L. and Wendell, R. E. (2015) Generalized tolerance sensitivity and DEA metric sensitivity, Croatian Operational Research Review Vol 6, No. 1, 169-180.

Mihelja Žaja, M., Banker, R. D., Fang, S., Hunjet, D., Neralić. L. and Wendell, R. E. (2017) Efficiency Gains in Croatia's Electricity Distribution Centers Following Industry Structure Changes, Data Envelopment Analysis Journal, Vol. 3, No. 1–2, pp. 119-150. http://dx.doi.org/10.1561/103.00000018

Chen, X., Gao, Y., An, Q. Wang, Z. and Neralić, L. (2018) Energy efficiency measurement of Chinese Yangtze River Delta’s cities transportation: a DEA window analysis approach, Energy Efficiency, Vol 11, No. 1, pp. 1-13. https://doi.org/10.1007/s12053-018-9635-7

Neralić, L. and Wendell, R. E. (2019) Sensitivity in DEA: an algorithmic approach, Central European Journal of Operations Research, Vol. 27, No. 4, 1245-1264. https://doi.org/10.1007/s10100-018-0587-y

Neralić, L. and Wendell, R. E. (2019) Enlarging the radius of stability and stability regions in Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 278, No. 2, 430-441. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.11.019

Banker, R. D., Emrouznejad, A. and Neralić, L. (2019) Editorial „Advances in data envelopment analysis: Celebrating the 40th anniversary of DEA and the 100th anniversary of Professor Abraham Charnes' birthday“, European Journal of Operational Research, Vol. 278, No. 2, 365-367.

Neralić, L. and M. Gardijan Kedžo, M. (2019) A Survey and Analysis of Scholarly Literature in DEA Published by Croatian Researchers: 1978 – 2018, Zagreb International Review of Economics and Business Vol. 22, No. 1, 93-106, https://doi.org/10.2478/zireb-2019-0014

Neralić, L. (1994) Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis: A Review, In: V. Rupnik and M. Bogataj (Eds.), Proceedings of 2nd Slovenian Symposium on Operations Research SOR'94, Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, Ljubljana, pp. 29 - 42.

Neralić, L. (1995) Sensitivity Analysis of the Proportional Change of Outputs or/and Inputs of the Additive Model in Data Envelopment Analysis, In: S. Sharma and P. Sikavica (Eds.), Proceedings of the International Conference „Restructuring Transitional Economies“, Book I, Faculty of Economics, Zagreb, pp. 221 - 233.

Neralić, L. (1996) Sensitivty Analysis of the Additive Model in Data Envelopment Analysis II, In: T. Hunjak, Lj. Martić and L. Neralić (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Osijek, pp. 17 - 22.

Neralić, L. and Sikora, Z. (1998) An Application of Sensitivty Analysis in Data Envelopment Analysis, In: I. Aganović, T. Hunjak and R. Scitovski (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Osijek, pp. 17 - 22.

Neralić, L. (1999) Perturbations of All Data in Models of Data Envelopment Analysis, In: V. Rupnik, L. Zadnik Stirn and S. Drobne (Eds.), Proceedings of the 5th International Symposium on Operational Research SOR '99, Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, Ljubljana, pp. 13 - 24.

Hunjet, D., Neralić, L. and Relić, B. (2003) On Maximization of the Internal Rate of Return in the Choice of Independent Investment Projects, In: K. Šorić, T. Hunjak and R. Scitovski (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Osijek, pp. 67 - 71.

Hunjet, D., Milinović, M., Neralić, L. and Szirovicza, L. (2003) Production-Transportation Problem and Its Extensions, In: K. Šorić, T. Hunjak and R. Scitovski (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Osijek, pp. 73 - 81.

Boljunčić, V. and Neralić, L. (2007) On Dual Multipliers in DEA, In: L. Zadnik Stirn and S. Drobne (Eds.), Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research SOR '07, Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, Ljubljana, pp. 3 - 9.

Neralić, L., Skorin-Kapov, J. i Szirovicza, L. (1979) Komparativna numerička analiza dviju metoda u matematičkom programiranju, U: Zbornik radova III. bosanskohercegovačkog simpozija iz Informatike, Jahorina, 305-1-10.

Neralić, L. i Vojvodić-Rosenzweig, V. (1983) Metoda parametarske dekompozicije za rješavanje problema proizvodnje i transporta, U: Zbornik radova X. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '83, Herceg Novi, 345 - 352.

Skok, S., Neralić, L., Hunjet, D. i Szirovcza, L. (1984) Algoritam za rješavanje problema proizvodnje i transporta s pretovarom, U: Zbornik radova XI. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '84, Herceg Novi, 753 - 758.

Charnes, A. i Neralić, L. (1987) Analiza osjetljivosti simultane promjene outputa i inputa u analizi omeđenih podataka, U: Zbornik radova XIV. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '87, Herceg Novi, 87 - 94.

Skok, S., Szirovicza, L., Neralić, L., Hunjet, D. i Milinović, M. (1988) „Rješavanje višemodalnog problema proizvodnje i transporta s ograničenjima na kapacitete“, U: Zbornik radova XV. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '88, Brioni, 149 - 152.

Charnes, A. i Neralić, L. (1989) Analiza osjetljivosti aditivnog modela u analizi omeđenih podataka, U: Zbornik radova XVI. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '89, Kupari, 549 - 552.

Hunjet, D., Jemrić, I. i Neralić, L. (1990) Analiza omeđenih podataka u ocjenjivanju regionalne efikasnosti industrije, U: Zbornik radova XVII. jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja, SYM-OP-IS '90, Kupari, 31 - 34.

Neralić, L. Relić, B i Raguž, I. (1991) Komparativna analiza efikasnosti prodajnih objekata, U: Lj. Martić and L. Neralić (Urednici), Zbornik radova 1. Konferencije iz operacijskih istraživanja, Ekonomski fakultet Zagreb, pp. 57 - 64.

Neralić, L. i Šorić, K. (1991) Analiza osjetljivosti promjene outputa i endogenih inputa u analizi omeđivanja podataka, U: Lj. Martić and L. Neralić (Urednici), Zbornik radova 1. Konferencije iz operacijskih istraživanja, Ekonomski fakultet Zagreb, 1991, pp. 71 - 80.

Neralić, L. (1992) Analiza osjetljivosti proporcionalne promjene outputa i inputa aditivnog modela u analizi omeđivanja podataka, U: V. Bahovec, Lj. Martić and L. Neralić (Urednici), Zbornik radova 2. Konferencije iz operacijskih istraživanja, Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Rovinj, pp. 71 - 80.

Neralić, L. (1995) O jednoj primjeni analize omeđivanja podataka u poljoprivredi, U: Zbornik radova 5. Konferencije iz operacijskih istraživanja, T. Hunjak, Lj. Martić i L. Neralić (Urednici), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Rab, str. 204 - 214.

Grahovac, P., Neralić, L., Relić, B. i Stipetić, V. (1971) Projekcije i priroda cikličnih kretanja u jugoslavenskom svinjogojstvu, Marketing, br. 2, 22 - 30.

Neralić, L. (1987) J. Pađen, A. Puljić i S. Skok: Optimiziranje magistralne cestovne mreže u SR Hrvatskoj, Ekonomski pregled, God 38, br. 7-8, 392 -397.

Neralić, L. (1996) O nekim primjenama analize omeđivanja podataka u bankarstvu, Ekonomija, God. 2, No. 3, 493 - 521.

Neralić, L. (2001) O linearnom programiranju I, Matematičko-fizički list, Vol. LI, No. 3, 134 - 140.

Neralić, L. (2001) O linearnom programiranju II, Matematičko-fizički list, Vol. LI, No. 4, 202-211.

Neralić, L. (2004) O linearnom programiranju III, Matematičko-fizički list, Vol. LV, No. 2, 66 - 75.

Neralić, L. (2006) O linearnom programiranju IV, 1. dio, Matematičko-fizički list, Vol. LVI, No. 3, 170 - 176.

Neralić, L. (2006) O linearnom programiranju IV, 2. dio, Matematičko-fizički list, Vol. LVI, No. 4, 251 - 258.

Neralić, L. i Szirovicza, L. (1981) Algoritam za dobivanje leksikografski pozitivnih stupaca matrice problema linearnog cjelobrojnog programiranja, Zbornik radova III. međunarodnog simpozija „Kompjuter na sveučilištu“, Cavtat (Dubrovnik), 312.1 - 5.

Neralić, L. i Szirovicza, L. (1975) Algoritam za dobivanje bazičnog iz nebazičnog rješenja problema transporta, Zbornik radova IX. Jugoslavenskog simpozija „Automatizacija obrade podataka“, Zagreb, 155 – 160.

Neralić, L. i Szirovicza, L. (1980) Rješavanje jednog problema linearnog programiranja velikih dimenzija, U: Zbornik radova IV. bosanskohercegovačkog simpozija iz informatike, Jahorina, 460. 1 - 4.

Neralić, L., Skorin-Kapov, J. i Szirovicza, L. (1983) O jednoj primjeni metode multiplikatora, U: Zbornik radova VII. bosanskohercegovačkog simpozija iz informatike, Jahorina, 277. 1 - 5.

Neralić, L. (2008) Geometrijski pristup analizi osjetljivosti u linearnom programiranju, I. Ivanšić (glavni urednik), P. Mladinić i R. Sverdec (urednici), Zbornik radova III Kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske, Hrvatsko matematičko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 175-185.

Neralić, L. (1998) In Memoriam: Ivan Franić (1950. - 1998.), Glasnik Matematički Vol. 33, No. 1, 133-135.

Neralić, L. (1999) “Sanjo Zlobec”, Istaknuti hrvatski znanstvenici u Americi, Drugi dio, Distinguished Croatian Scientists in America, Part Two, Urednik (Editor) Janko Herak, Hrvatsko-američko društvo, Hrvatska matica iseljenika i Matica Hrvatska, Zagreb, 141-157.

Neralić, L. (2002) Uz 80. rođendan prof. Ljubomira Martića, Glasnik Matematički, Vol. 37 (57), Prilozi, 431-433.

Neralić, L. (2003) Obilježavanje 80. rođendana prof. dr. sc. Ljubomira Martića, Ekonomski pregled, God. 54, Br. 3 - 4, 393-404.

Neralić, L. (2005) In Memoriam Branko Relić (1942. - 2005.), Ekonomski pregled, God. 56, br. 9, 773-782.

Ivanšić, I. i Neralić, L. (2006) In Memoriam prof. dr. sc. Stjepan Skok, Glasnik Matematički, Vol. 41 (61), Prilozi, 385-389.

Neralić, L. (Priređivač) (2007) 15. godišnjica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, 40. godišnjica Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara i 85. rođendan prof. dr. sc. Ljubomira Martića, Glasnik Matematički, Vol. 42 (62), Prilozi, 479-486.

Neralić, L. (2008) Sjećanje na prof. dr. sc. Krešu Horvatića, Glasnik Matematički, Vol. 43 (63), Prilozi, 559 - 560.

Neralić, L. (2016) Sjećanje na akademika Sibu Mardešića, Glasnik Matematički, Vol. 51(71), Prilozi, 625 - 627.

Neralić, L. (Urednik) (2016) Obilježavanje 50. godišnjice Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara, Glasnik Matematički, Vol. 51(71), Prilozi, 576 - 594.

Neralić, L. (2017) In Memoriam prof. dr. sc. Ljubomiru Martiću (Knin, 4. 4. 1922. – Zagreb, 19. 8. 2017.), Glasnik Matematički, Vol. 52(72), Prilozi, 482 - 492.

Boltjanski i Efremovič, Što je topologija?, Školska knjiga, Zagreb, 1974. (Prijevod s ruskog, s K. Horvatićem)

L. V. Kantorovič, Ekonomski račun optimalnog korištenja resursa, Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb, 1985. (Prijevod s ruskog)

Alpha C. Chiang, Osnovne metode matematičke ekonomije, Šesti dio, “Matematičko programiranje”, Poglavlja 19., 20., 21., MATE, Zagreb, 1994, 651 - 755. (Prijevod s engleskog)

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/33346 [28.8.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Luka Neralić [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=1049 [28.8.2020.]

Neralić, Luka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69557 [28.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Luka Neralić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/professor-emeritus-luka-neralic/37257 [28.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Luka Neralić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1BQszP1hybSGDHbX_9bLehyb1RKwLECko/edit [upisati datum pristupanja]