Ana Novak

Ana Novak

Doc. dr. sc. Ana Novak r. Oluić, docent

Državljanka je Republike Hrvatske, Hrvatica. Završila je Ekonomsko - birotehničku i trgovačku školu u Zadru, smjer ekonomist. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine na smjerovima „Računovodstvo“ i „Financije“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine završila je specijalistički poslijediplomski studij Poslovne ekonomije, smjer „Upravljačko računovodstvo i interna revizija“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine stekla je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorskog rada pod nazivom „Utjecaj internih kontrola na kvalitetu računovodstvenog informacijskog sustava i sprječavanje prijevarnog financijskog izvještavanja“. Godine 2007. pohađala je i uspješno završila program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika. 2009. godine pohađala je i uspješno završila edukacijski program za stjecanje zvanja „Ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo“.

Od rujna 2005. do kolovoza 2007. godine predavala je knjigovodstvo u sklopu obrazovnog programa Samostalni knjigovođa u Učilištu Algebra. Po završetku fakulteta zaposlila se u faktoring društvu Prvi faktor u Zagrebu. U prosincu 2006. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na Katedri za računovodstvo. U studenom 2012. godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije, u srpnju 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije. U siječnju 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na Ekonomskom fakultetu. U veljači 2019. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2006. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija na preddiplomskom stručnom studiju, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i specijalističkom poslijediplomskom studiju. Sudjelovala je u izvođenju nastave iz kolegija „Osnove računovodstva“, „Interna kontrola i revizija“, „Računovodstvo“, „Analiza financijskih izvještaja“, „Računovodstvo malih i srednjih poduzeća“, „Strateško računovodstvo“, a prema postojećem nastavnom planu i programu sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom stručnom studiju na kolegiju „Računovodstveno izvješćivanje“, na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na kolegijima „Računovodstvo I“, „Računovodstvo II“ i „Računovodstveni informacijski sustavi“ te na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Računovodstvo i porezi“ na kolegijima „Osnove računovodstva za poslovno upravljanje“, „Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje“, „Računovodstveni sustav u RH i EU“ i „Financijsko izvještavanje“.

U fokusu znanstvenog interesa i rada su joj računovodstvo, računovodstveni informacijski sustavi, revizija. Iz navedenih područja je samostalno i u koautorstvu objavila više od 50 znanstvenih i stručnih radove. Aktivna je sudionica međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Također je kao mentor pomagala studentima preddiplomskih stručnih, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija pri izradi brojnih seminarskih, završnih i diplomskih radova. U svom dosadašnjem radu održala je i pozvana predavanja za nastavnike/ce u obrazovnom podsektoru ekonomije u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje Zagreb. Od 2011. godine aktivno sudjeluje u izvođenju edukacijskog programa Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za stjecanje certifikata ovlaštenog internog revizora. Član je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika te Vijeća specijalističkog poslijediplomskog studija „Računovodstvo i porezi“. Također je i tajnica specijalističkog poslijediplomskog studija „Računovodstvo i porezi“.

Bila je voditeljica „Analiza značaja informacijske tehnologije u osiguranju kvalitete financijskog izvještavanja“ odobrenom od strane Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2018. godini i 2019. godini. Bila je i suradnica na projektu „Izgradnja hrvatskog računovodstvenog nazivlja“ Hrvatske zaklade za znanost te je također bila suradnik na potpori „Uloga i značaj analitičkih postupaka u evaluaciji kvalitete dobiti“ odobrenom od strane Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2017. godini Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.

DJELA:

Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A., Pavić I. (2016) Računovodstvo I - priručnik za vježbe. Urednik Dečman, N. Koautor poglavlja u priručniku 3.6. Analiza odnosa i veza između financijskih izvještaja, str. 142-151, 3.7.6. Sastavljanje i analiza povezanosti cjelovitog seta financijskih izvještaja, str. 211-224, 4.1. Primjena računovodstvenih politika, str. 226-237, 4.3.1. Primjena računovodstvenih politika, str. 267-270. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN 978-953-277-108-4

Broz Tominac, S., Čevizović, I., Dragija, M., Glasnović, B., Hladika, M., Oluić, A., Perčević, H., Pokrovac; I., Sever, I., Sever, S., Smrekar, N. (2010) Računovodstvo – priručnik za vježbe, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Rredaktor Perčević, H., koautor poglavlja u priručniku Oluić, A. (2010) Temeljne računovodstvene kategorije i pravila evidentiranja na kontima, HZRIF, Zagreb, str. 21-30., Oluić, A. (2010) Sastavljanje financijskih izvještaja, str. 31-59. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. CIP 740169; ISBN 978-953-277-045-6.

Žager, K.; Smrekar, N.; Oluić, A. (2009) Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Mikrorad, Zagreb; ISBN: 978-953-6286-95-9; autor poglavlja u knjizi Oluić, A (2009) Nadzor nad poslovanjem malih i srednjih poduzeća, str. 125-134. Zagreb: Mikrorad.

Abramović, K., Broz Tominac, S., Cutvarić, M., Čevizović, I., Dražić Lutilsky, I., Glasnović, B., Gulin, D., Hladika, M., Leko, S., Mamić Sačer, I., Milčić, I., Mrša, J., Oluić, A., Perčević, H., Pokrovac, I., Sever, S., Sirovica, K., Smrekar, N., Sohora Bukovac, M., Tadijančević, S., Tušek, B., Vašiček, V., Zuber, M., Žager, K., Žager, L. (2008) Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – s poreznim propisima. Urednik Gulin, D.. Koautor poglavlja u priručniku Žager, K., Oluić, A, poglavlje HSFI 3 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, str. 155-167. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb;CIP: 663349, ISBN: 978-953-277-011-7.

Žager, K.; Dečman, N.; Novak; A. (2019) Importance of ethics in the education of accountants. Osijek: Ekonomski vjesnik, god. XXXII (2019), 2/2019; 463-476.

Brozović, M.; Sever Mališ, S.; Novak, A. (2019) The consistency and complexity of accounting terminology in Croatian higher education system. Zagreb: Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 70 (2019), 3; 496-518.

Sever Mališ, S.; Novak., A.; Brozović, M. (2016) Subjekti od javnog interesa u odabranim zemljama – definiranje i posebni zahtjevi zakonske revizije. Journal of Economy and Business, posebno izdanje, godina 2016., No. XXII., str. 262-283. ISSN 1840-3255.

Sever Mališ, S., Novak, A. (2016) Fraud risk assessments: an empirical analysis. International Journal Vallis Aurea. Požega: Veleučilište u Požegi; Vienna: DAAAM International, 2(1), str. 19-29. ISSN 2412-5210, UDK 657.632:303, DOI 10.2507/IJVA.2.1.2.24.

Mamić Sačer, I.; Oluić, A. (2013) Information Technology and Accounting Information Systems’ Quality in Croatian Middle and Large Companies. Journal of Information and Organizational Sciences, 37(2), str. 117-126. ISSN 1846-9418 (online), ISSN 1846-3312.

Oluić, A. (2013) Ocjena sustava internih kontrola - rezultati empirijskog istraživanja. Zagreb: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 11 (1), str. 1-16. ISSN: 1333-8900, UDK: 657.6:303.09.

Mamić Sačer, I.; Sever, S.; Oluić, A. (2008) Analiza mogućnosti primjene MSFI-a za mala i srednja poduzeća. Zagreb: Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 59 (3-4); 103-124. ISSN: 0424-7558; UDK 339.7;657.631.6.

Oluić, A. (2008) Kvaliteta računovodstvenih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6, str.242-254. ISSN: 1333-890, UDK 657:004>(497.5).

Tušek, B.; Žager, K.; Oluić, A. (2007) The Role of Internal Controls in the Sales System. World Journal of Retail Business Management, World Research Organization, Quarterly Publication, 1(4), str. 34-41. ISSN(PRINT): 1994-2915, ISSN (ELECTRONIC):1998-1368.

Barišić, I., Novak, A., Sever Mališ, S. (2020) Professional accountant of today - analysis of essential competency requirements. Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business/Šimurina, J.; Načinović Braje, I.; Pavić, I. (ur.). Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, 2020. str. 1-14

Barišić, I.; Novak, A.; Žager, L. (2019) Internal audit function in corporate governance codes: analysis of current provisions in cee countries. Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business / Šimurina, Jurica ; Načinović Braje, Ivana ; Pavić, Ivana (ur.), Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb J. F. Kennedy square 6 10000 Zagreb CROATIA, 2019. str. 1-18.

Sever Mališ, S.; Novak, A.; Barišić, I. (2018) Analysis of Recent Internet Financial Reporting Practice in Europe. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference / Soliman, Khalid S. (ur.), Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. str. 1483-1491

Novak, A.; Sever Mališ, S.; Žager, K. (2018) The Current State and XBRL Financial Reporting Trends. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference/Soliman, Khalid S. (ur.). Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. str. 1475-1482.

Tušek, B.; Novak, A.; Barišić, I. (2018) Challenges in adjusting internal controls to changes in accounting regulation. Urednici Mašek Tonković, A., Crnković, B.. 7. međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj". Osijek, Hrvatska: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučulište u Osijeku, 2018. str. 1155-1164.

Tušek, B.; Novak, A.; Barišić, I. (2018) Kontrolno okruženje kao odrednica pouzdanosti financijskog izvještavanja. Proceedings of the 6th International Conference "Vallis Aurea" 2018. Katalinić, Branko (ur.). Požega: Polytechnic in Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2018., str. 0477-0486.

Tušek, B.; Ježovita, A.; Novak, A. (2017) Significance of the Analytical Procedures in the Earnings Quality Assessment. U: Khalid S. Soliman, ed. Proceedings: 30th International Business Information Management Association Conference; Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid Španjolska, str. 3531 – 3541. ISBN: 978-0-9860419-9-0.

Žager, L., Sever Mališ, S., Novak, A., (2016) The Role and Responsibility of Auditors in Prevention and Detection of Fraudulent Financial Reporting. Rome: Procedia Economics and Finance, Elsevier B.V., Vol. 39., 2016., str. 693-700. ISSN 2212-5671, DOI: 10.1016/S2212-5671(16)30291-X.

Žager, K., Sever Mališ, S., Novak, A. (2016) Accountants' views regarding the effectiveness of fraud prevention controls. Urednici Mašek Tonković, A.; Crnković, B.. Zbornik radova: 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj". Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera; Ekonomski fakultet, str. 849-857. ISSN 1848-9559.

Tušek, B.; Novak, A.; Barišić, I. (2016) Internal audit role in corporate governance - state and future perspectives. Urednici Mašek Tonković, A.; Crnković, B., ed. Zbornik radova: 5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj". Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera; Ekonomski fakultet, str. 338-346. ISSN 1848-9559.

Barišić, I.; Novak, A. (2019) Odgovornosti interne revizije u sprječavanju, otkrivanju i istraživanju prijevara. Računovodstvo i financije, broj 6, str. 59-65., godina LXV. Stručni članak UDK 657.6. Godina LXV. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Tušek, B.; Novak, A.; Barišić, I. (2019) Uspostava funkcije interne revizije – preporuke najbolje prakse. Računovodstvo i financije, broj 5, godina LXV. str. 61-63. Stručni članak UDK 657.6. Godina LXV. Nakladnik: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/306316 [20.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana Novak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-ana-novak-30276/30276 [20.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Novak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1nXO8RzxBXBLTd7JAu7DsQ84_2AaZrchY/edit [upisati datum pristupanja]