Maja Mihelja Žaja

Maja Mihelja Žaja

Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (Zagreb, 29. V. 1983. -), docent

Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja rođena je u Zagrebu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 2002. godine upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije, koji završava u srpnju 2006. godine obranom diplomskog rada iz kolegija Ekonomika osiguranja.

Poslijediplomski specijalistički studij „Osiguranje i reosiguranje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2007. godine, a završila ga je 2010. godine obranom specijalističkog rada pod naslovom „Metode i tehnike vrednovanja bilančne strukture osiguratelja života” (mentor: prof.dr.sc. Drago Jakovčević). Iste godine upisala je poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 25. studenog 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse“ (mentor: prof.dr.sc. Drago Jakovčević).

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u studenom 2006. godine kao asistentica na Katedri za financije, a u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti polje ekonomije na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 26. studenog 2013. godine. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 10. srpnja 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Na radno mjesto docenta izabrana je u siječnju 2016. godine. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 22. studenog 2019. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Sudjeluje u izvođenju nastave i organizaciji ispita na kolegijima „Javne financije“, „Osiguranje i rizici“ i „Burze vrijednosnica“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, te „Platni promet“ i „Porezni sustav Hrvatske“ na preddiplomskom stručnom studiju. Osim navedenog mentorirala je velik broj seminarskih radova, kritičkih prikaza, završnih radova i diplomskih radova te je sudjelovala u povjerenstvima za ocjenu diplomskih radova.

Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su joj upravljanje rizicima osiguravajućih društava, osigurateljni ciklusi te porezni sustav i porezna politika. Aktivno sudjeluje u istraživačkom radu i projektima iz navedenih područja. Kao suradnica sudjelovala je 2015. godine na projektu „Održivost javnih financija i učinkovitost fiskalne politike u Hrvatskoj“, voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Šimovića, te 2017. godine na projektu „Porezna pismenost u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na porezni moral“, voditeljice prof.dr.sc. Nike Šimurina. Pohađala je stručne seminare, radionice i usavršavanja iz područja osiguranja: 2010. godine. seminar i radionica „SOLVENCY II“ u organizaciji Instituta za osiguranje, Hrvatskog aktuarskog društva i Swiss Re, 2011. godine seminar „Provedba pete kvantitativne studije utjecaja (QIS 5) – iskustva Slovenije“, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), 2011. godine seminar i radionica „Operational Risk Management within the Framework of Solvency II“, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), 2014. godine seminar „Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine“, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), te 2014. godine seminar „Financijsko izvještavanje i računovodstvo u osiguranju“, u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO). Do sada je objavila znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima, te u sklopu međunarodnih konferencija.

2007. godine uspješno je završila Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika koji je organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine tajnica je na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Osiguranje i reosiguranje” (voditelj: prof.dr.sc. Drago Jakovčević). Članica je Hrvatskog društva ekonomista (HDE), International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI). U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod matičnim brojem 295693.

DJELA:

Šimović, H., Mihelja Žaja, M., (2010), „Tax Incentives in Western Balkan Countries“, World Academy of Scinence, Engineering & Technology, Issue 42, June 2010; str. 300-335. ISSN 2070-376X.

Kordić, G., Mihelja Žaja, M., (2011), „Utjecaj vanjskih šokova i fiskalne (ne)discipline na makroekonomsku stabilnost: slučaj Hrvatske“, Zbornik radova/ Journal of Economy and Business VII, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet. XVII, 129-150.

Jakovčević, D., Mihelja Žaja, M. i Anđelinović, M., (2011), „Globalna kriza i stabilnost bankovnog sustava“ rad u knjizi Jakovčević, D., Lovrinović, I. i Radošević, D. (ur.) „Novac i ekonomski rast: Monetarna politika ekonomskog rasta i zaposlenosti“, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 83.-114. (ISBN-13:978-953-6025-42-8).

Mihelja Žaja, M. (2012.), „Sustavi socijalnog osiguranja i skrbi“, rad u knjizi Šimurina, N. i Šimović, H. (ur.) , Javne financije u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet Zagreb, str. 51-82.

Mihelja Žaja, M. (2012), „Investicijsko osiguranje života“ rad u knjizi Jakovčević, D. i Krišto, J. (ur.) „Industrija osiguranja u Hrvatskoj – promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom“, Grafit-Gabrijel d.o.o. 2012, str. 131-147, (ISBN 978-953-56512-1-5)

Jurčević, B., Mihelja Žaja, M., (2013), „Banks and insurance companies efficiency indicators in the period of financial crisis: The case of the Republic of Croatia“, Ekonomska istraživanja – Economic Research 26(1):203-224.

Mihelja Žaja, M., Jakovčević, D., Anđelinović, M., (2014), „Osigurateljni ciklus u Republici Hrvastkoj“, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014./Ćorić, S., Ćurković, M., Dobrić, S.; Krišto, J., Piškurić, M. (ur.). Zagreb: Hrvatska gospodarska komora, 2014. 105. ISBN 978-953-7622-58-9.

Mihelja Žaja, M., Banker, R., Fang, S., Hunjet, D., Neralić, L., Wendell, R., (2017), „Efficiency Gains in Croatia's Electricity Distribution Centers Following Industry Structure Changes“, Data Envelopment Analysis Journal. 3 (2017), 1-2; 119-150. DOI:10.1561/103.00000018.

Mihelja Žaja, M., Sović Kržić, A., Habek, D. (2018), „Forecasting fiscal variables in selected European economies using least absolute deviation method“, International Journal of Engineering Business Management; Special Collection: Modelling and Analysis of the Knowledge Society in Times of Crisis. 10 (2018), 10; 1-19 (DOI: 10.1177/1847979017751485).

Mihelja Žaja, M., Jakovčević, D., Višić, L. (2018), „Determinants of the government bond yield: evidence from a highly euroised small open economy“, International Journal of Economic Sciences, 8 (2018), 2; 87-106 (DOI:10.20472/ES.2018.7.2.005).

Mihelja Žaja, M., Jakšić, S., Špoljar, K. (2018), „Attitudes on regulatory framework of student employment: study upon a student population in Croatia before new legislation“, Notitia - časopis za održivi razvoj, 4 (2018), 4; 25-38 (DOI:10.32676/n.4.3).

Kordić, G.; Mihelja Žaja, M.; Gardijan, M., (2018), „Evaluating fiscal rules efficiency in European Union countries using data envelopment analysis“, 7. međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj",7th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" / Mašek Tonković, A. ; Crnković, B. (ur.). Osijek, Republika Hrvatska : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. 1014-1022.

Mihelja Žaja, M., Anđelinović, M., Gardijan Kedžo, M. (2018), „Analiza učinkovitosti poslovanja osigurateljne industrije u europskoj uniji“, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2018. /Ćurković, M.; Krišto, J.; Zorić, D. (ur.). Zagreb: Hrvatski ured za osiguranje, 2018. str. 29-41.

Mihelja Žaja, M., Anđelinović, M. (2019), „Uloga digitalizacije u upravljanju katastrofalnim rizicima“, Zbornik radova s međunarodne konferencije „Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo 2019.“/Marović, B., Ćurković, M., Filipović, Z., Milijević, N. (ur.). Zagreb: Sveučilišna tiskara d.o.o., 2019. ISBN 978-953-7512-11-8. Str. 171-198.

Mihelja Žaja, M., Kordić, G., Gardijan Kedžo, M. (2019), „The analysis of contextual variables affecting the efficiency of fiscal rules in the EU“, Croatian operational research review, 10 (2019), 1; 153-164 (DOI:10.17535/crorr.2019.0014).

Mihelja Žaja, M. (2019), „Porezni tretman privatne mirovinske štednje u EU-13“, FINANCIJSKA KRETANJA – NAJNOVIJI DOGAĐAJI I PERSPEKTIVE / Rimac Smiljanić, A. ; Šimić Šarić, M. ; Visković, J. (ur.). Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2019. str. 25-49.

Tuškan Sjauš, B.; Mihelja Žaja, M. (2020), „Green Bonds: Market Challenges for Innovative and Specialised Financing Instruments“, Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) / Družić, G. ; Gelo, T. (ur.). Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts & Faculty of Economics and Business University of Zagreb; Sveučilišna tiskara d.o.o., str. 367-383.

Mihelja Žaja, M.; Anđelinović, M. (2020), „Premija rizika državnih obveznica kao pokazatelj učinkovitosti fiskalne politike“, Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju/ Družić, G.; Šimović, H.; Basarac Sertić, M.; Deskar-Škrbić, M. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020. str. 140-154.

Tuškan Sjauš, B.; Mihelja Žaja, M. (2020), „Croatian banking and insurance industry: overview of cost efficiency performance after accession to the European union“, 9th International scientific symposium: Region, Entrepreneurship, Development (RED)/ Leko Šimić, M.; Crnković, B. (ur). Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek. Croatia Studio HS internet d.o.o., Osijek. Str 480-497.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295693 [26.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Maja Mihelja Žaja [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije-29780/clanovi-30910/doc-dr-sc-maja-mihelja-zaja-30924/30924 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Maja Mihelja Žaja [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1nVqrgIcSFG0e0UzWbDdUK31ZxDYGHxC0/edit [upisati datum pristupanja]