Ivana Mamić Sačer

Ivana Mamić Sačer

Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer (Zagreb, 26. IV. 1975. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1997. godine. Godine 2001. magistrirala je na temu Revizija kao podrška pouzdanosti računovodstvenog informacijskog sustava, a 2005. i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom Utjecaj informacijskih tehnologija na kvalitetu računovodstvenog informacijskog sustava. Od 1998. zaposlena je na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od srpnja 2021. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na svih razinama studija, kako na hrvatskom, tako i na engleskom jeziku. Područje njenog znanstvenog interesa, prije svega, je usmjereno na računovodstvo, međunarodno računovodstvo, analizu financijskih izvještaja i državnu reviziju.

Objavila je više od 140 samostalnih i koautorskih znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Autor je i koautor nekoliko sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika i priručnika. Bila je mentor na brojnim seminarskim, završnim, diplomskim, poslijediplomskim i doktorskim radovima.

Voditeljica je znanstvenih projekata i to: 2012.-2013. - voditeljica projekta Fonda za razvoj Sveučilišta pri Sveučilištu u Zagrebu - Razvoj i primjena metode slučaja (case-metode) u izvođenju nastave iz kolegija Međunarodno računovodstvo; 2015. – voditeljica projekta Analiza značajnosti računovodstvenih procjena u postupku vrednovanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine – koji je financiran sveučilišnom kratkoročnom potporom istraživanju za 2015. godinu; te voditeljica projekta Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji, također financiran sveučilišnom kratkoročnom potporom istraživanju za 2016. godinu. Bila je suradnica na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća te Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća te projekta Ravnatelj kao profesija a ne funkcija koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. 2018. voditeljica je projekta Hrvatske zaklade za znanost poda nazivom Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja koji se izvodio u okviru programa STRUNA. Uz to, bila je suradnik i koordinator projekta od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao partnera na projektu Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4) koji je financiran u okviru dodjele bespovratnih sredstava za provedbu HKO-a na razini visokog obrazovanja. Uz znanstveni rad, surađuje i s poduzećima iz prakse (održavanjem predavanja, izradom stručnih studija, i sl.). Aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu kao prezenter i/ili moderator te u realizaciji nekoliko stručnih projekata iz područja računovodstva i revizije.

Od 2014. do 2018. godine obnašala je funkciju predsjednice Sekcije internih revizora, Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb. Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb (URFD). Također, član je Izvršnog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb u razdoblju od 2013. do danas. Od 2009.-2012. godine bila je članica Odbora za suradnju s ekonomskim obrazovnim ustanovama od strane Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb. U razdoblju 2007.-2012. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport ju je imenovao članom Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja učenika iz područja računovodstva – knjigovodstvo s bilanciranjem. Godine 2013. bila je predstavnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Radnoj skupini sa zadatkom izrade teksta Nacrta prijedloga Zakona o računovodstvu pri Ministarstvu financija.

Pročelnica je Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mandatnom razdoblju 2016.-2020. Sudjeluje u radu više fakultetskih i sveučilišnih tijela. Godine 2003. dr. sc. Ivana Mamić Sačer položila je ispit i stekla certifikat za zvanje ovlašteni interni revizor Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Usavršavala se na različitim institucijama u zemlji i inozemstvu. Tijekom 2005. godine, u okviru CEEPUS programa provela je stručno usavršavanje u Bratislavi, na Katedri za računovodstvo, na Faculty of economics informatics (University of Bratislava) te 2008. godine na Sveučilištu u Ljubljani na Ekonomskom fakultetu. Iste 2008. godine bila je na specijalizaciji na Harvard Business School - Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centered Learning. Godine 2012. specijalizirala se u okviru European Entreprenurship Colloquium na University of Cambridge. Tijekom akademske godine 2006.-2007. završila je E-learning akademiju – smjer Tutoring. Tijekom 2018. i 2019. aktivno je sudjelovala na četiri radionice the Public Sector Accounting and Reporting (PULSAR) Programm – Education Community of Practice (EduCoP) u organizaciji Svjetske banke. Godine 2002. primila je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za magistarski rad, a 2006. za doktorsku disertaciju. Nagradu Mijo Mirković primila je 2003. godine za sveučilišni priručnik Računovodstvo – priručnik za vježbe. Istu nagradu primila je 2008. godine i za sveučilišni udžbenik Analiza financijskih izvještaja. U razdoblju 2007-2009. dobila je više priznanja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i športa za sudjelovanje u pripremi i provedbi županijskog natjecanja iz Knjigovodstva s bilanciranjem.

Aktivno govori engleski jezik a služi se njemačkim jezikom. Udana je i majka dvoje djece.

DJELA:

Knjige:

Brozović, M., Dečman, N., Filko, M., Ježovita, A., Mamić Sačer, I. ... Žager, L. (2021.), Hrvatsko računovodstveno nazivlje, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business; Institute of Croatian Language nad Linguistics.

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S, Ježovita, A. i Žager, L. (2021.), Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi, 5th edition, Zagreb: Croatian Association of Accountants and Financial Professionals. (Više izdanja: 2022.,

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Pavić, I., Brozović, M. i Žager, L. (2021.), Analysis of Financial Statements - Essential Concepts and Applications, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business.

Vuković, D., Pavić, I. i Mamić, Sačer, I. (2019.), Revizija učinkovitosti u javnim poduzećima, Sarajevo: Privredna štampa d.o.o.

Bakran, D., Gulin, D., Hladika, M., Mamić, Sačer, I. … Žager, L. (2018.), Računovodstveni vodič za upravljačka tijela, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Žager, K., Tušek, Boris; Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S. i Žager, L. (2016.), Računovostvo I - Računovodstvo za neračunovođe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Mamić, Sačer, I. i Pavić, I. (2016.), Financijski i računovodstveni aspekti djelovanja škola, u: Krce Miočić, B., Pavičić, J., Alfirević, N. i Najev Čačija, Lj. (ur.), Upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama: menadžment i marketing u školama, Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 193-240.

Mamić, Sačer, I. i Sever, I. (2013.), Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja - studije slučaja, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Dečman, N., Mamić, Sačer, I., Sever Mališ, S., Sever, I., Tušek, B. Žager, K. i Žager, L. (2013.), Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Dražić Lutilsky, I., Gulin, D., Mamić, Sačer, I. … Žager, L. (2010.), Računovodstvo, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Akrap, V., Čoh Mikulec, B., Mamić, Sačer, I. … Žager, L. (2009.) Državna revizija, Zagreb: Masmedia.


Ostalo:

Mamić, Sačer, I., Pavić, I. i Brozović, M. (2020.), The importance of annual reports in evaluating the performance of listed accommodation companies in Croatia. U: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development", Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1103-1118.

Dečman, N., Sever Mališ, S. i Mamić, Sačer, I. (2019.), Digitalization of Accounting and Tax Processes – Challenges and Opportunities for Accountants and Tax Administrators, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business 12-15 June 2019, Opatija, Croatia, Zagreb: FEB, str. 30-40.

Mamić, Sačer, I., Meeh-Bunse, G. i Luer, K. (2019.), Croatian and German Accounting – A Guiding Overview of Regulations Against the Background of the Accounting Directive 2013/34/EU, InterEULawEast - Journal for international and European law, economics and market integrations, 6(2), str. 116-133.

Mamić, Sačer, I. i Pavić, I. (2019.), Specifics of Accounting System in Croatia, u: Zhuravka, F. (ur.) Transformation of accounting systems in different countries under the influence of convergent processes, Sumy: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, str. 7-50.

Pavić, I., Mamić, Sačer, I. i Žager, L., (2019.), Challenges, Advantages and Disadvantages in Implementation of IFRS 15 in Different Industries, u: Proceedings of the 2nd International Conference on Business, Management and Finance, Pariz: Diamond Scientific Publication.

Zyznarska-Dworczak, B. i Mamić, Sačer, I. (2019.), Accounting Systems in Poland and Croatia - comparative study, Zagreb International Review of Economics & Business, 22(1), str. 55-72.

Mamić, Sačer, I. (2018.), Analiza ujednačenosti revizijske terminologije u normativnim okvirima interne i eksterne revizije, u: Gulin, D. (ur.), Zbornik radova 53. simpozija Financijsko izvještavanje, revizija i krizni financijski menadžment, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, str. 120-131.

Mamić Sačer, I., Dečman, N. i Rep, A. (2018.), Practical problems in understanding accounting terminology used in the preparation of general purpose financial statements – evidence from Croatia. u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - vision and growth, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1077-1085.

Mamić Sačer, I., Pavić, I. i Žager, L. (2018.), Analysis of Equality of Principal Accounting Terminology in Croatian Normative Framework, u: Ranjan Prusty, M. (ur.), Proceedings of Researchfora International Conference, Bhububaneswar, India: Institute of Research and Journals, str. 15-20.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. i Žager, L. (2018.), Features of Accounting Terminology in The Selected Slavic Languages, u: Soliman Khalid, S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sevilla, Španjolska, str. 634-645.

Pavić, I., Žager, L. i Mamić, Sačer, I. (2018.), The impact of interest groups on the issuance of new accounting standard on revenues from contracts with customers, u: Soliman Khalid, S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain, str. 908-921.

Tušek, B., Mamić Sačer, I. i Halar, P. (2018.), The Internal Audit Function as an Effective Tool for Increasing Business Success in Digital Economy Era, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), 9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development“, Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Economics & Business, str. 248-256.

Mamić, Sačer, I. (2017.), Revizija zaštite okoliša, u: Gulin, D. (ur.), Utjecaj promjena računovodstva, poreza i plaća na gospodarski rast Hrvatske, 52. simpozij, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, str. 206-216.

Mamić Sačer, I., Pavić, I. i Rep, A. (2017.), Disclosure Practice and Perspectives of Notes to Financial Statements in Croatian Tourism Companies, u: Soliman Khalid, S. (ur.), Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid, Spain: IBIMA Publishing, str. 3859-3871.

Mamić Sačer, I., Pavić, I. i Vuković, D. (2017.), Supreme Audit Institutions Annual Reporting to Parliament and General Public – European Union Member States Experience, u: Tome, E. i Neumann, G. (ur.), Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy TAKE 2017 – Zagreb, Croatia, 12 to 14 July 2017, Zagreb: Published by Eduardo Tomé, Lisbon/Portugal, str. 42-54.

Pavić, I., Dečman, N. i Mamić, Sačer, I. (2017.), The Influence of Changes in the Notes on Evaluation of Indebtedness and Other Performance Measures – The Analysis of Lease Financing, u: Soliman Khalid, S. (ur.), Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid, Spain: IBIMA Publishing, str. 3872-3881.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Mamić, Sačer, I. (2017.), Analiza financijskih izvještaja - primjer poduzeća iz djelatnosti trgovine, Računovodstvo i financije, 2, str. 53-72.

Čizmešija, M., Mamić Sačer, I. i Žager, K. (2016.), The role of managers’ perception in liquidity management - case of Croatia, International Journal of Business and Globalisation, 16 (1), str. 3-21.

Mamić, Sačer, I. (2016.), Računovodstvene procjene i prosudbe povezane s nematerijalnom imovinom, Računovodstvo i financije, 6, str. 10-12

Mamić Sačer, I., Pavić, I. i Sever Mališ, S. (2016.), Accounting estimates for non current assets held for sale - analysis of large companies in Croatia, u: Suresh, P. (ur.), Proceedings of Research World International Conference, Barcelona, Spain: IRAJ, str. 26-31.

Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S. i Pavić, I. (2015.), The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets, u: Saner, T. (ur.), 3nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 November 2015, Rome, Italy, Rim, Italija, str. 399-411.

Mamić Sačer, I., Vuković, D. i Pavić, I. (2016.), Utjecaj preporuka državnih revizora na povećanje učinkovitosti javnih poduzeća, u: Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Posebno izdanje, 1 str. 11-28.

Pavić, I., Mamić Sačer, I. i Brozović, M. (2015.), Do Croatian quoted companies satisfy IFRS disclosure requirements of accounting estimates for investment property?, u: Tulen, S. (ur.), 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 November 2015, Rome, Italy, Rim, Italija, str. 389-398.

Pavić, I., Mamić Sačer, I. i Dečman, N. (2016.), Do Frequent Changes of IFRSS Cause Practical Application Problems in Croatia?, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 5th International Scientific Symposium - Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek, Hrvatska: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 492-502.

Sever Mališ, S., Mamić Sačer, I. i Brozović, M. (2016.), Valuation of biological assets under IAS 41 - The case of listed and large companies in Croatia, u: Suresh, P. (ur.), Proceedings of 23rd Research World International Conference, Barcelona, Spain: IRAJ Research Forum, str. 44-50.

Švigir, A. i Mamić, Sačer, I. (2016.), Non-Financial Reporting in Creation of an Integrated Reporting System, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 5th International Scientific Symposium - Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 560-569.

Mamić, Sačer, I. (2015.), The regulatory framework of accounting and accounting standard-setting bodies in the European Union member states, Financial Theory and Practice, 39 (4), str. 393-410.

Mamić Sačer, I. i Dečman, N. (2015.), Računovodstveni tretman pojedinih oblika nematerijalne imovine, Računovodstvo i financije, LXI (5), str. 18-20.

Mamić Sačer, I., Dečman, N. i Sever, I. (2015.), The influence of accounting regulation simplification on the financial reporting of micro entities – the case of Croatia, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28 (1), str. 593-607.

Mamić Sačer, I., Vuković D. i Pavić, I. (2015.), Komparativna analiza vrhovnih revizijskih institucija u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova (Journal of Economy and Business), posebno izdanje (special issues), Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, str. 204-224.

Žager, K., Dečman, N. i Mamić, Sačer, I. (2014.), Possibilities and Limitations of Accounting Externalization, u: 15th EBES Conference – Lisbon, Lisabon, Portugal, str. 2585-2595.

Čižmešija, M., Mamić Sačer, I. i Žager, K. (2014.), The Role of managers' perception in Liquidity management – Case of Croatia, u: Vignali, G. (ur.), 11th International CIRCLE Conference for Consumer Behaviour and Retailing Research : Book of Abstract. Manchester: Access Press, UK, str. 89-90.

Mamić Sačer, I. i Sever, I. (2014.), Role of International Financial Reporting Standards for small and medium sized entitites in the quality of business information, u: Papadopoulos, G. A. , Ketikidis, P. H. i Kofteros, S. A. (ur.), Proceedings of the 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD 2014, Nicosia, Cyprus: ICEIRD, str. 249-258.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. i Žager, S. (2014.), Primjena elektroničkog poslovanja u računovodstvenim servisima – studija slučaja Republike Hrvatske, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 65 (2), str. 139-154.

Mamić Sačer, I. i Žager, L. (2014.), Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća, Računovodstvo i financije, 1, str. 107-113.

Mamić Sačer, I. i Oluić, A. (2013.), Information Technology and Accounting Information Systems’ Quality in Croatian Middle and Large Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 37 (2), str. 117-126.

Mamić Sačer, I., Tušek, B. i Korica, I. (2013.), Empirijska analiza utjecaja likvidnosti na profitabilnost hrvatskih srednjih i velikih poduzeća u grani djelatnosti Informacije i komunikacije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (2), str. 15-35.

Sever, I., Žager, K. i Mamić, Sačer, I. (2013.), Impact of geographical area and historical inheritance on accounting culture development, u: Batuhan, G. (ur.), III Interenational Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Ankara, Turkiye: Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, str. 1381-1399.

Mamić Sačer, I. i Ramač Posavec, S. (2012.), Analiza problema praktične primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, (9-10), str. 541-560.

Mamić Sačer, I., Sever, I. i Dečman, N. (2012.), Influence of accounting regulation harmonization on the financial reporting of selected EU countries, u: Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future, Zagreb: Sveučilišna tiskara d.o.o. Zagreb, str. 539-549.

Žager, K., Mamić Sačer, I. i Dečman, N. (2012.), Financial ratios as an evaluation instrument of business quality in small and medium-sized enterprises, u: 9th CIRCLE International Conference Ibiza, 11th- 13th April 2012, Book of Abstract, Centre for International Research in Consumers, Location and their Environments, Ibiza, str. 60-60.

Mamić Sačer, I., Žager, L. i Sever, I. (2011.), An accountability of supreme audit institutions in the European union countries, u: Afrić Rakitovac, K., Šugar, V. i Bevanda, V. (ur.), The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil", Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, str. 81-104.

Mamić, Sačer, I. (2010.), Utjecaj MSFI za MSP na zakonodavstvo EU, u: 2th International Conference ''Vallis Aurea'' focus on Regional development, Požega-Vienna, str. 761-769.

Mamić Sačer, I. i Dečman, N. (2010.), Računovodstveni tretman nematerijalne imovine sukladno HSFI 5 i MRS 38, Računovodstvo i financije, 56 (11), str. 22-28.

Mamić Sačer, I. i Oluić, A. (2010.), Računovodstvena evidencija softvera, Računovodstvo i financije, LVI (7), 7str. 15-19.

Mamić Sačer, I. i Sever, I. (2010.), Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Računovodstvo i financije, LIV (11), str. 96-98.

Mamić Sačer, I. i Sever, I. (2010.), Utjecaj međunarodnih razlika na financijsko izvještavanje, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, str. 179-194.

Mamić Sačer, I. i Žager, L. (2010.), Značajke revizije u uvjetima ekonomske krize, Računovodstvo i financije, 8, str. 45-50.

Mamić Sačer, I., Smrekar, N. i Žager, K. (2009.), Impact of Globalisation on Harmonisation of Financial Reporting for SMEs, Zagreb international review of economics & business, 12 (2), str. 15-32.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/225985

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020) Ekonomski fakultet: Ivana Mamić Sačer, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-ivana-mamic-sacer-30252/30252

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Mamić Sačer, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/m/ivana-mami%C4%87-sa%C4%8Der?authuser=0