Matko Ljubić

Matko Ljubić

Matko Ljubić, mag. oec. (Rijeka 18. II. 1994. -), asistent

Po završetku osnovne škole u Barbanu (Istra), godine 2008., započinje srednjoškolsko obrazovanje u Ekonomskoj školi u Puli. Iste godine, upisom u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova u Puli nadograđuje prethodno stečeno znanje i vještine na instrumentu klavir. Po završetku srednje škole, 2012. godine, Matko Ljubić nastavlja svoje ekonomsko obrazovanje upisom preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, na smjeru Međunarodno poslovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.


Za vrijeme visokog obrazovanja, na preddiplomskom studiju obnaša funkciju demonstratora na kolegiju Organizacija. Radno iskustvo stječe u okviru stručne prakse u trajanju od dva tjedna, u Erste banci, kao administrator u Kreditnom odjelu. Stipendist je Sveučilišta u Rijeci od 2013. do 2016. godine. Godine 2015. stječe status sveučilišnog prvostupnika ekonomije (univ.bacc.oec) pisanjem završnog rada iz kolegija Organizacija. Studij je završio s pohvalom cum laude. Godine 2015. nastavlja obrazovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, na smjeru Međunarodno poslovanje. Za vrijeme diplomskog studija postaje član Studentskog zbora. Demonstrator je na kolegijima Organizacija, Osnove ekonomije te Upravljanje rizicima. Od kolovoza do prosinca, 2016. godine zapošljava se u poduzeću TDR d.o.o. kao referent u nabavi. U siječnju 2017. godine, Matko Ljubić odlazi na studentsku razmjenu (Erasmus+) te provodi jedan semestar na Oslo Metropolitan Sveučilištu u Oslu u Norveškoj. Po povratku sa studentske razmjene, u srpnju 2017. godine, zapošljava se u kao analitičar u odjelu kontrolinga u poduzeću TDR d.o.o. Od listopada 2017. godine do srpnja 2019. godine zaposlen je u istom poduzeću kao analitičar u financijama, a od srpnja 2019. godine do svibnja 2020. godine, obnaša funkciju asistenta u odjelu kontrolinga. Godine 2019. završava diplomski studij obranom diplomskog rada iz kolegija Financijsko računovodstvo 2, te stječe status magistra ekonomije (mag.oec). U lipnju 2020. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri za računovodstvo kao asistent na projektu: „Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija“, gdje također u istom periodu upisuje i doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Matko Ljubić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1mQo59aVq6DcUM3w7n833d6_u_vuX9B20/edit [upisati datum pristupanja]