Filip Lukas

Filip Lukas

Dr. Filip Lukas  (Kaštel Stari, 28. IV. 1871. – Rim, 26. II. 1958.), redoviti profesor

Filip Lukas rođen je 1871. godine u Kaštel Starome. Kao smjeništarac završio je 18. srpnja 1892. godine Veliku gimnaziju u Splitu, a bogoslovni studij 1896. u Zadru. Nakon toga (1899./1900.) odlazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Grazu, gdje dva semestra sluša hitoriografiju, a ostalih šest semesara sveučilišnog studija apsolvirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču (1900.-1905.), gdje je 6. veljače 1906. položio profesorski ispit iz geografije i historije. Za svećenika je zaređen 1895. godine te je upravljao župom u Mužu od 1897.-1900. godine. 

Od  15. travnja 1904. godine zapošljava se na Velikoj gimnaziji u Dubrovniku, a, odlukom pokrajinskog školskog vijeća u Zadru od rujna iste godine počinje raditi na Pomorskoj akademiji u Dubrovniku, gdje ostaje do 31. siječnja 1907. godine. Nakon toga postaje stalni učitelj u Velikoj gimnaziji na Sušaku. Od 1918. obnaša dužnost ravnatelja Trgovačke akademije u Rijeci "uz dužnost da preuzme na naredbu narodnog vijeća u Zagrebu sve srednje škole na Rijeci iza sloma monarhije". Kao honorarni docent zapošljava se 1919. godine na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, od 1920.-1925. kao redoviti profesor gospodarske geografije na novoosnovanoj Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu. Sredinom 1925. stavljen je u mirovinu, ali je odmah nakon toga ponovo postavljen za redovitog profesora za gospodarsku geografiju na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu koju je predavao do 1945. godine. Obnašao je dužnost dekana (1920./1921), rektora EKVŠ-a u dva mandata (1923.-1926. i 1936.-1938.) te prorektora (1938.-1941.). Zaslužan je za utemeljenje više disciplina ekonomske i političke geografije i geopolitike. Dr. Lukas zaslužan je za uređenje "uzorne" knjižnice Geografskog zavoda kojom je presdjeavao. 

Bio je član Književno-umjetničkoga odbora Matice hrvatske od 1920. godine, a od 1927.-1928. bio je na funkciji potpredsjednika, te od 1928.-1945. predsjednika Matice hrvatske. Nezadovoljni njegovom vanjskopolitičkom orijentacijom i unutarnjom represijom Okružni narodni sud ga 1945. godine osuđuje na smrt zbog „akcije i propagande u korist okupatora i njegovih pomagača“ (HBL). Radi toga je u svibnju 1945. godine emigrirao u Klagenfurt u Austriju, a do kraja života (1958.) boravio je u Rimu (od 1949. do 1952. živio je u Zavodu sv. Jeronima). Presuda Okružnog narodnog suda iz 1945. poništena je na Županijskom sudu u Zagrebu 20. 7. 2017. godine. Od 1952. godine bio je počasni predsjednik Hrvatskoga narodnoga odbora.

VAŽNIJA DJELA:

Opus F. Lukasa broji više od 170 znanstvenih radova i 12 knjiga iz geografije i povijesti. Radio je u uredništvu Minervinog Svjetskog atlasa, bio je glavni urednik enciklopedijskog priručnika Naša domovina (I-II, 1943.), suradnik i član Hrvatske enciklopedije, te suradnik u časopisu Hrvatska revija (1951.-1958.).

Lukas, F. (1906) Utjecaj prirodne okoline na stanovništvo Dalmacije : (anthropogeografska studija) : sa 4 priloga. [S. l. : s. n.]

Lukas, F. (1911) Jadran u geomorfološkom, klimatološkom i trgovačko-gospodarstvenom pogledu. [Rijeka] : [s. n.]

Lukas, F. (1915) Gospodarska geografija za trgovačke akademije. Zagreb: Trošak i naklada Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.

Lukas, F. (1921) Predavanja iz gospodarske geografije. U Zagrebu : [s. n.]

Lukas, F. (1922) Geografija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb: Tisak Nadbiskupske tiskare (2. izmijenjeno izd. 1940. Geografija Kraljevine Jugoslavije s Nikolom Peršićem)

Lukas, F. (1923-1924) Ekonomska geografija. 2. sv. Zagreb: Tisak Kr. Zemaljske tiskare.

Lukas, F. (1926) Strossmayer i hrvatstvo : spomen-spis prigodom otkrića spomenika. Zagreb : Matica hrvatska

Lukas, F. [1927] Kristoforo Kolumbo u legendi i zbilji. U Zagrebu : [s. n.]

Lukas, F. Moderna kolonizacija: Po predavanjima F. Lukasa, javnog redov. profesora u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. [S. l.] : [s. n.]

Lukas, F. [ca 1930] Jugoslavija. Zagreb: Tipografija DD

Lukas, F. (1931) Raspoređaj stanovništva u Dalmaciji prema prirodnim i gospodarskim prilikama : (Antropogeografski prilozi). Zagreb: [Zajednica slavenskih društava]

Lukas, F. (1935) Britanski otoci. [S. l.] : [s. n.]

Lukas, F. (1936) Hrvatska narodna individualnost : govor prigodom 100. godišnjice narodnog preporoda u Čakovcu. Zagreb.

Lukas, F. (1937) Hrvatsko pitanje i Londonski ugovor. [Zagreb] : [s. n.]

Lukas, F. [1937] Dr. Ante Satrčević: govor Filipa Lukasa, držan na komemoraciji prigodom 41-godišnjice Starčevićeve smrti u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, dne 28. veljače 1937. [S. l.] : [s. n.]

Lukas, F. (1938-) Hrvatska narodna samobitnost. Zagreb : Matica hrvatska.

Lukas, F. (1938) Problem hrvatske kulture. Zagreb : Matica hrvatska

Lukas, F. (1940) Geografija Kraljevine Jugoslavije : za više razrede srednjih i sličnih škola. Zagreb : Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske

Lukas, F. (1941) Zemljopis Nezavisne Države Hrvatske : za više razrede srednjih škola. Zagreb : Izdanje Nakladnog zavoda hrvatske državne tiskare

Lukas, F. (1942) Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. Sarajevo : Tisak "Nove Tiskare" Vrček i dr.

Lukas, F. (1943) Obći i geopolitički smještaj Nezavisne Države Hrvatske.

Lukas, F. (1944-1945) Za hrvatsku samosvojnost : zakoni zemlje,krvi, duha : eseji, govori, članci. Zagreb : Matica hrvatska

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

EKVŠ (1936-1939) Sjednički zapisnici profesorskog savjeta EKVŠ. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Lukas, F. (2021) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=37485 [25.3.2021.]

Novak, M. (1980) Filip Lukas, redoviti profesor. U: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 237.

Hameršak, F. i Klemeničić, M. (2018) Lukas Filip. Zagreb: Hrvatski biografski leksikon. Dostupno na: https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=12015 [22.3.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Filip Lukas [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/l/filip-lukas [upisati datum pristupanja]