Vanja Krajinović

Vanja Krajinović

Izv. prof. dr. sc. Vanja Krajinović r. Budimski, izvanredna profesorica

Vanja Krajinović (djevojačko prezime Budimski) osnovnu školu završila je u Popovači, a opću gimnaziju u Kutini (Srednja škola Tina Ujevića.), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2003. godine te je diplomirala 2008. godine na smjeru Turizam. Tijekom akademske 2006./2007. godine bila je demonstrator na Katedri za turizam na kolegijima Menadžment turističkih agencija i Menadžment turoperatora.

Specijalistički poslijediplomski studij upisala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine te je 2010. godine obranila specijalistički poslijediplomski rad. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2014. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom Measuring Sustainable Tourism Development: Variable Identification and Valuation (mentor prof. dr. sc. William C. Gartner, University of Minnesota, SAD) i stječe akademski stupanj doktora znanosti.

Od ožujka 2008. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za turizam kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Koncepcija razvoja kulturnog i zdravstvenog turizma Republike Hrvatske, voditeljica prof. dr. sc. Nevenka Čavlek.), Od ožujka 2014. godine zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta, U TRAVNJU 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 5.5.2021. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.

Područje istraživanja i znanstvenog interesa vezano je uz održivi razvoj turizma, mjerenje održivosti destinacija te poduzetništvo u turizmu. Do sada je izlagala radove na brojnim međunarodnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, a za potrebu izrade doktorske disertacije jedan dio primarnog istraživanja provela je na Sveučilištu u Minnesoti (SAD) u trajanju od 6 tjedana. U listopadu 2015. godine boravila je na Munich University of Applied Sciences u sklopu ERASMUS+ programa.

Nositeljica je kolegija Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju poslovne ekonomije; kolegija Menadžment sporta u turizmu na SPDS-u Menadžment turizma; kolegija Strateško planiranje i razvoj u turizmu na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i poslovna ekonomija; te je sunositeljica kolegija Kreativne industrije i održivi razvoj u turizmu na doktorskom studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju (zajednički studij Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb.), Također, izvođač je nastave na kolegiju Turizam na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju poslovne ekonomije te na kolegiju Tourism Principles, BDIB studij. Od akademske 2008./2009. do 2014./2015. godine bila je vanjski suradnik na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Diplomskom studiju Ekološka poljoprivreda i agroturizam (kolegiji Ekonomska obilježja turističkog tržišta i Poduzetništvo u turizmu.), Mentorirala je stotinjak diplomskih, završnih i seminarskih studentskih radova. Od rujna do studenoga 2019. godine pohađala je i uspješno završila edukaciju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom „Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika – OSMISLI“.

Kao suradnica sudjelovala je u nacionalnom znanstvenom projektu „Razvoj integralnog modela pokazatelja održivosti i prihvatnog (nosivog) kapaciteta u turizmu“ (voditeljica projekta: dr. sc. Izidora Marković Vukadin) te na međunarodnom projektu „WOOL as Outstanding Opportunity for Leverage“ (2020-2022), INTERREG ADRION Programme 2014-2020. Također, sudjelovala je na nekoliko projekata koje je kratkoročnim potporama financiralo Sveučilište u Zagrebu. Održala je pozvano predavanje 2019. godine studentima udruge Tourism Lab na temu „Održivi razvoj turizma: utopija ili realnost?“ te je 2022. godine moderirala panel pod nazivom Održivi turizam, u organizaciji iste studentske udruge.

Tajnica je znanstvenog časopisa Acta Turistica te je članica uredništva znanstvenog časopisa International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science – IJMBS. Recenzentica je brojnih znanstvenih časopisa i konferencija. Objavljuje radove u znanstvenim časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima iz područja turizma. U registar znanstvenih istraživača upisana je pod matičnim brojem 303870. Govori engleski jezik, a služi se njemačkim jezikom.

DJELA:

Krajinović, V. (2022.), Measuring sustainable tourism development: Are we on the right track?, Acta Turistica, 34(1), str. 83-105.

Čep, D. i Krajinović, V. (2021.), Održivi sportski turizam kao potencijal razvoja kontinentalne Hrvatske, Ekonomska misao i praksa, 30(2), str. 439-456.

Bartoluci, M. i Krajinović, V. (2021.), Obilježja razvoja turizma u suvremenom okruženju, u: Bartoluci, M., Škorić, S., Andrijašević, M. (ur.), Menadžment sportskoga turizma i njegovih srodnih oblika, Zagreb: Narodne novine, str. 36-69.

Milivojević, R. i Krajinović, V. (2020.), Uloga dionika turističke destinacije u prevladavanju učinaka prekomjernog turizma, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 18(2), str. 97-120.

Krajinović, V. (2020.), Rethinking contemporary role of carrying capacity in development of tourism destinations, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova RED 2020 9th International Scientific Symposium Region Entrepreneurship, Development, Osijek: Ekonomski fakultet, str. 1073-1087.

Krajinović, V., Ferjanić Hodak, D. i Vlahov. A. (2019.), Obstacles of Community-Based Tourism Development in Vukovar-Srijem County, u: Zadel, Z. i Smolčić Jurdana, D. (ur.), Zbornik radova ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe 2019: Creating Innovative Tourism Experiences: The Way to Extend the Tourist Season, Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, str. 389-403.

Čavlek, N., Cooper, C., Krajinović, V., Srnec, L. i Zaninović, K. (2019.),

Destination Climate Adaptation, Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(2), str. 314-322.

Krajinović, V. (2015.), Propitivanje ključnih izazova u mjerenju održivog razvoja turizma, Acta Turistica, 27(1), str. 63-91.

Budimski, V. (2014.), Measuring Sustainable Tourism Development: Variable Identification and Valuation, Doktorska disertacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Bartoluci, M. i Budimski, V. (2010.), Upravljanje poduzetničkim projektima u turizmu Republike Hrvatske, Acta Turistica, 22(2), str. 179-200.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/303870

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Vanja Krajinović, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/doc-dr-sc-vanja-krajinovic/31779

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vanja Krajinović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/vanja-krajinovi%C4%87