Tomislav Korotaj

Tomislav Korotaj

Tomislav Korotaj, mag. oec. (Zagreb, 18. VII. 1991. -), asistent

Doktorand i asistent na Katedri za statistiku, Tomislav Korotaj, mag. oec., rodio se u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu. U razdoblju od 2006. do 2010. pohađao je srednju Trgovačku školu Zagreb koju je završio kao najbolji učenik u generaciji. Nakon državne mature 2010. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, koji završava cum laude 2014. godine. Iste godine nastavlja školovanje na diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i revizija. Uz stipendiju, u sklopu Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti studenata, posljednji semestar studija boravi na ŠKODA AUTO Sveučilištu u mjestu Mladá Boleslav, u Češkoj. Akademsku titulu magistra ekonomije stekao je 2015. godine obranivši diplomski rad na temu „Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama“. Od 11. studenoga 2019. polaznik je poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom studija bio je dodatno aktivan na matičnom Fakultetu. Od 2012. do 2015. godine asistirao je u dodatnim nastavnim aktivnostima Katedre za statistiku, najprije kao demonstrator-volonter, a potom i demonstrator iz kolegija Statistika i Poslovna statistika. Pored toga, interes za ekonomskim temama pokazao je i pišući kao vanjski suradnik za studentski poslovni list Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – Manager – 2012. godine. Po povratku sa međunarodne mobilnosti iz Češke, u ljeto 2015. započinje tromjesečnu studentsku praksu u Službi sprječavanja prijevara unutar Sektora za usklađenost u Erste banci. Ondje dobiva inspiraciju za temu ranije spomenutog diplomskog rada.

Svoj karijerni put započeo je u realnom sektoru u travnju 2016. godine, kada se zaposlio kao pripravnik u sklopu Vip alumni programa u Odjelu za financije poduzeća A1 Hrvatska d.o.o. (tada VIPnet d.o.o.). Ondje se zadržao do svibnja 2019. i stekao vrijedno znanje i iskustvo obavljajući pritom širok spektar računovodstvenih poslova, od knjigovodstva do financijskog izvještavanja i provođenja SOX kontrola. Tijekom 2017. godine kratko je boravio u sestrinskom poduzeću u makedonskom glavnom gradu Skopju, u okviru TAG X.change programa. Iste godine dobio je odgovornu i izazovnu ulogu na iscrpnom regulatornom projektu na razini Telekom Austria Group – „IFRS 15“ – gdje kao glavni SAP testni koordinator doprinosi uspješnoj implementaciji MSFI 15 standarda financijskog izvještavanja u poduzeće A1 Hrvatska 2018. godine. Cijelo vrijeme – prije, tijekom i nakon implementacije – aktivno je surađivao sa središnjicom u Beču, maticom poduzeća A1 Hrvatska – Telekom Austria Group.

U svibnju 2019. godine mijenja karijerni put i zapošljava se kao asistent na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od tada do danas, sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na sveučilišnom studiju iz kolegija „Statistika“, „Poslovna statistika“ i „Metode multivarijatne analize“. Glavna područja interesa su mu kvantitativna i ekonometrijska analiza te primjena statističke programske potpore u istraživanju i tumačenju ekonomskih pojava i fenomena.

DJELA:

Korotaj, T. (2022.), Klaster analiza odabranih europskih zemalja u kontekstu položaja mladih na tržištu rada, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 20(1), str. 73-90.

Sever Mališ, S. i Korotaj, T. (2016.), Mogućnosti forenzične revizije u sprječavanju prijevara u bankama, Računovodstvo i financije, 11, str. 48-53.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Tomislav Korotaj, preuzeto 26. kolovoza 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/tomislav-korotaj-mag-oec/41670

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tomislav Korotaj, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/tomislav-korotaj