Nataša Kurnoga

Nataša Kurnoga

Prof. dr. sc. Nataša Kurnoga (Zagreb, 4. 3. 1971. -), redovita profesorica

Sveučilišna profesorica, dr. sc. Nataša Kurnoga rođena je 4. ožujka 1971. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Diplomirala je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), na smjeru „Poslovni informacijski sistemi“. Magistrirala je 2002. godine na EFZG-u, na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Teorija i politika marketinga“, obranivši znanstveni magistarski rad pod nazivom „Primjena faktorske analize u istraživanju tržišta za potrebe oglašavanja“. Doktorirala je 2007. godine na EFZG-u, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Klasifikacija prostornih jedinica prema stupnju ekonomske razvijenosti“.

Od 16. rujna 1996. do 31. ožujka 1997. godine bila je zaposlena u II. ekonomskoj školi u Zagrebu i predavala je predmete Informatika i Knjigovodstvo s bilanciranjem. Od 1. travnja 1997. godine zaposlena je na EFZG-u, na Katedri za statistiku kao stručna suradnica u nastavi. U suradničko zvanje mlađe asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 19. rujna 2000. godine. U suradničko zvanje asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 18. lipnja 2002. godine. U suradničko zvanje više asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana kvantitativne ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 27. veljače 2007. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana kvantitativne ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 11. srpnja 2008. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana kvantitativne ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 24. travnja 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 13. studenog 2018. godine.

Od akademske godine 2018./2019. obnaša dužnost pročelnice Katedre za statistiku EFZG-a. Također je od akademske godine 2018./2019. koordinatorica za studente s invaliditetom EFZG-a. U više mandata bila je članica Fakultetskog vijeća, te članica Knjižničnog odbora, Odbora za informatizaciju fakulteta i Odbora za unapređenje fakulteta.

Nositeljica je izbornog kolegija Metode multivarijatne analize na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju EFZG-a kojeg je i uvela u nastavni program. Nositeljica je i izbornog kolegija Primijenjene metode multivarijatne analize na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje EFZG-a. Uz predavanja na navedenim kolegijima, izvodi i predavanja iz kolegija Statistika i Poslovna statistika na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju EFZG-a.

Kao dobitnica raznih stipendija se znanstveno i stručno usavršavala na Université Stendhal – Grenoble III i University of Derby. Usavršavala se i na mnogobrojnim radionicama.

Autorica je većeg broja znanstvenih radova i sudionica mnogobrojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu na kojima je kao autorica održala priopćenja. Sudjelovala je u radu mnogobrojnih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata.

Od 2015. godine članica je uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Review of Economic and Social Statistics (CREBSS) Hrvatskog statističkog društva. Također je članica i više znanstvenih odbora međunarodnih konferencija. Recenzirala je mnogobrojne radove u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima.

Za svoj znanstveno-istraživački rad primila je više nagrada od kojih se ističu: 2012. godine nagrada „Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika „Poslovna statistika" (urednice Dumičić, K. i Bahovec, V., Element, Zagreb); 2017. godine nagrada „Fedor Rocco" za koautorstvo znanstvenog rada „Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology", Journal of business & industrial marketing Vol. 32, No. 2, pp. 227-237 (Sinĉić Ćorić, D., Anić, I.-D., Piri Rajh, S., Rajh, E., Kurnoga, N.).

Članica je sljedećih udruženja: međunarodnog statističkog udruženja International Association of Survey Statisticans (IASS), Hrvatskog statističkog društva (HSD) i sekcije „Žene u statistici“ HSD-a, te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

Koautorica je dva sveučilišna udžbenika s pripadajućim pregledom formula. Napisala je (u koautorstvu) jedan sveučilišni priručnik s pripadajućim pregledom formula. Koautorica je u izradi International Encyclopedia of Statistical Science, urednik Lovric, M. (Berlin, Springer). Pored toga, je samostalno i u koautorstvu objavila više desetaka znanstvenih i stručnih radova indeksiranih u relevantnim bazama.

VAŽNIJA DJELA:

Jurčić, M., Lovrenčić, S. & Kurnoga, N. (2020) Croatian Defense Industry Competitiveness Cluster: Knowledge Management and Innovation Perspective. Business systems research, 11 (1), 59-72

Knežević, B., Kurnoga, N. & Anić, I. (2019) Typology of university students regarding attitudes towards food waste. British food journal, 121 (11).

Recher, V. & Kurnoga, N. (2017) European integration perspectives: From cohesion to divergence?. ACTA OECONOMICA, 67 (2)

Sinčić Ćorić, D., Anić, I., Piri Rajh, S., Rajh, E. & Kurnoga, N. (2017) Organizational buying decision approaches in manufacturing industry : developing measures and typology. Journal of business & industrial marketing, 32 (2).

Kurnoga, N., Knežević, B. & Šimurina, N. (2017) Multivariate analysis of attitudes on financial and other aspects of business ethics of future managers. Croatian Operational Research Review CRORR, 8 (1).

Kurnoga, N. & Čižmešija, M. (2016) Can Consumer Survey produce a new measure of household financial distress?. Croatian Operational Research Review, 7 (2).


OSTALI IZVORI:

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/239485 [12.1.2021.]

Pejić-Bach, M. (2021) Ekonomski fakultet: Nataša Kurnoga [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-natasa-kurnoga/30408 [12.1.2021.]

ResearchGate GmbH (2008-2021) Natasa Kurnoga. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Natasa_Kurnoga [12.1.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nataša Kurnoga [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1RGQ2-PW13BAqLlfvqi9JsTWFmrSnFPZ8/edit [upisati datum pristupanja]