Maja Klindžić

Maja Klindžić

Doc. dr. sc. Maja Klindžić (Zagreb, 8.  IV. 1984. -), docent

Doc. dr. sc. Maja Klindžić rođena je 08. travnja 1984. godine u Zagrebu. Po završetku II. opće gimnazije u Zagrebu, gdje je s odličnim uspjehom maturirala 2002. godine, upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu je diplomirala 2006. godine kao prva u generaciji na smjeru Organizacija i menadžment, a potom i 2009. godine na smjeru Financije. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom za istraživački rad, Dekanovim nagradama za prosjek ocjena i za diplomski rad te je primala stipendiju Dugog Sela za nadarene studente, kao i stipendiju Sveučilišta u Zagrebu u istoj kategoriji. Tijekom studija bila je demonstrator na Katedri za organizaciju i management te demonstrator volonter na Katedri za financije. Za vrijeme dodiplomskog studija usavršavala se na međunarodnoj ljetnoj školi iz područja međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien i Erste Steiermärkische banke te je obavila studentsku praksu u Privrednoj banci Zagreb.

U lipnju 2007. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Na istom fakultetu upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Poslovno upravljanje MBA“ te 11. veljače 2011. godine stječe titulu sveučilišnog specijalista ekonomije obranivši rad „Upravljanje organizacijskim promjenama u postintegracijskom razdoblju“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić. Po završetku specijalističkog poslijediplomskog studija upisuje EDAMBA Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij je 10. prosinca 2013. godine završila obranivši doktorski rad pod nazivom „Uloga prenošenja znanja u uspješnosti strateškog saveza“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić.

Od 01. lipnja 2007. godine zaposlena je kao znanstveni novak i asistent na Katedri za organizaciju i menadžment, od 14. siječnja 2014. godine u suradničkom je zvanju i radnom mjestu „viši asistent“, a od 06. travnja 2016. godine u zvanju je docenta na istoj Katedri.

Tijekom dosadašnje karijere na fakultetu sudjelovala je ili sudjeluje u izvođenju nastave iz sljedećih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i integriranom studiju: Organizacija, Osnove menadžmenta, Uvod u menadžment, Menadžment, Menadžment ljudskih potencijala, Projektni menadžment, Kompenzacijski menadžment, Menadžment promjena, Razvoj organizacije, Menadžerske vještine, Menadžerske vještine za poduzetnike, Upravljanje nagrađivanjem u malim i srednjim poduzećima, Compensation Management i Management Skills. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju sunositelj je i izvođač nastave na kolegijima Osnove organizacije i menadžmenta te Razvoj menadžerskih vještina. Nastavu izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku, a osim na Ekonomskom fakultetu, nastavu je izvodila i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U sklopu natječaja Sveučilišta u Zagrebu „Erasmus+ za mobilnost u području održavanja nastave“, u 2014. godini samostalno je održala nastavu na komprimiranom kolegiju Organizational Change and Development na Kozminski University, Varšava, Poljska. Prilikom vrednovanja nastave od strane studenata redovito je ocjenjivana s najvišim ocjenama, izvan prosjeka Fakulteta i Sveučilišta. Za akademsku godinu 2017./2018. primila je i priznanje Dekana za izvrsne rezultate u izvođenju nastave na engleskom jeziku, a za akademsku godunu 2018./2019. Priznanje Dekana za izvrsne rezultate u izvođenju nastave na engleskom jeziku kao i priznanje za izvrsnost u izvođenju nastave na stručnom studiju u petogodišnjem razdoblju.

Tijekom dosadašnje karijere bila je mentorica pri izradi više od 80 završnih i diplomskih radova na  hrvatskom i engleskom jeziku, te nekoliko stotina seminarskih radova. Ukupno 4 studentska rada koja je mentorirala nagrađena su Rektorovom ili Dekanovom nagradom.

Sudjelovala je na 30 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je na 2 i koautor na 5 poglavlja u knjigama. Osim toga, koautor je više desetaka radova koji su objavljeni ili su u postupku objavljivanja u časopisima s međunarodnom recenzijom. Za znanstveni rad nagrađena je s dvije Nagrade Mijo Mirković – 2017. godine za sveučilišni udžbenik Organizacija, a 2018. godine za znanstveni rad u časopisu.

Angažirana je tijekom karijere kao suradnica na desetak znanstveno-istraživačkih projekata. Sudjelovala je na dva projekta Hrvatske zaklade za znanost: „Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih zaposlenika europskoj praksi”, voditelj projekta: prof. dr. sc. Lovorka Galetić (2015.–2018.), te „Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi“, voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević (2015.–2018). Osim toga, bila je član nekoliko sveučilišnih projekata pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Tomislava Hernausa te na jednom projektu pod voditeljstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić. Kao znanstveni novak sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“, voditelj projekta: prof. dr. sc. Lovorka Galetić (2009.–2014.). Također, član je hrvatskog tima u okviru međunarodne mreže istraživača The Cranfield Network on International Human Resource Management (Cranet), voditelj tima: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, gdje aktivno sudjeluje u provođenju istraživanja te sudjeluje na polugodišnjim radnim sastancima. Trenutno je član projekta Hrvatske zaklade za znanost „Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama“ koji se izvodi pri Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić (2018.–2022.). Osim znanstveno-istraživačkih projekata, sudjelovala je u izradi dvije stručne studije.

U svojoj karijeri obnašala je i ulogu recenzenta znanstvenih radova za različite inozemne i domaće časopise: Asia-Pacific Journal of Human Resource Management, EuroMed Journal of Business, Slovenian Journal for Public Health, Tourism and Hospitality Management, Ekonomski pregled, Management – Journal for Contemporary Management Issues, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Management, Economic and Business Review kao i za nekoliko prestižnih međunarodnih konferencija poput Academy of Management Annual Meeting i European Academy of Management Annual Conference. Ujedno je bila i recezent studijskih programa za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Tijekom 2007. godine pohađala je i završila Program izobrazbe asistenata i nastavnika iz područja psihologije, visokoškolske didaktike, retorike, informatike i hrvatskog jezika za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2013., 2014. i 2016. godini usavršavala se na Sveučilištu u Tel Avivu, Izrael, u području naprednih statističkih metoda. U 2014. godini, pristupnica je pozvana na usavršavanje u trajanju od jednog semestra na Novom sveučilištu u Lisabonu, Portugal. U 2017. godini usavršavala se na Sveučilištu Pompeu Fabra u Barceloni, Španjolska, u području naprednih statističkih metoda.

Članica nekoliko profesionalnih udruženja: European Group od Organizational Studies (EGOS), The Cranet Network on International Human Resource Management (CRANET), European Association for Work and Organizational Psychology (EAWOP), British Academy of Management (BAM) i Hrvatsko društvo ekonomista (HDE). 

Tajnica je II. generacije sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija „Upravljanje ljudskim potencijalima“ koji zajednički izvode Ekonomski i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Fakultetskog odbora za digitalizaciju te Tima za inovacije i razvoj.

DJELA:

Klindžić, M., Vlahov Golomejić, R. i Cenčić, D. (2020.), Poduzetničke sklonosti srednjoškolaca – uloga spola, dobi, vrste škole i poduzetničkih uzora u obitelji, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 18(1), 45-58.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2020.), Combining individual and collective employee incentives to enhance organizational performance, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 29(1), 71-90.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2020.), The role of benefits in sustaining HRM outcomes – an empirical research study, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 25(1), 117-132.

Klindžić, M. i Vlahov Golomejić, R. (2019.), Work motivation and temporary organizing – an overview of the state and perspectives of reward practices in project-based organizations, u: Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference, Beograd: Atlantis Press, 175-183. 

Načinović Braje, I., Klindžić, M., i Galetić, L. (2019.), The Role of Individual Variable Pay in a Collectivistic Culture Society: an Evaluation, Economic Research – Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1352-1372.

Klindžić, M. i Marić, M. (2019.), Flexible work arrangements and organizational performance – the difference between employee and employer-driven practices, Društvena istraživanja, 28(1), 89-108.

Hernaus, T., Pavlović, D. i Klindžić, M. (2019.), Organizational Career Management Practices: The role of the relationship between HRM and Trade Unions, Employee Relations, 41(1), 84-100

Vlahov, R., Klindžić, M. i Radujković, M. (2019.), Information modeling of behavioral project management competencies, Information Technologies and Learning Tools, 69(3), 229-250.

Klindžić, M. i Marić, M. (2019.), The incidence of flexible working arrangements – does context matter?, u: Proceedings of the 10th An Enterprise Odyssey Conference, 12.-15. lipanj, Opatija, Hrvatska.

Pološki Vokić, N., Klindžić, M. i Hernaus, T. (2018.), Changing HRM practices in Croatia: Demystifying the impact of the HRM philosophy, the global financial crisis and the EU membership, Journal for East European management studies, 23(2), 322-343.

Marić, I. i Klindžić, M. (2018.), Social supermarkets as a specific form of non-profit organizations, u: Knežević, B. (ed.), Social supermarkets: an entrepreneurial ventures in socially responsible economy, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 39-54.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2017.), Motivational potential of group incentives and their relationship with organizational performance, International Journal of Management and Applied Science, 3(11), 32-37.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2017.), Satisfying careers in the eyes of Millennials – what can organizations do to make their careers more sustainable? u: 22nd EBES Conference – Rome  Proceedings, Rim, Italija, 26-35.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2017.), The relationship between pay strategy, pay structure and organizational outcomes, u: 6th European reward management conference, 6.-7. prosinca, Brisel, Belgija.

Galetić, L., Klindžić, M. i  Šandrk Nukić, I. (2016.), Work experience related differences in non-financial rewards preferences, u: Proceedings of the 8th international conference "An enterprise Odyssey: saving the sinking ship through human capital", Zagreb, Hrvatska, 100-107.

Klindžić, M., Rašić Jelavić, S. i Načinović Braje, I. (2016.), Overview of the obstacles and facilitators of learning and acquiring knowledge in strategic alliances – an empirical study, u: Book of Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 593-603.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2016.), u: Exploring the Gap between Millennials’ Pay Preferences and Current Compensation Practices, The Business Review, Cambridge, 24(1), 36-43.

Klindžić, M., Knežević, B. i Marić, I. (2016.), Stakeholder Analysis of Social Supermarkets, Poslovna izvrsnost, 10(1), 151-165.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović Braje, I. (2016.), Millennials' Career Expectations: Exploring Attitudes and Individual Differences in Croatia, International Journal of Economics and Management Engineering, 10(6), 1876-1879.

Pološki Vokić, N., Klindžić, M. i Načinović Braje, I. (2016.), Determinants of financial participation – Two decades of Croatian practice, u: Fietze, S., Matiaske, W. (eds.), Dimensions and Perspectives of Financial Participation in Europe, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 245-280.

Galetić, L., Filipović, D., Načinović Braje, I., Klindžić, M. i Aleksić, A. (2016.), Organizacija poslovnih funkcija, u: Galetić, L. (ur.), u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija, 309-367.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2016.), Organizacijske promjene i razvoj, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija, 401-434.

Klindžić, M., Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2015.), Exploring the processes behind the new organizational identity formation following a postmerger integration, u:  Proceedings of the Proceedings of 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Zagreb: CIRU.

Klindžić, M. i Galetić, L., (2015.), Organizacijsko učenje kao izvor konkurentske prednosti – stvaranje konteksta za potporu organizacijskom učenju, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66(1), 3-30.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2015), Exploring the gap in compensation strategy and practice between Croatia and EU countries, The Macrotheme Review, 4(4), 26-41.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2015.), Adapting reward strategies to millennials’ pay preferences, u: 5th European reward management conference, Brisel, Belgija.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2014.), Developing an organization through strategic alliances – a cross-sectional analysis of alliance characteristics in Croatia, u: Proceedings of the 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy", Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Hernaus, T., Aleksić, A. i Klindžić, M. (2013.), Organizing for Competitiveness – Structural and Process Characteristics of Organizational Design, Contemporary economics, 7(4), 25-40.

Galetić, L., Načinović, I. i Klindžić, M. (2012.), Transforming the Organizational Structure and Culture to Sustain Long-Term Competitiveness, u: Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future, Šibenik, Hrvatska, 911-924.

Načinović, I., Klindžić, M. i Marić, I. (2012.), Comparative Analysis of Reward Management Practice among Old and New EU Member States with Special Emphasis to Croatia, u: Proceedings of the 11th World Congress of the International Federation of Scholarly Associations of Management, Limerick, Irska.

Klindžić, M. (2012.), Globalizacija kao neprijatelj sindikata, u: Pološki Vokić, N. i Obadić, A.  (ur.),  Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 311-327

Galetić, L. i Klindžić, M. (2011.), Organizacijske promjene i inovacije, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija, 363-398

Galetić, L., Aleksić. A. i Klindžić, M. (2011.), Outsourcing and downsizing as modern organizational trends in Croatian companies, The Business Review, Cambridge, 17(1), 220-227.

Galetić, L., Aleksić, A. i Klindžić, M. (2011.), The perspectives of applying modern aspects of organizational design in Croatian companies, u: Proceedings of the Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour, Singapur, 79-83.

Omazić, M. A., Vlahov, R. D. i Klindžić, M. (2011.), The Role Of Material and Non-Material Rewards in Reducing Barriers to Change Acceptance, u: IPEDR - Procedings of ICEBM 2010: International Conference on Economics, Business and Management, Manilla, Filipini, 10-14

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović, I. (2010.), Organizational Change as an Instrument of Overcoming Economic Crisis, u: Proceedings of the 5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Opatija, Hrvatska.

Aleksić, A., Klindžić, M. i Galetić, F. (2010.), The role of women in Croatian labour market: state and perspectives, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 4(1), 27-39.

Galetić, L., Klindžić, M. (2009.), Frequency of Conducting Organizational Change in Croatian Firms – An Empirical Study, u: Proceedings of the 1st International Conference on Finance, Business and Accounting, 28.-30. prosinca 2009., Kuala Lumpur, Malaysia.

Bulić, A. i Klindžić, M. (2008.), Management of Projects Financed by EU Programs in Croatia, The Business Review, Cambridge, 9(2), 183-188.

Pološki Vokić, N., Klindžić, M. i Đaković, M (2008.), Work Motivation of Highly-Educated Croatian Employees – What Should Managers and HR Experts Know? South East European Journal of Economics and Business, 3(1), 89-96.

Prester, J., Klindžić, M. i Podrug, N. (2008.), Deregulation and Privatization of European Electricity Market – Case Study of HEP Privatization,  International journal of management cases, 10(2), 22-32.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović, I. (2008.), Environmental Performance as a Function of Strategic Orientation and Organization Design – Case of Croatian firms, u: Proceedings of 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Cavtat, Hrvatska, 253-255.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295772 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Maja Klindžić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/doc-dr-sc-maja-klindzic/30703 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Maja Klindžić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/maja-klind%C5%BEi%C4%87