Jakša Krišto

Jakša Krišto

Doc. dr. sc. Jakša Krišto (Split, 3. VI. 1981. -), docent

Doc. dr. sc. Jakša Krišto rođen je 3. lipnja 1981. u Splitu. Hrvat je i državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac četvero djece. Osnovnu školu i Opću gimnaziju „Marko Marulić“ završio je u Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije u veljači 2004. Iste godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij „Financije i bankarstvo“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kojem je magistrirao 26. rujna 2007. na temu „Upravljanje aktivom osiguravajućih društava“. Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. godine, a 23. veljače 2012. stekao je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Upravljanje izloženošću riziku institucionalnih investitora uvođenjem kapitalnih zahtjeva“. Dodatno se educirao u inozemstvu na različitim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja upravljanja rizicima i regulacije financijskih institucija te poslovanja institucionalnih investitora i financijskih tržišta. Kandidat je 2007. godine uspješno završio Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika koji je organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidat je u srpnju 2007. odslušao i položio predmet Econometrics na Ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od lipnja 2004. do travnja 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d., a od travnja 2006. do veljače 2012. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta na Katedri za financije. Od ožujka 2012. godine viši je asistent na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U siječnju 2016. godine je izabran u zvanje i radno mjesto docenta na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija na 9. sjednici održanoj 6. prosinca 2018. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave na kolegijima Financijske institucije i tržišta i Upravljanje institucionalnim investitorima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, na kolegiju Financial institutions and markets na Preddiplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku (BDiB) te na kolegiju Poslovno bankarstvo na Preddiplomskom stručnom studiju. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijske institucije i tržišta izvodi nastavu na kolegiju Nebankovne financijske institucije. Mentor je na većem broju seminarskih, završnih i diplomskih radova te poslijediplomskih specijalističkih radova.

Kandidat je samostalno ili u koautorstvu objavio 52 znanstvena ili stručna rada. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim, znanstvenim i stručnim konferencijama. Recenzent je za više međunarodnih znanstvenih časopisa. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 286511.

Kandidat je član Programskog odbora dvaju međunarodnih znanstvenih konferencija, a u rujnu 2019. organizirao je međunarodnu konferenciju “Mutual insurance conference: CEE countries – new market boost?” s ciljem popularizacije društava za uzajamno osiguranje. Aktivan je i struci kao jedan od koordinatora Radne grupe za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Od 2009. član je Radne grupe za Solvency II i ECOFIN Odbora pri Europskom udruženju osiguratelja i reosiguratelja – Insurance Europe. Neovisni je član nadzornog odbora dvaju trgovačkih društava. Kandidat je održavao više stručnih i specijalističkih seminara i radionica pri Hrvatskom institutu za bankarstvo i osiguranje te Hrvatskom uredu za osiguranje iz područja upravljanja rizicima, regulacije, suvremenih promjena i razvoja novih proizvoda u poslovanju financijskih institucija. Sudjelovao je u komercijalnom projektu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ESF projektu. Od 2006. do 2018. bio je tajnik je na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijske institucije i tržišta, voditelja prof. dr. sc. Vlade Leke i prof. dr. sc. Alena Stojanovića. Član je Hrvatskog društva ekonomista. Aktivno vlada engleskim, a pasivno njemačkim jezikom te poznaje rad na računalu.

DJELA:

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima:

Bađun, M., Krišto, J. (2020), „Financial Industry’s Views on the Prospective Role of Long-Term Care Insurance and Reverse Mortgage in Financing Long-Term Care in Croatia“, Journal of Aging & Social Policy, print ISSN 0895-9420, online ISSN 1545-0821 (prihvaćen, objavljen online 8. travnja 2020.), dostupno na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08959420.2020.1750541

Rako, R., Krišto, J. (2019), „Percepcija studentske populacije o dugotrajnoj skrbi za starije: anketno istraživanje“, Hrvatski časopis za OSIGURANJE, br. 2, ISSN 2671-2113, str. 47-60.

Gardijan, M., Krišto, J. (2017), „Efficiency of mutual funds in Croatia: a DEA- based approach applied in the pre-crisis, crisis and post crisis period“, Croatian Operational Research Review, Vol. 8, br. 1, ISSN 1848-0225, str. 79-95.

Ćurković, M, Krišto, J. (2017), „Performance measurement of UCITS investment funds in Croatia“, UTMS Journal of Economics, Vol. 8, br.1, ISSN 1857-6974, str. 11-18.

Krišto, J., Tuškan, B. (2016), „Karakteristike kreditne politike banaka po županijama u Republici Hrvatskoj“, Ekonomija/Economics“, RIFIN d.o.o., Godina 22, br. 2, Zagreb, ISSN 1330-0636, str. 315-333.

Stojanović, A., Leko, V., Krišto, J. (2016), „Profitability of traditional banking in Croatia“, The Business Review Cambridge, Vol. 24, br. 1, ISSN 1553-5827, str. 52-59.

Krišto, J., Mandac, I. (2015), „Characteristics of bank financial intermediation in Croatian counties“, Financial Theory & Practice, Institute of Public Finance, Zagreb, Vol. 39, br. 1, ISSN 1846-887X, str. 57-82.

Krišto, J., Stojanović, A., Pavković, A. (2014), „Impact of institutional investors on financial market stability: lessons from financial crisis“, International Journal of Diplomacy and Economy, Inderscience, Vol. 2, br. 1/2, ISSN 2049-0887, str. 102-117.

Stojanović, A., Krišto, J. (2013), „Prerequisites and approaches in implementation of risk-based regulation of pension funds“, The Business Review Cambridge, Vol. 21, br. 1, ISSN 1553-5827 str. 230-236.

Tipurić, D., Hruška, D., Krišto, J. (2008), „Privatization Process in Croatia – Case Study of Croatia Insurance Company“, International journal of management cases (1741-6264) 10, 2, ISSN 1741-6264, str. 60-67.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom ili zastupljenim u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

Krišto, J., Stojanović, A., Cesarec, A. (2018), „Comparison of Economic Development and Banking Loan Activities on a Case of Croatian Counties“, Proceedings of the 10th Economics and Finance Conference, Cermakova, K., Mozayeni, S., Hromada, E. (ur.), Prag: International Institute of Social and Economic Sciences, ISBN 978-80-87927-77-9, str. 243-253.

Krišto, J., Šubić, R., Đuho, N. (2018), „Determinants of student financial risk tolerance: a survey approach“, Zbornik radova 7. međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, Mašek Tonković, A., Crnković, B. (ur.)., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, ISSN 1848-9559, str. 326-333.

Krišto, J., Jaki, I. (2018), „Multivariate statistical analysis of household debt in banks over the counties in Croatia“, Zbornik radova 7. međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, Mašek Tonković, A., Crnković, B. (ur.)., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, ISSN 1848-9559, str. 1053-1060.

Kovač, J., Šesnić, F., Krišto, J. (2018), „Perspectives of SME Financing Through Capital Markets: the Case of Croatia“, Proceedings of the 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, New Business Models and Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change, 13-14.04.2018, Dubrovnik, Croatia, Tipurić, D., Labaš, D. (ur.), CIRU, University of Dubrovnik, ISSN 2459-6434, str. 583-597.

Krišto, J., Pauković, H. (2017), „Perspektive razvoja uzajamnih društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj“, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017., Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, ISBN 978-953-55464-5-0, str. 61-75.

Domšić, I., Krišto, J. (2016), „Evaluation of business sectors through financial indicators and stock indices“, Proceedings of 1st International Conference on Financial Analysis, Dedi, L., Orsag, S. (ur.), Croatian Association of Financial Analysts and University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, ISBN 978-953-346-0265-1, str. 102-108.

Krišto, J., Stojanović, A., Filipović, H. (2016), „Systemic risk of UCITS investment funds and financial market stability tested using MRS model“, Proceedings of 8th International Conference “An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković, B. (ur.), University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, ISBN 978-953-346-027-7, str. 595-603.

Mandac, I., Krišto, J. (2016), „Impact of deleveraging on banking profitability“, Proceedings of 8th International Conference “An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković, B. (ur.), University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, ISBN 978-953-346-027-7, str. 604-612.

Pavković, A., Krišto, J., Oreški, T. (2016), „Quantification of Central Bank Supervisory Power“, Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking, Palečková, I., Szarowská, I. (ur.), Karvina, Silesian University, 2016, ISBN 978-80-7510-186-0, str. 292-300.

Krišto, J., Dumičić, K., Čurković, M. (2014), „Banking business indicators in Croatian economic surroundings“, Proceedings of 3rd International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth”, Mašek Tonković, A. (ur.), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, ISSN 1848-9559, str. 572-581.

Krišto, J. (2014), „Regionalne specifičnosti Hrvatske i tržišni potencijal društava za osiguranje“, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, ISBN 978-953-7622-58-9, str. 105-118.

Krišto, J., Knežević, D. (2013), „Impact of tax treatment of pension savings on financial market and corporate governance“, Proceedings of the 1st OFEL Conference on Corporate Governance, Tipurić, D., Podrug, N. (ur.), CIRU - Governance Research and Development Centre, ISBN 978-953-57413-2-9, str. 171-179.

Stojanović, A., Krišto, J. (2012), „Designing macroprudential regulation: policy, tools and early warning signals", Proceedings 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, Ekonomski fakultet Zagreb, Šibenik, Hrvatska, ISBN 978-953-6025-57-2, str. 494-504.

Krišto, J., Naletina, D. (2009), „Impact of Solvency II on Insurance industry in Croatia", Proceedings znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Management, Education and Tourism, Fakulteta za turistične študije Portorož, Univerza na Primorskem, Portorož, Slovenija, ISBN 978-961-6469-40-1, str. 1532-1539.

Pavković, A., Krišto, J. (2009), „Securitization Implementation in Insurance Industry in Croatia“, Conference Proceedings 28th International Conference on Organizational Science Development „New technologies, new challenges“, Univerze v Mariboru - Fakultete za organizacijske vede, Portorož, Slovenija, ISBN 978-961-232-230-4, str. 1157-1164.

Krišto, J. (2008), „Impact of Insurance Cycles on Croatian Insurance Industry“, Proceedings 4th International Conference “An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship”, Ekonomski fakultet Zagreb, Cavtat, Hrvatska, ISBN (10) 953-6025-24-8, ISBN (13) 978-953-6025-24-4, str. 610-619.

Leko, V., Krišto, J. (2008), „Influence of Investments on Insurance Companies' Profitability“, Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development „Knowledge for sustainable development“, Univerze v Mariboru - Fakultete za organizacijske vede, Portorož, Slovenija, ISBN 978-961-232-213-7, str. 1397-1403.

Stojanović, A., Krišto, J. (2007), „Contemporary significance of insurance companies in transition economies“, The Proceedings of the International Conference Competitiveness and European Integration, Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, Cluj-Napoca, Rumunjska, ISBN 978-606-504-014-4, str. 356-367.

Znanstveni radovi objavljeni u ostalim časopisima ili domaćim časopisima važnim za struku:

Krišto, J., Knežević, D. (2013), „Poticanje dobrovoljne mirovinske štednje: oblici i aktualnost“, Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI, br. 4, ISSN 1331-7695, str. 52-55.

Krišto, J. (2009), „Konkurentnost proizvoda životnog osiguranja", Osiguranje, hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 11, ISSN 1330-9692, str. 40-49.

Krišto, J. (2008), „Ulaganja - ključ profitabilnosti osiguravajućih društava", Osiguranje, hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 9, ISSN 1330-9692, str. 30-39.

Krišto, J. (2008), „Izazovi suvremene industrije osiguranja", Osiguranje, hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 7-8, ISSN 1330-9692, str. 26-37.

Uredničke knjige i zbornici:

Ćurković, M., Krišto, J., Zorić, D. (ur.). (2018.) „Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2018.“, Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, ISBN 978-953-55464-6-7

Ćurković, M., Krišto, J., (ur.). (2017), „Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017.“, Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, ISBN 978-953-55464-5-0

Ćurković, M., Dobrić, S., Horvat Martinović, J., Krišto, J., Šker, T. (ur.). (2015), „Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2015.“, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, ISBN 978-953-7622-69-5

Ćorić, S., Ćurković, M., Dobrić, S., Krišto, J., Piškurić, M. (ur.) (2014), „Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014.“, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, ISBN 978-953-7622-58-9

Jakovčević, D., Krišto, J. (ur.) (2012), „Industrija osiguranja u Hrvatskoj – promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom“, Grafit-Gabrijel d.o.o., ISBN 978-953-56512-1-5

Poglavlja u knjizi:

Stojanović, A., Krišto, J. (2016), „Učinkovitost financijske strukture i razvoj unije tržišta kapitala“, poglavlje u knjizi: Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Stojanović, A., Šimović, H. (ur.), Ekonomski fakultet Zagreb, ISBN 978-953-346-024-6, str. 3-22.

Krišto, J. (2012), „Utjecaj financijske krize na poslovanje društava za osiguranje“, poglavlje u knjizi: Industrija osiguranja u Hrvatskoj – promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom, Jakovčević, D., Krišto, J. (ur.), Grafit-Gabrijel d.o.o., ISBN 978-953-56512-1-5, str. 45-58.

Krišto, J. (2012), „Novi regulatorni okvir - Solventnost II“, poglavlje u knjizi: Industrija osiguranja u Hrvatskoj – promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom, Jakovčević, D., Krišto, J. (ur.), Grafit-Gabrijel d.o.o., ISBN 978-953-56512-1-5, str. 297-310.

Krišto, J. (2011), „Poticanje razvoja i financiranje malih i srednjih poduzeća", poglavlje u sveučilišnom udžbeniku: Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, ur. Stojanović, A., Leko, V., Grafit-Gabrijel d.o.o., Zagreb, ISBN 978-953-56512-0-8, str. 137-155.

Stojanović, A., Krišto, J. (2011), „Macroprudential Regulation and Financial Sector Stability in Surroundings of Financial Crisis: Case of Croatia”, Research monograph of the VIII. International Conference "Economic integrations, competition and cooperation, u suradnji Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Opatija, Hrvatska, ISBN 978-953-7813-13-0, str. 178-190.

Stručni radovi objavljeni u časopisima:

Krišto, J. (2013), „Jamstvo konkurentnog i održivog ekonomskog rasta?“, Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI, br. 10, ISSN 1331-7695, str. 58-61.

Krišto, J., Marenić, K. (2013), „Jedinstveno tržište financijskih usluga Europske unije“, Best banking, Broj 9, ISSN 1847-8182, str. 20-25

Krišto, J. (2011.), „Tako blizu, a tako daleko“, Svijet osiguranja : časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, godina XIV., broj IX, ISSN 1331-7695, str. 32-34.

Krišto, J. (2010.), „Solvency II – osnove i zahtjevi pete kvantitativne studije“, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br 9, ISSN 1330-9692, str. 44-54.

Krišto, J. (2010.), „Pripremljenost društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj na Solvency II“, Bilten Hrvatskog ureda za osiguranje, Godina 1, br. 3, ISSN 1847-9243, str. 16-29.

Krišto, J. (2010.), „Challenges of a New Supervisory Architecture in Europe“, Alternative Intelligence Quotient, ISI Publications, Issue 33, ISSN 1475-7990, str. 7-13.

Skripte:

Stojanović, A., Pavković, A., Krišto, J. (2014), „Upravljanje institucionalnim investitorima“, Pomoćni materijali za izučavanje, Zagreb

Prga, I., Stojanović, A., Šverko, I., Škember, A., Živković Matijević, Z., Krišto, J. (2011), „Upravljanje institucionalnim investitorima“, Pomoćni materijali za izučavanje, Zagreb

Prikazi:

Krišto, J. (2012.), „Novac i ekonomski rast - monetarna politika ekonomskog rasta i zaposlenosti“, prikaz knjige urednika Jakovčević, D., Lovrinović, I. i Radošević, D., Ekonomski pregled, Vol. 63, br. 3-4, ISSN 0424-7558, str. 249-251.

Krišto, J. (2008.), „Upravljanje nekreditnim rizicima u hrvatskim financijskim institucijama“, prikaz knjige autora Šverko, I., Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 5, ISSN 0350-4506, str. 202.

Neobjavljena izlaganja na domaćim stručnim skupovima:

Bađun, M., Krišto, J. (2018) „Perspektive privatnog financiranja dugotrajne skrbi za starije u Hrvatskoj“, Hrvatski dani osiguranja 2018., Opatija, Hrvatska

Krišto, J. (2010.), „Okvir poticanja životnog osiguranja u zemljama Europske unije“, Dani hrvatskog osiguranja 2010., Zadar, Hrvatska

Krišto, J. (2009.), „Konkurentnost proizvoda životnog osiguranja“, Dani hrvatskog osiguranja 2009., Opatija, Hrvatska

Doktorska disertacija:

Krišto, J. (2012), „Upravljanje izloženošću riziku institucionalnih investitora uvođenjem kapitalnih zahtjeva“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof.dr.sc. Alen Stojanović)

Magistarski rad:

Krišto, J. (2007), „Upravljanje aktivom osiguravajućih društava“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Split (mentor prof.dr.sc. Vlado Leko)

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/286511 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Jakša Krišto [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/doc-dr-sc-jaksa-kristo/30923 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jakša Krišto [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1DPRvJGyEF9NiBUuoIshRjbeE7F5USrGa/edit [upisati datum pristupanja]