Saša Jakšić

Saša Jakšić

Doc. dr. sc. Saša Jakšić (Zadar, 22. XI. 1982. -), docent

Docent dr. sc. Saša Jakšić, rodio se u Zadru, gdje je završio Osnovnu školu Petar Preradović i Opću gimnaziju Juraj Baraković. Diplomirao je u siječnju 2006. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. 2007. godine upisuje specijalistički poslijediplomski (bolonjski) studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 16. veljače 2009. stekao zvanje sveučilišnog specijalista iz područja kvantitativne ekonomije obranivši rad pod nazivom „Analiza utjecaja odabranih makroekonomskih varijabli na CROBEX“. Poslijediplomski Doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. godine. Položio je sve propisane ispite s prosjekom ocjena 5,0 te je izvršio sve druge obveze, a 16. studenog 2012. godine stekao je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Modeliranje prijenosa učinaka krize među zemljama Srednje i Jugoistočne Europe primjenom GVAR pristupa“.

2007. godine je uspješno završio Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika kojeg je organizirao Filozofski fakultet u Zagrebu (položeni ispiti iz Didaktike, Retorike, Informatike i Psihologije). U srpnju 2009. godine se usavršavao na London School of Economics (LSE), kolegij ,,Introduction to econometrics“. Dodatno se educirao na različitim znanstvenim konferencijama, međunarodnim ljetnim školama i radionicama iz područja ekonometrije, analize vremenskih nizova i modeliranja financijskih nizova. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) i Hrvatskog statističkog društva (HSD). 

Od rujna 2005. do srpnja 2006. godine služio je civilni vojni rok u Institutu za javne financije (raspoređen na poslovima vezanima za projekte pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji), a od prosinca 2006. do prosinca 2012. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta na Katedri za statistiku. Od prosinca 2012. godine viši je asistent na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od siječnja 2016. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu docenta na Katedri za statistiku.

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Metode primijenjene matematičke i statističke analize, Statistika, Poslovna statistika, Modeliranje financijskih serija, Analiza vremenskih nizova i prognoziranje i Poslovna prognostika na sveučilišnom studiju, te Methods of Applied Mathematical and Statistical Analysis na Master Degree in Economics (MDIE). Mentorirao je 10 diplomska rada, 8 završnih radova, 5 seminarskih radova te jedan rad na specijalističkom poslijediplomskom studiju (SPDS). 

Uz nastavnu aktivnost, kandidat je samostalno i u koautorstvu objavio 18 radova u međunarodnim i domaćim časopisima te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija, od čega je 4 radova indeksirano u bazi Web of Science (WoS). Objavio je tri poglavlja u sveučilišnim udžbenicima „Statistika“ i „Poslovna statistika“. Doc. dr. sc. Saša Jakšić 2012. godine dobio je nagradu "Dr. Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika „Poslovna statistika“. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Kao autor ili koautor prezentirao je 13 radova na međunarodnim znanstvenim skupovima. Bio je član organizacijskog odbora za ''High-Dimensional Data Analysis in Economics Workshop'' (zajednička organizacija Ekonomskog fakulteta Zagreb i Humboldt sveučilišta u Berlinu) održane u Zagrebu 2010. godine, ''International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO’16)'', održane u Zagrebu 2016. godine i ''International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO’18)'' održane u Opatiji 2018. godine na kojoj je, ujedno, i član programskog odbora. 

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upisan je pod brojem 290120. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 24. svibnja 2013. godine na sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je na sjednici Matičnog odbora održanoj 5. listopada 2018. godine.

U razdoblju od 2006. do 2007. godine angažiran je kao suradnik na znanstvenom projektu ''Primijenjena makroekonometrija u Hrvatskoj: VAR pristup'' (šifra projekta: 0067031, voditelj: prof. dr. sc. Boris Cota), financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. U razdoblju od 2007. do 2011. godine angažiran je kao suradnik na znanstvenom projektu ''Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta'' (šifra projekta: 067-0671447-2570, voditelj: prof. dr. sc. Boris Cota), financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Od 2015. do 2017. godine suradnik je na istraživačkom projektu Hrvatske Zaklade za znanost ''Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna'' (šifra projekta 3008, voditelj projekta: prof. dr. sc. Katarina Ott - Institut za javne financije). Od 2015. do 2018. godine suradnik je na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske Zaklade za znanost ''Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj'' (šifra projekta 4096, voditelj projekta: dr. sc. Ivica Urban - Institut za javne financije). 

U razdoblju od 2006./2007. do 2008./2009. tajnik je na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ (voditelj prof. dr. sc. Ksenije Dumičić). Od 2018. godine član je uredničkog odbora časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS). Pristupnik je recenzirao radove za potrebe međunarodnih konferencija i zbornika radova (Proceedings of the ISCCRO – International statistical conference in Croatia, ISCCRO’18), te znanstvenih časopisa (Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB), Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Croatian Operational Research Review (CRORR) journal, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistic (CREBSS), Journal of Business Economics and Management i Ekonomski pregled). Aktivno vlada engleskim i ruskim, a pasivno talijanskim jezikom. U radu se koristi statističkim programima: EViews, Minitab, SAS, Statistica, STATA, R, gretl, JDemetra+ i MATLAB.

DJELA:

Znanstveni radovi:

Botrić, V., Broz, T. i Jakšić, S. (2019.), Business cycle synchronisation with the euro area countries in times of crisis: differences between SEE and CEE countries, South-Eastern Europe Journal of Economics, 17(2), 175-191. 

Jakšić, S., Erjavec, N. i Cota, B. (2019.), The Role of Foreign Direct Investment and Labor Productivity in Explaining Croatian Regional Export Dynamics, Central European journal of operations research, 27(3), 835-849.

Mihelja Žaja, M., Jakšić, S. i Špoljar, K. (2018.), Attitudes on regulatory framework of student employment: study upon a student population in Croatia before new legislation, Notitia - časopis za održivi razvoj, 4(4), 25-38. 

Jakšić, S. (2017.), Explaining regional unemployment in Croatia: GVAR approach, Revija za socijalnu politiku, 24(2),  189-217. 

Erjavec, N., Jakšić, S. i Mačkić, V. (2017.), What determines fiscal success at local level? The case of Croatian local government units, Croatian Operational Research Review, 8(1),  283-297.

Jakšić, S. i Žmuk, B. (2014.), Modelling Croatian Export Dynamics Using Global Macroeconometric Model, Zagreb International Review of Economics and Business, 17, Special Conference Issue, 31-48.

Erjavec, N., Cota, B. i Jakšić, S. (2012.), Sources of Exchange Rate Fluctuations: Empirical Evidence from Croatia, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22(132), 27-47. 

Erjavec, N., Cota, B. i Jakšić, S. (2012.), Sign Restriction Approach to Macro Stress-Testing of Croatian Banking System, Financial Theory and Practice, 36(4), 395-412. 

Erjavec, N., Cota, B. i Jakšić, S. (2012.), Monetary shocks and real exchange rate fluctuations in CEE countries, Croatian Operational Research Review (CRORR), 3, 300-309. 

Erjavec, N., Cota, B. i Jakšić, S. (2012.), Impact of macroeconomic shocks on real output fluctuations in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 15(Special Conference Issue), 69-78.

Jakšić, S. (2008.), Utjecaj monetarnog agregata M4 i kamatnih stopa na CROBEX, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (6), 131-139.

Jakšić, S. (2007.), Primjena Markowitzeve teorije na tržište dionica Zagrebačke burze, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (5), 331-344.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku znanstvenog skupa:

Erjavec, N., Cota, B. i Jakšić, S. (2019.), Barriers to International Trade and Export Competitiveness of the EU New Member States, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne i S., Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 387-392. 

Dolinar, D., Pecina E. i Jakšić, S. (2018.), Applied panel data analysis in the field of corporate finance – Analysis of stock returns and capital structure of Croatian companies, u: Proceedings (Proceedings of the ISCCRO – international statistical conference in Croatia, 65-71.

Jakšić, S. i Erjavec, N. (2017.), What Drives Croatian Regional Export?, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J. i Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17. Ljubljana, Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 320-325.

Erjavec, N. i Jakšić, S. (2016.), Differences in Croatian Regional Labour Market Adjustment Mechanisms, u: Dumičić, K., Erjavec, N. i Pejić Bach, M. (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia, Zagreb, Croatian Statistical Association, I118-122.

Erjavec, N. i Jakšić, S. (2015.), Regional unemployment in Croatia: evidence from dynamic panel model, u: Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR'15, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 485-489.

Jakšić, S. (2014.), Global Macroeconometric Approach to Modelling Unemployment in the CSEE Countries, 2014 M-Sphere, Book of Papers. Zagreb: Accent, 60-68.

Stručni radovi:

Jakšić, S. i Škrinjarić, T. (2010.), Analiza učinaka odabranih makroekonomskih varijabli na inflaciju u Hrvatskoj za razdoblje 2000.-2009. godine, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (9), 97-109.

Poglavlja u knjizi:

Erjavec, N. i Jakšić, S. (2015.), Model višestruke linearne regresije, u: Bahovec, V. i Erjavec, N. (ur.), Statistika, Zagreb: Element, 474-530

Erjavec, N. i Jakšić, S. (2015.), Jednostavna linearna regresija, u: Bahovec, V. i Erjavec, N. (ur.), Statistika, Zagreb: Element, 421-473.

Bahovec, V. i Jakšić, S. (2011.), Višestruka linearna regresija, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 369-394.

Doktorska disertacija:

Jakšić, S. (2012.), Modeliranje prijenosa učinaka krize među zemljama Srednje i Jugoistočne Europe primjenom GVAR pristupa, Zagreb: Vlastita naklada.

Specijalistički poslijediplomski rad:

Jakšić, S. (2009.), Analiza utjecaja odabranih makroekonomskih varijabli na CROBEX, Zagreb: Vlastita naklada.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 13. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/290120  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Saša Jakšić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 13. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/doc-dr-sc-sasa-jaksic/30423  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Saša Jakšić, Zagreb: Ekonomski fakultet,  preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/sa%C5%A1a-jak%C5%A1i%C4%87