Pero Jurković

Pero Jurković

Dr. Pero Jurković (Brštanica kod Čapljine, BiH, 4. VI. 1936. – Zagreb, 18. I. 2011.), professor emeritus

Dr. Pero Jurković rođen je 1936. godine u Brštanici kod Čapljine u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu pohađao je u Brštanici i u Metkoviću, a srednju školu u Mostaru. Diplomirao je 1960. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao 1966. na Ekonomskom fakultetu u Skopju, a doktorsku disertaciju na temu „Fiskalna politika kao faktor ekonomske politike Jugoslavije“ obranio je 1976. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radio je kao šef računovodstva u Industriji građevnog materijala „Neretva“ u Čapljini (1956-1957), potom kao referent za plan i analizu u Narodnom odboru općine Čapljina (1960-1961), pa načelnik za privredu općine Čapljina (1961-1963), a onda postaje direktor Zavoda za ekonomiku u Mostaru (1963-1967). Od 1967. bio je znanstveni  savjetnik (u zvanje izabran 1978. godine) na Ekonomskom institutu u Zagrebu, gdje se bavio pitanjima financijskog sistema i financijske politike.

U zvanje višeg predavača, a zatim u višeg predavača u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu izabran je 1971., odnosno 1972. godine. Za nastavnika u radnom odnosu na određeno vrijeme na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je početkom 1977. godine, a od 1980. izvanredni je profesor za predmet „Javne i društvene financije“. U zvanje redovitog profesora za područje financija izabran je 1983. godine, u trajno zvanje redovitog profesora 2000. godine, a u zvanje professora emeritusa na Katedri za financije izabran je 2006. godine. Osim dodiplomskih kolegija predavao je i na poslijediplomskim studijima na ekonomskim, pravnim i medicinskim fakultetima u zemlji i inozemstvu (Rotterdam, London i Lexington). Osim toga, dao je veliki doprinos Fakultetu kroz inoviranje nastavnih planova i programa, uvođenja novih predmeta iz svih područja kojima se bavio, te organiziranja i vođenja poslijediplomskih studija. Od 1980. do umirovljenja 2003. godine bio je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

U razdoblju od 1992.-1996. obnašao je dužnost guvernera Hrvatske narodne banke, nakon čega je postao glavni savjetnik guverneru Marku Škrebu i na toj poziciji ostaje do sredine svibnja 1997. godine. Za vrijeme obnašanja dužnosti guvernera uvedena je kuna kao hrvatska valuta. Bio je glavni savjetnik za gospodarstvo Predsjedniku RH od 1997.-2000. godine. U istom razdoblju je osnovao Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje i bio prvi ravnatelj. Od 1996.-2000. bio je član Savjeta HNB-a. Između svega toga, dr. Jurković je bio i član Ravnateljstva Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, Vijeća za strateške odluke (savjetodavnog tijela Predsjednika RH) i član Međunarodnog instituta za financije u Saarbrückenu. Osim toga, bio je predsjednik Savjeta za plan i financije skupštine sreza Mostar, član kreditnog odbora Kreditne banke u Mostaru, član znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta u Zagrebu, član Upravnog dobora Društva ekonomista Hrvatske, član Izvršnog vijeća općine Peščenica, član Saveza komunista Jugoslavije, te član niza komisija u gradu Zagrebu i Hrvatskoj.

Kao znanstvenik najviše se afirmirao radovima iz područja javnih financija i posebno fiskalne politike. Duži period posebno se bavio pitanjima središnjeg bankarstva i monetarne politike, restrukturiranjem financijskog sektora, prilagodbe poreznog sustava i politike tržišnom gospodarstvu, te fiskalnom politikom u uvjetima svjetske gospodarske integracije. Aktivno je sudjelovao na mnogim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Napisao je brojne znanstvene radove i knjige iz područja teorije ekonomske politike, financijskog upravljanja poduzećem, teorije gospodarskog razvitka, te ekonomike zdravstva i obrazovanja.

Za znanstvene i stručne doprinose dr. Jurković je dobio više prestižnih nagrada i brojna priznanja. Za doprinos znanosti u oblasti fiskalne politike nagrađen je 1980. godine Državnom nagradom za znanstveno-istraživački rad „Božidar Adžija“. Dobitnik je nagrade „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Za posebne stručne doprinose Predsjednik RH dodijelio mu je 1995. godine odlikovanja: „Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom“, „Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića“ i „Red hrvatskog pletera“, a „Redom Ante Starčevića“ odlikovan je 1999. godine

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Jurković, P. (1969.), Imperfektnost doprinosa iz osobnog dohotka iz radnog odnosa, Zagreb: [s. n.].

Jurković, P. (1975.), Uvod u teoriju ekonomske politike, Zagreb: Ekonomski institut.

Jurković, P. (1975.), Poslovne financije : zbornik radova, Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu.

Jurković, P. (1977.), Fiskalna politika u ekonomskoj teoriji i praksi, Zagreb: Informator.

Jurković, P. i Jašić, Z. (1978.), Uvod u teoriju ekonomske politike, Zagreb: Narodne novine. (Više izdanja: 1981., 1988.)

Jurković, P., Štahan, J. i Puljić, A. (1982.), Ekonomski aspekti zdravstva i zdravstvene zaštite u Zagrebu : sinteza istraživanja, Zagreb: Ekonomski institut.

Jurković, P. (1986.), Osnove ekonomike društvenih djelatnosti, Zagreb: Ekonomski institut.

Jurković, P. (1989.), Fiskalna politika u ekonomskoj teoriji i praksi, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Informator.

Jurković, P. (1990.), Aktualni problemi fiskalnog sistema i fiskalne politike, Financijska praksa, 14(6-8), 267-282.

Jurković, P. (1990.), Kreiranje poreznog sistema za poticanje strukturnih promjena i prelazak na tržišnu privredu, Financijska praksa, 14(9/10), 441-453.

Jurković, P. (1991.), Koncepcija izgradnje fiskalnog sustava u Hrvatskoj, Financijska praksa, 15(9/10), 437-447.

Jurković, P. et al. (1992.), Porezni vodič '92, Zagreb: Masmedia.

Jurković, P. (1993.), Reforms of the banking system and the international factor, Razvoj, 8(1), 81-85.

Jurković, P. (1994.), Strategija razvitka odnosa Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama, Razvoj, 10(1/2), ,3-6.

Jurković, P. et al. (1994.), 500 najvećih : hrvatsko gospodarstvo : rang liste poduzeća po ukupnom prihodu, po djelatnostima i po županijama, Zagreb: Masmedia.

Jurković, P. i Škreb, M. (1994.), Financial reforms in Croatia, Ekonomija, 1(1/3), 1-21.

Jurković, P. (1994.), Fiskalna ograničenja za vođenje efikasne monetarne politike u zemljama u tranziciji s posebnim osvrtom na Hrvatsku, Računovodstvo i financije, 40(7), 105-108.

Jurković, P. (1998.), Globalizacija i oporezivanje, Računovodstvo i financije, 44(1), 130-139.

Babić, M., Jurković, P. i Šonje, V. (1999.), Banking system development in Croatia, Zagreb journal of economics, 3 (3), 75-113.

Jurković, P. (2001.), Još jednom o strategiji gospodarskog razvoja Hrvatske, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 19 (1), 37-47.

Jurković, P. (2002.), Fiskalna politika u Hrvatskoj u razdoblju 1994.-2000, Ekonomija, 9(2), 269-291.

Jurković, P. (2002.), Fiskalna politika u Hrvatskoj u razdoblju 1994.- 2000. g., Ekonomija : časopis za ekonomsku teoriju i politiku, 9 (2), 269-291.

Jurković, P. (2002.), Javne financije, Zagreb: Masmedia.

Jurković, P. (2006.), Financijske teme i dileme : doprinos raspravi o financijskim reformama u zemljama u tranziciji, Zagreb: Mikrorad; Ekonomski fakultet.


FOTOGRAFIJA:

Šikić, Ž. (2021.), Galerija osoba: Pero Jurković, preuzeto 19. svibnja 2021. s https://sites.google.com/site/galerijalikova/pero-jurkovic 

OSTALI IZVORI:

HNB (2020.), Bivši guverneri: Pero Jurković,  preuzeto 19. svibnja 2021. s https://www.hnb.hr/o-nama/funkcije-i-struktura/savjet-i-rukovodstvo/bivsi-guverneri 

Jurković, P. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 19. svibnja 2021. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29604 

Leko, V. (2011.), In memoriam professor emeritus dr. sc. Pero Jurković, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), 337-339.

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 224.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Pero Jurković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/pero-jurkovi%C4%87