Marko Juričan

Marko Juričan

Marko Juričan, univ. spec. oec. (Sisak, 23.05.1984. - ), stručni suradnik za javnu nabavu

Marko Juričan rođen je u Sisku, gdje je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu.

Dodiplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, smjer organizacija i management završio je 2008. godine te stekao titulu diplomiranog ekonomiste, a 2011. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, smjer Strategija i korporativno upravljanje, koji je uspješno završio 2014. godine te stjekao akademski naziv sveučilišnog specijaliste.

Tijekom studija radio je na više studentskih poslova (Zagrebačka pivovara, DIGI tv, Hrvatski telekom, PROFIL d.o.o.), a početkom 2009. godine zaposlio se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u Službi za financije i računovodstvo na mjestu Referenta za osnovna sredstva. Početkom 2015. godine prelazi u Službu za tehničke i opće poslove na mjesto Stručnog suradnika za javnu nabavu.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marko Juričan [online], Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/marko-juri%C4%8Dan